Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)Дата20.07.2017
Размер36.5 Kb.
#26155
Анекс 14

Школа по публични финанси, Министерство на финансите
Предварителнa програма


 1. Курс по Управление на публичните разходи (УПР)

Четири курса по УПР (всеки един от които с продължителност 1 седмица), предназначени за служителите на новите пилотни отраслови министерства, които ще изготвят програмни бюджети за 2005 г. Основните цели на курса по УПР са: да се направи преглед на бюджетния процес в България; да се създаде едно по-широко разбиране за теоретичните принципи на управлението на публичните разходи и да се покажат примери на съществуващите добри практики; да се създаде представа за необходимостта от реформи в България и да се идентифицират основните стъпки в процеса на реформата. Основните теми, които са включени в курса, са1:

 • Бюджетната реформа в България – необходими промени, свързани с бюджетната реформа: програма на мерките на бюджетната реформа;

 • Българският бюджетен процес – институционални характеристики, обхват, структура, бюджетна класификация;

 • Основни принципи на УПР – въпроси, свързани с прозрачността и обхвата на бюджета;

 • Планиране и съставяне на бюджета – значението на фазата планиране на бюджета, макро-икономическата рамка, опита с прилагането на средносрочна рамка на разходите в България;

 • Бюджетни иновации – програмен бюджетен подход, показатели за изпълнение, симулация по съставяне на програмен бюджет;

 • Преглед на рамката за контрол на разходите в България (преглед на механизмите за съставяне и изпълнение на бюджета от ПРБК в България);

 • Бюджетно изпълнение – Основни въпроси, свързани с процеса на бюджетно изпълнение;

 • Функциите на Държавното съкровище в България – разпределение на средствата според Закона за държавния бюджет. Финансово планиране и средносрочни прогнози на очакваното изпълнение. Управление на паричния поток – система на единната сметка;

 • Изисквания за финансово отчитане, развитие на българската ИСФУ и преимуществата, които дава една добра ИСФУ;

 • Финансов контрол в България – вътрешен контрол и вътрешен одит, външен одит;

 • Съвременни практики за контрол и одит & одит на изпълнението - засилващата се роля на одита в процеса на реформа на публичния сектор. 1. Шест работни семинара (по един ден за всяка област на политиката, общо 6 дни) на тема “Отчитане на програмни бюджети”, предназначени за служителите на Министерството на околната среда и водите, което изготви първия програмен бюджет в България за 2003 г. Целта на семинарите е да бъдат представени методологически насоки на служителите на МОСВ, необходими при изготвянето на отчет на програмния бюджет за 2003 г.

 2. Курс на тема “Фискална децентрализация и аналитични техники за мониторинг на последиците от финансовата политика”, организиран от Инициатива Местно самоуправление на USAID с участието на ШПФ. Курсът е предназначен за служители на МФ, представители на някои от отрасловите министерства и общините. Целта на курса е да проведе основно обучение, свързано с теорията и практиката на фискалната децентрализация, с цел подобряване управлението на публичните разходи.

Курсът ще се проведе в залите на ШПФ в МФ, с обща продължителност 10 дни, които ще бъдат разделени в 3 блока.
Основните теми на курса са:

 • Анализ на финансовото състояние на ниво община

 • Анализ на общински приходи

 • Анализ на изпълнението на приходите на ниво община

 • Прогнозиране на приходи

 • Системи за трансфер на средства от централната власт към общините

 • Симулационни модели за анализ на алтернативите на финансовата политика

 • Бюджетиране и финансово управление

 • Анализ на разходите на общините

 • Количествени техники за анализ на разходите на общините

 • Разходни стандарти

 • Количествени техники за определяне на стандарти на разходите

 • Количествен анализ на капацитета за привличане на средства от общините
 1. Обучение, организирано от Световната банка и координирано от ШПФ, относно основните аспекти на извършващите се бюджетни реформи. Предназначено е за служители на МФ, ръководители от отрасловите министерства и представители на Народното събрание. Обучението ще се проведе през февруари 2004 с продължителност 4 дни.
 1. Семинар в рамките на програма СИГМА, организиран във връзка с планираното изменение на Закона за държавния бюджет (продължителност 2 – 3 дни). Той ще включва сравнително проучване на подобни закони в страни от ЕС (и вероятно ОИСР), дискусия по основни въпроси, свързани с обхвата, изчерпателността и структурата на закона и съпътстващата нормативна уредба и най-важните промени, наложени от бюджетната реформа, нуждаещи се от законодателна уредба.
 1. Разработва се, съвместно с дирекция “Управление на средствата от ЕС”, програма, предназначена за разпоредителите с бюджетни кредити извън МФ, които са получатели/бенефициенти на средствата от ЕС. Целта на тази програма е да се повишат знанията и да се изгради капацитет за по-ефективно и ефикасно идентифициране, планиране, управление, отчитане и оценка на проектите, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС и в последствие от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Тази програма ще бъде завършена до края на септември 2004 г.

.


1 Курсът се разработва в момента. Възможно е да бъдат направени промени и допълнения по някои от темите, след като бъде извършен Анализ на нуждите от обучение.

Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница