Програма „Европа за гражданите (2014-2020 г.) Предупреждение: Настоящата покана за представяне на предложения зависи отДата09.04.2018
Размер167.43 Kb.
ТипПрограма
Покана за представяне на предложения № COMM-C2/01/2013

Структурна подкрепа за европейските научноизследователски организации в областта на публичната политика (мозъчни тръстове) и за организациите на гражданското общество на европейско равнище

Програма „Европа за гражданите“ (2014—2020 г.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Настоящата покана за представяне на предложения зависи от: • окончателното приемане на Регламента за създаване на програмата „Европа за гражданите“ (2014—2020 г.), наричана по-долу „програмата“, от законодателния орган без значително изменение,

 • положително становище или липса на възражения от комитета, създаден по силата на Регламента за създаване на програмата „Европа за гражданите“,

 • наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или както е предвидено в системата на временните суми от една дванадесета.

Програмата представлява правното основание за настоящата покана за представяне на предложения.

1. ЦЕЛИ:

1.1. Общи цели на програмата

В съответствие с глобалната цел за доближаване на Съюза до неговите граждани общите цели на програмата са: • да допринесе за разбирането на гражданите на Съюза и неговата история и многообразие,
 • да насърчи европейското гражданство и да подобри условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза.


1.2. Конкретни цели на програмата
Конкретните цели на програмата са:


 • да повиши осведомеността във връзка с паметта за миналото, общата история и ценности и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграждане на мрежи,

 • да насърчи демократичното и гражданското участие на гражданите на равнището на Съюза чрез подобряване на разбирането на гражданите на процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на равнището на Съюза.

1.3. Тематични приоритети

За 2014 г. са приети следните тематични приоритети:Направление 1: Европейска памет за миналото

Съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз целта на ЕС е да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи.

В този контекст програмата „Европа за гражданите“ подкрепя организации за размисъл върху причините за тоталитарните режими в съвременната история на Европа, както и върху други определящи моменти и отправни точки в най-новата история на Европа. Исторически моменти, които предстои да бъдат отбелязани по-специално през 2014 г., ще бъдат 100-годишнината от началото на Първата световна война, 25-годишнината от падането на Берлинската стена и 10 години от разширяването на Европейския съюз в Централна и Източна Европа.

Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие

От 22 до 25 май 2014 г. във всички държави членки ще се проведат избори за Европейски парламент. Тези избори ще бъдат първите проведени в съответствие с Договора от Лисабон, който засилва ролята на гражданите на ЕС като политически действащи лица чрез член 11 от ДЕС.

В този контекст в своето направление 2 програмата „Европа за гражданите“ ще подкрепя организации, работещи за участието на гражданите в демократичния живот на ЕС — от местната демокрация до овластяването на гражданите да играят пълноценна роля в политиката на ЕС.

2. ЦЕЛ НА ПОКАНАТА

Целта на настоящата покана е да се изберат организации с европейски обхват, които чрез своите постоянни, обичайни и редовни дейности допринасят осезаемо за постигането на целите на програмата „Европа за гражданите“, определени в точки 1.1 и 1.2 по-горе.

Поканата за представяне на предложения се отнася до структурна подкрепа, наречена оперативни безвъзмездни средства, за организации, преследващи цел от общ интерес за Съюза, с цел повишаване на осведомеността във връзка с европейската памет за миналото (направление 1) или насърчаване на демократичното и гражданското участие (направление 2). Тя е предназначена за съфинансиране на оперативните разходи, които позволяват на дадена организация да съществува независимо и да осъществява редица дейности, предвидени в годишната ѝ работна програма. Тези дейности следва да съответстват на преследването на целите от устава на организацията и трябва да допринасят за разработването и осъществяването на една или няколко от целите, преследвани от програмата.

Подкрепата се предоставя на организации под формата на рамкови партньорства за четири години (2014—2017 г.) във връзка с настоящата покана за представяне на предложения. Рамковите партньорства са механизми за сътрудничество, установени между конкретна организация и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура1.

По тези рамкови партньорства всяка година ще се предоставят годишни оперативни безвъзмездни средства.

3. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Заявленията, които отговарят на следните критерии, ще бъдат подложени на задълбочена оценка.3.1. Формални критерии

Ще бъдат разглеждани само предложенията, подадени на един от официалните езици на ЕС чрез официалния електронен формуляр за заявление, който трябва да е попълнен изцяло, подписан и представен в посочения срок.

Заявлението трябва да бъде придружено от всички други документи, посочени във формуляра за заявление.

Заявленията се считат за допустими, ако:

а) отговарят на условията, определени в точки 4 и 5 от настоящата покана;

б) са подадени преди 20 декември 2013 г., 12:00 ч. (на обед брюкселско време);

в) са подадени чрез официалния формуляр за заявление (вж. точка 13), който е надлежно попълнен;

г) са подписани от законния представител на организацията;

д) са с балансиран бюджет по отношение на разходите и приходите;

е) отговарят на финансовите условия на поканата по точка 5.3.2. Държави, допуснати до участие

Допускат се заявления от правни субекти, установени в една от следните държави:

a) държавите — членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция;

б) заявления от други държави (а именно държавите от ЕАСТ, държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки) се допускат, при условие че тези държави са подписали меморандум за разбирателство с Европейската комисия през 2014 г. В този случай кандидатите от тези държави могат до 31 декември 2014 г. да кандидатстват за рамково партньорство за три години (2015—2017 г.).3.3. Допустими кандидати

3.3.1. Категории организации

За да бъдат допустим кандидат за рамково партньорство, организациите трябва да принадлежат към някоя от следните категории:A. Организации на гражданското общество за европейска памет за миналото (направление 1):

Организации, извършващи дейности за размисъл върху причините за тоталитарните режими в съвременната история на Европа (най-вече, но не само за нацизма, довел до Холокоста, фашизма, сталинизма и тоталитарните комунистически режими) и за възпоменание на жертвите на техните престъпления.

Организации, осъществяващи дейности, отнасящи се до други определящи моменти и отправни точки в най-новата история на Европа.

Организации, чиято дейност е посветена на общите ценности на ЕС: повишаване на осведомеността на гражданите относно значението на запазването и насърчаването на демократичните ценности в Европа, например чрез паметта за европейски личности като бащите основатели на Европейския проект или други личности, които имат значителен принос към по-късните етапи на изграждането на Европа.Б. Организации на гражданското общество (ОГО), работещи на европейско равнище (направление 2):

Представителни организации, мрежи и други ОГО, целящи насърчаването на демократичното и гражданското участие на гражданите на равнището на Съюза чрез подобряване на разбирането на гражданите на процеса на създаване на политики на Съюза и чрез осигуряване на условия за гражданска ангажираност на равнището на Съюза.В. Европейски научноизследователски организации в областта на публичната политика (мозъчни тръстове) (направления 1 и 2):

Тези организации осигуряват връзка между научните изследвания и създаването на политики на европейско равнище. Те спомагат за намирането на решения на проблеми и способстват за взаимодействието между учени, интелектуалци и лицата, отговорни за вземането на решения. Поканата е отправена към мозъчните тръстове, които се занимават основно с целите и приоритетите на програмата „Европа за гражданите“ и чиито дейности не са ограничени само до научните изследвания и не са насочени единствено към групи от специалисти. Това важи и за двете направления.Г. Платформи на общоевропейски организации (направление 2):

Особеност на тези платформи е, че техните членове сами по себе си са представителни организации (платформи) в европейски мащаб. Тези общоевропейски платформи представляват много голям брой европейски граждани и обхващат широк кръг от области на политиката.3.3.2. Допустими организации

За да отговарят на условията за предоставяне на оперативни безвъзмездни средства, организациите, преследващи цел от общ европейски интерес, трябва:

a) да бъдат организация с нестопанска цел;

б) да играят активна роля в сферата на европейското гражданство (европейска памет за миналото, демократична ангажираност и гражданско участие), определена в техния устав или описание на целите и задачите, и да съответстват на една от горепосочените категории;

в) да са законно установени и да са били субект на правото поне четири години (към датата на подаване на заявлението) в държава, допусната до участие;

г) да извършват дейността си в държави, допуснати до участие;

д) да имат следния географски обхват: • организациите на гражданското общество на европейско равнище (категория Б) и организациите на гражданското общество за европейска памет за миналото (категория А) трябва да имат членове или дейности в най-малко 12 държави, допуснати до участие;

 • платформите на общоевропейските организации (Г) трябва да имат най-малко 20 представителни организации членки, всяка от които трябва да има членове в най-малко 15 държави членки и като цяло трябва обхваща 28-те държави членки;

 • за да бъдат допуснати до участие, не е необходимо европейските научноизследователски организации в областта на публичната политика (мозъчни тръстове) да имат конкретен географски обхват.

Физическите лица и публичните органи не се допускат до участие по настоящата покана за представяне на предложения.

3.4. Допустими дейности

Дейностите на кандидата трябва да имат осезаем принос за разработването и постигането на общите и конкретните цели на програмата.

Кандидатите трябва да предоставят:

стратегическа работна програма за период от четири години с начало през 2014 г. и

— подробна годишна работна програма за период от 12 месеца с начало през 2014 г.

Стратегическата работна програма на организацията кандидат следва да обхваща предвидените в нейния устав дейности, включително конференции, семинари, кръгли маси, представителство, комуникация и валоризация, както и нейните други редовни европейски дейности, свързани с дейностите на програмата „Европа за гражданите“.3.5. Период на допустимост

Рамковото партньорство е с продължителност 4 години. За специфичните годишни безвъзмездни средства по партньорството периодът на допустимост трябва да съответства на бюджетната година на кандидатите, удостоверена със заверените отчети на организацията.

За кандидатите, чиято бюджетна година се различава от календарната година, периодът на допустимост ще бъде с началната дата на тяхната бюджетна година през 2014 г.

4. КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

За оценка на заявленията ще бъдат използвани следните критерии: • Съгласуваност с целите на програмата и на съответното нейно направление: 30 %

 • Съответствие на предложената работна програма с целите на програмата „Европа за гражданите“.

 • Работната програма на организацията следва да допринася за постигането на целите на програмата „Европа за гражданите“.

 • Целите и задачите на кандидата трябва да съответстват на целите на програмата „Европа за гражданите“.

 • Качество на плана за дейност/работната програма: 30 %

 • Предложената работна програма трябва да бъде подходяща за постигане на целите на организацията.

 • Съгласуваност: съответствие между различните цели на предложените дейности и съобразяване на предложените за влагане средства и ресурси с целите.

 • Ефективност: резултатите следва да се постигнат при разумни разходи.

 • Работните програми трябва да включват ясно очертано европейско измерение.

 • Приоритет се дава на организациите, които използват нови методи на работа или предлагат иновационни дейности.

 • Разпространение: 15 %

 • Организациите, получаващи оперативни безвъзмездни средства, трябва да положат необходимите усилия за гарантиране на използването и разпространението на своите резултати.

 • Предложената работна програма трябва да постигне мултипликационен ефект сред по-широка общественост, а не само сред пряко участващите в дейностите.

 • Следва да бъде налице реалистичен и практичен план за разпространение, така че да има възможност за ефективен трансфер и обмен на резултатите, предвидени в работната програма.

 • Въздействие и участие на гражданите: 15 %

 • Броят на партньорите, участниците, елементите на политики и участващите държави следва да бъде достатъчно голям, за да се гарантира истински европейски обхват на предложената работна програма.

 • Въздействие: работната програма следва да се стреми към постигане на целите си, особено по отношение на конкретния принос към създаването на политики.

 • Устойчивост: предложената работна програма следва да се стреми към постигане на дългосрочни последици.

 • Предложената работна програма следва да дава възможност на участниците да се ангажират активно с дейностите и по повдигнатите въпроси.

 • Трябва да се търси баланс между гражданите, които вече са активни в организации/институции, и гражданите, които все още не са ангажирани.

 • Ще се дава приоритет на организациите, в които участват граждани от по-слабо представени групи или в неравностойно положение.

 • Степен, до която липсата на достъп до финансиране задържа осъществяването на работната програма (10 %)

 • В работния план трябва да бъде даден подробен анализ на развитието на разходите и на всички системи за съфинансиране през последните 3 години.

 • Предложенията трябва да докажат, че няма достатъчно други налични източници на финансиране, които да им позволят да изпълнят работната програма.

 • Предложенията трябва да докажат до каква степен исканата сума е необходима за изпълнението на работната програма.

 • Предложенията трябва да докажат до каква степен изпълнението в този момент на тази работна програма е необходимо за постигане на целите на поканата и/или до каква степен едно забавяне би причинило вреда в това отношение.

5. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Безвъзмездните средства от ЕС са стимул за извършване на дейности, които не биха били възможни без подкрепата на Съюза. Те се основават на принципа на съфинансиране. Безвъзмездните средства от ЕС допълват собственото финансово участие на организацията кандидат и/или получената евентуално национална, регионална или частна финансова подкрепа.

Приемането на заявление не представлява ангажимент за отпускане на безвъзмездни средства, равни по размер на сумата, поискана от бенефициера. Освен това максималният размер на отпуснатата сума не може при никакви обстоятелства да надвишава размера на поисканата. Отпускането на безвъзмездни средства не предоставя никакво право за следващите години.

Финансовата помощ от Съюза не може да превишава 70 % от допустимите временни разходи за всички категории организации с изключение на платформите на общоевропейски организации (вж. точка 3.3.1.), за които таванът е определен на 90 %.

Освен това максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства по категории е, както следва:Вид

Минимален размер

Максимален размер

Максимален процент на съфинансиране

A. Организации на гражданското общество за европейска памет за миналото (направление 1)

60 000 EUR

200 000 EUR

70 %

Б. Организации на гражданското общество, работещи на европейско равнище (направление 2)

60 000 EUR

200 000 EUR

70 %

В. Eвропейски научноизследователски организации в областта на публичната политика (мозъчни тръстове) (направления 1 и 2)

60 000 EUR

350 000 EUR

70 %

Г. Платформи на общоевропейски организации (направление 2)

60 000 EUR

600 000 EUR


90 %

Целта е да бъдат подбрани приблизително 8 организации по направление 1 „Европейска памет за миналото“ и 26 организации по направление 2 „Демократична ангажираност и гражданско участие“ на програмата „Европа за гражданите“.

5.1. Условия на договора

Когато заявлението бъде одобрено, бенефициерът получава решение за рамково партньорство и решение за безвъзмездни средства или споразумение за рамково партньорство и споразумение за безвъзмездни средства в зависимост от мястото, където е законно установен. • Рамковото партньорство придава официален характер на механизъм за дългосрочно сътрудничество между Комисията и нейните партньори (вж. точка 3.1). То може да приеме формата на решение за рамково партньорство (РРП) или споразумение за рамково партньорство (СРП).

 • Въз основа на РРП/СРП се отпускат специфични годишни безвъзмездни средства, което може да е под формата на:

 • Решение за безвъзмездни средства, което е едностранен акт за предоставяне на безвъзмездна помощ на бенефициер. За разлика от споразумението за безвъзмездни средства бенефициерът не трябва да подписва решението за безвъзмездни средства и може да започне дейността незабавно след получаването/уведомяването. По този начин решението за безвъзмездни средства ускорява процеса. Решението за безвъзмездни средства се прилага за бенефициери, които са установени в рамките на ЕС.

 • Споразумението за безвъзмездни средства трябва да бъде подписано от бенефициера и се връща на EACEA незабавно. EACEA подписва последна. Споразумението за безвъзмездни средства се прилага за бенефициери, които са установени извън ЕС.

Образец на решението за безвъзмездни средства и споразумението за безвъзмездни средства ще бъде на разположение на следния уебсайт: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Общите условия, приложими към решението за безвъзмездни средства/споразумението за безвъзмездни средства, са достъпни в „Регистър на документите“ на уебсайта на EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.

6. БЮДЖЕТ

Общият бюджет, осигурен за рамковите партньорства с продължителност четири години (2014—2017 г.), ще бъде 27,04 милиона евро. Приблизително една трета от него ще бъде предназначена за европейските научноизследователски организации в областта на публичната политика (мозъчни тръстове).Общият бюджет, осигурен за специфичните годишни безвъзмездни средства, които ще бъдат отпуснати за 2014 г., ще бъде 6,76 милиона евро. По настоящата покана Европейската комисия възнамерява да финансира приблизително 34 организации.

Структурната помощ ще бъде отпускана по позиция 16.02.01 от общия бюджет на Европейския съюз.

Европейската комисия си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

7. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ/ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ

Крайният срок за подаване на заявления е 20 декември 2013 г., 12.00 ч. (на обед брюкселско време).

Подробна информация по отношение на процедурата по подаване на заявление е на разположение на следния адрес: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Заявленията трябва да се подават, като се използва единствено наличният понастоящем електронен формуляр за заявление за безвъзмездни средства (eForm). Всички полета за данни в eForm трябва да бъдат попълнени.

Освен това към eForm трябва да бъдат приложени следните документи: • клетвена декларация, подписана от лицето, упълномощено да поема правнообвързващи задължения от името на организацията кандидат;

 • попълнен бюджет;

 • попълнен формуляр за правен субект;

 • формуляр за финансова идентификация.

Заявления, подадени на хартиен носител по пощата, по факса или по електронната поща, няма да бъдат приемани за разглеждане.

Европейската комисия и Изпълнителната агенция си запазват правото да поискат допълнителната информация, която може да им е необходима.

Всички документи трябва да бъдат изпратени/заредени по електронен път на следния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

За отпускане на безвъзмездни средства ще бъдат разгледани само заявленията, отговарящи на критериите за допустимост. Ако заявлението се счита за недопустимо, на кандидата ще бъде изпратено писмо, посочващо причините за това.

Никаква информация относно резултата от индивидуалните заявления няма да бъде давана преди края на процедурата по подбор. Резултатът от подбора ще бъде публикуван през пролетта на 2014 г. на следния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2014/index_en.php.

На кандидатите, избрани да получат финансиране, ще бъде изпратено споразумение/решение на ЕС за безвъзмездни средства. Кандидатите, чиито заявления не са избрани, ще бъдат уведомени писмено за това. Заявленията няма да бъдат връщани на кандидатите.Контролен списък на документите, които кандидатите трябва да представят:

1. Попълнен формуляр за заявление (e-Form).

2. Попълнен формуляр за бюджет (прилага се към e-Form).

3. Подписана клетвена декларация (прилага се към e-Form).

4. Попълнен формуляр за правен субект (наличен на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en (прилага се към e-Form).

5. Формуляр за финансова идентификация (наличен на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/financial_id/fich_sign_ba_gb_en.pdf (прилага се към eForm).Приложения:

1. Насоки за поканата за подаване на предложения: Структурна подкрепа за европейските научноизследователски организации в областта на публичната политика (мозъчни тръстове) и за организациите на гражданското общество на европейско равнище.

2. Образец на формуляр за заявление (eForm е наличен на следния интернет адрес: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php ).

3. Образец на формуляр за бюджет.

4. Образец на решение за рамково партньорство и на специфично годишно решение ще бъдат на разположение на уебсайта на EACEA през януари 2014 г.; образец на споразумение за рамково партньорство и на специфично годишно споразумение (вж.: http://www.cc.cec/budg/imp/grants/imp-090_014_agreement_en.html).

****************1 При условие че бъде прието решението на Комисията за преучредяване на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура с нов мандат за периода 2014—2020 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница