Програма „еразъм+" на ту софия to mr. " Erasmus+ "Дата12.05.2017
Размер38.13 Kb.
#21218
ТипПрограма
ДО

Проф. …………….

УНИВЕРСИТЕТСКИ КООРДИНАТОР

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

НА ТУ – СОФИЯ
TO

MR. ……………….

ERASMUS+ ” INSTITUTIONAL COORDINATOR,

…………….

UNIVERSITY

ДОКЛАД


От

.............................................................................………………………..(Име на декан и факултет)
REPORT

from


.............................................................................………………………..

(Name of Dean and Faculty)
Относно: Комисия за проверка на езиковата компетентност

на Кандидат-стипендианти по програмата Еразъм+
Reference: Examination Committee on language competence, “Erasmus+” candidatesBG
За проверка на езиковата компетентност на студенти/ докторанти за участие в Студентска мобилност по програма Еразъм+, в университет……………...............(име на приемащ университет) ....................……. Еразъм код …………...........(ако е приложимо), град……………………, страна …………

съгласно сключен/и за 20.…/20... учебна година междуинституционален договор №….. на факултет ... от изпращащия университет …………………….,


EN
For and assessment of language competence of students/Ph. D. students for participation in Student mobility under Erasmus+ program in University ........ .............................. (name of receiving university), Erasmus code …………….(if applicable) , town………., country …………………. according to signed for 20../20.. academic year Inter - institutional Agreement No. …… of Faculty ………………….. from the sending university ... ........
BG
П Р Е Д Л А Г А М

EN
SUGGEST


BG
1/ Комисия за проверка на езиковата компетентност на кандидатите в състав:

1. ................................................................................ – председател(научно звание, имена, длъжност)

2. ........................................................................................... – член(научно звание, имена, длъжност)

3. ........................................................................................... – член(научно звание, имена, длъжност)

4. .......................................................................... – наблюдател(представител на Студентския съвет/ СЕКТОР “МИ”)


EN
1/ Evaluation committee of testing the language competence composed of:

1. ....................................................................................... – chairman(title, name, position)

2. ........................................................................................ – member(title, name, position)

3. ........................................................................................ – member(title, name, position)

4. ........................................................................................ – observer(Representative of Student Council/ Int. integration dept.)


BG
2/ Комисията за оценка да извърши следното:

  • да проведе писмен изпит с кандидатите;

  • да проведе събеседване с кандидатите;

  • да постави оценки на кандидатите, отчитайки езиковата компетентност;

  • да изготви протокол от заседанието си и го представи заедно с всички документи на сектор „МИ”
EN
2/ Evaluation committee to undertake the following:

  • to conduct a written examination of candidates;

  • to interview the candidates;

  • put evaluations of candidates, taking into account the linguistic competence;

  • To prepare minutes of the meeting and submit it together with all documents to Int. integration dept.

Декан:

…………………………………..

(подпис и печат на факултета)

Dean:


…………………………………..

(signature and stamp of faculty)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница