Програма Добросъседствостраница4/4
Дата04.08.2018
Размер0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Предложенията, които издържат проверката за допустимост, преминават към следващата оценка.(3) Оценка на качеството на предложенията и финансова оценка

Извършва се оценка на качеството на проектното предложение, включително на предложения бюджет, съгласно критериите за оценка, посочени в таблицата, дадена на следващата страница. Съществуват два вида критерии за оценка: критерии за избор и критерии за възлагане.

Критериите за избор имат за цел да подпомогнат оценката на финансовите и оперативни възможности на кандидатите, за да се установи, че те:


  • притежават достатъчни и сигурни източници за финансиране за извършване на своята дейност по време на изпълнението на проекта и при необходимост за участие във финансирането му.

  • притежават професионална компетентност и квалификация, необходима за успешното изпълнение на предложените дейности. Това се отнася също така и до партньорите на кандидата.

Критериите за възлагане позволяват да бъде направена оценка на качеството на представените предложения по отношение на цели и приоритети, като договор за безвъзмездна помощ да се сключи за изпълнение на дейности, които ще доведат до максимална обща ефективност на проектите, финансирани в рамките на тази Покана за предложения. Критериите третират следните въпроси: уместност/приложимост на проекта, съвместимост с целите на настоящата Покана за предложения, качество, очаквано въздействие, устойчивост и ефективност на разходите.

Моля, отбележете си следната важна информация:

Оценяване:

Критериите за оценка са обособени в раздели и подраздели. Всеки раздел получава оценка между 1 и 5, съгласно следните показатели: 1 = много лошо, 2 = лошо, 3 = средно, 4 = добро, 5 = много добро. Предложенията, получили най-висока оценка, са с предимство при решението за предоставяне на безвъзмездна помощ.Забележка към раздел 1. Финансов и оперативен капацитет

Ако общият резултат по раздел 1 е по-нисък от среден (12 точки), предложението ще бъде отхвърлено.Забележка към раздел 2. Съответствие

Ако общият резултат по раздел 2 е по-нисък от добър (20 точки), предложението ще бъде отхвърлено.

 

 II. Техническа оценка – Таблица за оценяване

Максима-лен брой точки

Формуляр за кандидат-стване

1. Финансов и оперативен капацитет

20

 

1.1 Има ли кандидатът/трансграничният кандидат и партньорите му достатъчен опит в управлението на проекти?

5

II.1.4 & 2.4 & III. 1

1.2 Има ли кандидатът/трансграничният кандидат и партньорите му достатъчен технически опит?

5

II.1.3 & 2.3 & III. 1

Автобиографии на екипа1.3 Достатъчен ли е текущия управленски капацитет на кандидата (включително персонал, оборудване и способност да управлява бюджет на проекта)?

5

II.1.4.& 2.4

& III. 1


1.4 Има ли кандидатът сигурни и достатъчни източници на финансиране?

5

II.1.4 & 2.4

2. Съответствие

30
2.1 До каква степен предложението съответства на целите и на един или повече от приоритетите на поканата за предложения? (вкл. по отношение избягването на дублиращи дейности и постигането на синергичен ефект с други инициативи на Европейската комисия.)

5

I.1.7 (a) (b)

2.2 До каква степен предложението отговаря на потребностите и ограниченията на съответния регион и какво трансгранично въздействие ще има?

Забележка: Само интегрирани и допълващи проекти биха могли да получат 5 точки.

5

I.1.7(c)

2.3 Колко подходящи и стратегически са избраните партньори?

5

I.1.7 (d) (e)

2.4 Колко ясно определени и стратегически избрани са целевите групи (междинни и крайни бенефициенти)?

5

I.1.7 (d) (e)

2.5 Ясно ли са определени потребностите на целевите групи и крайните бенефициенти и предложението отговаря ли на тях?

5

I.1.7 (c) (f)

2.6 До каква степен предложението съдържа специфични елементи на добавена стойност, като новаторски подход, модели на добри практики, насърчаване равенството между половете и равните възможности, защита на околната среда?

Забележка: Само интегрирани и допълващи проекти биха могли да получат 5 точки.

5

Навсякъде

3. Методология

25

 

3.1 Предложените дейности подходящи, практични и съответстващи ли са на целите и очакваните резултати?

5

I.1.9

3.2 Доколко последователен и съгласуван е целият план на дейностите?

(Отразява ли анализа на разглежданите проблеми, взема ли под внимание външни фактори и предвижда ли оценка?)5

I.1.10

3.3 До колко задоволително е нивото на участие и ангажираност на партньорите? Дo колко задоволително е нивото на въвличане и участие на целевите групи и бенефициентите?

Забележка: Само интегрирани и допълващи проекти биха могли да получат 5 точки.

5

I.1.10 (e)

3.4 Колко ясен и осъществим е планът за действие?

5

I.1.10

3.5 Съдържа ли предложението обективно измерими индикатори за резултата от дейността?

5

Логическа матрица

4. Устойчивост

15
4.1 Доколко проектът би оказал съществено влияние върху целевите групи?

5

I.2.1

4.2 Доколко предложението има потенциален мултипликационен ефект?

(включително възможност за повторение и разширение на резултатите от проекта, разпространение на информация)5

I.2.2 & I.2.3

4.3 Доколко резултатите от предлагания проект са устойчиви:

- финансово (как ще бъдат финансирани дейностите след приключване на финансирането от Европейската комисия?)

- институционално (дали структурите, създадени в рамките на проекта ще продължат да съществуват и да действат след края му; Резултатите от проекта ще останат ли собственост на организациите по места)

- на политическо ниво (където е приложимо) (какво ще бъде структурното въздействие на дейността – например ще води ли до подобряване на законодателството, нормите на поведение, методите?)5

I.2.4

5. Бюджет и ефективност на разходите

10

 

5.1 Удовлетворително ли е съотношението между изчислените разходи и очакваните резултати?

5

I.3

5.2 До каква степен предлаганите разходи са необходими за осъществяване на проекта?

5

I.3

Максимален общ резултат

100

2.4 Уведомяване за решението на Договарящата страна

За българските кандидати Договаряща страна е Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За сръбските кандидати Договаряща страна е Европейската агенция за възстановяване.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за решението на Договарящата страна относно тяхното проектно предложение. Решението за отхвърляне на дадено проектно предложение и отказ от отпускането на безвъзмездна помощ се основава на следните мотиви:


  • Формулярът е получен след крайния срок за кандидатстване;

  • Формулярът е непълен или в друго отношение не отговаря на посочените административни условия;

  • Кандидатът или един или повече от партньорите му не отговаря на условията;

  • Предложението не отговаря на условията (напр. предложените дейности не са включени в приоритетите на Програмата, предложението превишава максимално посочения срок на проекта, исканата сума е по-голяма от максимално допустимата и пр.;

  • Предложението не е достатъчно целесъобразно или финансовите и оперативни възможности на кандидата не са достатъчни, или избраните предложения са превъзхождащи в това отношение;

  • Технически и финансово предложението не отговаря на нивото на избраните предложения.

Решението на договарящата страна да отхвърли дадено проектно предложение или да не отпусне безвъзмездна помощ, е окончателно.

Датата, на която Договарящата страна планира да оповести решението си след приключване на оценителната процедура, е 15 ноември 2006г. - датата е само индикативна и подлежи на промяна.


2.5 Условия, които се прилагат при изпълнение на проектите след решението на Договарящата страна да отпусне безвъзмездна помощ

При решение за отпускане на безвъзмездна помощ, бенефициентът ще получи предложение от Договарящата страна за сключване на договор, на основата на образеца, даден като Приложение E към настоящите Насоки за кандидатстване.

По специално, в договора се формулират следните права и задължения:

Окончателна сума на безвъзмездната помощ

Максималната сума на безвъзмездната помощ ще бъде посочена в договора. Както беше обяснено в т. 2.1.4, тази сума се основава на бюджета, които е само прогноза за разходите. В резултат, той става окончателен само след приключването на дейностите и след като се представят финалните счетоводни сметки (виж чл. 17.1 и 17.2 от Общите условия).Непостигане на целите

Aко бенефициентът не успее да изпълни дейностите, както са записани и съгласувани в договора, Договарящата страна си запазва правото да прекрати временно плащанията и/или да прекрати договора (вижте чл. 11 от Общите условия). Финансирането от Договарящата страна може бъде намалено и/или тя може поиска цялостно или частично връщане на вече изплатените суми, ако бенефициентът не изпълнява договорените условия (вижте чл. 11.4 и 17.4 от Общите условия).Изменения на договора и промени в рамките на бюджета

Позициите в бюджета могат да се различават от първоначалните стойности, при условие, че са спазени следните условия:

(1) не влияят негативно върху основната цел на проекта;

(2) финансовото им значение се ограничава до прехвърлянето им в рамките на едно и също бюджетно перо, или прехвърляне между отделни бюджетни пера, като промените не могат да надвишават 15% от първоначалната сума на бюджетното перо.

В тези случаи бенефициентът има право да направи промени в бюджета, като уведоми за това Договарящата страна.

Този метод не може да се използва за промяна в стойността на режийните разноски.

Във всички останали случаи е необходимо да се оптрави предварително писмено искане до Договарящата страна за промяна на бюджета, като за това се сключва анекс към договора.

Отчети

Отчетите се изготвят на английски език, както е указано в договора. Техническите и финансовите отчети трябва да се придружават от искания за плащане (с изкл. на първоначалната авансова сума).Допълнителна информация

Съгласно член 2.1 на Общите условия, Договарящата страна може да изисква допълнителна информация.Плащания

  • За българската страна

Бенефициентът получава авансово плащане в размер на 80% от сумата на безвъзмездната помощ.

Останалата сума се изплаща след представяне от бенефициента и одобрение от Договарящата страна на финалния отчет (виж чл. 15.1 от Общите условия).

Плащанията се извършват по сметка, специално открита за проекта или подсметка, която позволява да се отделят сумите, преведени от Договарящата страна.


Бенефициентът получава авансово финансиране, както следва: Първият транш е на стойност 40% oт сумата на отпуснатата безвъзмездна помощ. Следващият транш, възлизащ на 40% от общата сума, ще бъде преведен при получаване и одобрение от Договарящата страна на отчет за напредъка на дейностите, придружен от финансов отчет и декларация, че 70% от предходното плащане са били усвоени. Окончателната сума от 20% от предоставената от Европейската агенция за възстановяване безвъзмездна помощ, се изплаща след получаването на одобрение от Договарящата страна на финалния отчет.

Записвания и счетоводни сметки на проекта

Бенефициентът се задължава да води точни и редовни записвания, отделни и ясни счетоводни сметки при изпълнението на дейностите (виж чл. 16.1 от Общите условия). Счетоводната документация по проекта се пази за срок от 5 години след получаване на финалното плащане.Одит

Разходите за одит трябва да се включат в проекто-бюджета. Външен одит за всички проекти се извършва от сертифициран одитор след приключване на проекта. Българските кандидати трябва да предостави пълна информация за одитора - диплома, данни за контакт и др. във Формуляра за кандидатстване, а Сръбските кандидати трябва да представят сертифициран одитор на Договориращата страна за одобрение след възлагане на договора. Одиторът се избира от списъка на сертифицираните одитори в съответствие с правилата на PRAG за избор на подизпълнители. Разходите за одит са обикновено между 2%-3% от общата сума на проекта.

С попълването на сертификат за извършен одит на проекта, съгласно образеца в Приложение Е-VI към договора, одиторът на проекта ще удостовери, че отчетените сметки (приходни и разходни) са верни, надеждни и придружени с необходимите документи, и ще потвърди допустимите разходи в съответствие с изискванията на договора.

По силата на договора Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската одиторска палата могат да извършват контрол върху изпълнението на проекта чрез преглед на документацията или проверка на място (виж чл.16.2 от Общите условия).Публичност

Трябва да се отдаде дължимата гласност и признание на Европейската общност за получената безвъзмездна помощ, например в докладите и публикациите, които се изготвят в процеса на изпълнение на проекта, или публични изяви във връзка с проекта и др. (виж член 6 от Общите условия на договора).Договори с подизпълнители

Когато за изпълнението на проекта е необходимо бенефициентът да сключва договори за доставка, той трябва да възложи договора на фирмата, оферирала най-добра парична стойност, или с други думи, когато има най-добро съотношение между цена и качество, съгласно принципа за прозрачност и равнопоставеност на потенциалните изпълнители, като се внимава да се избягват всякакви конфликти на интереси. В този смисъл, бенефициентът трябва да следва процедурите, описани в Приложение 4 към договора.

 

  


3. СПИСЪК НА АНЕКСИТЕ

АНЕКС А: Формуляр за кандидатстване (WORD формат – попълва се)

АНЕКС Б: Бюджет (EXCEL формат – попълва се)

АНЕКС С: Планова схема на логическата матрица (EXCEL формат – попълва се)

АНЕКС D: Размер на командировъчните разходи (Забележка: Само за информация на кандидатите. Не се включва във Формуляра за кандидатстване)

АНЕКС Е: Стандартен договор (Забележка: Само за информация на кандидатите. Не се включва във Формуляра за кандидатстване)

АНЕКС F: Модел на автобиография (CV) според изискванията на програма ФАР.

1 Искан грант –означава сумата на проекта, за която се кандидатства по програма ФАР. Допустими са грантове не по-малки от 10 000 EUR и не по-големи от 50 000 ЕВРО.

2 Искан грант – означава сумата на проекта, за която се кандидатства по програма ФАР. Допустими са грантове не по-малки от 10 000 EUR и не по-големи от 50 000 ЕВРО.


3 Съфинансиране – означава собствения принос, осигурен от кандидата.

4 КАНДИДАТ - всяка организация, юридическо лице или административна структура, представящи Формуляр за кандидатстване, за да получат субсидия/грант и в случай, че предложението е одобрено от Съвместната оценителна комисия, получават субсидия/грант, за да осъществят дейностите по проекта. Кандидатът отговаря за координиране на всички включени в проекта патртньори, хармонизиране на дейностите, поддържане на редовни контакти с партньорите по проекта във всяка от участващите страни, както и за подготовката на отчетите по проекта, вкл. и финансовите.

Кандидатът, независимо дали е от България или от Сърбия и Черна гора, отговаря за изпълнението на проектните дейности, в съответствие с условията, регламентирани в Договора за безвъзмездна помощ. Договорът задължава Кандидата да използва правилно средствата, получени съответно от ФАР или от КАРДС и да спазва всички условия и изисквания, свързани с отчитането, одита и разплащанията.5 Трансграничен кандидат: организация, юридическо лице или административна структура, която координира дейностите по проекта в своята страна, която е различна от тази на кандидата и в случай, че Съвместната оценителна комисия одобри предложението, получава субсидия/грант в своята държава. Понятието Трансграничен кандидат е приложимо само в случаите на интегрирани проекти.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница