Програма Добросъседство


За всички сръбски неправителствени организации, участващи като кандидати/трансгранични кандидати или партньористраница3/4
Дата04.08.2018
Размер0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

3. За всички сръбски неправителствени организации, участващи като кандидати/трансгранични кандидати или партньори:

 • Съдебна регистрация, не по-късно от 30 дни преди датата на кандидатстване (оригинал или нотариално заверено копие, с легализиран превод на английски);

 • Устав или документ за асоцииране на организацията (с превод на английски език);

 • Копие от последния баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата;

4. За всички сръбски публични институции (общини, университети, училища и т. н.), участващи като кандидати или партньори:

 • Сертифицирано копие за съдебна регистрация (или друг приложим документ) на сръбските партньори (легализиран превод на английски език);

 • Устав или документ за асоцииране (оригинал или нотариално заверено копие;с превод на английски език);

 • Копие от последния баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата;

Придружаващите формуляра за кандидатстване документи трябва да бъдат представени в оригинал или нотариално заверено копие от оторизирана, независима институция. Когато такива документи са на език, различен от този в Поканата за предложения, трябва да бъде приложен превод на английски език, който се счита за определящ при изготвяне на предложението.

 2.2.2 Къде и как се изпращат формулярите

Формулярите трябва да бъдат получени в запечатан плик с препоръчана поща, куриер, или предадени на ръка (подписана и подпечатана разписка за получаване ще бъде предоставена на приносителя) на следния адрес:

България

Перник

Кв. ”Димова махала”

Ул. ”Козлодуй”, № 3

Съвместен технически секретариат

Формуляри, изпратени по друг начин (напр. по факс или ел. поща), както и предадени на други адреси, няма да бъдат приемани.

Документите за кандидатстване (формуляр и приложения) трябва да се представят в един оригинал и две копия на хартия и едно копие в електронен вид (дискета, компакт диск). Всеки екземпляр трябва да бъде надписан “Оригинал” и “Копие”.

Външният плик трябва да съдържа: • номера на настоящата Покана за предложения;

 • наименованието, пълния и точен адрес на организацията - кандидат;

 • думите “Not to be opened before the opening session”, на български “Да не се отваря преди откриването на търга” и на сръбски “Ne otvarati pre uvodne sednice”

Кандидатите трябва да проверят дали документите им са правилно окомплектовани и да ги сверят с приложения списък за “Административно съответствие” 2.3 (1)

2.2.3 Краен срок за получаване на предложенията

Крайният срок за получаването на формулярите за кандидатстване е 10 април 2006 г., до 16:00 часа местно време. Всяка получена молба след този краен срок автоматично отпада, дори ако пощенското клеймо е с дата, предшестваща крайния срок или ако закъснението се дължи на пощата или куриерската служба.

2.2.4 Допълнителна информация

Изпълнителната Агенция Програма ФАР към МРРБ в сътрудничество с Министреството международни икономически връзки на Република Сърбия, подпомагани от Съвместния технически секретариат /СТС/ в град Перник, заедно отговарят за следните дейности:


 • Разпространяване на информация;

 • Публична информационна кампания;

 • Инструкции към кандидатите;

 • Отговори на зададени от кандидатите въпроси, но само в периода, предвиден в настоящото Ръководство;

 • Организиране и провеждане на информационни дни в български области, допустими за кандидатстване по програмата.

За сръбските кандидати лице за контакт за допълнителна информация е ще бъде Звеното за развитие и координиране на помоща, в Министреството международни икономически връзки на Република Сърбия /лице за контакт : Г-жа Кристина Аскович, телефон/факс + 38111 3346 591 / + 38111 3346 874; e-mail: inter-regional@mier.sr.gov.yu ) Въпросите могат да бъдат изпращани по ел. поща или факс на адресите, дадени по-долу, като ясно се посочва номерът на настоящата Покана за набиране на предложения.

e-mail: jts@rotop.com

тел/факс: + 359 76 60 12 53

Въпросите могат да се изпращат не по-късно от 21 дни преди крайния срок за получаване на предложенията. СТС ще отговори не по-късно от 11 дни преди крайния срок.

Въпроси, които могат да са от интерес и за други кандидати, заедно със съответните отговори, ще се публикуват в интернет на адрес: www.mrrb.government.bg секция Актуални търгове. Следните интернет адреси ще имат връзка към секцията на горе споменатия интернет сайт: www.mier.sr.gov.yu и www.ear.eu.int

2.2.5 Потвърждение за получаване на предложенията

След сесията по отваряне на постъпилите проектни предложения, СТС ще изпрати потвърждения за получаване им до всички кандидати, като посочи дали съответното предложение е получено преди или след крайния срок, и ги информира за входящия му номер.

2.3 Оценка и избор на предложенията

Предложенията за проекти ще бъдат разгледани и оценени от Съвместния оценителен комитет, включващ членове от България и Сърбия. Процедурата по оценяване ще се проведе в СТС, с евентуалното участие и на външни независими оценители.

 (1) Административно съответствие

Всички проектни предложения ще бъдат оценявани съгласно следните критерии: • Потвърждение, че формулярът за кандидатстване е попълнен правилно според приложената таблица (погледни по-долу).

В случаите, когато информацията във формуляра е неясна, Съвместният оценителен комитет може да поиска от кандидата да внесе пояснения по време на оценката за административно съответствие. (На кандидата ще му бъдат дадени максимум 72 часа за внасяне на пояснения.)

I. АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

Да

Не

 1. Формулярът за кандидатстване е попълнен в съответствие с предложеният образец.

 

 

 1. Предложението е подадено в един оригинал и две копия.

 

 

 1. Осигурена е електронна версия на предложението.

 

 

 1. Предложението е написано напечатано на английски език

 

 

 1. Кандидатът е подписал декларацията в оригинал.

 

 

 1. Декларацията за партньорство е подписана от кандидата в оригинал.

 

 

 1. Декларацията за партньорство е подписана от всички партньори в оригинал.

 

 

 1. Логическата матрица е попълнена и приложена.

 

 

 1. Уставът на кандидата е приложен (не се изисква за държавни институции)

Забележка: Документите на кандидата трябва да са придружени от точен превод на английски език.

 

 

10. Приложени са копия от последните баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата

 

 

11. Приложени са останалите изискуеми придружаващи документи:11.1. Нотариално заверено копие от съдебната регистрация на кандидата (не се изисква за държавни институции);

Свидетелство за статута на кандидата (за държавните институции). 

 

11.2. Нотариално заверени копия за съдебна регистрация на българските и сръбските партньори (не се изисква за държавни институции).

Свидетелство за статута на българските и сръбските партньори (само за държавни институции).Забележка: За документите на партньорите не се изисква нотариална заверка, но трябва да бъдат придружени с легализиран превод на английски език.

 

 

11.3. Оригинал или нотариално заверено копие от свидетелството за актуално съдебно състояние на кандидата (не се изисква за държавни институции) (само за българските кандидати).

 Забележка: Документите на кандидата трябва да бъдат придружени с легализиран превод на английски език. 

 

11.4. Оригинал или нотариално заверено копие от свидетелството за актуално съдебно състояние на българските партньори е приложен (не се изисква за държавни институции).

 Забележка: Документите на партньорите трябва да са придружени от превод на английски език. 

 

11.5. Копие от данъчната регистрация на кандидата, БУЛСТАТ и ДДС регистрация (ако е приложимо) (само за българските кандидати).

 

 

12. Бюджетът е представен в точния формат на Приложение В, изчислен е в евро и е подписан. Приложена е и страницата с разбивката на източниците за финансиране.

 

 

13. Декларация по т.2.1.1(2), че кандидатът не спада към една от категориите от (а) до (f) е подписана и представена.

 

 

14.Автобиографии на членовете на екипа по проекта са приложени.

 

 

15.Информация за сертифициран одитор (само за българските кандидати ).

 

 

 

Предложения, които не отговарят на критериите за административно съответствие не подлежат на по-нататъшно оценяване. Тези, които преминат проверката за административно съответствие, преминават към проверка за допустимост.

(2) Допустимост на кандидатите, партньорите и проектите

Потвърждение, че кандидатът, партньорите (и свързаните организации, когато има такива), и дейностите са допустими, съгласно посочените критерии в раздели 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 от настоящите насоки (виж таблицата по-долу).

 

II. ДОПУСТИМОСТ

Да

Не

 1. Водещата организация отговаря на условията и е от регион с право на участие по програмата.

1.1 Трансграничният кандидат отговаря на условията (само за интегрирани проекти).

 

 

 1. Партньор 1 е допустима организация/институция и е от допустим регион.

 

 

 1. Партньор 2 е допустима организация/институция и е от допустим регион.

 

 

 1. Партньор .... е допустима организация/институция и е от допустим регион.

 

 

 1. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Съвместния фонд за малки проекти.

 

 

 1. Предложените дейности са допустими.

 

 

 1. Продължителността на дейностите не надвишава максималния позволен период от 12 месеца.

 

 

 1. Размерът на исканата безвъзмездна помощ не е по-малък от позволения минимум (10 000 евро).

 

 

 1. Размерът на исканата безвъзмездна помощ не е по-голям от позволения максимум (50 000 евро).

 

 

 1. Исканата безвъзмездна помощ не надвишава 90% за българската страна и 95% за сръбската от общия допустим бюджет.

 

 


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница