Програма "деца и младежи в риск" Проект bg06-236 „Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в община Садово"страница1/3
Дата21.01.2018
Размер0.51 Mb.
#50846
ТипПрограма
  1   2   3Програма “ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”Проект BG06-236 „Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в

autoshape 8община Садово“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

за възлагане на обществена поръчка чрез

обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,

с предмет: Организиране на обучения за целите на проект „Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в Община Садово"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всеки участник може да подаде оферта за участие в поръчката, като комплектова всички документи, описани в „Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП“, раздел „Друга информация“, публикувана в профила на купувача и ги поставя в една запечатана, непрозрачна опаковка. Върху опаковката се записват: адреса, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката и референтният й номер, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт и по възможност - факс и електронен адрес.

Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и настоящите условия. При подготовка на офертите, участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

Всеки участник може да подаде оферта. Варианти в офертата не се допускат.

В случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, задължително се прилага документ за упълномощаване (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя оригинал на договора за създаване на обединението или нотариално заверено копие, съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подписан от лицата в обединението, в който се декларира разпределението на дейностите, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието на условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказват от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката, същият заявяви това обстоятелство с декларация. В този случай, участника трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/-ите задължения, като представи декларация- съгласие, подписана от лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.

Подизпълнителя трябва да отговаря на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълнява и за него да не са налице основанията за отстраняване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участникът представя за всеки от подизпълнителите информационен лист и декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.

Отварянето на офертите се извършва от комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП. При тези действия на комисията могат да присъстват представители на участниците.
Когато комисията установи липса на изискуеми документи (с изключение на техническо предложение, ценовото предложение и приложенията към тях) и/или несъответствия с изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, инкономическо и финансово състояние, технически и професионални способности и/или друга нередовност, в т.ч. фактическа грешка и в случай, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, в т.ч. на техническата спецификация, комисията писмено уведомява съответния участник за констатираните обстоятелства и в определен от нея срок, който не може да бъде по-кратък от 2 (два) работни дни, дава възможност да замени и/или да представи допълнително нови документи, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания.

По отношение на техническите предложения, комисията при необходимост може в определен от нея срок, който не може да бъде по-кратък от 2 (два) работни дни, да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, както и да изисква разяснения за заявени от тях данни и/или допълнителни доказателства, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение на участниците.

Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя, в т. ч. на изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, инкономическо и финансово състояние, технически и професионални способности и/или друга нередовност, както и на техническите спецификации, не подлежат на оценяване от комисията, съгласно критерия за оценка на офертите.

Забележка:

При установяване на аритметична грешка между единична и обща цена, участникът се предлага за отстраняване от участие.

При установяване на грешка между число, записано с цифри и с думи, за валидно се приема словесното изражение на стойностите.
II. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Комисията класира допуснатите оферти при критерий за оценка „най-ниска цена”, като на първо място се класира участникът направил предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя и е предложил най-ниска цена, а останалите в низходящ ред. За целите на оценката се използва сбора от крайните цени на дейностите посочени в Ценовата таблица – приложение към Ценовото предложение /Приложение 10/III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката, с класирания на първо място участник, определен за изпълнител.

Определеният за изпълнител обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е 3 (три) на сто от стойността на договора.

Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията под формата на парична сума или банковата гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на община Садово в банка ЦКБ АД Кл. Пловдив IBAN: BG35CECB97908442797200 BIC: CECBBGGSF, Код за вид плащане: 447000.

В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена съгласно образец на възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.

При сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

При сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя още декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация за действителен собственик по чл.6, ал.2 ЗМИП.В случаите, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Договорът се сключва за срок до 31.12.2016 година. Сумата посочена в договора не може да бъде надвишавана
IV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

По въпроси, свързани с обществената поръчка: Йорданка Димитрова Запрянова,

тел.: 031182250; 0899494797

E-mail: dani8811@abv.bg
V. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 2 - Информационен лист

Приложение 3 - Оферта за участие в обществена поръчка

Приложение 4 - Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Приложение 5 - Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

Приложение 6 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Приложение 7 - Декларация-съгласие от подизпълнител

Приложение 8 – Списък по чл.64, ал.1, т.6 на персонала, който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката

Приложение 9 - Техническо предложение

Приложение 10 - Ценово предложение

Приложение 11 - Проект на договор

Приложение 12 - Банкова гаранция за изпълнение

Приложение 13 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) (представя се с офертата)

Приложение 14 – Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (представя се при подписване на договора)

Приложение 15 - Декларация за действителен собственик по чл.6, ал.2 ЗМИП (представя се при подписване на договора)

Приложение 1

УТВЪРЖДАВАМ: …………………………

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за „Организиране на обучения за целите на проект „Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в Община Садово"


  1. Описание на поръчката

Община Садово провежда процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за Организиране на обучения за целите на проект „Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в Община Садово".
  1. Срок за изпълнение на поръчката

Договорът за изпълнение се сключва до 31.12.2016 година.

Възложителят ще възлага провеждането на обученията чрез възлагателно писмо за всеки конкретен случай по цени, съгласно финансовото предложение на избрания за изпълнител на поръчката.


  1. Място за изпълнение на поръчката

Община Садово, градска библиотека гр.Пловдив, детски център - гр.Пловдив, Араповски манастир, тризвезден хотел по предложение на Изпълнителя..


Други данни за общината могат да се видят на адрес: www.sadovo.bg


  1. Общи изисквания при изпълнение на поръчката


Дейност 1: „Провеждане на интерактивен уоркшоп за родители и деца „Училището е приятно"

Целта на обучението е да се стимулира интереса на идентифицираните деца в риск и техните родители към училището (детската градина) като се демонстрират обучителни методи, които са важни за детското развитие, а в същото време са забавни и мотивиращи активното включване. Целта е да се даде възможност на децата да придобият по-голям набор от адаптивни умения, които имат пряка връзка с училищната им включеност. Самите родители да се запознаят с методи, които могат да използват и занапред в семейството си, за да продължат да стимулират интереса към ученето на своите деца.

Уоркшопът е двудневен и трябва да се проведат в 5 (пет) подгрупи (деца и родители). Чрез този уоркшоп ще се формират конкретни умения у родителите да подкрепят и подпомагат развитието у техните деца и и да формират и поддържат интерес у тях към учене и посещение на училище (детска градина).

В рамките на уоркшопът да се прилагат интерактивни обучителни методи за деца и родители.

Изпълнителят да осигури методи, материали, зала за обучения, обяд и кафе паузи на участниците. Да се организира и транспорт на родителите и децата до мястото на обучението. За обяда да се предложат три менюта, едно от които вегитарианско.Задачи за изпълнение на дейността1.

Наемане на зала

за 5 групи

за 2 часа

2.

Подготовка и провеждане на обучението

за 5 групи

2х8

3.

Кафе паузи и обяди

за 5 групи

За по 2 дни

4.

Изработване на материали

За 5 групи
5.

Транспорт 5 групи

5

2х5

Дейност 2: „Услуга по хотелско настаняване за участниците в семинар „Прeдставяне на добри модели и практики за работа с деца в риск сред учителите в община Садово".

Важна роля в проекта има експерта по ромска култура и език, който води ежемесечни работни срещи между ромски медиатори и учители на тема «културна интеграция на деца в риск от ромската общност». Тези работни срещи се провеждат всеки месец с включените в компонент 3 учители и ромски медиатори (разделени в 2 групи) в рамките на 4 часа на тези срещи всеки месец се обсъжда напредъка в работата по поставените цели на проекта, и се запознават учителите със специфичнит епроблеми на децата от ромската общност, запознават се с техните културни особености и се планират стъпки за работа с децата в риск на терен в детските граидни и общността. На всяка среща се оценява напредъка по тези стъпки и се планират нови.

Обучените учители и ромски медиатори ще споделят своя формиран опит и ще обсъдят идеи за неговото практическо прилагане със свои колеги и специалисти, отговорни за интеграцията на децата в риск община Садово, посредством три двудневни обучения в хотелска база извън Садово подходяща за такъв тип семинари.

Учителите, преминали обученията ще бъдат разпределени по равно в групите и заедно с ромските медиатори ще споделят наученото, както и ще провокират дискусии и споделяне на опит, умения, знания и добри практики. Ще се обсъдят практическите аспекти за реалното прилагане на знанията и уменията с цел повишаване на ефективността и по-добра грижа за децата.

Изпълнителят следва да осигури транспорт, настаняване на три групи по 25 човека за провеждане на двудневен семинар «Европейски практики за работа с деца в риск в мултикултурна среда - представяне на добри модели и практики», най-малко в тризвезден хотел и изхранване - вечеря, закуска, обяд, като предложи по три менюта за всяко хранене, едно от които за вегитарианци.Задачи за изпълнение на дейността1.

Настаняване

за 3 групи х25
2.

Хранене

за 3 групи х 253.

Транспорт 3 групи

за 3 групи х 25
Дейност 3 „Услуга по организация на изнесени уроци за децата в риск в община Садово: „С любов към книгите" и „С любов към природата"

Провеждане на открити (изнесени) уроци за стимулиране на интереса на децата в риск към ученето: Следва да се организират и проведат изнесени уроци с всички деца (263) от подготвителните групи 5-6 годишни). Изнесени уроци са 2 типа.

Урок „С любов към приказките“ да се проведе в библиотеката в гр. Пловдив. В този урок децата следва да бъдат активни участници, като се стимулират част от тях да се въплътят в ролите на героите. Цел на дейността е чрез интересното представяне и потапянето е атмосферата на библиотеката да се повиши детското любопитство и да се формира позитивен образ у детето към книгите и четенето им. Четенето на българска и ромска приказка от своя страна е силно послание за толерантност и зачитане на културните различия на децата от ромския етнос.

Изпълнителя трябва да закупи, подготви и раздаде на всички деца пакети, включващи детска книжка с приказки, както и книжки, съобразени с възрастта им за развиване на когнитивните процеси /речников запас, фина моторика, писане, смятане, внимание и др./.

Задачи по организация на изнесени уроци: „С любов към книгите"1.

Наем на зала в библиотеката на гр. Пловдив

8 групи

по 2 часа

2.

Транспортиране на децата до гр. Пловдив

8 курса
3.

Закупуване и доставка на книги с приказки за децата в риск

263 броя
4.

Организиране на посещение на детски център

263 деца

2 часа

5.

Осигуряване на храна, минерална вода, лакомства за децата за деня на екскурзията

263 деца
„С любов към природата“ – урок на открито, който ще се проведе на открито място удобно за такъв тип прояви – природна и културна забележителност - Араповския манастир, в близост до гр. Пловдив. на открито. Основен метод ще бъде неформалното обучение, чрез т.нар. outdoor игри за общуване, ice breaking игри, игри за невербална и вербална комуникация и др. Важно условие е учителите да бъдат не пасивни наставници, а активни участници в игрите заедно с децата. Децата ще бъдат разпределени в 8 групи от по 33-34 деца и придружаващи ги учители и родители. Уроците да се водят от психолога – фасилитатор по проекта, която е с богат опит в провеждането на интерактивни и групово динамични тренинги с деца.Задачи по организация на изнесени уроци : „С любов към природата"1.

Транспортиране на децата до Араповски манастир

8 курса
2.

Осигуряване на храна, минерална вода, лакомства за децата за деня на екскурзията

263 деца
3.

Закупуване на топки и материали за игрина открито за децата от всяка детска градина

10 групи
Каталог: storage -> Профил%20на%20Купувача
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
Профил%20на%20Купувача -> Tехническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от зоп, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на оу ”


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница