Програма "Европейско териториално сътрудничество"Дата22.12.2018
Размер0.58 Mb.
ТипПрограма
Резюме на програма "Европейско териториално сътрудничество"

(INTERREG IVA 2007 – 2013 г.)
България - Гърция
Версия: Редактирана 18.06.07 г.

Дата: 18/06/2007Консултант: „ТРЕК Кънсалтинг” СА


Съкращения

AA

Одитиращ орган

ОО

BG

България

БГ

CA

Сертифициращ орган

СО

CAP

Обща селскостопанска политика

ОСП

CBC

Трансгранично сътрудничество

ТГС

CI

Инициатива на Общността

ИО

EC

Европейска комисия

ЕК

ERDF

Европейски фонд за регионално развитие

ЕФРР

ESF

Европейски социален фонд

ЕСФ

EU

Европейски съюз

ЕС

GDP

Брутен вътрешен продукт

БВП

IT

Информационни технологии

ИТ

JPD

Съвместен програмен документ

СПД

MA

Управляващ орган

УО

MS

Държави-членки

ДЧ

NGO

Неправителствена организация

НПО

NSRF

Национална стратегическа референтна рамка

НСРР

NUTS

Номенклатура на териториални статистически единици

НТСЕ

OP

Оперативна програма

ОП

PA

Приоритетна ос

ПО

Programme

Програма „България – Гърция 2007-2013 г.”

Програма

RP

Регионална политика

РП

SMEs

Малки и средни предприятия

МСП

SWOT

Силни страни, слаби страни, възможности и заплахи

SWOT

TA

Техническа помощ

ТП

VAT

Данък добавена стойност

ДДСВъведение

Програма България – Гърция INTERREG IVA 2007-2013 г. е една от най-важните програми, които се провеждат съгласно Цел "Европейско териториално сътрудничество" през новия Програмен период, предвид неотдавнашното присъединяване на България през 2007 г. като нова държава-членка в Европейския съюз. Цел „Европейско териториално сътрудничество”, в качеството си на правоприемник на програмата INTERREG е предложена от Европейската комисия като част от пакета с реформи на политиката на сближаване за 2007 г., който цели да укрепи сътрудничеството, за да насърчи балансирано, устойчиво развитие из цялата Европейска зона.

Програмният документ е изготвен съгласно Регламенти № 1080/2006 г. и 1083/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие, всички нормативни актове на ЕС, свързани с ЕФРР и Структурните фондове, националното законодателство и съгласно директива на ЕС 2001/42/ЕС. Аналитичното описание на Стратегическия обхват на програмния документ, неговите конкретни цели, приоритетни оси и други данни са представени по-подробно в следващите страници.
Резюме
Настоящата Оперативна програма постановява рамката за Европейското териториално трансгранично сътрудничество между България и Гърция. Програмата цели да постигне трансгранично сътрудничество като събере заедно различните участващи страни в трансграничния регион, за да насърчи и подкрепи по-нататъшното развитие на региона и неговото превръщане в център за мир, устойчиво развитие и разширение на Европейската икономическа зона в централните части на Балканите, черноморския регион и източната част на Средиземно море.

Оперативната програма за териториално трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007-2013 гг. набляга върху подсилването на мрежите и сътрудничеството в областта на гранична сигурност, управление на природни ресурси, мрежи за бизнес и научноизследователска дейност, за да предостави осъществими решения за безпрепятствена комуникация чрез съвременна инфраструктура.


Освен това програмата възнамерява да насърчи хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион, като намали икономическите и социални териториални неравенства, възникнали в изоставащите страни и региони, и ускори тяхното икономическо и социално преструктуриране. В този контекст Програмата по-специално ще подкрепи съвместни програми от двете страни на трансграничния регион.

Допустими зони (NUTS III)


Допустима зона

NUTS II

4 РЕГИОНА:

Юго-западна (БГ) и Южна централна (БГ),

Източна Македония – Тракия (ГР), Централна Македония (ГР)


NUTS III


4 ОБЛАСТИ И 7 ПРЕФЕКТУРИ:

Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково (БГ)Еврос, Кавала*, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Сяр (ГР).
*Кавала, Гърция (като съседна зона)


NUTS IV

154 ОБЩИНИ
Съседна област


В допълнение към областите, описани в допустимата зона за изпълнение на Програма България – Гърция INTERREG IV A 2007-2013 гг., се предлага въз основа на правилото за гъвкавост съгласно член 21 (1) от Регламента за ЕФРР, област Кавала / Гърция (НТСЕ III) да бъде включена като съседна област с общи разходи по проектите предприети в тази област, които не надхвърлят 20% от общите разходи по програмата.


Дефиниция на Стратегията за програмния период 2007 – 2013 гг.

Обща стратегическа цел


Общата стратегическа цел на Програма България – Гърция INTERREG IVA 2007-2013 г. обединява задачите и приоритетите на Лисабонския дневен ред, Гьотеборгския дневен ред и националните политики за благоденствието и бъдещето на трансграничния регион и неговите жители. По този начин се определя следната Стратегическата цел:
Да се насърчи трансграничния регион като се осигури

регионално сближаване и се подобри конкурентоспособността

  1. Конкретни цели


Изпълнението на общата цел на Програмата ще се постигне чрез следните две стратегически цели:


 1. Увеличаване на привлекателността на региона чрез подобрение на качеството на живот и подобрение на достъпността
 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачеството, установяване на мрежи за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурсиКонкретна цел А: Увеличаване на привлекателността на региона чрез подобрение на качеството на живот и подобрение на достъпността
Въз основа на изчерпателния анализ на настоящата ситуация и на SWOT анализа, трансграничният регион на Програмата е област богата на природни и културни богатства, с многобройни природни и културни обекти. Икономиката на региона се основава главно върху дейности в селскостопанския и вторичния сектор, но по-голямата част от неговите икономически дейности са съсредоточени в градските центрове. Неговата географска морфология, която е предимство по отношение на природните богатства, създава затруднения, свързани с достъпността, и влошава регионалните различия. Регионът е изправен пред сериозни проблеми, свързани с намаляващо население, особено на млади хора, които се преместват в центровете на големите градове.
Затова повишаването привлекателността на региона се приема като приоритет за Програмата. Разумното управление на природните и културните активи ще гарантира това наследство за бъдещите поколения и ще допринесе за равномерното териториално развитие на региона. Освен това, развитието и/или подобрението на транспортните и комуникационните мрежи са предпоставки за по-доброто използване на потенциала на региона и усилване на неговата териториална интеграция и сближаване.

Конкретна цел Б: Повишаване на конкурентоспособността чрез предприемачество, мрежи за сътрудничество и човешки ресурси
Трансграничният регион е изправен пред много структурни проблеми, които застрашават неговата конкурентоспособност. Неговите ниски нива на заетост и ниско ниво на специализиране на човешките ресурси, миграцията на младите хора към големите градски центрове, забавянето на внедряването на ИКТ и недостатъчното сътрудничество между научноизследователската и икономическата дейност са фактори, които трябва да бъдат пряко адресирани, за да се насърчи предприемачеството и да се даде тласък на икономическото развитие.
В това отношение, инициативи насърчаващи предприемачеството и обединяването в мрежа на научноизследователската и икономическата дейност могат да увеличат продуктивността и ефективността, като оказват пряко въздействие върху конкурентоспособността и развитието на региона. В същото време, инвестирането в човешки ресурси може значително да допринесе за равномерното и устойчиво териториално развитие и да намали регионалните неравенства.

Приоритетни оси

Стратегията и конкретните задачи определени в настоящия Програмен документ целят да постигнат конкретни резултати и да насърчат положителни инициативи за допълнителното икономическо и социално развитие на трансграничния регион, съгласно целите, постановени в гореспоменатия SWOT анализ. В този контекст, конкретните Приоритетни оси за изпълнението на Програмата са следните:

 • Приоритетна ос 1: Качество на живот – Подобрение и управление на природните и културни активи, здравни и социални въпроси за подобрението на качеството на живот в трансграничния регион и благосъстоянието на неговите жители.
 • Приоритетна ос 2: Достъпност - Подобрение на транспортните и комуникационните мрежи и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния регион.
 • Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси – Насърчаване на предприемачеството, инвестиране в човешки капитал и насърчаване на научноизследователската дейност и иновациите, за да се повиши конкурентоспособността и да се подобри икономическото и социалното развитие на трансграничния регион.
 • Приоритетна ос 4: Техническа помощ – Има за цел да подкрепи цялостното управление и гладкото изпълнение на Програмата.

Цялостното стратегическо изложение на Програмата е представено в следната диаграма:

Схема: Цялостно стратегическо изложение на ТП България – Гърция 2007 – 2013 гг.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 1: Качество на живот

Главни цели


Главните цели, които Приоритетната ос се стреми да постигне, са следните:


 • Да защитава и насърчава богатите и разнообразни природни ресурси на региона като средство за равномерно и икономическо развитие

 • Да насърчава съвместно управление на риска в областта на управление на водите, управление на отпадъците и управление на риска срещу природни и предизвикани от човешка дейност бедствия

 • Да насърчава и защитава природните активи и да изгради културно сътрудничество в трансграничния регион

 • Да установи сътрудничество по въпроси на здравеопазването и социалната защитаОбласт на интервенция 1.1: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси
Индикативни категории на предложения за проект

Тази област на интервенция разглежда проблеми, които се отнасят до въпроси свързани с природно чувствителни обекти, управление на общ речен басейн, природни ресурси, които трябва да се опазват, интервенции в полза на зони богати на природни ресурси, като взема предвид предпазните мерки, които трябва да се предприемат за опазване на околната среда, и др.


Ориентировъчно категориите на предложения за интервенции могат да включват:

 • Общи стратегии за управление на риска срещу природни и предизвикани от човешка дейност бедствия

 • Интервенции за съвместно управление на водите (Изследвания, инфраструктура, мрежи на сътрудничество и др.)

 • Интервенции за съвместно управление на отпадъците (Изследвания, инфраструктура, мрежи на сътрудничество и др.)

 • Стратегии и мрежи за насърчаване пречистването на питейната вода в зони от граничните региони, които изпитват проблеми със снабдяването на питейна вода

 • Насърчаване употребата на природен газ в трансграничния регион

 • Насърчаване и обединяване в мрежи на защитените зони (напр. обекти на НАТУРА и др.)

 • Насърчаване и стратегии за използването на Възобновяеми енергийни ресурси

 • Мрежи и действия за сътрудничество за генерирането на енергия чрез използването на селскостопански продукти (напр. памук, артишок, захарна тръстика и др.)

 • Мрежи и действия за сътрудничество за насърчаването на алтернативни форми на туризъм от екологичен интерес

 • Мрежи и действия за подобряването на градската среда, териториалното планиране и екологичното планиране

 • Разработване на трансгранични програми за обучение и сертифициране на конкурентоспособността и капацитета в областта на туризма в съгласие с екологичните и социалните ограничения

 • Формулиране на взаимни Стратегически планове за насърчаване на спокойни и ниско-интензивни трансгранични еко-туристически дейности в и около природно защитени зони.

 • Мрежи и трансгранично Управление на сътрудничеството за опазването на „защитените видове” и местообитанията (биотопи)

 • Усилване на трансграничното екологично възпитание и обучение

 • Увеличаване информираността относно екологичните стандарти, които ще допринесат за подобрението на привлекателността и насърчаването на възможностите за маркетинг

 • Разработване на иновативни подходи и планове на действия за използване и развиване на земята, особено в индустриалните зони и екологично уязвимите зони


Област на интервенция 1.2: Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси
Индикативни категории на предложения за проект

Проектите за финансиране съгласно област на интервенция 1.2 трябва да имат за цел насърчаването и опазването на културните активи на трансграничния регион като основа за сътрудничество, създаване на мрежи и насърчаване на икономическото развитие на региона. В този обхват, ориентировъчните категории на предложения за проекти биха могли да включват:
 • Мрежи за сътрудничество за насърчаване на културни активи от съществено значение в трансграничния регион (музеи, археологични и други обекти и др.)

 • Мрежи и действия за сътрудничество за насърчаване на алтернативни форми на туризъм от културен интерес

 • Поддръжка на културните активи с помощта на ИКТ

 • Мрежи на сътрудничество за съхраняване и насърчаване на културните активи от общото минало (напр. Османската империя, Византийската империя)

 • Действия за насърчаване на религиозните активи, които съществуват в трансграничния регион и се определят като културни паметници

 • Действия за съхраняване и насърчаване на обичаите и социалните нрави на трансграничните региони

 • Действия за съхраняване и насърчаване на местните диалекти (напр. славянски, понтийски диалект и др.), които съществуват в трансграничните региони.

 • Поддържане и насърчаване на диалектите и фолклора на трансграничните региони с помощта на ИКТ

 • Мрежи и планове за действия за обмен на ноу-хау между организации от местната администрация относно добри практики в развитието на туризма със специално ударение върху аспектите на интегрираната устойчивост.

 • Мрежи и пилотни действия за създаването на развитие използването на земята особено за селища за отдих и забавления в културно чувствителни зони (традиционни селища, планински курорти, защитени зони и др.).


Област на интервенция 1.3: Сътрудничество и работа в мрежа относно въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние
Индикативни категории на предложения за проект

Сътрудничеството и работата в мрежа относно въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние главно ще адресират „меките” аспекти на двата сектора по отношение на превенция, съвместно планиране и сътрудничество и др. По този начин индикативните категории на предложения за проект съгласно Област на интервенция 1.3 биха могли да включват:
 • Въпроси на информатиката в медицината, като записването и класифицирането на медицински данни от взаимен интерес на трансгранично ниво с помощта на ИКТ

 • Протоколи за сътрудничество и съдействие и изследвания за превенция на заразни болести и други общи проблеми в здравеопазването

 • Общо планиране и сътрудничество по въпроси на социалното благосъстояние

 • Мрежи за сътрудничество и действия между медицински персонал и болници от трансграничните региони за предоставяне на по-добри здравни услуги на гражданите (Основна система на здравеопазване)

 • Вторична инфраструктура (допълнителни медицински кабинети и др.)

 • Разработване на трансгранични медицински програми за здравеопазване и извънредни ситуации (инфраструктура, доброволци и национални спасителни екипи, ваучери за застраховки и др.) за туристи по отношение на дейности на открито

 • Мрежи на сътрудничество и общи действия за справяне с незаконните дейности (търговия с наркотици и оръжие, миграция, трафик) в рамките на трансграничния регион

 • Действия за подсилване и насърчаване на въпроси на не-дискриминация (заплата, националност, език, пол и др.) по отношение на служителите и общото население на трансграничния регион

 • Мрежи на сътрудничество и действия за справяне с половата дискриминация в трансграничните зони

 • Мрежи на сътрудничество и насърчаване на обща рамка за осигуряване на заетост в трансграничния регион

 • Мрежи за сътрудничество за осигуряване на правата на човека сред гражданите от трансграничния регион

 • Насърчаване на стратегии и съвместни действия за социално осигуряване на безработните лица от едната страна, които живеят в другата

 • Стратегии и планове за социално осигуряване на застаряващото население в трансграничния регионЦелеви групи на Приоритетна ос 1


Както се посочва в Част 4 на Програмния документ, който следва, общата типология на крайните бенефициенти, определени за Приоритетна ос 1 – Качество на живота, включва обществени организации (министерства и съответните министерски структури, регионални и местни власти), неправителствени организации и организации с идеална цел, академични и научноизследователски институти, местни здравни центрове, държавни организации за култура, обществени лица и организации еквивалентни на обществени, еврорегиони.Целевата зона на Приоритетна ос 1 обхваща целия трансграничен регионПриоритетна ос 2: Достъпност

Главни цели

Главните цели, определени в рамките на Приоритетна ос 2, са следните:
 • Да се подобрят пътните и железопътните мрежи като средство за социално и икономическо развитие на трансграничния регион

 • Да се подобри придвижването на стоки, услуги и хора в трансграничния регион

 • Да се координират инфраструктурни инициативи в трансграничния регион, за да се насърчи неговата икономическа дейност и да се осигури равномерно териториално развитие.


Области на интервенция / Индикативни категории на предложения за проектОбласт на интервенция 2.1: Развитие на пътната и железопътната мрежа
Индикативни категории на предложения за проект

Област на интервенция 2.1 главно ще подкрепи предложения за проект, които целят да подобрят нивото на съществуващата пътна и железопътна мрежа като се съсредоточават върху областите, разположени близо до границата. Изграждането на подобрена мрежа ще улесни достъпността чрез различни „пътища”, които свързват трансграничния регион. Тази област на интервенция ще включва, освен всичко друго, изграждане на пътна и железопътна мрежа. Финансирането на допълнителни интервенции, свързани с гореспоменатата инфраструктура, като създаването на центрове и мрежи за материално-техническо обезпечение, ще повиши икономическата дейност близо до граничната линия и др. Ориентировъчният списък с предложения за проект включва:
 • Подобряване на пътната мрежа

(интервенции с малък мащаб за подобряване, разширяване и др.)

 • Изграждане на нови гранични преходи

 • Насърчаване/ Подобряване на железопътната мрежа

 • Създаване на сътрудничества и мрежи по логистика на граничната линия

 • Преструктуриране на неизползваеми пътища и свързването им с главни пътни мрежи

 • Преструктуриране и възстановяване на железопътни гари, които не се използват

 • Насърчаване на вторична транспортна мрежа, свързваща регионите и префектурите в трансграничния регион

 • Изследвания на пътно проектиране

 • Изследвания и проучвания за насърчаване и използване на екологично-съобразени транспортни средства и иновационни решения за разрешаването на безизходни положения (пилотни проекти, стратегии и др.)

 • Трансграничен анализ на съществуващата ситуация (АСС) и Анализ на въздействието върху околната среда (АВОС) за трансграничните инфраструктурни дейностиОбласт на интервенция 2.2: Подобряване на трансграничната материална база
Индикативни категории на предложения за проект

Област на интервенции 2.2 цели да улесни движението на хора, стоки и услуги в трансграничния регион. Това може да се постигне като се финансира установяването и подобряването на средствата, които насърчават мобилността в трансграничния регион. Тези проекти могат да принадлежат на следните категории:
 • Насърчаване на предприемачеството и на инвестициите в областта с цел увеличаване мобилността на хората в трансграничния регион

 • Насърчаване мобилността на хората за отдих в трансграничния регион чрез меки мерки или инвестиции с малък мащаб (трансгранични пешеходни пътеки и велосипедни алеи в областите от културен или природен интерес и др.)

 • Улесняване на гражданите на една от държавите да пътуват до другата държава за работа

 • Сътрудничество и съвместни усилия за насърчаване на търговията в трансграничния регион

 • Развиване на трансгранични видове обществен транспорт и съвместни системи за билинг (напр. регионален билет)

 • Развитие на информационни канали по отношение на превоза на опасни стоки и определяне на съответните действия за информирането на компетентните органи или групи.

 • Преминаване на движението към екологично-съобразени системи на превоз.

 • Използване на съществуващата технология за координиране на разписанията на компаниите, предоставящи обществен транспорт (сезонни маршрути при поискване също така свързани с туристически дейности)


Целеви групи/зони

Както се посочва в Част 4 на Програмния документ относно крайните бенефициенти, общата типология на крайните бенефициенти, определени за Приоритетна ос 2 – Достъпност, включва главно обществени организации (министерства и съответните министерски структури, регионални и местни власти) и организации еквивалентни на обществени.


Целевата зона на Приоритетна ос 2 - Област на интервенция 2.1 обхваща целия трансграничен регион. В същото време, Област на интервенция 2.2 ще обхваща единствено зони, разположени на граничната линия в трансграничния регион. Конкретните области, адресирани от Област на интервенция 2.2, ще бъдат посочени в Ръководството за Програмата.


Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси

Главни цели


Главните цели, определени в рамките на Приоритетна ос 3, са следните:


 • Да се използва реструктурирането на икономиката като възможност за икономическо и териториално устойчиво развитие

 • Да се инвестира в човешки капитал като един от най-важните ресурси на трансграничния регион за насърчаване на икономически дейности

 • Да се стимулира предприемачеството и да се внедрят ИКТ и нови технологии във всички икономически сектори като проводник на икономическо и социално сближаване

 • Да се обединят в мрежа научноизследователската и икономическата дейност, за да се интегрират иновации в производствените сектори на икономиката

 • Да се предвидят проактивни инициативи по отношение на отворения пазар на труда, които да се осъществяват в трансграничния регион в срок от две години


Области на интервенция / Индикативни категории на предложения за проектОбласт на интервенция 3.1: Подкрепа и поддържане на човешките ресурси - поддръжка на подготвителни действия предвид отворения пазар на труда
Индикативни категории на предложения за проект

Подкрепата и поддръжката на Човешките ресурси има за цел главно да насърчи проекти, които се стремят да променят миграцията на населението към градските центрове и да повишат нивото на квалификации на човешки ресурси чрез употребата на иновационни инструменти (напр. средства за нови технологии и ИКТ) и методи. Освен това, Област на интервенция 3.1 допълнително ще насърчава съвместни проекти и механизми, които ще помогнат при създаването на нормативна схема, за да подкрепи заинтересованите страни при изпълнението на изискванията на отворения пазар на труда, които ще се въведат в рамките на две години. По този начин индикативни категории на предложения за проект, които могат да бъдат финансирани от Област на интервенция 3.1 могат да включват: • Система за мониторинг, използваща ИКТ инструменти, за мобилността на човешките ресурси в трансграничния регион

 • Структури за обучение на хора на нови технологии като се използват електронни мрежи, ИКТ инструменти, езици и др.

 • Съвместни проекти за изработването на нормативни стратегии за подготовката на трансграничния регион и неговите заинтересовани страни за отворения пазар на труда.

 • Обмен на квалифициран персонал между предприятия от трансграничните региони

 • Улеснения за предприемачите за наемане на работа персонал от двата трансгранични региона

 • Поддръжка на младото население да остане в региона си чрез необходимото снабдяване на ИКТ в трансграничните региони

 • Улеснения за репатриране за останалите млади и други хора, които са напуснали регионите си и са се преместили в други региони

 • Сътрудничество и мрежи за предлагане на продължаващо обучение (през целия живот) на човешките ресурси, за да бъдат информирани относно новото търсене и предлагане на пазара на труда.

 • Действия за включването на жени и групи в неравностойно положение в пазара на труда.

 • Действия за разработване на трансгранични учебни програми, особено в областта на екологичните технологии, възобновяемите енергийни източници и екотуризма

 • Разработване на инициативи за хармонизиране на правните изисквания от трансграничните пазари на труда, икономически и социални системи (създаването на система за мониторинг и информация относно пазара на труда, разработване на бази данни, обмен на информация, опит, най-добри практики)Област на интервенция 3.2: Насърчаване на предприемачеството и на действия, които се занимават с реструктуриране на икономиката
Индикативни категории на предложения за проект

В рамката на Област на интервенция 3.2 проектите за финансиране ще се занимават главно с икономически дейности, насочени към нови икономически тенденции и привличащи предприемачи (а следователно и инвестиции) към трансграничния регион. Ориентировъчни категории на предложения за проект биха могли да включват:
 • Използване на ИКТ за подобряване и увеличаване на конкурентоспособността на икономическите сектори

 • Насърчаване на алтернативни форми на туризъм, насочени към туристите и нови инвестиции в региона

 • Формулиране на мрежи за сътрудничество между организации, активни в същите области на действие за обмен на знания

 • Определяне на съвместни действия и мрежи за намаляването на бюрократичните процедури, необходими за учредяването на дадено дружество

 • Внедряване на използването на алтернативни форми на производство в първичния сектор

 • Стратегии и планове за поддръжка и защита на местните предприемачи на народни продукти от чуждестранни влияния

 • Стратегии и планове за създаването на съвместни индустриални паркове в трансграничните региони

 • Действия за увеличаване на достъпността чрез подобрение на телекомуникационната инфраструктура, особено по отношение на надземни широколентови връзки

 • Действия за подкрепа на регионалните вериги за доставяне и управление на веригите за доставяне

 • Действия за насърчаване и развитие в областта на финансова помощ на МСП и за развитие на рисковия капитал

 • Действия и съвместни усилия за развитието на двуезични обществени услуги въз основа на ИКТ за увеличаване на ефективността и конкуренцията на бизнеса и предприемачите

 • Поддържане на внедряването на Системи за управление на околната среда (напр. ИСО, СЕУО, Еко-етикети)


Област на интервенция 3.3: Насърчаване на сътрудничество между научноизследователски, технологични и академични институции и бизнес организациите
Индикативни категории на предложения за проект

Проектите за финансиране от Област на интервенция 3.3 ще са насочени към дейности, които се занимават с реструктурирането на икономиката, стимулиране на предприемачеството и установяване на партньорства между научноизследователските и бизнес организациите в икономиката. Индикативни категории на действия биха могли да включват:
 • Създаване на „структури” за интеграция на човешки ресурси, обучени от научноизследователски/технологични/академични институции, в производствените икономически сектори

 • Мрежи за сътрудничество за насочване на експерти към конкретни области на дейност

 • Мрежи за сътрудничество сред научноизследователските / технологичните институции и бизнес организации за предаване на иновации и технологии.

 • Сътрудничество между университети в трансграничния регион

 • Сътрудничество между бизнес организации в трансграничния регион

 • Сътрудничество между университети и бизнес организации в трансграничния регион, за да могат последните да наемат студенти от първите

 • Мрежи и съвместни действия между научноизследователски институти и корпорации, за да могат първите да проведат изследвания и проучвания върху нови продукти, които вторите имат желание да произвеждат.

 • Подобрено сътрудничество на иновационни и регионални участници чрез осъществяване на по-добро регионално управление на съответните политики

 • Комбинирано планиране и оценка на околната среда (ако се налага) за стратегически проекти и процеси, устойчиво териториално развитие

 • Установяване на „Фонд за малки проекти” за награди на трансгранични идеи на студенти, особено в областта на екологичните технологии, възобновяемите енергийни източници и екотуризъм

 • Усилване на сътрудничеството в областта на образованието и квалификациите, особено съвместните квалификации в контекста на клъстери и бизнес сътрудничествоЦелеви групи

Както се посочва в Част 4 на Програмния документ, общата типология на крайните бенефициенти, определени за Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност и човешки ресурси, включва обществени организации (министерства и съответните министерски структури, регионални и местни власти, еврорегиони и обществени лица), организации еквивалентни на обществени, бизнес съюзи / организации, академични и научноизследователски институти.


Целевата зона на Приоритетна ос 3 обхваща целия трансграничен регион.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Главни цели

Главните цели, определени в рамките на Приоритетна ос 4, са следните: • Да се оползотворят средствата, предоставени по Програмата, по най-добрия начин чрез ефективно и резултатно изпълнение

 • Да се осигури стабилно финансово управление и изпълнение на Програмата

 • Да се осигури съгласуваност и относителност на действията, одобрени съгласно Областите на интервенция и обявените Покани за набиране на предложения

 • Да се подкрепят крайните бенефициенти и да се съобщи за Програмата по най-ефективен и умел начин

 • Да се осигури правилното наблюдение и оценяване на Програмата по отношение на постановените политики и приоритети на ЕСОбласт на интервенция / Предложени действияОбласт на интервенция 4.1: Главни действия по управление на Програмата
Индикативни действия

Първата Област на интервенция съгласно Приоритетна ос 4 се отнася до всички задължителни действия / дейности, свързани с подготовката, управлението, изпълнението, мониторинга, контрола и оценката на Програмата, както се постановява от Европейската комисия и съответните разпоредби и процедури. Съгласно тези мотиви, тази Област на интервенция ще обхваща целия кръг от дейности, които трябва да се изпълнят, за да се осигури надлежното управление и изпълнение на Програмата. Индикативни дейности, които ще бъдат по-късно анализирани и одобрени на годишна основа от Управляващите структури на Програмата, включват:

 • Дейности, свързани с подготовката, подбора, оценката и поддръжката на проекти (подготовка на Покани за набиране на предложения, оценка, подбор и одобрение и др.)

 • Дейности за съвместните структури за административна подкрепа;

 • Управление и ръководене на Съвместния технически секретариат;

 • Подготовка и организация на Съвместния мониторингов комитет и други управляващи структури (включително разходи за писмени и устни преводи);

 • Подготовка и публикуване на доклади, изследвания, анализи и проучвания на общи и конкретни проблеми, свързани с граничния регион (напр. годишни доклади, текуща оценка и др.);

 • Придобиване, инсталиране и внедряване на ИТ оборудване за управление, мониторинг, оценка и координация на Програмата;

 • Разходи, свързани с инспекции, одити, проверки на място на функционирането;


Област на интервенция 4.2: Генериране на проект и други информационни и комуникационни дейности на Програмата
Индикативни действия

Втората Област на интервенция съгласно Приоритетна ос 4 ще цели да подкрепи всички дейности, гарантиращи предпоставките (материални и човешки ресурси) за последващото обявяване и ръководене на покани, включително разпространението на информация и реклама, подкрепата на крайните бенефициенти и др. Обхватът на индикативните действия може да включва:
 • Информационни и рекламни дейности;

 • Насърчаване и съдействие на потенциални крайни бенефициенти;

 • Дизайн, поддръжка и рекламиране на уебстраницата на Програмата;

 • Действия (семинари, конференции, информационни дни, събития, посещения), които насърчават по-голяма информираност и разбиране на съдействието, наблюдението и изпълнението, както и на ЕС и др.Целеви групи

Целевата група на Приоритетна ос 4 включва, разбира се, всички крайни бенефициенти на Програмата, както са определени в Част 4 и както ще бъдат по-късно посочени чрез критериите, постановени в Ръководството на програмата към Програмата. Освен това, Целевите групи на Приоритетна ос 4 включват персонала на Управляващите структури на Програмата, които ще подкрепят действията за изпълнение и контрол на Програмата.


За да се избегне препокриване със съществуващи ЕС структури, да се изследват съвместните действия с тези структури и най-накрая да се допълни техническата помощ, ще се осигури, разбира се, комуникация и връзки с INTERACT програмата. INTERACT Програмата се съсредоточава върху доброто управление на териториалното сътрудничество и предоставя подкрепа въз основа на потребностите на заинтересованите страни, участващи в изпълнението на програми съгласно Цел „Европейско териториално сътрудничество”. Целевите групи на INTERACT са главно органите, които трябва да бъдат установени съгласно Регламенти на Съвета 1083/2006 и 1080/2006, както и други органи, участващи в изпълнението на програмата. За да се осигури максимална полза от INTERACT програмата за изпълняващите органи на програмата, ще се насърчава използването на услугите и документацията на INTERACT, както и участието в семинари на INTERACT.

Таблица – резюме на стратегията и приоритетните оси на Програмата

Обща стратегия


Да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се подобри конкурентоспособността

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ


 1. Увеличаване на привлекателността на региона чрез подобрение на качеството на живот и подобрение на структурите за достъп

 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачеството, установяване на мрежи за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ


Приоритетна ос 1: Качество на живот

Приоритетна ос 2: Достъпност

Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси

Области на интервенция

1.1: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси

1.2: Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси

1.3: Сътрудничество и работа в мрежа относно въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние

2.1: Развитие на пътната и железопътната мрежа

2.2: Подобрение на трансграничната материална база

3.1: Подкрепа и поддържане на човешките ресурси - поддръжка на подготвителни действия предвид Отворения пазар на труда

3.2: Насърчаване на предприемачеството и на действия, които се занимават с реструктуриране на икономиката

3.3: Насърчаване на сътрудничество между научноизследователски, технологични и академични институции и бизнес организациите

Приоритетна ос 4: Техническа помощ

4.1: Главни действия по управление на Програмата

4.2: Генериране на проект и други информационни и комуникационни дейности на Програмата


Определяне на крайните бенефициенти

Крайни бенефициенти съгласно Приоритетните оси на Програмата (2007 – 2013 гг.)

За програмния период 2007 – 2013 гг. крайните бенефициенти ще показват административен капацитет и ще отговарят на конкретните изисквания и критерии, които ще бъдат надлежно записани и посочени в Ръководството на програмата.


На този етап единствено общи категории на крайни бенефициенти съгласно приоритетната ос на Програмата са определени. По-конкретно:
За Приоритетна ос 1 – Качество на живот, Крайните бенефициенти ще включват обществени организации, академични и научноизследователски институти, местни здравни центрове, държавни организации за култура, обществени лица и организации еквивалентни на обществени, еврорегиони.
За Приоритетна ос 2 – Достъпност, Крайните бенефициенти ще включват обществени организации и организации еквивалентни на обществени.
За Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност и човешки ресурси, Крайните бенефициенти ще включват обществени организации, организации еквивалентни на обществени, бизнес съюзи / организации, академични, образователни и научноизследователски институти.
За Приоритетна ос 4 – Техническа помощ, се отнася единствено до управлението и администрирането на Програмата и затова ще включва средства насочени единствено към гладкото изпълнение, наблюдение и оценка на Програмата. Затова средствата, отделени за тази Приоритетна ос, ще бъдат съхранени за вътрешни цели. Така Целевите групи ще включват персонала на Управляващите структури на Програмата и най-накрая всички крайни бенефициенти, определени за всички Приоритетни оси на Програмата.

Заключение


Описанието на Крайните бенефициенти на този етап има общ обхват и ще бъда допълнително анализирано и определено в Ръководството на програмата, в което критериите за подбор на Крайните бенефициенти ще бъдат изцяло представени. Освен това, конкретните крайни бенефициенти, които Поканата за набиране на предложения, обявена в рамките на Програмата, ще адресира, ще бъдат определени в надлежен срок от Управляващия орган.Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница