Програма для загальносвітніх навчальних закладів


СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯстраница4/6
Дата09.08.2018
Размер0.9 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯ

Организирайки учебната дейност, ученикът:

 • да спазва правилата за хигиена на учебния процес;

 • да разбира, възприема, осмисля, усвоява и изпълнява учебните задачи, поставени от

учителя;


 • с помощта на учителя да определя стратегията на личната познавателна дейност: мотиви,

цели и задачи на учебния процес;


 • да планира етапите на изпълнението, избира необходимите начини за решаване на задачите;

 • да усвоява отделните форми на систематизация и обобщение на материала;

 • да се учи да моделира, изказва твърдения в подкрепа на тезите;

 • да оценява качеството на извършената работа (собствена и на приятел) в съответствие с

приложимите изисквания;


 • да се учи да работи самостоятелно, по двойки; да оказва помощ на съучениците си;

 • да спазва зададения темп на работа.

Работейки с книга и други източници на знанията, ученикът:

съдържанието му;


 • да изпълнява задачите от учебника, използва образци в учебната дейност;

 • да се учи да използва допълнителни българоезични източници; да намира, усвоява и при необходимост предава информация на книжовен български език;

 • да избира самостоятелно и да чете детски книги, периодичен печат, да ги използва в

часовете и извънкласната дейност;


 • да се учи да работи с компютър и други ИКТ с цел ефективно усвояване на учебния

материал.
7 клас

(2 часа седмично, 70 часа годишно, от тях 4 часа по преценка на учителя)РЕЧЕВА ЛИНИЯ

(40часа)


Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Oбщуване

Ситуация и условия на общуването.

Подробен план за собствено изказване (практически). Масовата комуникация като общуване (радио, телевизия, интернет, печат).

Повторение на изученото за текста. Особености и строеж на текст-повествование. Видове и начини на междуфразова връзка.Аудиране

Слушане и разбиране на текстове от публицистичен стил.

Развиване на слуховото възприемане и разбиране речта на събеседника в рамките на възрастовата тематика, на текстове от различен стил, тип и жанр на общуване.

Развиване на аудиативната памет, внимание и представи.

Аудиране на речта на учителя, на съученици, на аудиозаписи.

Избирателно аудиране на отделни фрагменти от текста със задачи за състявяне на тези.

Кратко и подробно възпроизвеждане на прослушания текст. Сравнение на два фрагмента от прослушания текст с цел да се определи наличието на нова информация.

Установяване на граматическите особености между записаните и прослушаните изречения.

Определяне на сюжетната линия на прослушания текст.

Анализ на употребените езикови средства.

Прогнозиране на съдържанието на текста. (по отделни тези на текста)

Говорене

Диалог

Възпроизвеждане на готов диалог.

Самостоятелно разширяване на репликите на диалога спрямо контекста и комуникационната задача. Съставяне на диалог с помощта на готови клишета въз основа на текста. Съставяне на диалози по една тема в различни ситуации на общуване.

Разгръщане на диалогичните реплики в монологично изказване. Съобщение въз основа на прочетеното, видяното, чутото. Завършване на изказването с дадено начало. Кратко предаване на съдържанието на гледан филм.

Възпроизвеждане на прослушан или прочетен диалог – въз основа на използване на художествен, научен, публицистичен текст.

Тема и съдържание на диалога. Съставяне на диалог с помощта на опорни думи и самостоятелно.Монолог

Устен преразказ, (подробен и сбит) на текст – повествование, описание (използват се художествени и научни, публицистични текстове).

Устно съчинение с повествователен характер в рамките на упоменатите сфери на общуване.

Рецитиране на стихотворение.Четене

Формиране на читателски интерес. Четене на различни по обем текстове от научен стил. Обогатяване на речниковия запас.

Усъвършенстване на уменията да се използват различни видове речници. Определяне на структурно-смисловите компоненти на текста. Съставяне на кратък и разширен план на прочетеното.

Формиране на умения да се намира в текста конкретна информация и използването й за собствени изказвания.

Перефразиране, еквивалентна замяна.

Определяне на начините на свързване в текста.

Прогнозиране съдържанието въз основа на заглавието, прочетения фрагмент от текста.

Анализ на употребените езикови средства и езикови умения.

Изразително четене на глас на художествени, научни, публицистични текстове – след извършване на изпълнителски анализ.

Четене наум с разбиране на художествени, научни, публицистични текстове.

Работа с книга като източник на научна информация: предисловие,

таблици, схеми.


Писане

Писане на преразкази (с помощта на кратък и разширен план).

Подробен и сбит преразказ на текстове с елементи на описание (външност на човека, трудова дейност) и разсъждение.

Писане на съчинения (с помощта на кратък и разширен план). Съчинение-повествование по даден сюжет.

Писане на зрително-слухови и слухови диктовки, като се спазват изучените правописни норми.

Делова документиция. Покана.Превод

Превод от украински (руски) език на текстове, съдържащи описание на външността на човека, условията на труд, разсъждения. Намиране на лексикално-граматически различия между изходния текст и вариантите на превода.Ученикът:

 • да открива особеностите на текстовете от изучените стилове;

 • да използва знанията за текста, начините на междуфразовата връзка, типовете общуване с цел усъвършенстване на собствените изказвания;

 • да разбира смисъла и особеностите на текстовете от печата, радиото, телевизията, Интернет.


Ученикът:

 • да разбира съдържанието и смисъла на прослушания публицистичен текст;

 • слухово да възприема и разбира речта на събеседника в рамките на възрастовата тематика;

 • да оценява характерите и постъпките на героите; изразителността на езика на художествен, научен и публицистичен текст;

 • да разбира значението на прослу-

шаните думи;

 • да сравнява два фрагмента на прослушан текст с цел да се определи наличието на нова информация;

 • да определя сюжетната линия на прослушания текст и да анализира употребените езикови средства;

 • да открива и редактира грешките в прослушания текст;

 • да прогнозира съдържанието на текста по дадени тези.


Ученикът:

 • да разширява репликите на диалога в съответствие с поставената комуникативна задача;

 • да създава нови ситуации на общуване по предварително създадена тема;

 • да умее да трансформира диалога в монолог и обратното;

 • да обяснява темата и съдържанието на диалога или монолога;

 • да възпроизвежда прослушан или прочетен диалог от художествен, научен, публицистичен текст;

 • да построява диалог с помощта на опорни думи и изречения;

 • да умее добре да изразява своите мисли; да отстоява своите мнения, без да обижда събеседника си;

 • да построява сбит и подробен преразказ;

 • да създава устно съчинение по определена тема, по предварително маркирани стилови похвати и лексика;

 • да намира от литературата или други източници откъси от различни стилове и да ги възпроизвежда при диалог и монолог;

 • да оценява съдържанието, подбора на думите, образуването на изреченията и правоговора в съставените диалози и монолози;

 • да поправя допуснатите правоговорни, лексикални и граматични грешки при устен текст;

 • да рецитира правилно стихове.


Ученикът:

 • да чете на глас художествен, научен, публицистичен текст, като съблюдава правогорните и интонационни правила, отчитайки особеностите на слушателската аудитория;

 • да умее да определя структурно-смисловите компоненти на текста, като съставя кратък и разширен план на прочетеното;

 • да може да предава информация като перефразира изходния текстов материал;

 • да умее да прогнозира съдържанието на текста въз основа на заглавието и няколко фрагмента;

 • да чете наум художествен, научен, публицистичен текст; да разбира съдържанието, смисъла и особеностите на употребените езикови средства;

 • да различава при четене изучените жанрове на публицистичния стил;

 • да намира най-важното в текста, като се ръководи от предварително зададени задачи за четене с разбиране; да използва практически научената информация, която получава от книгите както разчита таблици и схеми;

 • да поправя говорни и интонацион- ни грешки при четене.


Ученикът:

 • да пише зрително-слухови и слухови диктовки, съблюдавайки правописните норми;

 • да прави писмен подробен и сбит преразказ с използване на съвместно съставен подробен план;

 • да създава съчинение по темите, предложени в социокултурната линия; да изказва собствено мнение по проблемите и героите; да свързва своето повествование с личния живот;

 • да използва знанията за текста, съчетавайки ги с граматичните, правописните и пунктуационни норми при построяване на текста;

 • да оценява качеството на текста, да откроява оригиналността му по отношение на темата;

 • да съставя покани.


Ученикът:

 • да превежда текстове от украински (руски) от изучените стилове, типове и жанрове (в това число и с описание на външността на човека, процеса на труда);

 • да открива лексикално-граматическите различия между изходния текст и вариантите на превода.

ЕЗИКОВА ЛИНИЯ

(26 часа)Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Синтаксис. Пунктуация. (10ч)

Видове подчинителни връзки в словосъчетанията (съгласуване, управление, прилагане, предложно свързване).

Видове сказуеми (просто глаголно, сложно, сложно съставно).

Сложно изречение.

Сложно съчинено изречение (видове).

Връзките между простите изречения в състава на сложносъчинените изречения - съединителни, разделителни, противопоставителни.


Текст. Стил (4 ч)

Подбор на думите в текста. Контекстови синонимии.

Публицистичен стил.

Особености на публицистичния текст. Публицистични жанрове.
Лексика. Фразеология (2 ч)

Заемки и чуждици.

Паронимите в българския език. Междуезикови пароними.

Морфология. Правопис (10 ч)

Членуване на съществителните имена.

Отглаголни съществителни.

Прилагателно име. Степенуване на прилагателните.

Видове числителни имена. Произнасяне, правопис и употреба на числителните имена.

Глагол. Време на глагола. Сегашно и бъдеще време на глагола.

Наречие. Видове, произнасяне, правопис и употреба.

Междуметия и звукоподражателни думи

Ученикът:

 • да открива подчинителните връзки в словосъчетанията;

 • да определя вида на сказуемите;

 • да различава сложни съчинени изречения с различни отношения между простите изречения в състава им;

 • да обяснява значението на простите и сложни изречения, различни по строеж; употребата на съюзи, интонацията и пунктуацията;

 • да построява прости и сложни из-

речения;

 • да включва съставените изречения в художествен, публицистичен и други текстове;

 • да поправя допуснатите грешки при съставянето на изречения.


Ученикът:

 • да различава текстове от различни стилове;

 • да обяснява значението на контекстовите синоними;

 • да различава особеностите на публицистичния стил;

 • да разграничава жанровете на изучения стил.

Ученикът:

 • да различава пароними, заемки и чуждици;

 • да открива пароними в българския език и междуезикови (български и украински, руски) пароними;

 • да обяснява значението и произхода на заемки и чуждици, ползвайки речници и други спомагателни материали;

 • да използва правилно в текста заемки;

 • да оценява уместно употребените изучавани лексикални средства;

 • да поправя грешки, допуснати при употребата на изучаваните лексикални средства.

Ученикът:

 • да се научи вярно да членува съществителните имена от мъжки, женски и среден род и множествено число;

 • да образува отглаголни съществителни и да ги употребява в речта;

 • да открива степенуваните прилагателни, да знае правописа им и да го сравнява с украински език;

 • да различава бройни и редни числителни имена;

 • да образува формите на сегашно и бъдеще време на глагола; видовете наречия;

 • да открива в изречения изучавани-

те граматически форми;

 • да съставя изречения, употребявайки правилно изучаваните граматически форми;

 • да поправя грешки, допуснати при употребените граматически форми

– образуване, произнасяне

и правопис; • да различава междуметията и звукоподражателните думи.

СОЦИОКУЛТУРНА ЛИНИЯ

Проблематика

Конкретизация на проблематиката


Националните символи на България

Български традиционни празници.

Строителство и архитектура.
Училище и училищни занимания. Отношения между учители и ученици

и между съученици.

Общочовешки ценности.

Труд и всекидневие.

На покупки.
Български музеи и етнографски комплекси.

Природа и сезони.


Здраве, природа, почивка.


Българският трикольор. Българският национален химн и герб.
Великден в България и Украйна.

Българският празник Гергьовден.


Архитектурните забележителности на България. Кой е Кольо Фичето? Какво знаете за този български строител?

Моето училище.

Моите извънкласни занимания в училище.
Любовта между хората е най-голямата ценност.

„Направи добро и го хвърли в морето.”

При баба и дядо на село. Нашият двор.
В магазина за хранителни стоки.

В магазина за плодове и зеленчуци. В магазина за месо и колбаси.


Етнографският комплекс «Етъра». Националният исторически музей в София.

Плевенската панорама.


Моят любим сезон. Как да опазим природата?

Какви спортове предпочитаме?

Моят почивен ден.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница