Програма фар bg2003/004-937. 11. 01 Алтернативна заетост схема за безвъзмездна помощстраница1/4
Дата04.08.2018
Размер384.5 Kb.
  1   2   3   4М
ИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”

Изпълнителна агенция по Програма ФАРBG2003/004-937.11.01 АЛТЕРНАТИВНА ЗАЕТОСТ

Схема за безвъзмездна помощ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДКомпонент 1 “Дейности по обучение и преквалификация от гледна точка на алтернативните форми на стопанска дейност”


Номер на договора:

BG2003/004-937.11.01- 1.029
Име на изпълнителя:

Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. В. Ломоносов”- Добрич
Наименование на проекта:

Алтернативи пред бизнеса и образованието
Дата на започване на проекта:

01.04.2006 година
Дата на подаване на доклада:

30.05.2007 година

Заключителният доклад трябва да се предаде на Регионалния координатор на МТСП в един оригинал и две копия:


Един оригинал за:
Изпълнителна агенция Министерство на труда и социалната политика
Красимир Попов

Директор


Дирекция ЕФМПП
Ул. “Триадица” 2

Гр. София 1051Едно копие за:
Звено за изпълнение на проекта

Агенцията по заетостта

Бул. “Дондуков” 3

Гр. София 1000Едно копие за:
Координатор на МТСП

Регионална служба

Област Добрич

Ул. “Вардар” №45

гр. Добрич 9300ДЕКЛАРАЦИЯ

Тази декларация се попълва и подписва от лицето, което представлява Водещата организация (Изпълнителя) на проекта.
Долуподписаният Славка Илиева Иванова декларирам, че настоящият доклад съдържа пълната документация според изискванията на формуляра за заключителния доклад по проекта, както и че информацията, посочена в него е вярна.
При необходимост Изпълнителят е готов да предостави допълнителна информация на Възложителя в срок до 30 дни от искането на такава.

Наименование на изпълнителя (Водеща организация):

Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. В. Ломоносов”Име на лицето, представляващо Водещата организация:

Славка Илиева Иванова

Титла: Директор

Дата: 30.05.2007година

Подпис: ..........................…………………

Име на лицето, определено за Ръководител на проекта:

Славка Илиева ИвановаАдрес и телефонни номера за контакт:

гр. Добрич, ул. “Хан Тервел” № 187, тел: 058/605216, 058/605315, 058/602620НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ДОКЛАД
Изготвянето на заключителния доклад е задължение на Бенефициента по Договора, сключен между Възложителя (МТСП) и Изпълнителя по Схемата за безвъзмездна помощ, финансирана от Програма ФАР на ЕС по Проект BG2003/004-937.11.01 «Алтернативна заетост». Заключителният доклад се представя заедно с Искането за плащанe на последния транш по проекта и се счита за основание за плащане на финансирането, дължимо по договора за безвъзмездна помощ.
Заключителният доклад се състои от технически доклад, финансов отчет и приложенията към тях.

(1) В техническия доклад се представят общите резултати от изпълнението на проекта, както и постигнатият ефект от проекта. Техническият доклад се изготвя посредством даване на последователен отговор на всеки един от въпросите по-долу. Попълването на вярна и подробна информация е от изключителна важност за обективната оценка на качеството на изпълнението на проекта.

Всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на проекта и постигането на декларираните резултати се прилагат към доклада.  1. Във финансовия отчет се отразяват всички обстоятелства, свързани с разходите, направени по време на проекта. Изготвянето на финансовия отчет става с попълването на следните таблици:

    • Таблица “Финансов отчет” – изготвя се в Евро и включва единствено редовете, за които има данни според отчета и/или бюджета. Данните се посочват според бюджета и в същия ред.

    • Таблица “Източници на финансиране” – изготвя се единствено в Евро и отразява източниците на допълнително привлеченото финансиране.

    • Списък на платежните документи – отразява и посочва всички разходни документи и други, свързани с това документи, използвани за отчитане на разходите, извършени по всяко бюджетно перо, включително неговите точки и подточки и т.н. Разходите в Списъка на платежните документи се посочват в български лева.

Подписани и подпечатани копия на всички оригинални разходни документи и всички други свързани с това документи, предмет на отчетността по проекта се прилагат задължително към Списъка на платежните документи.
Докладът се изготвя на английски език и се предава лично в съответната регионална структура на МТСП. Номерът на договора трябва да бъде ясно посочен на първата страница на формуляра.
Доклади, получени по електронна поща или факс няма да се приемат.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница