Програма „Мтел еко грант" I. Целта на програмата „Мтел еко грант" е подкрепа за опазване на българската природа. Програма „Мтел еко грант"Дата01.05.2017
Размер89.4 Kb.
ТипПрограма
Указания за програма „Мтел ЕКО Грант”
I. Целта на програмата „Мтел ЕКО Грант” е подкрепа за опазване на българската природа.

Програма „Мтел ЕКО Грант” разглежда опазването на природата като резултат от действието на национални политики, работата на професионалисти и доброволци природозащитници; природощадящата стопанска дейност. В по-широк план опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо проектите трябва да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности.


II. Програмата ще финансира проекти в следните области:


 1. Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и/или популации на видове1;

 2. Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие

 3. Определяне и опазване на вековни дървета и гори2

В проектите задължително трябва да са предвидени дейности за: • информиране на обществеността

 • насърчаване на доброволчески дейности на засегнати общности и групи


III. Целеви групи на проектите, кандидатстващи по програма „Мтел ЕКО Грант”.

 • Местни общности

 • Специфични групи, ключови за опазването на биоразнообразието като: хижари, ловци, служители на държавни, горски или ловни стопанства, хотелиери, ловно-рибарски дружества

 • Туристи

 • Доброволци и професионалисти природозащитници

 • Земеделски производители

 • Производители, търговци и потребители на биологични продукти

 • Ученици

 • Групи, които имат роля в промяна на мисленето и нагласите на големи групи от обществото – посредници като журналисти, учители, лекари и т.н.;


IV. „Мтел ЕКО Грант” няма да финансира проекти:

 • За насърчаване на разделно събиране на отпадъци, енергийна ефективност, туристическа инфраструктура, почистване и облагородяване на градска среда.

 • Еднократни акции по почистване и залесяване в градовете, градските и близки крайградски паркове

 • Проекти, за които има предвидено дублиращо финансиране от други източници

 • Професионални консервационни дейности, при които няма участие на засегната група и дейности за образование и информиране

 • Проекти, включващи лобиране, политически искания за промени в законодателството и политически демонстрации

 • Проекти, които имат преки комерсиални цели за популяризиране на конкретен продукт.

 • В които кандидатстващата организация не е водеща, т.е. не носи инициативата и отговорността за изпълнението;

 • Които са част от по-голям проект, освен ако търсеното финансиране не засяга нов, ясно отличим елемент и група дейности в проекта;

 • За индивидуални стипендии, пътувания в чужбина за обучение и подобни;

 • За организационно укрепване на кандидатстващата организация, освен като част от проекта.


V. Кой може да кандидатства по програма „Мтел ЕКО Грант”:

 • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза;

 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ;

 • Организациите могат да кандидатстват само с един проект.


VI. Кой не може да кандидатства:

 • Общини, общински и държавни организации;

 • Физически лица;

 • Стопански организации;

 • Професионални, спортни и синдикални организации;

 • Организации с тесни политически, религиозни или идеологически цели.VII. Бюджет

Общият бюджет на програмата „Мтел ЕКО Грант” е 50 000 лева. Максимална стойност на отпусканите средства - 15 000 лв.


Допустимите разходи, направени от бенефициента и неговите партньори като финансови разходи, могат да включват:

 • разходи за персонала, назначен за осъществяване на проекта, съответстващи на брутното възнаграждение, плюс осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя и другите разходи, свързани с възнаграждението, съгласно националното законодателство

 • разходи за закупуване на материали за нуждите на изпълнение на проекта;

 • разходи за подготовка и отпечатване на информационни материали;

 • разходи за публикации;

 • разходи за конференции, семинари

 • хонорари на експерти, обучители;

 • други разходи, ако са обосновани като необходими за изпълнение на проекта


VIII. Оценка на проектите:

На първи етап предложенията за проекти ще бъдат разгледани от програмния екип на ФПББ, който подпомага Мобилтел за осъществяването на програмата. ФПББ ще провери спазването на основните изисквания и наличието на всички необходими части от формуляра и приложенията. Непълните предложения и тези, които не отговарят на изискванията на програмата и не попадат в някоя от двете програмни области, няма да продължат участието си в конкурса.


Проектите, преминали към втория етап на оценяване, ще бъдат последователно:

 • подробно оценени писмено от по двама експерти на ФПББ;

 • обсъдени от вътрешна комисия с участието на оценяващите експерти на всички проекти, членове на управителния съвет на ФПББ;

 • класирани в списък според колективно достигнати препоръки за решения.

В рамките на третия етап препоръките за решения ще бъдат представени на Комисия за разпределяне на средствата, в която участват представители на Мобилтел, неправителствени организации, медии и общественици за окончателно решение.IX. Критерии за оценка на кандидатстващия проект:

ú Качество на проекта

А) степен на съответствие с целите на “Мтел ЕКО Грант”; степен на яснота и конкретност на целите на проекта; съответствие между потребности на целевата група/и и целите на проекта; степен на включеност на целевата група/и в процеса на идентификация на нейните потребности; обхват на потенциалните бенефициенти.

Б) подходящи и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на

целите и очакваните резултати; ясна ли е методиката за тяхното изпълнение; ясен и изпълним ли е планът за действие;

В) ясен и реалистичен подход на кандидатстващата организация да привлича общественото внимание и информира различни групи за адресираните проблеми; конкретен и изпълним план за привличане на доброволци
ú Резултати и ефект от проекта

Съдържа ли проектът измерими резултати и обективно проверими индикатори за изпълнение и за резултати; съдържа ли проектът методика за наблюдение и оценка при изпълнение на дейностите; до каква степен проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи и ще е устойчив; до каква степен проектът идентифицира възможности за мултиплициране на постигнатия ефект;


ú Капацитет на организацията:

Има ли кандидатът (организация и/или екип) достатъчно опит в управлението на проекти и опит и степен на познаване на дейностите, включени в проекта; има ли предложеният екип нужната квалификация и достатъчно опит в организация, управление и изпълнение на проекти; има ли кандидатът достатъчно управленски капацитет (в това число служители, оборудване и умения за управление на бюджета на проекта). Освен информацията от формуляра ще се оценява и информацията от приложените автобиографии и референции.


ú Бюджет на проекта

Спазени ли са формалните изисквания при изготвянето на бюджета; задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните резултати (съпоставими ли са разходите, посочени в бюджета с ефекта, който ще се постигне); доколко необходими са предложените разходи за реализацията на проекта.


X. Одобрение и финансиране:

Организациите, чиито предложения са одобрени, ще бъдат поканени на специален семинар за мониторинг, комуникиране и финансова отчетност. На семинара ще бъдат сключени договорите за финансиране.Организациите, чиито предложения не са финансирани, ще получат информация по телефона за силните и слаби страни на проекта си и препоръки за подобряването му при заявено от тяхна страна желание.
XI. Документи за кандидатстване по програма „Мтел ЕКО Грант”:

 1. Формуляр за кандидатстване

 2. Бюджет на предложения проект

 3. Необходими приложения:

  1. Опис на приложенията

  2. Подробна обосновка на бюджетa в word формат (до 2 страници)

  3. Декларация на кандидатстващата организация

  4. Копия от първата и последната съдебна регистрация (ако има пререгистрация);

  5. Удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено най-късно 4 месеца преди крайния срок

  6. Устав на кандидатстващата организация;

  7. Списък на управителния съвет – име, професионална заетост, от кога е членството;

  8. Автобиографии на ключовите позиции в екипа, който ще реализира проекта

  9. Годишен отчет за дейността през 2012 г.

  10. Годишен финансов отчет - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричния поток към 31.12.2012 г. (или 2011 при липса на готовност);

  11. Препоръчителни писма (по желание на кандидата);

  12. Писма за подкрепа от организации, общини, държавни институции, фирми или отделни хора – ако има

Моля, номерирайте и наименувайте файловете с вашите документи точно според описа на приложенията по следния начин: 1 – Опис на приложенията; 2 - Подробна обосновка на бюджета; 3 – Декларация, 4 - Копия от съдебна регистрация и т.н.
XII. Ред за подаване на проекти
Проектите се подават само в електронен вид на адрес konkurs@bcaf.org
Важно! Спазвайте ограничението едно електронно съобщение да е не по-голямо от 10 MB! Съобщения по-големи от 10 МB ще бъдат автоматично отхвърлени от системата. Ако проектът ви надхвърля този обем, разделете го на части и ги пратете поотделно.

 • Формулярът се попълва в Word формат, а бюджетът – в Excel;

 • Подписаните приложения (регистрации, удостоверения, препоръки, писма за подкрепа, декларацията от формуляра) се подават сканирани;

 • Годишните доклади се подават сканирани или в опис на приложенията като линк за сваляне от Интернет страницата на кандидата, в случай че са качени там;

 • Кандидатстващата организация ще може да добавя или поправя части от предложението само при изискване на ФПББ в срок от три дни.

 • Всеки кандидат ще получи потвърждение за получаване


XIII. Календар на програмата:

26 февруари 2013 г. обявяване на конкурса

26 февруари – 25 март - консултации от експертите на ФПББ лично, по телефона и по електронна поща

25 март, 17:00 часа - краен срок за получаване на кандидатурите

15 април – срок за обявяване на одобрените проекти

18 април - подписване на договори и провеждане на семинар за финансираните организации

18 април края на 2013 г. - реализация на финансираните проекти

22-23 април - консултиране на нефинансираните организации по телефона
ВАЖНО:

Ангажимент за конфиденциалност

Мобилтел ЕАД и Фондация “Помощ за благотворителността в България” се ангажират да не разпространяват информация, получена в процеса на кандидатстване и оценяване, свързана с организацията-кандидат, нейните партньори и личните данни на екипа й. По този начин гарантираме конфиденциалността на проектите и взаимоотношенията в тях.

Мобилтел ЕАД и ФПББ могат да използват информацията от конкурса за анализи и обучения и да я представят обобщено. Разкриване на конкретни данни и имена може да става само с изрично разрешение на кандидата.

За въпроси:

konkurs@bcaf.org

Тел./факс: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0884-645 206 - Людмила Атанасова, ФПББ
1 С приоритет ще се подкрепят дейности за видове, включени в Световния червен лист със статут „Застрашен” или „Уязвим”, както и видове за които има одобрен от МОСВ български план за действие

2 По Закона за биологичното разнообразие
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница