Програма на България (2007 2013 г.) Пети работен вариант (май 2005 г.) За обсъжданестраница1/9
Дата22.03.2017
Размер1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

National Agri-environment Programme for Bulgaria DRAFT


Национална агроекологична програма на България (2007 – 2013 г.)


ПЕТИ РАБОТЕН ВАРИАНТ (МАЙ 2005 г.)

ЗА ОБСЪЖДАНЕМоля обърнете внимание:
Националната агроекологична програма (НАЕП) на България е изготвена в съответствие с изискванията за задължително прилагане на агроекологична мярка за предстоящия, период 2007-2013 г. в рамките на програмата за развитие на селските райони, обхващаща всички мерки, избрани за прилагане, от новия регламент за развитие на селските райони1 .
В съответствие с новия Регламент за развитие на селските райони на (ЕСФРСС), Европейската комисия ще създаде за първи път стратегически документ на ЕС, с насоки за страните членки за развитие на селските райони, за да гарантира, че те са фокусирани върху приоритетите на ЕС и допълват останалите политики на ЕС.
Според предложението, всяка страна членка ще бъде задължена да подготви национална стратегия, за да “въведе” приоритетите на ЕС на национално ниво. Целта е да се гарантира, че помощта от Общността за развитие на селските райони се: а) изразходва в съответствие с рамката на стратегическия документ на ЕС и б) че е постигната координация между приоритетите на общността и националните и регионални приоритети.
Изготвянето на тази Национална агроекологична програма е започнало преди горния процес да е окончателно одобрен или завършен, но се очаква, че целите, формулирани в нея, ще бъдат най-общо в съответствие с онези, които окончателно ще бъдат включени в националния стратегически план за развитие на селските райони за България – основно за стратегията за прилагане на приоритетно ос 2 (подобряване на околната среда).
Следователно вероятно ще се наложат допълнителни бъдещи промени в съдържанието на Националната агроекологична програма с цел да се осигури съответствие с окончателния вариант на Регламента на ЕСФРСС и правилата за прилагането му.

1. Обосновка


Природните ресурси, традиционният ландшафт и биоразнообразието на селските райони на България са част от националното богатство на страната. Тяхното опазване, възстановяване и подходящо управление са главната цел за устойчивото развитие на селските райони в България.


Подобно на много други райони в Европа, едно от големите предизвикателства за преструктурирането и възстановяването на икономиката на селските райони в България е постигане на най-подходящия баланс между осигуряването на хранителни продукти и нуждата от опазване на околната среда в селските райони и от насърчаване икономическото развитие, в т. ч. създаване на трудова заетост.
Един от най-обещаващите инструменти за постигане на необходимата интеграция на политическите цели ще бъде Националната агро-екологична програма (НАЕП), която ще бъде въведена след очакваното писъединяване на България към Европейския съюз през 2007 г.

НАЕП ще бъде прилагана по част 1 (мерки,целящи устойчивото използване на земеделските земи) на Приоритетна ос 2 на предложения нов регламент за ЕСФРСР2, който ще замени Регламент 1257/1999 за програмния период 2007 – 2013 г.


НАЕП ще бъде задължителна мярка за прилагане от българското правителство и ще отразява нарастващото значение, което ЕС придава по отношение на мерките от ПРСР (Плана за развитие на селските райони), които целят устойчиво използване на обработваемата земя.

Според въведението (параграф 34) на Регламента за EСФРСР, агро-екологичните плащания трябва “…да играят значителна роля при подпомагане на устойчивото развитие на селските райони и при задоволяване на нарастващото търсене от страна на обществото за екологични услуги. Те трябва да насърчават земеделските стопани да служат на общество като цяло чрез въвеждане или продължаване на прилагането на методи за земеделско производство, съвместими с опазването и подобряването на околната среда, ландшафта и неговите характеристики, природните ресурси, почвата и генетично разнообразие.”


За постигането на това, Член 37 от Регламент EСФРСР, постановява агроекологичните плащания да се предоставят на земеделски стопани , които доброволно поемат ангажименти, които надхвърлят минималните задължения, установени въз основа на стандартите за съответствие, в съответствие с Регламент на Съвета No. 1782/2003 и други задължителни национални изисквания, както и допълнителните минимални изисквания за торене и растителна защита, които ще бъдат установени и определени в програмата.
Като цяло ангажиментите се поемат за период от 5 до 7 години, а при обосновка и за по-дълъг период от време. Отчитайки малкият опит на България за прилагане на агроекологични мерки, най-подходящо е да се предложи период на задълженията от минимум 5 години (за програмния период до 2013 г.). Когато е необходимо постигане на по-специфични екологични цели, помощ може да бъде отпусната и на други лица, не само на земеделските стопани (например овчари с дългосрочни договори за паша). Това, обаче, трябва да бъде обосновано за всеки отделен случай.

Не продуктивни инвестиции в стопанството, (които не са свързани с производството, а с изпълнението на агро-екологичните ангажименти в НАЕП, също могат да бъдат подпомагани съгласно член 34 и 38 на Регламента за ЕСФРСР и са предложени в някои от подмерките (пакетите) в НАЕП.Мярка 1.3 на програма САПАРД ”Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” – и прилагането на набор от “пилотни мерки” (всяка с продължителност от 5 години) в определените “пилотни райони”, е предложена първоначално през 2001 г. като “инструмент” за разработване и усъвършенстване на Националната агроекологична програма (НАЕП) в България Това е направено в съответствие с насоките на звеното по САПАРД на ГД “Земеделие”, които гласят, че пилотните агроекологични дейности трябва да бъдат ограничена версия на една по-пълна агроекологична програма с основна цел “... да докаже или тества подходите преди да ги приложи, след разширяването, в национален мащаб”.
За съжаление по време на изготвянето на документа (Юни 2005 г.) агроекологичната мярка на програма САПАРД все още на е акредитирана и прилагана. Тъй като времето за пълното и ефективно прилагане на Мярка 1.3 по САПАРД е ограничено, прилагането на НАЕП неминуемо ще продължи да улеснява процеса на “научаване чрез практикуване”, което ще доведе до все по-голямо натрупване на знания, опит и технически капацитет на участващите фермери и всички агенции, имащи отношение към администрирането, контрола, мониторинга и оценка на агроекологичните плащания. За това се предлага НАЕП да бъде прилагана:

а) на етапи, в съответствие с наличния бюджет, приоритетни мерки и институционален капацитет;

б) чрез прилагане на някои от по-сложните под-мерки първо като „пилотни мерки” в определени географски райони, за да се тества тяхната ефективност, начина на прилагане и гъвкавост.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница