Програма на лекциите и упражненията по цитология, обща хистология и ембриология за студентите медици І курсДата08.05.2018
Размер108.05 Kb.
ТипПрограма

Приета на КС 11.09.2015ПРОГРАМА

на лекциите и упражненията по цитология, обща хистология и ембриология за студентите медици – І курс

Зимен семестър 2015/2016 год.


Седмица

Лабораторни упражнения - 3 часа

Лекции - 2 часа

Проф. д-р Атанасова, дм

І упражнение
14.09- 18.09.2015 г.


Основни методи в цитологията, хистологията и ембриологията.

Клетка - обща морфология на клетката.

Микроскопски препарати /демонстрация/

 1. Плоски епителни клетки

 2. Пирамидни неврони

 3. Сферични клетки
Въведение в цитологията, хистологията и ембриологията. Връзка с другите медико-биологични науки.

Клетка. Цитоплазмени органели.

 1. Задължителни (общи) цитоплазмени органели- микроструктурна, ултраструктурна и функционална характеристика..

1.1.Ендоплазмен ретикулум

1.2.Митохондрии

1.3.Апарат на Голджи

1.4.Лизозоми 1. Специализирани клетъчни органели- ултраструктурна и функционална характеристикаІІ упражнение
21.09 - 25.09.2015 г.Цитоплазма. Клетъчни органели

Микроскопски препарати:

 1. Нислови гранулации

 2. Митохондрии

 3. СДХ- активност

 4. Комплекс на Голджи

Електронограми:

 1. Гранулиран ретикулум

 2. Гладък ретикулум

 3. Рибозоми

 4. Митохондрии

 5. Комплекс на Голджи

 6. Цитоцентър


Клетъчно ядро в интерфаза и митоза

 1. Интерфазно ядро- микроструктура, ултраструктура и функционална характеристика

 2. Ядро в митоза.
ІІІ упражнение
28.09 - 02.10.2015 г.


Ядро в интерфаза и митоза.

Микроскопски препарати:

1. Интерфазни ядра  1. Оцветяване с хематоксилин- еозин

  2. Оцветяване по Фойлген

2.Синтез наДНК(хистоавто-радиография)

 1. Митоза в клетки от коренче на грах

Електронограми:

1.Интерфазно ядроКлетка. Плазмалема (химичен състав, строеж, образувания). Междуклетъчни контакти.

ІV упражнение
05.10 – 09.10.2015 г.


Плазмалема.Цитоплазма. Клетъчни включения. Цитофизиология

Микроскопски препарати:

 1. Липиди в реактивни клетки

 2. Гликоген в чернодробни клетки

 3. Пигментни включения

 4. Фагоцитоза

 5. Киселофосфатазна активност в реактивни клетки

 6. Секреция (секреторни гранули)

 7. Движение на реснички- демонстрация на стерeоцилии

Електронограми:

 1. Плазмалема

 2. Микровили

 3. Базални нагъвания

 4. Десмозоми

 5. Интердигитации

 6. Белтъчни включения

 7. Гликогенови включения

 8. Липидни включения

 9. Лизозоми

 10. Секреторни гранули

 11. Реснички
Цитоскелет- ултраструктурна и функционална характеристика.

Клетъчни включения- методи за доказване.

V упражнение
12.10 – 16.10.2015 г.

Епителна тъкан. Еднослойни епители

Микроскопски препарати:

 1. Еднослоен плосък епител

  1. оцв. Н-Е

  2. оцв.импрегнация /демонстрация/

 2. Еднослоен кубичен епител

 3. Еднослоен цилиндричен епител

 4. Еднослоен привидно-многослоен цилиндричен ресничест епител

 5. Преходен епител на Хенле

Цитофизиология

Обмяна на веществата. Синтез. Секреция. Фагоцитоза. Движение. Стареене и смърт.VІ упражнение
19.10 – 23.10.2015 г.

КОЛОКВИУМ ПО ЦИТОЛОГИЯ

 1. Практическа част – 5 микр.препарати и 5 електронограми- 20 точки

 2. Теоретична част – тест – 40 точки

общо – 60 точки

освобождаване 80% /16т. + 32 т./

Въведение в учението за тъканите. Епителна тъкан.

1.Определение

2.Хистогенеза

3.Общи свойства на тъканите

4.Класификация

5.Епителна тъкан

5.1.Общи морфологични критерии

5.2.Класификация

5.3.Еднослойни епители

5.4.Многослойни епители
VІІ упражнение
26.10- 30.10.2015 г.


Епителна тъкан. Многослойни епители. Жлезист епител.

Микроскопски препарати:

 1. Многослоен плосък невроговяващ епител

 2. Многослоен плосък вроговяващ епител

 3. Жлезист епител 3.1.Прости тубулозни жлези

3.2.Серозни, слузни и смесени ациниСъединителна тъкан

1.Определение

2.Хистогенеза

3.Обща микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика

3.1.Клетки

3.2.Междуклетъчно вешество

3.2.1.Биосинтез на колаген

4. КласификацияVІІІ упражнение
02.11 – 06.11.2015 г.


Съединителна тъкан с фибрилерно междуклетъчно вещество.

Микроскопски препарати:

 1. Рехава съединителна тъкан

 2. Колагенна съединителна тъкан

 3. Еластична съединителна тъкан

 4. Пигментна съединителна тъкан

 5. Бяла мастна съединителна тъкан

-оцв.Н-Е

-оцв.Судан

6. Кафява мастна тъкан

-оцв.Н-Е


Електронограми:

 1. фибробласт

 2. макрофаг

 3. мастоцит

 4. плазмоцит

 5. колагенни влакна

 6. мултилокуларен липоцит

Съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно вещвество.

1. Хрущялна съединителна тъкан

2. Костна съединителна тъкан


ІХ упражнение
09.11 – 13.11.2015 г.


Съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно вещество.

Микроскопски препарати:

 1. Хиалинен хрущял

 2. Еластичен хрущял

 3. Декалцинирана кост

 4. Костен шлиф

 5. Вторична остеогенеза

Електронограми:

 1. Остеоцит

 2. Остеокласт
Кръвна тъкан.

1.Определение

2.Хистогенеза. Основни принципи

3.Общи свойства

4.Морфологична и функционална характеристика на кръвните клетки

4.1.Еритроцити

4.2.Левкоцити

4.3.Тромбоцити
Х упражнение
16.11 – 20.11.2015 г.


Кръвна тъкан.

Микроскопски препарати:

 1. Разучаване на кръвна намазка

 2. Диференциално броене

Електронограми:

 1. Неутрофилен гранулоцит

 2. Еозинофилен гранулоцит

 3. Лимфоцит

 4. Тромбоцити
Мускулна тъкан.

1.Определение

2.Хистогенеза

3.Общи свойства

4.Обща микроскопска, ултраструктурна, химична, молекулярна и функционална характеристка

4.1.Клетки

4.1.1.Миофибрили

5. КласификацияХІ упражнение
23.11 – 27.11.2015 г.


Мускулна тъкан.

Микроскопски препарати:

 1. Гладка мускулна тъкан

 2. Напречно-набраздена скелетна мускулна тъкан

 3. Напречно-набраздена сърдечна мускулна тъкан

 4. Импулсопроводна сърдечна мускулна тъкан

Електронограми:

 1. Гладкомускулна клетка

 2. Рабдомиофибра

 3. Кардиомиоцит

 4. Вметнат диск

Тест30 т. и препарати 10 т./8+2/ върху епителна и съединителна тъкан-общо – 40 т.

Нервна тъкан.

1.Определение

2.Хистогенеза

3.Общи свойства

4.Обща микроскопска и ултраструктурна характеристика

4.1. Неврони

4.1.1. Нервни влакна

4.1.2. Синапси

4.2. Невроглия


ХІІ упражнение
30.11 – 04.12.2015 г.


Нервна тъкан

Микроскопски препарати:

 1. Мултиполярни неврони

 2. Крушовидни неврони

 3. Пирамидни неврони

 4. Миелинови нервни влакна

 5. Астроцитарна фиброзна глия

 6. Астроцитарна плазматична глия

Електронограми:

 1. Мионеврален синапс

 2. Миелинови нервни влакна

Полова тъкан

1.Определение

2.Хистогенеза

3.Общи свойства

4.Обща микроскопска, ултраструктурна, цитохимична и функционална характеристка

4.1. Яйцеклетка

4.2. Сперматозоид


ХІІІ упражнение
07.12 – 11.12.2015 г.


Полова тъкан. Обща ембриология.

Микроскопски препарати:

 1. Яйцеклетка

 2. Сперматозоиди

Електронограми:

 1. Яйцеклетка

 2. Сперматозоид


Обща ембриология. Гаструлация.

Микроскопски препарати:

 1. Ранна гаструлация

Тест -40 т. и препарати -10 т./6+4/ върху кръвна, мускулна и нервна тъкан – общо - 50 т.

Начално развитие на човешки зародиш.

Бластоцист, имплантация

Гаструлация

Образуване на осеви органи.
ХІV упражнение
14.12 – 18.12.2015 г.


Обща ембриология. Гаструлация.

Микроскопски препарати:

 1. Късна гаструлация


Извънзародишеви обвивки.

 1. Пъпна връв от 2-3 месечен зародиш

 2. Пъпна връв от новородено

 3. Плацента

4. Плоден мехур

Извънзародишеви обвивки.

 1. Хорион, амнион, жълтъчна торбичка, алантоис

 2. Пъпна връв

 3. Плоден мехур

 4. Плацента

Многоплодна бременност. Аномалии в ембрионалното развитие.

ХV упражнение
21.12 – 23.12.2015 г.


Обща ембриология.Видео филм 1. Колоквиум цитология – 60 точки

 2. Тест епителна и съединителна тъкан – 40 точки

 3. Тест кръвна,мускулна и нервна тъкан – 50 точки


Общо точки за семестъра – 150

143 – 150 т. – 6,00

135 – 142 т. – 5,50

127 – 134 т. – 5,00

120 – 126 т. – 4,50

113 – 119 т. – 4,00

105 – 112 т. – 3,50

90 – 104 т. – 3,00

Под 90 т. – 2,00

отличен 6,00 – над 90% над 135 т.

мн.добър 5,00 - 80% 120-134 т.

добър 4,00 - 70% 105-119 т.

среден 3,00 - 60% 90-104 т.

Под 90 точки е слаба оценка
Литература:

Учебници

 1. П.Петков. Цитология, обща хистология и ембриология ,Издателство”Знание”,1999г.

 2. В.Овчаров,Ц.Такева.Цитология, обща хистология и ембриология,Издателство”Арсо”,2009г.

Практически ръководства

1.....Практическо ръководство – тетрадка – издание на катедрата

2. Тестове по цитология – издание на катедрата

Атласи


 1. 1.CD-Интерактивен атлас – микроскопски препарати по цитология, обща хистология и ембриология – издание на катедрата

 2. Sobotta./Hammersen. Histology. Color Atlas of Microscopic Anatomy, 3-th edition, Urban &Fisher,1985

Освобождаване

Колоквиум по цитология:

Студентите, получили 80% от точките на практическата част (16 точки) и на теста (32 точки) от колоквиума по цитология се освобождават от раздел цитология(практична и теоретична част) на изпита по цитология, обща ембриология и хистология.Общ брой точки от двата теста по хистология:
Студентите получили 80%(16 точки за практична част и 56 точки от теоретичен тест)се освобождават от практичен изпит по хистология

Семестриален успех(цитология + хистология)

Студентите, получили 90% от точките за целия семестър (над 135 точки) се освобождават от входящия тест (микроскопски препарати и теоретичен тест) на изпита по цитология, обща ембриология и хистология. Същите се явяват на писмен и устен изпит.
Изготвил : Проф. д-р П. Атанасова, дм
Каталог: files -> Programs -> 2015 16
Programs -> Програма по анатомия за студенти от ІІ медицински курс летен семестър 2013/2014
Programs -> Програма по анатомия за студенти от ІІ курс медицина летен семестър 2016/2017 Лектор: Доц д-р Слави Делчев, дм
Programs -> Седмична програма (2013-2014) Нервна система и сетивни органи I курс медици Лектор: Проф д-р Стефан Сивков, дм Кредит: 7 Седмица
Programs -> Програма по анатомия за студенти от І курс дентална медицина през летен семестър на учебната 2016/2017г
Programs -> Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2017/2018г
Programs -> Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2016/2017г
Programs -> Седмична програма (2016-2017) Нервна система и сетивни органи I курс медици Лектор: Проф д-р Стефан Сивков, дм Седмица
Programs -> Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2016/2017 Г
Programs -> Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2017/2018 Г
2015 16 -> По Анатомия, хистология и ембриология


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница