Програма I курс уводна частДата17.02.2017
Размер156.53 Kb.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
I КУРС
Уводна част

 1. Чешката азбука. Преглед на фонетичната система. Транскрибиране на специфичните чешки фонеми. Ударение и интонация.

 2. Вокали:

  1. Произношение (липса на редукция). Квантитет. Редуване на кратки и дълги гласни.

  2. Аблаут. Контракции. Преглас, Вметнато е.

  3. Правописни особености при графеми e/é/ě.

  4. Правописни особености при графеми u/ú/ů.

  5. Правописни особености при графеми y/ý; i/í.

  6. Дифтонги.

 3. Консонанти:

  1. Произношение. Класификация на съгласните по признака звучност/беззвучност. Правила за асимилация. Произношение на групи съгласни.

  2. Класификация на съгласните по признака мекост/твърдост. Палатализация. Редуване на съгласни.

  3. Произношение на специфичните чешки съгласни h, ř, j, d´, t´, nˇ.

  4. Сричкотворни r и l.


Тема I

А. 1. Město – ulice.

2. Odkud jste? – представяне, формули от речевия етикет (основни поздрави и обръщения, изразяване на благодарност).

3. Националност и занятие.

Б. 1. Въпросителни местоимения kdo, co.

2. Лични местоимения.

3. Спрежение на глагола být в сегашно време (положителни и отрицателни форми). Констативен въпрос (je to...?).

4. Употреба на главни букви.


Тема II

A. 1. Škola a kolej.

2. Třída. Pokoj. Описание на дома. Обзавеждане.

Б. 1. Граматичен род.

2. Категорията падеж. Склонитбени модели в чешкия език. Признаци за класификация. Именителен падеж, ед.ч.

3. Въпросителни местоимения jaký, který.

4. Показателни местоимения ten, ta, to.

5. Наречия за място.

В. Правопис и произношение на групи bě, pě, vě, fě, mě.
Тема III

A. 1. Pracovní den.

2. Naše město. Ориентация в града.

Б. 1. Местен падеж. Функции (разграничение) на въпроси kde и kam; изразяване на време kdy; въпроси o kom, o čem).

2. Форми за местен падеж при съществителните, прилагателни и местоимения (ед. и мн. ч.). Особености в склонението.

3. Предлози с местен падеж.

4. Преглед на типовете спрежение. Сегашно време на глагола.

В. Правопис на by/bi и bý/bí.


Тема IV

А. 1. Můj přítel a jeho rodina. Na návštěvě.

2. Znáte ženu na téhle fotografii? Znáte toho muže? Описание на външност и характер. Семейно положение. Роднини.

Б. 1. Винителен падеж, ед. ч. Функции и форми.

2. Винителен падеж при глаголи за движение (въпрос kam).

3. Винителен падеж за изразяване на време (въпрос kdy).

4. Предлози с винителен падеж, изразяващи времеви, пространствени и други отношения.

5. Модални глаголи и конструкции.

В. Правопис на ly/li lý/.
Тема V

A. 1. Výlet. Na nástupišti.

2. Jaké bylo počasí? Метеорологично време.

Б. 1. Именителен и винителен падеж, мн.ч. Категорията одушевеност при имената от мъжки род. Съгласуване с прилагателните имена и местоименията.

2. Минало време – образуване, отрицателни форми, съгласуване с подлога в изречението. Алтернация на кратки и дълги гласни в корена на думата. Неправилни форми при някои глаголи.

3. Ред на клитиките в изречението.

В. Правопис на my/mi и/.
Тема VI

А. 1. Nakupujeme.

2. Vítáme vás v našem obchodním domě. Пазаруване.

Б. 1. Звателни форми.

2. Вид на глагола.

3. Повелително наклонение – образуване, синтетични и аналитични форми, отрицателни форми. Неправилни форми при някои глаголи.

В. Правопис на py/pi и /.
Тема VII

A. 1. Veronika je nemocná. Lidské tělo.

2. Co děláte ve všední den? Изразяване на хронологично време: денонощие, седмица, месеци, сезони, периоди. Свободно време и развлечения.

Б. 1. Родителен падеж, ед. и мн. ч. Функции и форми.

2. Числителни бройни и числителни редни. Съгласуване между числителното и съществителното. Съгласуване със сказуемото.

В. Правопис на sy/si и /.


Тема VIII

A. 1. V restauraci.

2. Co jíme a pijeme. Jídelní lístek. Храни и напитки. Традиционни ястия от чешката кухня.

Б. 1. Родителен падеж (продължение). Предлози с родителен падеж, изразяващи времеви, пространствени и други отношения. Глаголи с родителен падеж.

2. Бъдеще време на глагола. Образуване (futurum perfеktivní a imperfektivní), отрицателни форми. Бъдеще време на глаголите за движение.

В. Правопис на vy/vi и /.


Тема IX

A. 1. Posíláme informace.

2. Na poště. Поздравителни картички и писма.

Б. 1. Дателен падеж, ед. и мн. ч. Функции и форми.

2. Предлози с дателен падеж. Глаголи с дателен падеж.

3. Условно наклонение – образуване, форми за сегашно и минало време, отрицателни форми. Изразяване на молба. Употреба на съюзите: jestli, jestliže, -li, kdyby, aby.

В. Правопис на zy/zi и /.
Тема X

A. 1. O českém průmyslu. O českém zemědělství.

2. U babičky na venkově.

B. 1. Творителен падеж, ед. и мн. ч. Функции и форми.

2. предложни и безпредложни конструкции с творителен падеж.

В. Правопис на предлози s/z и s-/z- представки.


Тема XI

А. Náš nový domov. Ještě k českému státu.

Б. Преговор.
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. Гладкова, Х. Учебник по чешки език. УИ „Св. Кл. Охридски”. София 1993.

2. Confortiová, H., Cvejnová, J., Čadská, M. Učebnice češtiny (pro vyuku v zahraničí), I. díl. Praha 2003.

4. Michalková, V., Pallas, L. Diktáty a pravopisná cvičení. Praha 1988.

5. Michalková, V. Cvičení z českého jazyka. Praha 1989.

6. Pravidla českého pravopisu. Praha 2002.

7. Trnková, A. Cvičení z české mluvnice. Praha 1978.

8. Хрон, Й. Основен курс по чешки език. I част. УИ „Св. Кл. Охридски”. София 1994.

9. Hronová, K., Hron, J. Čeština pro cizince. Praha 2008.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
II КУРС
Преговор

A. 1. Разговор на тема „Ваканция”.

Б. 1. Преглед на основните склонитбени типове при съществителни, прилагателни, местоимения.

2. Преглед на типовете спрежения при глаголите.

3. Време на глагола.

4. Наклонение на глагола – изявително, повелително и условно наклонение.

5. Залог на глагола. Образуване на страдателни причастия. Форми на страдателен залог – описателна и възвратна. Време и наклонение при страдателния залог.

6. Правопис на y/i и ý/í след неутрални съгласни.


Тема I

A. 1. Evropa ve dvacátém století.

2. Анализ и превод на поетичен текст – F. Hrubín. Srpnové poledne.

Б. 1. Склонение на съществителни имена от мъжки род, завършващи на гласна (тип předseda, soudce, hajný, Jiří).

2. Склонение на съществителни имена от женски род по тип paní.

3. Конструкции с именното прилагателно rád.

4. Образуване на глаголи от свършен и несвършен вид.

5. Употреба на глаголите от свършен и несвършен вид в повелително наклонение.

В. Преразказ на чешка приказка.
Тема II

A. 1. Kulturní život. O divadle. Разговор на тема „Постановката, която посетих”.

2. Разширяване на лексиката - Jan Skácel. Telefon.

Б. 1. Образуване на субстантивирани прилагателни. Употреба и съгласуване със сказуемото.

2. Притежателни прилагателни. Образуване, склонение, съгласуване с определяемото.

3. Образуване и употреба на итеративни глаголи.

4. Двойнствено число. Склонение на oba/dva. Съществителни, притежаващи дуални форми, особености в склонението.

5. Склонение на числителни бройни имена. Съгласуване на числителното с другите части на изречението.

В. Преразказ на чешка приказка.
Тема III

A. 1. Moderní doba a životní prostředí.

2. Разширяване на лексиката - E. Bass. Pražský Sherlock Holmes.

Б. 1. Склонение на собствените имена. Особености в склонението на антропоними от чешки, славянски и друг произход.

2. Степенуване на прилагателните имена. Образуване на сравнителна и превъзходна степен.

3. Склонение на местоимението vše/všechen.

4. Преглед на най-важните съчинителни съюзи.

В. Преразказ на анекдот.


Тема IV

А. 1. Spolupráce mezi Bulharskem a Českou republikou (откъс публикация от ежедневния печат).

2. Разширяване на лексиката - Svět na prahu třetího desetiletí. Etnické skupiny a náboženství.

Б. 1. Образуване на прилагателни имена:

- от съществителни

- от други прилагателни

- от наречия

- от глаголи.

2. Склонение на относителното местоимение jenž.

3. Склонение на относителното притежателно местоимение jehož.

В. Преразказ на случка.
Тема V

A. 1. Hledáme energii pro budoucnost. Разговор на тема „Опазване на околната среда, I”.

2. Разширяване на лексиката - Alternativní energie. Globální oteplování.

Б. 1. Кратки (именни) форми на прилагателните имена. Образуване и склонение. Употреба.

2. Деепричастия. Образуване. Видове (сегашно и минало деепричастие). Употреба.

3. Числителни, изразяващи броя на видовете. Образуване и употреба.

4. Образуване на съществителни от числителни имена.

5. Образуване на наречия от прилагателни имена.

В. Преразказ на чешка приказка.
Тема VI

A. 1. Sport a hry. Разговор на тема „Здраве”.

2. Разширяване на лексиката – Z policejního protokolu. Světový den zvířat.

Б. 1. Склонение на съществителни нарицателни от чужд произход.

2. Значение и употреба на глаголните представки.

3. Степенуване на наречията. Образуване на сравнителна и превъзходна степен.

4. Образуване на дроби с наставка -ina.

В. Преразказ на анекдот.


Тема VII

A. 1. O cestování. Разговор на тема „Свободно време”.

2. Разширяване на лексиката - Doprava v ČR očima EU.

Б. 1. Образуване на съществителни имена. Преглед на основните наставки.

2. Смесен тип склонение, тип kámen.

3. Склонение и употреба на местоимението týž/tentýž.

4. Образуване на „кратни” числителни имена.

В. Преразказ на случка.


Тема VIII

A. 1. Člověk a příroda. Разговор на тема „Опазване на околната среда, II“.

2. Разширяване на лексиката - Národní park Šumava.

Б. 1. Образуване на неопределителни местоимения и наречия.

2. Начини за изразяване на отрицание.

3. Подчинени допълнителни изречения.

4. Пряка и непряка реч. Трансформации.

В. Пунктуация при пряка и непряка реч.


Тема IX

A. 1. Svátky a oslavy. České Vánoce a Velikonoce. Раговор на тема „Празниците в Чехия и България”.

2.Разширяване на лексиката - Z historie českého státu I., II.

Б. 1. Особености на чешкия словоред. Закономерности и аспекти. Понятие за актуално членение на изречението.

2. Основни правописни и пунктуационни правила.

В. Есе: „Любимият ми празник”.


Тема X

A. 1. Karel Čech. Nejpěknějši holka, kterou jsem kdy viděl. Разговор по темата.

2. Разширяване на лексиката - Jaroslav Hašek. Osudy dobrého vojáka Švejka (откъс).

Б. Обща характеристика на разговорната реч.

В. Преразказ на случка.
Преговор на лексикалния и граматичния материал.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. Гладкова, Х. Учебник по чешки език. УИ „Св. Кл. Охридски”. София 1993.

2. Hronová, K., Hron, J. Čeština pro cizince. Praha 2008.

3. Michalková, V. Pallas, L. Diktáty a pravopisná cvičení. Praha 1988.

4. Michalková, V. Cvičení z českého jazyka. Praha 1989.

5. Pravidla českého pravopisu. Praha 2002.

6. Trnková, A. Cvičení z české mluvnice. Praha 1978.

7. Хрон, Й. Основен курс по чешки език.II част. УИ „Св. Кл. Охридски”. София 1994.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
III КУРС
А. КОНВЕРЗАЦИЯ. ОСНОВНИ ТЕМИ:


 1. Отпуска. Ваканция.

 2. Време (астрономично).

 3. Време (метеорологично).

 4. Общуване.

 5. Външност.

 6. Характер.

 7. Роднински отношения.

 8. Човешкият живот.

 9. Здраве – болести.

 10. Хоби.

 11. Физкултура и спорт.

 12. Градът.

 13. Жилище.

 14. Услуги.

 15. Пазаруване.

 16. Хранене.

 17. Градски транспорт.

 18. Железопътен транспорт.

 19. Въздушен и воден транспорт.

 20. Туризъм.

 21. Културен живот.

22. Образование.

 1. Пощенски услуги. Комуникации.Забележка: Към всяка от посочените теми са предвидени писмени упражнения (преразказ, описание, есе).
Б. ГРАМАТИКА


 1. Глагол
 1. Словообразуване. Префикси и суфикси.

 2. Вид на глагола. Употреба. Отрицателен императив. Вид и време.

 3. Залог на глагола – описателни и възвратни форми.

 4. Кондиционал – сегашно и минало време.

 5. Рекция на глагола – предложна и безпредложна.
 1. Именна система
 1. Съществителни имена. Склонение.

  1. Тип předseda; soudce

  2. Тип kuře

  3. Тип kámen

  4. Окончания за двойнствено число.

  5. Колебания в окончанията по тип píseň; kost

  6. Склонение на съществителни имена от чужд произход.
 1. Прилагателни имена.

2.1. Особености при съгласуването на прилагателни и съществителни.

2.2. Притежателни прилагателни имена тип otcův; matčin
 1. Местоимения – видове и склонение. Типове:

3.1. ten

3.2. náš; váš

3.3. můj; tvůj

3.4. všechen

3.5. jenž

3.6. týž
 1. Числителни (видове). Съгласуване със съществително име. Съгласуване със сказуемото в изречението.
 1. Лексикално-граматични трансформации:
 1. Замяна на поликомпонентни съчетания с еднословни.

 2. Замяна на едносъставни изрази с поликомпонентни.

 3. Конструкции, изразяващи количество.

 4. Глаголи за изразяване на звукове.

 5. Глаголи за изразяване на движение.


В. АНАЛИЗ И ПРЕВОД НА ТЕКСТ
1. Jaroslav Hašek

- Hovor s malým Milou

- Švejk na garnizoně

- прожекция на филма „Приключенията на добрия войник Швейк”

2. Karel Čapek

- Romeo a Julie

- Jak se dělá film

- Loupežník

3. Karel Poláček

- Mladá krev nedá jednomu dobře dělat

4. Eduard Bass

- Podotknutí mistra těžké váhy

5. Bohumil Hrabal

- Ostře sledované vlaky

- прожекция на едноименния филм

6. Ladislav Fux

- Spalovač mrtvol

- прожекция на едноименния филм

7. Jaroslav Seifert

- Říkám vám, pane Zrzavý

- Pantoumy o lásce

8. Vítězslav Nezval

- Sbohem a šáteček

9. Frána Šrámek

- Splav

10. Konstantin Biebl- Chanson
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


  1. Čechová, E, Remediosová, H. Putz, H. Chcete ještě lépe mluvit česky?, 2. díl, Praha 2001.

  2. Jaklová, A. Čeština pro cizince III. České Budějovice 1997.

  3. Jaklová; Janečková; Junková. Praktická mluvnice češtiny. České Budějovice 1997.

  4. Luttererová, J. Česká slovní zásoba a konverzační cvíčení. Praha 1981.

  5. Nekovařová, A. Čeština pro život. Praha 2008.

  6. Šustalová; Trnková; Hronek. Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. I. díl. Praha 1977.

  7. Šustalová; Trnková; Hronek. Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. II. díl. Praha 1977.

  8. Trnková, A. Cvičení z české mluvnice. Praha 1978.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
IV КУРС
Тема I

A. 1. Rád bych vám někoho představil. Разговор на тема „Умеем ли да се представим?”

2. Анализ и превод на текст – Jiři Voskovec , český herec se nám představuje.

Б. 1. Характеристика и особености на разговорния чешки език. Превключване на кодове (преминаване от книжовни към некнижовни форми и обратно в рамките на една речева проява).

В. Писане на автобиография.
Тема II

A. 1. Jací jsme? Разговор на тема „Човешкият характер”.

Б. 1. Видове прилагателни имена. Качествени прилагателни – разграничаване на твърди и меки типове. Притежателни прилагателни имена – образуване и склонение. Именни форми на прилагателните – образуване и употреба.

2. Фразеологизми, коментиращи човешкия характер.

В. Есе: „Онова, което искам да променя в характера си”.
Тема III

A. 1. Co kdybychom někam vyrazili? Разговор на тема „Дребните човешки удоволствия”.

2. Анализ и превод на текст – Miloš Macourek O makaronech, které šly na procházku.

Б. 1. Значение и употреба на глаголните представки po-/-, na-, s-, u-, za-, z-/ze-, o-, pro-, pře-, vy-, vz-.

2. Конструкции с прилагателното rád - употреба.

3. Употреба на предлози do, na, k, v, u и пространствени наречия след въпросите kam? и kde?

В. Есе: „Обичам да...”.
Тема IV

A. 1. Zvu vás k sobě. Разговор на тема „Студентският живот”.

2. Разширяване на лексиката – Podívejte se na mapu Prahy.

Б. 1. Представки за движение od-, pod-, nad-, přes-, s-, z-, za-, při-, pře-, před-, vz-, vy-.

2. Употреба на предлози и пространствени наречия след въпрос odkud?

В. Есе: „Хубавите и лошите страни на студентския живот”


Тема V

A. 1. Mohl bych vás o něco poprosit? Разговор на тема „Трудностите в живота”.

2. Разширяване на лексиката - Pavel potřebuje peníze.

Б. 1. Възвратни глаголи от несвършен и свършен вид. Конструкции с глаголите vést/vodit, vézt/vozit, nést/nosit, letět/létat, běžet/běhat, brát/vzít.

2. Особености на чешкия словоред:

- клитики

- актуално членение

- ред на определенията

- вметнати изрази

В. Есе: „Ако спечеля от лотарията 1 милион евро...”


Тема VI

A. 1. Vzkaz. Разговор на тема „Човекът в света на високите технологии”.

2. Разширяване на лексиката – Plášt´.

Б. 1. Синтактични трансформации. Пряка и непряка реч.

2. Съюзи и текстови конектори.

3. Значение и употреба на представките – общ преглед.

В. Есе: „ Човекът в света на високите технологии”.
Тема VII

A. 1. Rád bych se dozvěděl ... Разговор на тема „Жилище под наем”.

2. Разширяване на лексиката - Inzeráty.

Б. 1. Темпорални препозиции. Предлози за време – kolem, mezi, před, po, na, v, o, za, přes, od-do.

2. Рекция на глагола. Предложна и безпредложна рекция на някои глаголи.

3. Модалност. Модални глаголи. Модални и предикативни конструкции.

В. Есе: „Домът, в който бих искал да живея”.
Тема VIII

A. 1. Jak by ses rozhodl na mém místě? Разговор на тема „Приятелството”.

2. Разширяване на лексиката – Čtenáři píšou – „přítelkyně” jim radí.

Б. 1. Императив. Отрицателен форми. Неправилни форми.

2. Изявително и условно наклонение.

В. Есе: „Истинският приятел е ...”.


Тема IX

A. 1. Říkala, že se nic nestalo. Разговор на тема „Скуката”.

2. Разширяване на лексиката – Ivan Klima Festina lente!

Б. 1. Видове местоимения. Относителни местоимения. Въпросителни, неопределителни, отрицателни местоимения.

2. Употреба на vždytˇ, však, přece, přece jen, tedy, vlastně, vůbec, stejně/tak jako tak.

В. Есе: „Смелостта да се живее”.


Тема X

A. 1. Pojedeme někam? Разговор на тема „Пътуване на автостоп”.

2. Разширяване на лексиката – Jiří Suchý Přesný čas.

Б. 1. Степенуване на прилагателни имена. Неправилни форми при степенуване.

2.Образуване и употреба на наречия. Степенуване на наречия.

3. Минало време на глаголи, завършващи на съгласен+-nout – разлика между книжовни и разговорни форми.

В. Есе: „Автомобилът – мой роб или мой господар”.
Тема XI

A. 1. To snad nemyslíte vážně! Разговор на тема „Суеверия”.

2. Разширяване на лексиката – Smoljak, L., Z. Svěrák Jára Cimrman zapomenutý a znovuobjevený.

Б. 1. Конструкции с глаголите být, dát, mít.

2. Употреба на наречия за място, време и начин.

3. Лични местоимения. Възвратно местоимение se.

В. Есе: „Фобиите на съвременния човек”.
Тема XII

A. 1. Co tím chceš říct? Разговор на тема „Проблемите на съвременното общество”.

2. Разширяване на лексиката – Ivan Klíma Akademická čtvrthodinka.

Б. 1. Деятелен и страдателен залог. Възвратни форми на страдателния залог. Описателни форми на страдателния залог.

2. Употреба на отглаголни съществителни и прилагателни имена.

В. 1. Есе: „Аз и чешкият език”.

2. Анализ и превод на O češtině, převtělovíní, dějinách nahlížených z lenošky a cestování, J. Janoušek.
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. Adamovičová, A. Nebojte se češtiny. Praha 2005.

2. Holub, J., Confortiová, H. Čeština pro mírně pokročilé. Praha 1978.

3. Šustalová, V. Slovní zásoba. I. díl. Praha 1978.

4. Šustalová, V., Trnková, Hronek. Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. I. díl. Praha 1977.

5. Šustalová, Trnková, Hronek. Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. II. díl. Praha 1977.

6. Trnková, A. Cvičebnice české morfologie pro zahraniční stidenty.I. formální morfologie. Praha 1978.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
V КУРС


 1. ОСНОВНИ ТЕМИ:
 1. Volný čas. Časování obtížnějších sloves, rozšiřování slovní zásoby.

 2. Kultura v Praze. Podmiňovací způsob, funkční styly.

 3. Školský systém. Vid, přehled předložek.

 4. Česká republika. Trpný rod.

 5. Počasí, svátky. Jednočlenné věty, příslovce.

 6. Móda. Přídavná jména, umělecký styl.

 7. Rodina. Přídavná jména přivlastňovací, volný a těsný přívlastek.

 8. Výživa. Zájmena.

 9. Problémy dnešní společnosti. Číslovky.

 10. Řeč novin. Spojky, souvětí, publicistický styl.

 11. Četba novin. Odborný styl, přechodníky.

 12. Životní prostředí. Vztažná zájmena, vztažné věty.

 13. Ekonomika. Slovosled.

 14. Z kulturního zeměpisu ČR. Obtížnější případy skloňování substantiv

 15. Čeština v cizině. Obecná čeština.


 1. ФРАЗЕОЛОГИЯ
 1. Устойчиви словосъчетания и преносни значения.

 2. Устойчиви словосъчетания, основани на сравнение.

 3. Предикативни устойчиви съчетания и фразеологизми.

 4. Фразеологизми, включващи названия на животни.

 5. Фразеологизми, включващи части на тялото.

 6. Фразеологизми, включващи числителни, местоимения, наречия.

 7. Фразеологизми, включващи формално-граматични думи.

 8. Синонимия и антонимия при фразеологизмите.

 9. Речеви клишета, формули и реплики в конкретна комуникативна ситуация.

 10. Пословици и поговорки.
 1. АНАЛИЗ И ПРЕВОД НА ТЕКСТ
 1. Превод на художествен текст. Анотация и рецензиране на книги.

 2. Публицистика. Превод на материали от ежедневния печат: „Капитал”, „Труд”, „Стандарт”, „Xantypa“, „Reflex“, Lidové noviny“, „Mladá fronta“ и под.

 3. Научноизследователски текст. Превод на езиковедски и литературоведски изследвания на чешки и български.

 4. Административно-правни текстове. Основна юридическа и икономическа терминология. Превод на части от Българската и Чешката конституция. Търговски закон. Фирмена документация. Лична документация: свидетелства, дипломи, удостоверения и др.


Забележка: Посочените семинарни упражнения предполагат творчество и непрекъсната актуализация. Поради това не е възможно да бъде направено подробно описание на всяко занятие.
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Bischofová, J., Hasil, J., Hrdlička, M., Kramářová, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2008.
 1. Cvejnová, J. Co chcete vědět o České republice? Praha 1999.

 2. Kovářová, S. Proč se říká? Olomouc 1994.

 3. Krémová, Č. Výběr českých odborných textů. Brno 1978.

 4. Šustalová, Trnková, Hronek. Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. I. díl. Praha 1977.

 5. Šustalová, Trnková, Hronek, Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. II. díl. Praha 1977.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница