Програма на конференцията програмен комитетДата10.04.2018
Размер147.91 Kb.
#66157
ТипПрограма

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ


ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ
на тема
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ”
Под патронажа на Ректора на УНСС

проф. д.ик.н. Стати Статев
15 декември 2015 г.

УНСС, София

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Проф. д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет и Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Проф. Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна

Проф. Марио Печарич – Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска

Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

Проф. д-р Огнян Симеонов – Първи заместник-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Финансов контрол”, УНСС

Проф. д-р Стоян Стоянов – Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Стоян Александров – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Доц. д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна

Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц. д-р Росица Иванова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Теодора Рупска – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Мариана Михайлова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Гл.ас. д-р Радостин Вазов – Изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

Ас. д-р Йосип Вискович - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска

Докторант Ванина Дангърска – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Ас. д-р Милена Ковачевич - Катедра „Финанси”, УНСС

Д-р Борислав Боянов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Мартин Танчев – докторант, УНСС

Николай Кацарски – докторант, УНСС

Ясен Даскалов – докторант, УНСС

Кирил Башикаров – докторант, УНСС

Емилия Стоименова – началник сектор, Финансово-счетоводен факултет на УНСС

Ас. д-р Аглика Кънева – Организационен секретар на конференцията, катедра „Финанси”, УНСС


Тематични направления на конференцията


  1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване
  1. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол
  1. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС


ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

9.00 - 9.30 ч.

Регистрация на участниците в конференцията

(фоайето пред Голяма конферентна зала, УНСС)
9.30 – 12.00 ч.

Откриване и тържествено пленарно заседание

(Голяма конферентна зала, УНСС)Откриване и ТЪРЖЕСТВЕНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Откриване на конференцията

Откриване на конференцията от Декана на Финансово-счетоводния факултет при УНСС – проф. д-р Снежана Башева

Приветствие от Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев

Приветствие от Ректора на ВУЗФ – доц. д-р Григорий Вазов

Приветствия от гости на конференцията

Тържествено пленарно заседание

Проф. д.ик.н. Михаил Динев, УНСС - "Власт, управление и контролна среда".


Проф. д.ик.н. Иван Душанов, УНСС - "Научният терминологичен и понятиен апарат на счетоводството и проблемът за съблюдаването и използването му в теорията и практиката (тезис за доклад)".

Prof. Dr. Sc. Željko Garača, Dean of the Faculty of Economics, University of Split, Croatia – „Macroeconomic Simulation Modelling – System Dynamics Approach”.


12.00 - 13.00 ч.

Обедна почивка
13.00 – 15.00 ч.

ЗАСЕДАНИЯ ПО ПАНЕЛИ
I панел

Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

(Голяма конферентна зала, УНСС)
Модератори:

Ас. д-р Аглика Кънева, УНСС

Ас. д-р Милена Ковачевич, УНСС
1. Prof. D.Sc. Chernyavska Olena, Assistant Gorbunova Olena, Poltava University of Economics and Trade - "Condition and problems of modern pension systems".

2. Профессор д.э.н. Педченко Н.С., Асистент Дуда М.А., Полтавский университет экономики и торговли - "Основные компоненты эффективного финансового обеспечения деятельности институтов совместного инвестирования".

3. Профессор д.э.н. Юрий Пасичник, Гуманитарный университет "Запорожский институт государственного и муниципального управления" - "Финансовая политика – основной стимулирующий фактор развития и инноваций".

4. Доц. д-р Калоян Симеонов, СУ "Климент Охридски" - "Финансовият съюз в Европейския съюз - нов стълб или нова разделителна линия".

5. Доц. д-р Пресияна Ненкова, УНСС - "Предизвикателства пред данъчното облагане в условията на фискална консолидация".

6. Assoc. Prof., Dr. Silvia Trifonova, UNWE - "Developments of the real effective exchange rates of Bulgarian lev and their implications for the competitiveness of the domestic economy".

7. Гл. ас. д-р Евгени Райков, УНСС - "Финансовата дисциплина на предприятията като фактор за икономическия растеж".

8. Гл. ас. д-р Петър Митев, УНСС - "Ефекти на мултипликатора на собствения капитал върху неговата възвръщаемост".

9. Ас. д-р Милена Ковачевич, УНСС - "Конкурентоспособност, иновации и държавен дълг в страните от ЕС през призмата на коинтеграционния анализ".

10. Ас. д-р Иван Костов, УНСС - "Креативните счетоводни техники като предизвикателство пред финансовия анализ на българските предприятия".

11. Ас. д-р Аглика Кънева, УНСС - "Развитието на банките от първа група в България УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Обединена българска банка АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД през периода 2007 – VI.2015 г.".

12. Ас. д-р Нели Попова, УНСС - " Публична задлъжнялост на новите страни-членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа (2004-2014 г.)".

13. Ас. д-р Дияна Металова, УНСС – „Финансови инструменти, подкрепяни от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г..

14. Ас. Валя Василева, УНСС - "Ценова динамика на жилищните кредити в България".

15. Lejla Lazovic-Pita, Teaching assistant, MSc, School of Economics and Business, University of Sarajevo - "The application of the flat tax – a case of Bulgaria".


13.00 – 15.00 ч.
II панел

Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол”(Малка конферентна зала, УНСС)
Модератори:

Гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, УНСС

Гл. ас. д-р Мария Маркова, УНСС
1. Профессор к.э.н. Карпенко Ольга, Карпенко Дарья, к.э.н., Полтавский университет экономики и торговли - "Внутренняя отчетность предприятия: современные векторы".

2. Профессор Ирина Садовская, кафедры учета и аудита, Луцкий национальный технический университет - "Транзакционные доходы: сущность, классификация, учетные оценки".

3. Доц. д-р Али Вейсел, ВУЗФ - "За някои проблеми на съвременните концепции за контрола и тяхното решаване (през призмата на школата на проф. Михаил Динев)".

4. Доц. д-р Валентина Станева, ВТУ "Тодор Каблешков" - "Практически подходи за разграничаване на счетоводни приблизителни оценки от преоценки, обезценки и счетоводни грешки".

5. Доцент Жураковская Ирина, Кафедры учета и аудита, Луцкий государственный технический университет - "Раскрытие будущих событий в отчетности за Международными стандартами финансовой отчетности".

6. Доцент к.э.н. Зеленко Сергей, магистрант Невелич Татьяна, Луцкий национальный технический университет - "Проблемы формирования учетной политики сельскохозяственных предприятий".

7. Доц. д-р Камелия Савова, УНСС - "Конвергенцията в счетоводството – предпоставка за конкурентоспособност и иновации".

8. Доц. д-р Любка Ценова, МВБУ, ВУЗФ - "Нови правила за автоматичния обмен на финансова информация".

9. Доцент к.э.н. Наталия Голячук, доцент к.с.н. Сергей Голячук, Луцкий национальный технический университет - "Основные аспекты информационного обеспечения управления предприятиями".

10. Доцент к.э.н. Нужная Оксана Анатольевна, Луцкий национальный технический университет - "Классификация основных средств и ее роль в учетно-аналитическом процессе".11. Assoc. Prof. Olivera Gjorgieva-Trajkovska, Assistant Prof. Blagica Koleva, Faculty of Economics, University "Goce Delcev", Stip, Macedonia, Assistant Prof. Vesna Georgieva Svrtinov, Institute of Economics, University "St. Cyril and Methodius", Skopje, Macedonia - "Accounting treatment of intangible assets".

12. Доцент к.э.н. Писаренко Татьяна, Луцкого национального технического университета - "Прогнозирование объемов производства, как важный этап организации управленческого учета на предприятии".

13. Доц. д-р Росица Иванова, УНСС - "Нефинансовата информация във финансовите отчети – фактор за повишаване на конкурентоспособността на предприятията".

14. Доцент к.э.н. Талах Татьяна, Луцкий национальный технический университет - "Сущность и задания учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности предприятия".

15. Доцент к.э.н. Ирина Ткачук, Луцкий национальный технический университет - "Главные аспекты качества бухгалтерского учета".

16. Доцент к.э.н. Наталья Тлучкевич, Луцкий национальный технический университет - "Гибкие бюджеты в системе менеджмента: управленческий аспект".

17. Гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, УНСС - "Нови изисквания и отговорности за отчитане на плащанията към правителството от предприятия в добивната промишленост".

18. Гл. ас. д-р Мария Маркова, УНСС - "Счетоводна политика по отношение активация на разходите за проучване и оценка на минерални ресурси".

19. Гл. ас. д-р Нина Чилова, УНСС - "Приложно поле на одитната дейност на Сметната палата. Правомощия на контролните органи.".

20. Ас. д-р Ина Лечева, УНСС - "Предварителният контрол в публичния сектор, предимства и недостатъци".

21. Ас. д-р Николина Николова, УНСС - "Иновационни аспекти в организацията на счетоводната система в контекста на новото счетоводно законодателство".

22. Ас. д-р Радка Андасарова-Георгиева, УНСС - "Динамика на кредитния риск и сравнителен анализ на промените в методиката за признаване и оценка на рискови експозиции в ТБ".

23. Д-р Борислав Боянов, УНСС - "За облекченията и отстъпленията в новия Закон за счетоводството".
13.00 – 15.00 ч.
III панел

Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС”(Факултетна зала 2028А, УНСС)
Модератори:

Ас. Валя Василева, УНСС

Докторант Кирил Башикаров, УНСС
1. Профессор к.э.н. Морохова Валентина, к.э.н., доцент Бойко Ольга, к.э.н., асисстент Лорви Ирина, Луцкий национальный технический университет - "Методические подходы к выбору и реализации инновационной стратегии предприятия".

2. Профессор доктор экономических наук Шимановская-Дианич Людмила Михайловна, Полтавский университет потребительской кооперации Украины - "Креативный потенциал: сущность и место в общем потенциале предприятия".

3. Assoc. Prof. Tsvetana Stoyanova, PhD, Krasimir Nikolov, PhD student, UNWE - "Competitive analyses and possibilities for development of the waste companies in Bulgaria".

4. Доц. д-р Велин Станев, докторант Любомир Стойчев, ПУ "Паисий Хилендарски" - "Оценяването на ефективността на PR – реалност или илюзия?".5. Vladimir Nedic, PhD, Daniela Despotovic, PhD, Assoc. Prof., Dusan Cvetanovic, PhD candidate, University of Kragujevac, Serbia - "Competitiveness of the Republic of Bulgaria and neighbouring countries 2007-2014".

5. Доцент к.э.н. Людмила Стрижеус, к.э.н., доцент Алла Тендюк, Татьяна Выдрык магистрант, Луцкий национальный технический университет - "Необходимость использования инновационных технологий hr-менеджмента в практике деятельности украинских предприятий".

6. Доц. д-р Мирослава Пейчева, УНСС - "Иновационни подходи в практиката по управление на човешките ресурси".

7. Доц. д-р Надя Маринова, Нов български университет - "Проблемите с унификация на условията за конкуренция в Европейския съюз".

8. Доц. д-р Христо Катранджиев, доц. д-р Иво Велинов, УНСС - "Rhetorical analysis of Bulgarian advertising: an empirical study".

9. Доцент, к.э.н. Наталия Самбурская, к.э.н. Юлия Ночовная, Полтавский университет экономики и торговли - "Проблемы нормативно-правового регулирования деятельности предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения в Украине".

10. Доцент, кандидат экономических наук Рыбалко-Рак Леся Андреевна, Кафедры менеджмента, ВНЗ "УКООПСОЮЗА" Полтавский университет экономики и торговли" - "Функционирование систем управления качеством на предприятиях: влияние на конкурентоспособность и потенциальные возможности субъекта внедрения".

11. Гл. ас. д-р Мая Цоклинова, Лесотехнически университет, София - "Study of the components of competitiveness: productivity and generate economic growth".

12. Ас. д-р Митко Хитов, УНСС - "Влиянието на валутния курс върху перспективите за развитие на националната икономика – анализ и прогноза".
15.00 – 15.30 ч.

КАФЕ-ПАУЗА

(Фоайето пред Голяма конферентна зала)
15.30 – 18.00 ч.

ЗАСЕДАНИЯ ПО ПАНЕЛИ
I панел

Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

(Голяма конферентна зала, УНСС)

Модератори:

Ас. д-р Аглика Кънева, УНСС

Докторант Ангел Ангелов, УНСС
1. Доцент к.э.н. Наталия Мостовенко, доцент к.э.н. Татьяна Коробчук, Луцкий национальный технический университет - "Проблемная кредитная задолженность и её ключевые признаки".

2. Доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ - "Очаквани ефекти от промяна на модела на пенсионно осигуряване в България".

3. Доцент к.э.н. Яриш Е.В., доцент Подольська В.А., Полтавский университет экономики и торговли, Украина - "Проблемы обеспечения финансовой безопасности фондового рынка Украины".

4. Гл. ас. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова, УНСС - "Доктрината „Too big to fail и новата европейска регулаторна рамка в областта на кредитните институции".

5. Ас. Миглена Тренчева, ЮЗУ "Неофит Рилски" - "Иновационни моменти в анализа и управлението на кредитния риск".

6. Ас. Радослав Къновски, ВСУ "Черноризец Храбър" - "Фактори, влияещи на спестяванията на домакинствата".

7. Докторант Любомила Манева, УНСС - "Тенденции в инвестициите на пазара на недвижими имоти в България".

8. Докторант Соня Георгиева, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград - "Следкризисна динамика на водещите щатски и европейски борсови индекси".

9. Докторант Яна Стоенчева, УНСС - "Възможности за оценка на риска при инвестициите в жилищни недвижими имоти".

10. Чиж Наталия Михайловна, к.э.н., Луцкий национальный технический уневерситет, Украина - "Роль банков в организации международных расчетов".

11. Докторант Айше Авдикова, ЮЗУ "Неофит Рилски" - "Актуални проблеми на социалната политика в национален и европейски контекст".

12. Докторант Ангел Ангелов, УНСС - "Данъчни реформи в страните-членки на ЕС през следкризисния период".

13. Докторант Людмил Иванов, УНСС, ас. Иван Петков, ВТУ "Тодор Каблешков"- "Значение на златния стандарт за икономическия цикъл и разпределението на дохода".

14. Докторант Теодора Златанова, УНСС - "Конкурентоспособност на съдебната система в България?".

15. Докторант Люба Желева, Община Приморско - "Общата селскостопанска политика като фактор за промени в инвестиционния климат на българското селско стопанство".

16. Елизабет Асенова, УНСС - "Насоки за реформиране на банковия надзор в България".

15.30 – 18.00 ч.
II панел

Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол”(Малка конферентна зала, УНСС)
Модератори:

Гл. ас. д-р Тома Дончев, УНСС

Докторант Николай Кацарски, УНСС
1. Проф. д-р Снежана Башева, студент Георги Стоянов, студент Кристиян Рахнев, УНСС - "Влияние на счетоводните директиви върху счетоводната нормативна база в Република България".

2. Доцент к.э.н. Прохар Наталия Викторовна, доцент к.э.н. Орищенко Марина Николаевна, Полтавский университет экономики и торговли - "Налогообложение экспортных операций: проблемы и пути решения".

3. Доцент к.э.н. Чудовец Виталий, Луцкий национальный технический университет - "Особенности бухгалтерского учета справедливой стоимости в Украине".

4. Гл. ас. д-р Миглена Павлова, УНСС - "Електронните обществени поръчки като фактор за икономическо развитие".

5. Гл. ас. д-р Тома Дончев, УНСС - "Сравнителен анализ между модела COSO и стандарти за управление на качеството ISO".

6. Ас. д-р Георги Ранчев, УНСС - "Актуални въпроси по управление на ДДС рисковете в предприятията".

7. Ас. д-р Валерия Динева, УНСС - "Иновации и вътрешен одит".

8. Д-р Петрана Тодорова, УНСС - "Сравнителен анализ на основните промени в националното счетоводство на България и Германия в резултат на транспонирането на новата Директива 2013/34/ЕС".

9. Лилия Рыковская, соискатель, Луцкий национальный технический университет - "Принципы финансовой отчетности и ее основные положения".

10. Докторант Александра Кирова, УНСС - "Изследване на методи за калкулация на разходите и приложението им в лечебни заведения за болнична помощ".

11. Докторант Владислав Волков, УНСС - "Проблеми в нормативното регламентиране на счетоводството в публичния сектор в България и Украйна".

12. Докторант Десислава Георгиева Константинова, УНСС - "Противоречия на вътрешния одит в банките".

13. Докторант Жасмина Тошкова, УНСС - "История и развитие на измамите с финансови отчети. Креативно счетоводство".

14. Докторант Илонка Денева, УНСС - "Управление на финансовата устойчивост на предприятието като условие за иновиране в „неевклидов свят".

15. Докторант Кирил Пиперевски, УНСС - "Тенденции на финансовия контрол в съвременното предприятие от частния сектор в периода 2015-2020 г.".

16. Докторант Кирил Башикаров, УНСС - "Национална счетоводна рамка за отчитане на инвестиционните имоти".

17. Докторант Лора Харуил, УНСС, Сметна палата - "Одитът на средствата от Европейския съюз през призмата на програмен период 2014-2020 г.".

18. Докторант Минчо Минев, ИУ-Варна - "Някои проблеми в отчетността на земеделските предприятия и насоки за тяхното разрешаване".

19. Докторант Николай Кацарски, УНСС - "Финансовите отчети като източник на информация за конкурентно-иновативните подходи на застрахователните дружества".

20. Докторант Петко Ганчев, УНСС - "Подходи на нематериалните активи на финансово-счетоводния анализ – сравнителен преглед".

21. Докторант Ясен Даскалов, УНСС - "Счетоводна информационна система в банките".

22. Докторант Соня Стоянова, УНСС - "Комуникация на одитора с одитния комитет - промени в европейското законодателство".15.30 – 18.00 ч.
III панел

Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС”(Факултетна зала 2028А, УНСС)
Модератори:

Ас. д-р Милена Ковачевич, УНСС

Д-р Борислав Боянов, УНСС
1. Доцент к.е.н. Лозовая Оксана Васильевна, ВУЗ Укоопсоюза "Полтавский университет экономики и торговли" - "Роль коммуникаций в эффективной работе предприятия".

2. Асистент Белинская Елена Петровна, Кафедры менеджмента, Полтавский университет экономики и торговли - "Особенности системы управления персоналом в сфере услуг".

3. Ассистент Поставная Лариса Петровна, Кафедры менеджмента, Полтавский университет потребительской кооперации Украины - "Методология и практика создания и внедрения процессно-ориентированных систем управления рискоустойчивостью организаций".

4. Piotr Adamczewski, PhD, The Poznan High School of Banking, Poland - "Selected aspects of e-logistics in the development of intelligent organizations in Poland".

5. Докторант Таня Вазова, докторант Ясен Димитров, УНСС - „Eмоционалната интелигентност като ключова предпоставка за успешна реализация на заетите в сектора на дългосрочната грижа“.

6. Докторант Антон Праматаров, ВМА - "Фасилити мениджмънт в здравеопазването – по модела на МБАЛ ВМА СОФИЯ".

7. Докторант Любомир Стойчев, ПУ "Паисий Хилендарски" - "Основни модели за оценка на ефективността на PR”.

8. Докторант Мариета Маринова, УНСС - "Функции на фирмената култура".

9. Докторант Галя Манчева, УНСС - "Republic of Albania credit rating and public finance management strategy in the context of EU integration".

10. Докторант Светлана Атанасова, ИУ-Варна - "Инвестиционният процес на пазара на стоки и услуги и неговото влияние върху заетостта в Република България".11. Лилия Лозанова, Beiersdorf Holding CEE GmbH - "Фактори за успешно лансиране на нови продукти в козметичния сектор".
ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА!

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница