Програма life+ п life07/nat/BG00068 Опазване на царския орел и ловния сокол в БългарияДата05.03.2017
Размер148.48 Kb.
#16274
Информация за българските проекти по програма LIFE+

П
LIFE07/NAT/BG00068 Опазване на царския орел и ловния сокол в България

Бенефициент: Българско дружество за защита на птиците

www.Saveraptors.org
родължителност/времева рамка
: 5 години, от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г.

Общ бюджет – 2 045 756 евро, директно финансиране от ЕС 1 534 317 евро (75%). Проектът има за цел да предотврати изчезването на ловния сокол от България и да увеличи националната популация на царския орел.

Конкретни цели и задачи:

 • Да се намали директното преследване, убиване и ограбване на гнезда на царския орел и ловния сокол

 • Да се намалят косвените заплахи за двата вида

 • Да се съхранят териториите, в които двата вида гнездят и да се създадат нови такива територии

 • Да се поддържат и осигурят нови територии на гнездене и ловуване за двата вида в места на Натура 2000

 • Да се приложат добрите практики при опазването на царски орел и ловен сокол за правилно и целево управление на териториите от Натура 2000

 • Да се изгради положително отношение към двата вида птици сред ключови целеви групи (хора заинтересовани и отговорни за опазването на видовете)

Преки природозащитни дейности:

 • Охрана на гнездата и мониторинг на популацията (или постоянна охрана на гнезда, с цел да се осигури спокойствие през периода на мътене и отглеждане на малките);

 • Изработване и поставяне на изкуствени гнезда и гнездилки за двата вида;

 • Засаждане на местни дървесни видове в районите, където крайречните гори са изсечени и няма достатъчно подходящи дървета за гнездене на царския орел;

 • Изкуствено подхранване на царските орли в периода на отглеждане на малките и през зимата;

 • Изолиране на необезопасените електрически стълбове около гнездата на царските орли;

 • Създаване на овцевъдни ферми с цел поддържане на пасища с лалугери. Намаленият брой домашни животни води до обрастване и постепенно изчезване на пасищата, които тези гризачи населяват;

 • Подпомагане на местните фермери в прилагането на агро-екологични мерки за правилно управление на пасищата;

 • Закупуване на пасища с лалугерови колонии и земи с гнезда на царски орли с цел тяхното опазване.

Целеви райони

Специално защитени зони от мрежата Натура 2000: Понор, Врачански балкан, Централен Балкан, Средна гора, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Бесапарски ридове, Сакар, Западна Странджа, Мост на Арда.

Партньори на БДЗП по проекта са Кралското дружество за защита на птиците – Великобритания, Унгарското орнитологично дружество, Фондът за дивата флора и фауна, Национален парк „Централен Балкан”.

LIFE08/NAT/BG000277 Живот за бургаските езера

Бенефициент: Българско дружество за защита на птиците

http://www.burgaslakes.orgПроектът стартира през януари 2010 година и продължителността му е 4 години.
Общ бюджет - 1 775 006 евро, от които 1 331 254 евро евродиректно финансиране от ЕС.
Цели на проекта:


 • Осигуряване на дългосрочно опазване на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, важни за приоритетни видове птици, както и на устойчивото управление на техните местообитания.

 • Поддържане и възстановяване на местообитания, важни за храненето, размножаването и като места за гнездене на приоритетни видове птици.

 • Намаляване въздействието на преките и непреките заплахи за приоритетните видове птици.

 • Осигуряване включването на най-добрите практики в областта на опазането на приоритетни видове птици в плановете за управление на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

 • Повишаване на общественото разбиране и подкрепа за опазване на приоритетни видове птици, техните местообитания и защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, които са от значение за дългосрочната им защита.


Целеви регион:

Проектът се изпълнява на теритроията на община Бургас с фокус върху три влажни зони от Бургаския езерен комплекс – Атанасовско езеро, езерата Вая и Мандра, като част от три защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000.


Очаквани резултати:

 • Намалени темпове на загуба на популаците на целевите видове птици.

 • Увеличение на популациите на приоритетните видове в НАТУРА 2000 защитените зони.

 • Възстановяване и подобрение на състоянието на целевите видове – малък корморан, къдроглав пеликан, голям воден бик, белоока и тръноопашата потапници.

 • Създаване на сигурно място за гнездене на къдроглавите пеликани и в Бургаските влажни зони.

 • Партньорство между организации от различни сектори.


Асоциирани партньори по проекта са Кралското дружество за защита на птиците/ BirdLife Великобритания (RSPB), Българска фондация „Биоразнообразие”

(БФБ), Община Бургас, „Черноморски солници” АДА
LIFE08/NAT/BG000278 Възстановяване на популацията на едрите европейски лешояди в България

Бенефициент: Федерация Зелени Балкани

http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/life/
СОЦИИРАН БЕНЕФИЦИЕНТ:
Фонд за дивата флора и фауна

ЦЕЛ:
Възстановяване популациите на трите едри вида лешояди в България чрез природозащитни мерки и повишаване институционалния капацитет за опазването им.

ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ:
Белоглав лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783),
Черен лешояд (Aegypius monachus Linnaeus, 1766)
Брадат лешояд (Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758)

ДЕЙНОСТИ:

 • Полеви дейности за намаляване на преките и непреките заплахи спрямо едрите видове лешояди в България;

 • Възстановяване на изчезналата гнездяща популация на белоглавия лешояд в Стара Планина;

 • Създаване на благоприятни условия за размножаването на белоглавия, черния и брадатия лешояд в България;

 • Популяризиране на екотуризма и щадящо природата земеделие;

 • Развитие на капацитет на национално и местно ниво за успешно провеждане на програми за възстановяване на изчезнали видове;

 • Обмяна на опит и сближаване на българските природозащитни институции и техните европейски партньори

Бюджет на проекта: 1 332 328 €
Съфинансирне на Програма LIFE+: 666 164 €
Финансов принос на Франкфуртско зоологическо дружество (FZS) и Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU): 400 000 €
Финансов принос на Зелени Балкани: 100 164 €
Финансов принос на Фонд за дивата флора и фауна: 166 000 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 години (01.2010 – 12.2014)

РАЙОНИ НА РАБОТА: Стара Загора, Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни, Котленска планина, Бяла река

Н


LIFE08/NAT/BG000279 Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растения в България чрез използване на модела на растителните микрорезервати

Бенефициент: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

http://s-kay.com/life/bg_docs_bulplannet_1.php
ачало: 01. 01. 2010 год., Край: 30. 06. 2013 год.

Асоцииран бенефициент: Министерство на околната среда и водите

Общ бюджет на проекта: 503 778 €
Финансиране от Европейската комисия: 227 957 €

Административни райони за изпълнение: Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол

Стратегическа цел на поекта:

Опазване на растителното разнообразие в България, фокусирайки се върху видове с висока консервационна стойност, които са с единични или със силно фрагментирани популации извън съществуващите защитени територии.

 Конкретни цели:

• Тестване на концепцията за "Растителните микрорезервати" в България чрез обявяване на мрежа от "Малки Защитени територии" (МЗТ).


• Изготвяне на "Планове за действие" и "Планове за мониторинг" за целевите видове.
• In situ и Ex situ дейности за опазване на видовете.
• Изработване на дългосрочна Стратегия за устойчиво развитие на МЗТ.
• Информационни и обучителни кампании за разпространение на идеологията и резултатите на проекта.

 Очаквани резултати:

• Създаване на моделна мрежа от МЗТ за опазване на популациите на растения от Европейско и национално значение.
• Легално обявяване на 56 МЗТ преди приключването на проекта.
• Създаване на условия за ефективно in situ опазване на видове с единични популации, разположени извън съществуващите защитени територии, прилагайки концепцията за РМР.
• Изграждане на база данни за последващо развитие и устойчиво управление на мрежата от МЗТ.
• Изграждане на ex situ колекции от видове, чиито популации се нуждаят от подпомагане, докато достигнат стабилност в числеността и функционалността си.
• Обобщаване на условията за развитие и функционалност на мрежата в "Стратегия за устойчиво развитие на МЗТ".
• Обучение и въвличане в идеологията на проекта на целеви групи от 21 административни области, на чиято територия ще бъдат изградени МЗТ (14 РИОСВ, 21 горски стопанства, НПО и т.н.).
• Повишаване на осведомеността на местното население, местните власти, експерти, ученици и т.н.LIFE08/NAT/BG000281 Възстановяване на гори в 10 природни парка

Бенефициент: Изпълнителна агенция по горите

Проектът опазва и възстановява редки и застрашени растителни и дървесни видове.

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) е координиращ бенефициент и заедно с международната природозащитна организация WWF работят по проект, който опазва и възстановява 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите върху площ от 21 хил. ха в 10 български природни парка – Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато. Всички те са стопанисвани от ИАГ.
В България има ограничен опит в управлението и възстановяването на крайречни и влажни местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000. Този пилотен проект демонстрира и популяризира добри практики за опазване и възстановяване и в останалите защитени зони, стопанисвани от ИАГ, и в страната като цяло.
Възстановяват се крайречни местообитания, както и местообитания, характерни за влажни зони, и други горски местообитания, включително със залесяването на над 320 хил. фиданки и резници на ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др.
Създава се маточник за местни тополови видове. В други 4 от проектните зони се възстановяват 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта водна лилия, джулюн и марсилея.
Проектът включва още премахване на чужди растителни видове и засаждане на местни растителни и храстови видове.
Благодарение на проекта се изгражда туристическа инфраструктура (мостове, туристически кътове), ограничава се достъпът на автомобили, премахват се отпадъци.
Ще бъдат обучени над 150 недържавни горски собственици и горски стопани, ще се разработят информационни табла и ще тръгне пътуваща изложба.

Проектът е на обща стойност 1 236 834 евро, в т.ч. 615 199 евро съфинансиране от ЕС.

П
LIFE08/ENV/BG000286 Демонстрация на система за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Република България

Бенефициент: Макметал Холдинг

http://www.life-makmetal.eu/?cid=3
родължителност:
42 месеца /01.01.2010 г. - 30.06.2013 г./

Общ бюджет: € 1,757,970.00

Съ-финансиране от ЕС: € 503,985.00

Асоцииран бенефициент: Асоциация на еколозите от общините в България
Със средствата от проекта беше закупена инсталация за рециклиране на монитори от телевизори и компютри. Събирането на стари монитори стартира от самото начало на проекта, за да гарантира достатъчни количества оборудване за рециклиране.

Приоритет на Макметал Холдинг АД, по този проект е не само инсталацията за рециклиране, но и работата заедно с българските общини за постигане на нива на събиране и гарантиране на устойчивостта на системите за разделно събиране на ИУЕЕО. Най-голямата полза ще е да се демонстрира рециклирането на специални отпадъци като компютърни и телевизионни монитори и да се информира обществеността за важността от това за околната среда, както и да се покаже на общините в България и в съседните страни как се събират и третират ИУЕЕО по най-добрия възможен начин. И не на последно място – разпространение на резултатите от проекта, като се покажат най-добрите използвани техники.Цели:

 • Увеличаване на разделно събраните количества на монитори от телевизори и компютри.

 • Постигането на екологосъобразно рециклиране на мониторите от телевизори и компютри чрез въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклирането им, отговаряща на високи екологични стандарти.

За да се гарантира ефективното и цялостно прилагане на европейското и националното законодателство - директиви, разпоредби, национални програми и планове и др. - и за постигане на стратегическите цели за оползотворяването и рециклирането на отпадъци, е от съществена важност да се привлече обществото към идеята за разделното събиране на отпадъци, по-специално излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и да се увеличат нивата на събираемост и рециклиране. Особен акцент е вниманието към децата и подрастващите с цел приобщаването им към идеите за разделното събиране и рециклиране на отпадъци.

 

LIFE09/NAT/BG000229 Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието

Бенефициент: Държавно ловно стопанство Балчик

http://lifeplus.dlsbalchik.eu/

Проектът е на стойност 646 952 евро и продължава 3 години - от януари 2011 г. до декември 2013 г. Свързани бенефициенти са Държавното ловно стопанство Несебър, Изпълнителната агенция по горите - София и Опитната станция по дъбови гори - гр. Бургас

Целта е възстановяване и дългосрочно опазване на хабитати на местни видове дъб по Черноморското крайбрежие. Държавното ловно стопанство Балчик се грижи по този проект за пет приоритетни типа месторастения (хабитати) на български видове дъб в прилежащите зони на Черно море. Дейностите се изпълняват в две целеви области (по регламента на европейския съюз - за хабитатите и за птиците), които попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000. Това са зоните „Долината на р. Батова" и „Емине-Иракли" по Директивата на ЕС за хабитатите и „Батова" - по Директивата на ЕС за птиците. И в двете области, представляващи автентичните черноморски дъбови гори, има големи територии във влошено състояние.

Очакваният резултат е възстановяването на аборигенните (местните, исторически съществували по тези места) видове дъб, което ще даде защита и подслон за местните диви животни. Ще се възстанови коренната местна растителност върху терени, заети в момента от разстроени черборови култури на площ от 120 дка в района на Емине-Иракли. В района на р. Батова ще се изгради 12 км ограда, която свободно ще пропуска дивеча и едновременно ще препятства пашата на домашни животни. По този начин ще се намали неблагоприятното въздействие върху най-увредените територии.

П

LIFE09/NAT/BG000230 Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска

Бенефициент: Българско дружество за защита на птиците

http://bspb-redbreasts.org

роектът стартира през ноември 2010 г. и има за цел да ангажира местната общност със своите цели - намаляване на смъртността и безпокойството върху червеногушата гъска и щадящо за червеногушата гъска управление на земеделските земи. Това се налага поради факта, че 80-90% от световната популация от червеногуши гъски зимуват край Шабленското и Дуранкулашкото езеро. Видът е застрашен от изчезване и е важно да се намери баланс между управлението на земеделските земи и опазването на гъските.

Сред предвидените дейности по проекта са проучване на местата за хранене, осигуряване на регулиран достъп до водоемите, отваряне на нови места за риболов, монтиране на камери, изграждане на наблюдателни кули и създаване на патрулни екипи срещу бракониери. Голяма група мероприятия са насочени към работа с фермерите за пилотно тестване на компенсаторна схема за евeнтуални щети, причинени от червеногушата гъска. След това механизмът ще се предложи на Министерството на земеделието за включване в Общата селскостопанска политика след 2013 година. Ще се провеждат семинари за земеделски производители за възможностите на Програмата за развитие на селските райони и информационни кампании.

На 23 и 24 септември 2011 година ще бъде организиран фестивал на хвърчилата, посветен на червеногушата гъска, който да популяризира община Шабла като устойчива туристическа дестинация.Партньори по проекта са земеделските производители „Кирилови”ООД от с.Крапец, Ловно-рибарско сдружение Шабла и двете най-големи природозащитни организации във Великобритания - Тръст за дивите птици и влажните зони и Кралско дружество за защита на птиците.

LIFE10/NAT/BG000146 Опазване на генетичният фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от Натура 2000

Бенефициент: Семеконтролна станция София.

Проектът е посветен на консервация и реставрация на два вида приоритет горски местообитания от Западна България. През последните десетилетия този местообитания са негативно засегнати от рязане на естествените гори и заменянето им с монокултури от неместни за района видове. Това се дължи на факта, че горите на този тип местообитание са с ниска производителност на дървен материал и по този начин са били заместени с по-продуктивни за нуждите на търговски горски видове. Две области са избрани като целеви и в необходимостта от действия за консервация и реставрация и двете са определени съгласно българската част от мрежата Натура 2000 - Плана BG0001307 и Драгоман BG0000322. И двете се намират в ниските планински райони в Западна България.
Общата цел на проекта е да се гарантира дългосрочното опазване на приоритетни местообитания, чрез установяване на генна банка с техните репродуктивни материали и предоставяне на растенията за възстановяване. Проектът има за цел да се подобри опазването на приоритетни Натура 2000 местообитания в двете зони от Натура 2000 - Драгоман и Плана. Има четири основни цели на проекта:
1. Опазване и възстановяване на влошените горски местообитания с европейско значение (част от мрежата Натура 2000 в България);
2. Опазване на генетичния фонд за редки и защитени видове с европейска значимост;
3. Повишаване на информираността на местната и широката общественост относно "Натура 2000" и необходимостта от адаптиране на управлението на горите към изменението на климата;
4. Предоставят и обменят информация за устойчиви методи за възстановяване и въпроси, свързани с опазване и управление в съответните екосистеми.

LIFE10/NAT/BG000152 Спешни мерки за осигуряване на оцеляването на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция (Завръщането на Феникса)

Бенефициент: Българско дружество за защита на птиците.

Продължителност: 63 месеца (01.10.2011 – 31.12.2016)

История на проекта
България и Гърция съвместно приютяват почти 70% от популацията на египетския лешояд на Балканите, от която 30-35 двойки се намират в Гърция и 32-36 в България.
Проектът представлява една от последните възможности за предотвратяване на изчезването на субпопулацията на египетски лешояд (Neophron percnopterus) в Северна България, която се свива особено бързо - от 22 двойки през 2003 г. до само осем двойки през 2010 г.. Общата цел на този проект е да се запазят най-северните европейски граници на разпространение на видовете.

Целите на проекта
Този проект ще се фокусира върху подобряване на природозащитния статус на египетски лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция. Той ще се стреми да осигури защита на всички останали двойки в 15 Натура 2000 зони в Гърция и 12 в България. В тези зони се намират 76-93% от гръцката популация и над 90% от българската.
Подготвителната работа, както и конкретни действия за опазване, ще бъдат извършени във всички целеви райони по проекта, което ще обхване повече от 90% от националните популации на двете страни.
Действията, предвидени по проекта се отнасят към най-значимите заплахи и проблеми за опазването на вида, както са дефинирани Плана за действие за египетския лешояд на ЕС (2008). Най-важните от тях са: високата смъртност, причинена от отравяне, пряко преследване, инциденти, причинени от човешка дейност и заразена храна.

Очаквани резултати:
Дейностите по проекта директно ще се обърнат към всички признати заплахи, които са причина за дългосрочния спад на популацията на този застрашен вид в България и Гърция. Очаква се дейностите по проекта да допринесат за стабилизиране на популацията на египетския лешояд в двете страни.

Значителни подобрения в знанията на смъртността фактори, влияещи върху развъждането на Балканите население;
• Придобиване на нови знания на маршрути на миграция и зимуване на гнездова популация на Балканите чрез използването на сателитни предаватели за наблюдение на 40 млади и възрастни лешояди;
• Намаляване на смъртните случаи от незаконно отравяне;
• Изкуствено подхранване за увеличаване на шансовете за гнездови успех;

Намаляване на безпокойство и пряко преследване;
• Намаляване на риска от смъртност от сблъсък или токов удар.
Каталог: article files
article files -> Екомонитор  мd ®
article files -> Обща информация за Програмата на Мото-Пфое Основна цел
article files -> Целеви видове за изготвяне на картата за разпространение и чувствителните за птиците области в България
article files -> Консервиране на плодове: конфитюр, желе и сладко, мус от плодове, сиропи рецепти: Ада байнова
article files -> Програма за овм. Концепция за опазване и мониторинг на овм, чрез изграждане на мрежа от сътрудници по места
article files -> Програма за Европа за 2009-2012 г на BirdLife International и следва основните направления в работата на BirdLife
article files -> Държавни институции и международни експерти дискутираха възможностите за адаптиране на българското законодателство в подкрепа на малките производители на храни в България
article files -> Фестивалът: Петият национален Фестивал на белия щъркел Мрамор 2012 г
article files -> Въздействия на вятърните генератори върху птиците – аргументи за недопустимост на ветрогенератори в Натура 2000


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница