Програма Интеррег v-a румъния-България о б щ и н а б о й н и ц аДата02.06.2018
Размер58.04 Kb.
#70726


ПРОЕКТ „Партньори в безопасност”

Код на Проекта 15.3.1.045,

финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България
О Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

3840- Бойница, ул.”Г.Димитров” № 1

тел./093898802; тел./факс 093332436;

е-mail:boinica@mail.orbitel.bgК ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ” ЕООД

Адрес за кореспонденция:

ж-к „Химик“, блок 20, вход А, ап.21; гр.Видин 3700, България,

мобилен тел:+359 895 847084;

електронна поща:k.expert.consult@gmail.com


ИНФОРМАЦИОНЕН ТЕКСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОВЕДЕНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТНОСНО СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТА
На 10.05.2017 година, в Конферентната зала на община Бойница се състоя пресконференция, с начален час 11:00 часа, за представяне на одобрен проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничествоInterreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Кметът на община Бойница, област Видин откри пресконференцията. Представител на консултантска фирма като част от Екипа за управление и координация представи проекта като предостави следната информация:
ОБЩИНА БОЙНИЦА съвместно с община Бранищя и община Брощени – Партньори от Румъния СТАРТИРАХА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

ПАРТНЬОРИ В БЕЗОПАСНОСТ“


Референтен номер: 15.3.1.045

е-MS номер ROBG-125

Регистрационен номер на

Договора за безвъзмездна

Финансова помощ № 28289

от 09.03.2017 г
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Румъния и България.

Размерът на одобреният проект е 1 040 809 евро. Приносът на ЕС е 85% от бюджета на програмата чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) - структурен фонд, които е създаден за да помогне за намаляване на несъответствието между регионите на ЕС, останалите 13% представляват национални вноски от държавните бюджети на Румъния и България и 2 % от собствени източници на партньорите.

Продължителност на проекта – 36 месеца

Място на изпълнение - на територията на Република България, Област Видин, Община Бойница и на територията на РепубликаРумъния, Окръг Мехединци, Община Бранищя и Община Брощени.

Проектът включва дейности поприоритетна ос 3: Безопасен регион; Специфична цел 3.1. Подобряване съвместното управление на риска в трансграничния регион
Партньори по проекта са:

Водещ бенефициент: Община Бранищя, окръг Мехединци, Румъния

Бенефициент 2: Община Бойница, област Видин, България

Бенефициент 3: Община Брощени, окръг Мехединци, Румъния


Целта на проекта е:

Разработването на съвместни оперативни дейности за намеса в извънредни ситуации (тежки снегонавявания и заледяване, наводнения и пожари) в териториите на общините Бранищя и Бростени в Румъния и Бойница в България. Целта на проекта е придобиване на подходящо оборудване за управление на аварийни ситуации и в двата района. По този начин ще се подобрят значително превантивните действия за защита при бедствия и ще се


постигне високотехнологична инфраструктура с цел минимизиране, контрол и преодоляване на последиците от кризи, осигуряване на защита на живота и здравето на населението и защита на съществуващата инфраструктура в посочените населени места.Целева група по проекта са:

1.827 жители на община Бранищя, окръг Мехединци, Румъния;

1.717 жители на община Бойница, област Видин, България;

2.865 жители на община Брощени, окръг Мехединци, Румъния;
За постигане целите на проекта ще бъдат извършени следните дейности:

  1. Управление и координация на Проекта. Дейността ще се осъществява от сформиран съвместен Екип от служители на Проектните партньори с общ състав от 6 членове, съответно: двама служители на община Бранищя, Република Румъния; двама служители на община Брощени, Република Румъния и двама служители на община Бойница, Република България. Две консултантски фирми (една от България и една от румъния) ще осигурят техническа помощ и подкрепа на Екипа служители.

  2. Публичност и визуализация на проекта. Дейността ще доприне за популяризирането на проекта, за партньорите му и за партньорството. Важно е да се гарантира, че е достигната широка аудитория и до известна степен е образована от гледна точка на реакция при извънредни ситуации. Стартирането и финализирането на проекта ще бъдат популяризирани чрез 4 пресконференции, 2 в Румъния и 2 в България.

  3. Закупуване на специализирано оборудване за аварийни ситуации.Община Бойница ще закупи специализиран автомобил за зимно почистване - снегорин и 1 100 метра снегозащитни щитове /огради/ от PVC с UV защита. Проектните партньори от Румъния ще закупят оборудване в сферата на справянето с извънредни ситуации от наводнения.

  4. Разработване на съвместна система за управление на риска.В рамките на тази дейност ще бъдат извършени редица действия от страна на представителите на местната власт, институциите, работещи в областта бедствията и авариите, както и външни експерти и от двете държави. Ще се

проведат експертни срещи и въз основа на придобития опит от страна на Румънските партньори ведно с опита на Българският парньор, и след като се разгледат добрите Европейски практики в сферата на извънредните ситуации, ще се създаде комплекс от организационни и технически мерки за предотвратяване и намаляване на риска с цел защита живота и здрвето на населението


В резултат на извършените дейности, Проектните партньори от двете страни на границата ще осигурят за жителите на трите партньорски района (Бранищя, Бойница, Брощтени), директен инструмент за интервенции при аварийни ситуации, който се изразява в:

  1. Закупено специализирано оборудване за справяне с извънредни ситуации;

  2. Разработена обща съвместна стратегия за управление на риска при бедствия и аварии;

Ще бъдат създадени условия за минимизиране на пречките за нормални условия на живот, така че човешките общности и жителите в трансграничния регион да могат да живеят, работят и да задоволят своите нужди и стремежи в устойчива физическа и социална среда.
Гр.Видин, Изпълнител:

11.05.2017 г. „К Експерт Консулт” ЕООДПетър Тинков - Управителwww.interregrobg.eu


Този документ е създаден в рамките на проект „Partners in safety”, с Проектен код 15.3.1.045, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Румъния и България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „К Експерт Консулт” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган и останалите компетентни органи и лица на Програмата.
Каталог: docs -> documents
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
documents -> Програма за управление на отпадъците за периода 2016 2020 Г
documents -> Програма за действие по отношение на хората с инвалидност Справочник за международни и български институции, свързани с човешките права
documents -> Конфедерация на независимите синдикати в българия
documents -> Отчетно-изборна кампания в структурите на кнсб за VIII конгрес на кнсб
documents -> Магазин за мобилни телефони и аксесоари На вниманието на
documents -> Дата на раждане Орлин Иванов Иванов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница