Програма и библиография по френски език за кандидат-докторантиДата22.05.2017
Размер29.39 Kb.
#21823
ТипКонспект


Конспект – ПРОГРАМА И библиография по френски ЕЗИК

ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИНАЧАЛО – НИВО В1. КРАЙ – НИВО – В2I. Съществително име

1. Видове и образуване.

2. Род и число. Функции.
II. Членни форми: неопределителен, определителен, частичен член. Употреба.
IІІ. Прилагателно име


 1. Видове и образуване: качествени, показателни, притежателни, въпросителни, неопределителни прилагателни.

 2. Род и число. Степени за сравнение на качествените прилагателни.


ІV. Местоимение. Видове и употреба: лични, показателни, притежателни, въпросителни, неопределителни, относителни местоимения. Наречийни местоимения en и y.
V. Наречие

 1. Видове и образуване. Степени за сравнение.

 2. Място и функции в изречението.


VІ. Числително име: бройни и редни числителни.
VII. Предлози. Употреба.

VIIІ. Френският глагол. Общи понятия.


 1. Форми на глагола: положителна, въпросителна, отрицателна.

 2. Групи глаголи и особености на тяхното спрежение: първа, втора, трета.

 3. Спомагателни и полуспомагателни глаголи.

 4. Залог на глагола: действителен и страдателен.

а) Преходни и непреходни глаголи

б) Възвратни глаголи

в) Безлични глаголи


 1. Наклонение и време на глагола.

а) Изявително наклонение.

б) Условно наклонение.

в) Подчинително наклонение.

г) Повелително наклонение.

д) Нелични форми на глагола: инфинитив, сегашно и минало причастие.
ІХ. Изречение. Видове.


 1. Просто изречение.

 2. Сложно изречение

а) сложно съчинено изречение

б) сложно съставно с подчинено допълнително, определително и

обстоятелствено изречение.

в) съюзи: съчинителни и подчинителни. Употреба.


X. Пряка и непряка реч. Съгласуване на времената.
Литература
1. Граматики и езикови системи
Учебниците, използвани от V до ХІІ клас на СОУ.

Le nouveau Sans Frontières, Panorama (или други езикови системи).

Глаголът във френския и българския език. Функционално-семантична граматика, С. Ботева, Колибри, София, 2000.

Кратка френска граматика, Н. Михов, Наука и изкуство, София, 2002 [1985].

Практическа френска граматика, А. Чаушев, Везни-4, София, 1998.

Спрежение на френския глагол, П. Христов & С. Вагенщайн (съставители), Колибри, София, 1997.

Френската граматика във фокус, Ж. Кръстева, Галеон, София, 1999.

Bescherelle. La conjugaison pour tous, Hatier, Paris 1997.

Grammaire progressive du français avec 400 exercices (niveau avancé), M. Bouralès & J.-L. Frérot, Clé International, Paris, 1997.

Grammaire utile du français, E. Bérard & C. Lavenne, Didier, Paris, 1992.

Grammaire. Cours de civilisation française de la Sorbonne, 350 exercices Niveau moyen, 350 exercices Niveau supérieur I, 350 exercices Niveau supérieur II, Hachette, Paris, 1987.

La grammaire d'aujourd'hui. Guide alphabétique de linguistique française, M. Arrivé, F. Gadet & M. Galmiche, Flammarion, Paris, 1986.

Le Bon Usage. Grammaire française, M. Grevisse, refondue par A. Goose, Duculot, Paris – Louvain-la-Neuve,1993 [1936], 13e édition revue, 4e tirage 1997.
2. Речници

Българско-френски речник, под редакцията на проф. Красимир Манчев, ИК “Везни-4”, София, 1996.

Речник на трудностите във френския език, проф. дфн П. Христов, Колибри, София 2003 г.

Тематичен френско-български речник, П. Гълъбов, С. Ласкаров & Г. Меламед, Колибри, София, 1999.

Френско-български речник, под редакцията на доц. д-р Асен Чаушев, Наука и изкуство, София, 2002.

Френско-български речник, под редакцията на проф. Красимир Манчев, ИК “Везни-4”, София, 1996.

Le Dictionnaire de notre temps, 2 volumes, Hachette. Prosvéta, Sofia, 1992.

Le Grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1987, les Dictionnaires ROBERT - CANADA S.C.C.

Le Micro-Robert, rédaction dirigée par A. Rey, Dictionnaires le Robert, Paris.

Le Nouveau Petit Robert, sous la rédaction de J. Rey-Debove, A. Rey, Dictionnaires le Robert, 2004.

Le Petit Larousse compact 2004, Larousse, Paris, 2004.

Специализирани терминологични речници


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница