Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространствоДата01.12.2017
Размер292.67 Kb.
#35810
ТипПрограмаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката


Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО”

ЧЕТВЪРТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


МЯРКА „пРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ЕСЕНЕН/ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2015/2016 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

18 март 2015 г.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Министерството на образованието и науката е програмен оператор за изпълнение на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014 г.

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти.

Оперативните цели на програмата са следните: • Увеличаване на мобилността на студентите и на персонала във висшето образование и науката между България и страните-донори;

 • Засилване на сътрудничеството между висши училища от България и страните-донори чрез разработване на съвместни учебни програми и учебни модули;

 • Повишаване нивото на компетентностите на българските преподаватели, изследователи и административен персонал във висшето образование и науката;

 • Повишаване на качеството и на приложимостта на образователните програми, предлагани от български висши училища.

Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления, включително приоритетни области, насочени към постигането на общата цел от 10 % от средствата по ФМ на ЕИП да бъдат използвани в подкрепа на социално-икономическото включване на граждани от ромски произход, както следва:

 1. Педагогически науки, вкл. курсове за продължаващо обучение на учители.

Проектите в тази област следва да са с акцент върху включващото образование, включително:

 • обучение на деца и ученици със специални образователни потребности;

 • образователна интеграция в образователната система на деца и ученици от други етно-културни групи и групи в неравнопоставено положение, вкл. от ромски произход;

 • обучение в мултикултурна среда;

 • образование по права на човека;

 • педагогически методи и подходи за задържане на децата в училище, за намаляване на преждевременното напускане на училище и др.

 1. Медицина и дентална медицина, вкл. различни специалности, с конкретен фокус върху здравено на гражданите от етнически малцинствени групи, вкл. от ромски произход.

 2. Социални науки, с акцент върху засилването на социалното сближаване, в частност на граждани от ромски произход.

 3. Аграрни науки, с фокус върху засилването на икономическото и социалното сближаване и интеграцията на граждани в неравностойно социално положение, в частност от ромски произход, чрез предоставяне на съвместни курсове за обучение по земеделие.

 4. Други области и професионални направления във висшето образование и научните специалности, освен изброените 1)-4), които имат въздействие върху социално-икономическото включване на групи в неравностойно положение.

Проектите в приоритетни области трябва да имат директно въздействие върху подобряването на социално-икономическото включване на граждани от групи в неравностойно положение, включително от ромски произход, чрез средствата на образованието, обучението и научните изследвания.

Проектите в приоритетни области по трите мерки на програмата получават допълнителни точки в процеса на оценяване.Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org, включително Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014

Програмни партньори от страните-донори:

Норвегия:

Норвежкият център за международно сътрудничество в образованието (SIU) e основният програмен партньор на програмния оператор от страна на Норвегия. SIU е националната агенция за международни програми и мерки, свързани с образованието. SIU е основната контактна точка за сътрудничество с норвежки институции и организации в областите на образованието и обучението.

В областта на научните изследвания основна контактна точна е Съветът за научни изследвания на Норвегия (The Research Council of Norway).

За допълнителна информация, моля посетете: • Норвежки център за международно сътрудничество в образованието:

http://siu.no

 • Съвет за научни изследвания на Норвегия:

http://www.rcn.no

Висши училища и научни организации, които търсят партньори от Норвегия, могат да се регистрират в следните бази данни:

База данни, поддържана от SIU:

http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search

 • База данни, поддържана от Съветa за научни изследвания на Норвегия:

http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_search/1253981563289

Исландия:

Програмен партньор от страна на Исландия е Исландският център за научни изследвания – The Icelandic Center for Research (RANNIS), който е определен за национална контактна точка, която има готовност да сътрудничи, информира и ръководи заинтересованите институции, които търсят потенциалното сътрудничество и други възможности за научни изследвания или обмяна на опит с партньорски организации от Исландия.

За допълнителна информация, моля посетете http://www.rannis.is

Лихтенщайн:

Агенцията за международни образователни въпроси (AIBA) е програмен партньор от страна на Лихтенщайн. AIBA е националната агенция на Лихтенщайн за европейските образователни програми, регионални и международни проекти в областта на образованието.

За допълнителна информация, моля посетете http://www.aiba.llv.li/

ОПИСАНИЕ НА ПОКАНАТА:

Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование” е създадена за студенти, вкл. специализанти и докторанти, академичен, изследователски и административен персонал от висши училища и научни организации от България и страните-донори, желаещи да участват в индивидуален академичен/научен обмен (мобилност).

По тази мярка на програмата са предвидена по една покана за набиране на кандидати за всеки семестър до пролетния/летния семестър на академичната 2015/2016 г. включително. Настоящата покана ще остане отворена в продължение на 2 месеца.Общият бюджет по тази мярка за периода на изпълнение на програмата е в размер на 734 500 евро.

Общият бюджет по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ за настоящата покана е в размер на 165 000 евро общо за двата компонента за индивидуална мобилност.

Мярката се състои от следните два компонента за индивидуална мобилност:

 • КомпонентМобилност на студенти

Целеви групи:

Компонентът е насочен към студенти, докторанти и специализанти − български граждани или граждани на други държави-членки на ЕС, които се обучават в български висши училища или научни организации и желаят да осъществят мобилност с учебна цел в една от страните от ЕИП ЕАСТ, както и към студенти, докторанти и специализанти от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които проявяват интерес да се обучават в български висши училища и научни организации със стипендии за мобилност по програмата.Допустими кандидати:

 • студенти, докторанти и специализанти − български граждани или граждани на други държави-членки на ЕС, които се обучават в акредитирани български висши училища или официално признати научни организации и кандидатстват за индивидуална стипендия за мобилност с цел обучение в официално призната/акредитирано висше училище или научна организация от страните от ЕИП ЕАСТ;

 • студенти, докторанти и специализанти − граждани на Норвегия, Исландия или Лихтенщайн, които се обучават в акредитирани висши училища или официално признати научни организации в страните от ЕИП ЕАСТ и кандидатстват за индивидуална стипендия за мобилност с цел обучение в официално призната/акредитирано висше училище или научна организация от България;

Студентите, обучаващи се в програми за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „професионален бакалавър” към датата на кандидатстване не трябва да се обучават в първи или последен семестър от следването си.

Цели на мобилността:

Мобилността по този компонент може да включва както обучение на студенти, докторанти и специализанти във висши училища и научни организации на приемащата страна, така и посещаване на интензивни курсове за обучение по чужд език и летни училища.Период на мобилността и размер на стипендията:

Стипендиите по компонент „Мобилност на студенти” се отпускат за период от един до четири месеца в рамките на академичната година, за която е обявена поканата. Средната продължителност на престоя е един семестър.

Периодът на мобилността по този компонент по настоящата покана следва да е в рамките на есенния1 семестър на академичната 2015/2016 година периода и по-конкретно от 1 август 2015 г. до 30 декември 2015 г. за мобилност с учебна цел;

Месечната ставка на стипендията по този компонент е 1200 евро, без включени разходи за пътуването. В допълнение към месечната стипендия от 1200 евро/месец се изплащат до 500 евро за пътни разноски. По този начин минималният размер на индивидуалните грантове за стипендии по този компонент е съответно 1700 евро за продължителност на престоя 1 месец, а максималният − 5300 евро за престой от 4 месеца. Така формираните индивидуални стипендии могат да покриват разноски за пътуване, за настаняване и за дневни пари, в съответствие с продължителността на периода на мобилността, както и медицинска застраховка при пътуване в чужбина. • КомпонентМобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал

Целеви групи:

Компонентът „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал” е насочен към български граждани, граждани на други държави-членки на ЕС, на НОрвегия, Исландия или Лихтенщайн, които работят на трудов договор като преподаватели, изследователи и административни служители във висши училища или научни организации в Република България, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн. Мобилността по компонента може да бъде в една от страните на ЕИП ЕАСТ (за български граждани и граждани на други държави-членки) или в България (за граждани на Норвегия, Исландия или Лихтенщайн или други държави-членки на ЕС, с изключение на България). Изпращащата и приемащата институции трябва да са официално признати/акредитирани.Допустими кандидати:

 • Членове на академичния, изследователски или административен персонал на трудов договор в акредитирани/официално признати висши училища или научни организации в България или страните-донори. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ / България следва също да са официално признати/акредитирани.

Период на мобилността и размер на стипендията:

Стипендиите по компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал” се отпускат за период от 1 до 3 седмици,които трябва да са в рамките на: • есенния семестър на академичната 2015/2016 година периода и по-конкретно от 1 август 2015 г. до 30 декември 2015 г. за преподавателска мобилност и за мобилност с учебна цел;

 • периода от 1 август 2015 г. до 31 март 2016 г. за изследователска мобилност.

Ставката е от 1700 евро за първата седмица и по 400 евро за всяка от следващите седмици. По този начин минималният размер на стипендията е 1700 евро, а максималният е 2500 евро.

Индивидуалните стипендии могат да покриват разноски за пътуване, за настаняване и за дневни пари, в съответствие с продължителността на периода на мобилността, както и медицинска застраховка при пътуване в чужбина. В допълнение, на бенефициентите могат да бъдат възстановени средства в размер до 600 евро за заплащане на такси за участие в семинари, конференции и други публични събития, пряко свързани с постигане целите на мобилността. Тези средства се предоставят след представяне на разходооправдателен документ.Цели на мобилността:

Мобилността по компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал” може да включва осъществяване на краткосрочна преподавателска дейност (от 1 до 3 седмици), посещение на обучителни курсове, участие в конференции, семинари и други организирани събития с цел обмен на опит и добри практики, извършване на самостоятелни и съвместни научни изследвания, съвместна работа с конкретен специалист от приемаща институция с цел обучение и обмен на опит.Бенефициенти по вече приключилия проект BG0057, озаглавен „Разработване на надеждни схеми за мобилност чрез стипендии по Финансовия механизъм на ЕИП”, както и бенефициенти по предходни покани за набиране на кандидати по настоящата мярка могат да кандидатстват отново. В случай на еднакъв брой точки, получени в процеса на оценяване, се дава приоритет на нови кандидати.

Начин на кандидатстване

Кандидатите могат да кандидатстват за стипендия за мобилност по всеки един от компонентите по тази мярка като подадат документите се при институционалните координатори в изпращащите ги висшите училища/научни организации.Начин на плащане

Бенефициент може да получи авансово плащане в размер до 80 % от размера на стипендията в рамките на 30 дни след подписване на договора за отпускане на стипендията. Авансово получените средства следва да се използват като работен капитал за осъществяване на мобилността. Окончателното балансово плащане (до 20 %) следва да бъде направено не по-късно от 30 дни след одобряване на окончателния отчет.


Докладване


Бенефициентът подава окончателен съдържателен и финансов отчет в срок от 2 седмици след осъществяване на подготвителната визита.

Допустими разходи:

Допустими разходи могат да бъдат обосновани разходи, които са необходими и подходящи, директно свързани с планираните резултати и дългосрочни ефекти от изпълнението на проекта за мобилност, както следва: • пътни разноски;

 • разноски за хотелско настаняване;

 • дневни разноски;

 • медицинска застраховка при пътуване в чужбина;

 • допустима такса правоучастие в семинари, конференции, обучителни курсове и др., до 600 евро на база реални разходи, която се възстановява след подаване на окончателния отчет и предсоатвяне на разходооправдателен документ.

 • допълнителни, индивидуални разноски на хора с увреждания (ако е приложимо).

Разходите стават допустими от датата на подписване на договора между програмния оператор и бенефициента. Датата на допустимост на разходите е крайният срок на изпълнение на договора.

Документи, които кандидатите трябва да представят на изпращащата институция:

1. Компонент „Мобилност на студенти“

 1. Заявление по образец за участие в конкурса за отпускане на стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП; 

 2. Професионална автобиография в Европас формат;

 3. Копие от документ за самоличност;

 4. Мотивационно писмо (до 1 стр.);

 5. Академична справка за предходната академична година (за студенти)/копие от заповедта за зачисляване в докторантура (за докторанти);

 6. Заповед за зачисляване (за докторанти и специализанти);

 7. Копие от диплома/удостоверение за владеене на чужд език (английски за Исландия и Норвегия и/или немски за Лихтенщайн);

 8. Препоръка от изпращащата институция на студента/докторанта;

 9. Потвърждение на английски език от приемащата институция за включването на студента/докторанта в програмата за обучение. Потвърждението трябва да съдържа:

 • имената на студента/докторанта;

 • името на висшето училище и факултета/ името на научната организация;

 • програмата, по която ще се обучава кандидатът, както и периода на обучение.

В случай, че потвърждението не е било получено в срока за подаване на документите в изпращащата институция, то може да бъде представено допълнително на Програмния оператор, но не по-късно от 05.06.2015 г. В този случай студентът/докторантът/специализан-тът трябва да подаде декларация, че е кандидатствал за обучение във висше училище/научна организация в страна от ЕИП ЕАСТ или България и да приложи документация в подкрепа на това.

 1. Документ, удостоверяващ, че обучението на студента/докторанта в изпращащата институция е финансирано по програма или инициатива в подкрепа на ромите (ако е приложимо);

 2. Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, по програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ/България, както и по други програми;

 3. Актуална цветна снимка паспортен формат − 1 бр.

По този компонент следва да има подписано двустранно споразумение за обучение между изпращащата институция на студента и приемащата институция в страната от ЕИП ЕАСТ. Споразумението трябва да гарантира прехвърлянето и признаването на образователните кредити. Институции с действащи двустранни споразумения по програма „Еразъм Плюс” могат да организират мобилността си по Фонда за стипендии на ЕИП в рамките на тези споразумения. Към документите на кандидата по този компонент изпращащата институция следва да изпрати на програмния оператор копие от двустранното споразумение за академичен обмен.

 • КомпонентМобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал

 1. Заявление по образец за участие в конкурс за отпускане на стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП;

 2. Професионална автобиография в Европас формат;

 3. Копие от документ за самоличност;

 4. Мотивационно писмо (до 1 стр.);

 5. Копие от трудов договор;

 6. Препоръка от изпращащата институция на кандидата;

 7. Списък на научните трудове и публикации (ако има такива);

 8. Покана на английски език от организатора на мобилността или приемащата институция. Поканата трябва да съдържа:

 • имената на участника;

 • името на приемащата институция;

 • целите на мобилността;

 • периода на престой.

 1. Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, по Програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ/България, както и по други програми;

 2. Копие на диплома/удостоверение за владеене на работния език (английски език за Исландия и Норвегия и английски и/или немски език за Лихтенщайн);

 3. Актуална цветна снимка паспортен формат − 1 бр.

Процедура на кандидатстване

Кандидатите подават документите си в институциите, в които учат или работят – до институционалните координатори по програмите за стипендии на ЕИП. Кандидатурите следва да бъдат подадени в указания в поканата срок за кандидатстване. Инстритуционалните координатори приемат кандидатурите и организират процедурата за подбор на институционално ниво. До 7 работни дни след изтичане на срока за кандидатстване, институциите трябва да приключат подбора на институционално ниво и институционалните координатори да изпратят одобрените на институционално ниво кандидатури до програмния оператор за следващ етап на подбора, заедно с протокола от заседанието на комисията за подбор на институционално ниво и подписани от всички членове на тази комисия декларации за отсъствие на конфликт на интереси.Срокове:

 • 18.05.2015 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;

 • 29.05.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;

 • 10.07.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

Адрес за подаване на документите

Дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

Министерство на образованието и науката

Бул. „Княз Дондуков” № 2А

София 1000

Начин на подаване на документите

Документите се подават на хартиен носител, в два екземпляра – един на български език и един – на английски език.

Валидна дата на пощенското клеймо: 29.05.2015 г.

Процедура по подбор на кандидатите

Процедурата по подбор на кандидатите по мярка „проекти за мобилност във висшето образование” се организира първо на ниво изпращаща институция и след това на ниво програмен оператор, като включва общо 4 етапа: 1. Подбор на кандидати на институционално ниво;

 2. Проверка за административно съответствие и оценка за допустимост на кандидатите, която се извършва от екипа на Програмния оператор;

 3. Независимо оценяване, което се извършва от двама външни независими експерти, които оценяват кандидатурите и предлагат кандидати за следващо оцеяване от Комисията за подбор;

 4. Оценяване от Комисията за подбор, която се състои от експерти от програмния оператор и експерти от български висши училища и научни организации. Всички те трябва да са подписали декларации за липса на конфликт на интереси. Комисията за подбор разглежда и оценява постъпилите кандидатури, вкл. провежда интервюта с допуснатите до този етап кандидати, т. е успешно преминалите предходните три етапа на оценяване и подготвя решението за подбора, което се подписва от ръководителя на програмния оператор.

Критериите за оценяване са свързани с критериите за административно съответствие, допустимост и качество и са представени в таблицата по-долу:

 • Компонент „Мобилност на студенти”  Етап на оценяване/Критерии

  Да/Не/ Точки

  1.

  Проверка на административното съответствие

  Да/Не

  1.1

  Проектното предложение е подадено в срок

  Да/Не

  1.2

  Използван е правилният формуляр за тази покана

  Да/Не

  1.3

  Формулярът за кандидатстване е подписан от кандидата и съдържа датата на подписване.

  Да/Не

  1.4

  Всички задължителни приложения са приложени

  Да/Не

  1.5

  Към документите на кандидата са приложени валидни протокол от подбора на институционално ниво и подписани от комисията за подбор на това ниво декларации за отсъствие на конфликт на интереси

  Да/Не

  2.

  Оценка на допустимостта на кандидата

  Да/Не

  2.1

  Кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на ЕС или гражданин на Норвегия, Исландия или Лихтенщайн

  Да/Не

  2.2

  Кандидатът е студент, специализант или докторант.

  Да/Не

  2.3

  Изпращащата институция на кандидата е акредитирано висше училище или официално призната научна организация в България, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

  Да/Не

  2.4

  Приемащата институция на кандидата е акредитирано висше училище или официално призната научна организация в България, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

  Да/Не

  2.5

  Към момента на кандидатстване кандидатът не трябва да се обучава в първи или последен семестър от следването си за студенти в бакалавърски програми или обучаващи се в програми за продобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” или в последния семестър от следването си (за студенти, обучаващи се в магистърски програми).

  Да/Не

  2.6

  Изпращащата и приемащата кандидата институции са подписали двустранно споразумение за обмен на студенти, гарантиращи взаимно признаване на образователни кредити. Институции, подписани двустранни споразумения за сътрудничество по програма „Еразъм+” могат да организират обмена на студенти по програма BG09 в рамките на тези споразумения.

  Да/Не

  2.7

  Кандидатът е получил официална покана от приемащата институция.

  Да/Не

  2.8

  Периодът на мобилност на кандидата попада в рамките на периода за допустимост на разходите по настоящата покана и не надхвърля максималния престой съгласно поканата за кандидатстване.

  Да/Не

  2.9

  Целите на мобилността на кандидата са в съответствие с целите на мобилността съгласно настоящата покана.

  Да/Не

  3.

  Оценяване на качеството на предложението

  0-11

  3.1

  Цялостна оценка на качеството, вкл. обосновка на целите на мобилността и очакваните резултати и съответствие с целите на програма BG09 и основните цели на ФМ на ЕИП

  0-5

  3.1.1

  Целите на мобилността и очакваните резултати са ясно дефинирани и обосновани.

  0-1

  3.1.2.

  Има съответствие между целите и очакваните резултати от мобилността, целите на програма BG09 и основните цели на ФМ на ЕИП.

  0-1

  3.1.3

  Има съответствие между профила на обучение на кандидата, целта на мобилността и очакваните резултати.

  0-2

  3.1.6

  Има съответствие между съдържанието на поканата от приемащата институция и съдържанието на формуляра за кандидатстване.

  0-1

  3.2

  Проектът за мобилност е ориентиран в една от следните приоритетни области:

  1. Медицина или дентална медицина, вкл. различните специалности, с конкретен фокус върху здравето на етнически малцинствените групи, в частност, на населението от ромски произход.

  2. Включващо образование и образователна интеграция на деца и ученици от други етнокултурни групи и групи е неравностойно положение, вкл. от ромски произход в образователната система, образование на деца и ученици със специални образователни потребности, педагогически методи и подходи за задържане на децата и учениците в училище, намаляване на преждевременното напускане на училище и др.

  3. Образование по права на човека;

  4. Интеркултурно образование;

  5. Социални науки, с фокус върху социално-икономическото включване на етнически малцинствени групи, вкл. на населението от ромски произход;

  6. Друга област, извън посочените в 1)-5), която има пряко въздействие върху интеграцията на групи в неравностойно положение, вкл. от ромски произход и това е ясно посочено и обосновано във формуляра за кандидатстване

  и/или доброволно посочване от страна на кандидата в графата „Друга мотивация” на формуляра за кандидатстване, че същият е от ромски произход.

  0-2

  3.3

  Ниво на владеене на работния език на мобилността

  0-2

  3.4

  Цялостно представяне на интервюто

  0-2

 • Компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал”Етап на оценяване/Критерии

Да/Не/ Точки

1.

Проверка на административното съответствие

Да/Не

1.1

Проектното предложение е подадено в срок

Да/Не

1.2

Използван е правилният формуляр за тази покана

Да/Не

1.3

Формулярът за кандидатстване е подписан от кандидата и съдържа датата на подписване.

Да/Не

1.4

Всички задължителни приложения са приложени

Да/Не

1.5

Към документите на кандидата са приложени протоколът от подбора на институционално ниво и подписаните от комисията за подбор на това ниво декларации за отсъствие на конфликт на интереси

Да/Не

2.

Оценка на допустимостта на кандидата

Да/Не

2.1

Кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на ЕС или гражданин на Норвегия, Исландия или Лихтенщайн

Да/Не

2.2

Кандидатът е преподавател, изследовател или административен служител на труднов договор.

Да/Не

2.3

Изпращащата институция на кандидата е акредитирано висше училище или официално призната научна организация в България, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

Да/Не

2.4

Приемащата институция на кандидата е акредитирано висше училище или официално призната научна организация в България, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

Да/Не

2.5

Кандидатът е получил официална покана от приемащата институция.

Да/Не

2.6

Периодът на мобилност на кандидата попада в рамките на периода за допустимост на разходите по настоящата покана и не надхвърля максималния престой съгласно поканата за кандидатстване.

Да/Не

2.7

Целите на мобилността на кандидата са в съответствие с целите на мобилността съгласно настоящата покана.

Да/Не

3.

Оценяване на качеството на предложението

0-16

3.1

Цялостна оценка на качеството, вкл. обосновка на целите на мобилността и очакваните резултати и съответствие с целите на програма BG09 и основните цели на ФМ на ЕИП

0-10

3.1.1

Целите на мобилността и очакваните резултати са ясно дефинирани и обосновани.

0-1

3.1.2.

Има съответствие между целите и очакваните резултати от мобилността, целите на програма BG09 и основните цели на ФМ на ЕИП.

0-1

3.1.3

Има съответствие между професионалния профил на кандидата, целта на мобилността и очакваните резултати.

0-2

3.1.4

Приложени са програма на посещението или план за изпълнение на дейностите, които ще бъдат осъществени по време на визитата и те съответстват на целите на визитата. Предвидени са специфични резултати. Ползите за двете страни са ясно посочени и обосновани.

0-3

3.1.5

Планирани са дейности за разпространение на резултатите с оглед гарантиране на оптималното използване на резултатите от мобилността.

0-2

3.1.6

Има съответствие между съдържанието на поканата от приемащата институция и съдържанието на формуляра за кандидатстване.

0-1

3.2

Проектът за мобилност е ориентиран в една от следните приоритетни области:

 1. Медицина или дентална медицина, вкл. различните специалности, с конкретен фокус върху здравето на етнически малцинствените групи, в частност, на населението от ромски произход.

 2. Включващо образование и образователна интеграция на деца и ученици от други етнокултурни групи и групи е неравностойно положение, вкл. от ромски произход в образователната система, образование на деца и ученици със специални образователни потребности, педагогически методи и подходи за задържане на децата и учениците в училище, намаляване на преждевременното напускане на училище и др.

 3. Образование по права на човека;

 4. Интеркултурно образование;

 5. Социални науки, с фокус върху социално-икономическото включване на етнически малцинствени групи, вкл. на населението от ромски произход;

 6. Друга област, извън посочените в 1)-5), която има пряко въздействие върху интеграцията на групи в неравностойно положение, вкл. от ромски произход и това е ясно посочено и обосновано във формуляра за кандидатстване

и/или доброволно посочване от страна на кандидата в графата „Друга мотивация” на формуляра за кандидатстване, че същият е от ромски произход.

0-2

3.3

Ниво на владеене на работния език на мобилността

0-2

3.4

Цялостно представяне на интервюто

0-2

Ако отговорът на един от изброените по-долу критерии е отрицателен, то кандидатът се отхвърля, както следва: • критерий № 1.1 − критерий № 1.3, по отношение и на двата компонента на мярката;

 • критерий № 2.1 − критерий № 2.8., по отношение на компонент „Мобилност на студенти”;

 • критерий № 2.1 – критерий № 2.6., по отношение на компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал”.

Ако отговорът на критерий № 2.9 за компонент „Мобилност на студенти” или критерий № 2.7 за компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал” е „Не”, то програмният оператор има право да изиска от кандидата да подаде ново писмо-покана от приемащата институция с коректен период на мобилността или официално да оттегли кандидатурата си.

Ако кандидат по компонент „Мобилност на студенти” получи общ брой точки по отношение на критерий № 3, по-малък от 4 точки на етап „Оценка от независими външни оценители“ или по-малък от 5 точки на етап „Комисия за подбор“, то кандидатурата му не се предлага за финансиране.

Ако кандидат по компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал” получи общ брой точки по отношение на критерий № 3, по-малък от 7 точки на етап „Оценка от независими външни оценители“ или по-малък от 8 точки на етап „Комисия за подбор“, то кандидатурата му не се предлага за финансиране.

При случай на напълно или частично идентични кандидатури, същите се предлагат за отхвърляне на това основание.

В случай на липсваща или непълна документация, програмният оператор има правото да я изиска от кандидата. Кандъдатът следва да подаде съответната документация в седемдневен срок от датата на получаване на официалното писмо.

Възможност за обжалване на решението

Кандидати, чиито кандидатури са предложени за отхвърляне на етапите проверка на административното съответствие и проверка на допустимостта могат да подадат писмени възражения срещу отхвърлянето им до ръководителя на програмния оператор в седемдневен срок от публикуването на списъка на кандидатите, предложени за отхвърляне, на интернет-страницата на програмния оператор.

Ръководителят на програмния оператор предлага експерти, които да извършат проверка на основателността на възражението. Тези експерти са оправомощени да извършат тази задача със Заповед на министъра на образованието и науката. Тези експерти не трябва да са членове на съответната експертна оценителна комисия, извършваща проверките на административното съответствие и на допустимостта на кандидатурите.

След приключване на проверката на основателността на възражението, оправомощените експерти подготвят писмено становище с констатации и заключения и го изпращат до ръководителя на програмния оператор.

Ръководителят на програмния оператор прави заключение за основателността на всяко от възраженията. Ако дадено възражение е основателно, съответната кандидатура се връща на съответния етап на проверка (на административното съответствие или на допустимостта).

Ръководителят на програмния оператор информира подалите възражения кандидати относно резултата от процедурата за проверка на тяхната основателност в седемдневен срок, считано от датата на подаване на възражението.Лице за контакт:

За цялостна информация относно възможностите за участие по програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП”, кандидатите могат да се обръщат към съответните висши училища/научни организации (институционални координатори2) или към г-жа Мими Данева – лице за контакт от екипа на Програмния оператор по Програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП” – тел. 02 424 11 07; email: m.daneva@mon.bg.Страници в интернет на английски и български език с информация относно поканата:

Интернет-страница на програма BG09:

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257Интернет-страници на програмните партньори от страните-донори:

 • http://siu.no

 • http://en.rannis.is/

 • http://www.lebenslangeslernen.li

Посолство на Кралство Норвегия в София: http://www.norvegia.bg/

Интернет-страница на ФМ на ЕИП: Eeagrants.org

1

 Есенният семестър в страните от ЕИП съответства на зимния семестър на българската академична година.

2

 Списъкът на институционалните координатори от българските висши училища и научни организации е публикуван на интернет-страницата на програмата, на адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257


Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница