Програма на малко и средно предприятие; Най- сполучливо партньорствоДата24.07.2016
Размер96.29 Kb.
#3621
ТипПрограма

София
1124


ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2

тел. /факс: (02) 951 59 78

www.dfbulgaria.org


Инструкции за кандидатстванеНАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ 2015
За десета поредна година Български дарителски форум ще връчи награди в конкурса „Най-голям корпоративен дарител” на компании, които подкрепят обществено значими дейности в България през 2015 г. в общо 8 категории:

 1. Най-голям обем финансови дарения;

 2. Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали);

 3. Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите;

 4. Най-щедър дарител;

 5. Най-добра дарителска програма;

 6. Най-устойчива дарителска програма;

 7. Най-добра програма на малко и средно предприятие;

 8. Най- сполучливо партньорство.

При обработката, проверката и оценката на данните, Български дарителски форум използва методологията на европейския конкурс “Най-голям корпоративен дарител”, разработена в рамките на проект CEENERGI и прилагана в Централна и Източна Европа от Дарителските форуми в Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Русия и Украйна.


Общи инструкции

Всяка компания може да избере една или повече категории, в които ще кандидатства. Насърчаваме ви да кандидатствате в повече от една категория. Въпросите на началната страница на формуляра до въпрос 4 следва да бъдат попълнени от всички кандидати, независимо от избраната категория. След въпрос 5 необходимите данни са разделени според съответната награда и можете да попълните само въпросите под избраната от вас категория.

При попълването на въпросника, моля използвайте данните за финансовата 2014г.
Изпращайте попълнения въпросник и необходимите приложения до 30-ти септември 2015г. на aivancheva@dfbulgaria.org (във формат PDF или друг формат, заключен за промени) или по обикновена поща на адреса на Български дарителски форум:

1124,София


ул. "Леонардо Да Винчи",

4Б, ет.2.


Използвани термини:

 1. Финансово дарение е принос за обществено полезна дейност във финансови средства, предоставен директно от компанията на легитимен получател (НПО, публична институция, други), чрез корпоративна фондация или чрез посредник. Финансовите дарения идват от бюджета на компанията и включват и случаи, в които компанията добавя към даренията на служителите за определена кауза. В кандидатурата се калкулират само средствата, дарени директно от бюджета на компанията.
 1. Спонсорство е разход на компанията с цел осигуряване на реклама или промоция. Използваме тези данни само със сравнителна цел и те няма да бъдат обработвани, публикувани или предоставяни на трети лица. “НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ” се фокусира само върху даренията. Спонсорските разходи не се отчитат като дарения от компаниите и нямат отношение към наградите “НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ” .
 1. Даренията на услуги и доброволен труд на служителите включват най-вече корпоративното доброволчество за общественополезни каузи, когато е финансово подкрепено от компанията.

Тази категория изключва:

 • доброволчески дейности през свободното време и почивни дни на служителите, освен ако компанията не компенсира служителите си. Обикновено дейностите са свързани с консултации, know-how, специфични услуги (правни, финансови, счетоводни, одит, маркетинг, PR и др.).

 • дейности на служителите, свързани с реализирането на стажантски програми, независимо дали те са инициирани и финансирани от компанията или са част от проекти или програми с външно финансиране, по които компанията е партньор.
 1. Нефинансови дарения – дарения на стоки и храни, материали, безвъзмездно предоставяне на техническо оборудване, зали, място за реклама и др. Моля оценете нефинансовите дарения, направени за всяка кауза/проект и приложете списък. Нефинансовите дарение следва да бъдат изчислени според разхода на компанията за тях, като изключват печалбата от цената на продуктите.Инструкции според категории

Най-голям обем финансови дарения

Наградата се връчва на компанията, направила дарения с най-голяма финансова стойност през 2014 г. Необходимо е да попълните обща сума на направените дарения и да предоставите техен списък, който включва: получател, стойност и цел, като допълнително приложите към формуляра сканирани договори или протоколи, удостоверяващи направените дарения.

В общата сума следва да се включват само дарения, направени към легитимни получатели (НПО, публични институции, хора с увреждания и други според смисъла на Закона за облагане доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане) чрез легитимни механизми (договор за дарение, свидетелство или протокол за дарение) и за допустими каузи.1
Най-голям обем нефинансови дарения

Наградата се връчва на компанията, направила материални и други нефинансови дарения с най-голяма стойност през 2014г. Необходимо е да попълните обща сума на направените дарения и да предоставите техен списък, който включва: получател, стойност и цел, като допълнително приложите към формуляра сканирани договори или протоколи, удостоверяващи направените дарения. Списъкът може да включва дарения на стоки и храни, материали, безвъзмездно предоставена рекламна площ, техника и др. В тази категория не се включват даренията на доброволен труд от страна на служителите на компанията, които се отчитат в отделна категория .

В общата сума следва да се включват само дарения, направени към легитимни получатели (НПО, публични институции, други) чрез легитимни механизми (договор за дарение, свидетелство или протокол за дарение) и за допустими каузи.
Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите

Наградата се връчва на компанията, чиито служители са отделили най-много време за обществено полезни дейности. Необходимо е да попълните остойностеното време, отделено от служителите за обществено полезна дейност. Доброволният труд се изчислява въз основа на стандартните разчети на компанията за съответните длъжности. Времето, вложено от всеки служител, се остойностява на база възнаграждението му за съответния период. Необходимо е да приложите списък с документи (протоколи), удостоверяващи положения доброволен труд от служителите. За съответните организации/институции.Най-щедър дарител

Наградата се връчва на компанията, направила дарения на най-голяма относителна стойност спрямо годишната си печалба преди облагане. При остойностяване на даренията, моля посочете само финансовите дарения. Необходимо е да посочите стойността на направените финансови дарения и печалбата на компанията за 2014 г.

Ако не можете да предоставите данни за печалбата преди облагане на компанията, моля изчислете процент от печалбата преди облагане, предоставен за обществено полезни каузи.
Най-добра дарителска програма

Наградата „Най-добра дарителска програма” 2015 се връчва за четвърта поредна година като част от качествените награди на конкурса и се определя от гласовете на журито по предварително зададени критерии: • Последователност и връзка с общата стратегия на компанията за социални инвестиции и дарителство;

 • Принос към решаването на актуален обществен проблем;

 • Съответствие между целите на програмата и реален обществен проблем

 • Откритост, прозрачност и включване на заинтересовани страни;

 • Използване на актуални, достъпни канали за възможността за финансиране/участие в програмата и тяхната адекватност спрямо целевата група;

 • Брой получени кандидатури за финансиране (за програми от тип „грантова схема“);

 • Брой облагодетелствани от програмата;

 • Обявена и достъпна финансова информация за програмата.

 • Видими, измерими резултати и положително влияние върху решаването на поставения проблем.

Можете да допълните отговорите с отчети, публикации, доклади за оценка и друга информация, която ще представи програмата ви възможно най-пълно.

Най-устойчива дарителска програма

Наградата „Най-устойчива дарителска програма” 2015 се връчва за първа година като част от качествените награди на конкурса и се определя от гласовете на журито по предварително зададени критерии:
 • Последователност и връзка с общата стратегия на компанията за социални инвестиции и дарителство;

 • Принос към решаването на актуален обществен проблем;

 • Съответствие между целите на програмата и реален обществен проблем

 • Откритост, прозрачност и включване на заинтересовани страни;

 • Използване на актуални, достъпни канали за възможността за финансиране/участие в програмата и тяхната адекватност спрямо целевата група;

 • Брой получени кандидатури за финансиране (за програми от тип „грантова схема“);

 • Брой облагодетелствани от програмата;

 • Обявена и достъпна финансова информация за програмата.

 • Видими, измерими резултати и положително влияние върху решаването на поставения проблем.

 • Устойчивост и надграждане на програмата в поредните издания;

 • Разширяване мащаба на програмата не само като финансови параметри, но и като концепция, резултати и въздействие върху целевите групи.

 • Индикатори за прогрес на програмата. От къде е тръгнала и какво иска да постигне.

Можете да допълните отговорите с отчети, публикации, доклади за оценка и друга информация, която ще представи програмата възможно най-пълно.


Най-добра програма на малко и средно предприятие

Наградата „Програма на малко и средно предприятие” 2015 се връчва за първа година като част от качествените награди на конкурса и се определя от гласовете на журито по предварително зададени критерии:

Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

Наградата „Най-добра програма на малко и средно предприятие“

се връчва за първа година като част от качествените награди на конкурса и се определя от гласовете на журито по предварително зададени критерии:


 • Последователност и връзка с общата стратегия на компанията за социални инвестиции и дарителство;

 • Принос към решаването на актуален обществен проблем;

 • Съответствие между целите на програмата и реален обществен проблем

 • Откритост, прозрачност и включване на заинтересовани страни;

 • Използване на актуални, достъпни канали за възможността за финансиране/участие в програмата и тяхната адекватност спрямо целевата група;

 • Брой получени кандидатури за финансиране (за програми от тип „грантова схема“);

 • Брой облагодетелствани от програмата;

 • Обявена и достъпна финансова информация за програмата.

 • Видими, измерими резултати и положително влияние върху решаването на поставения проблем.

Можете да допълните отговорите с отчети, публикации, доклади за оценка и друга информация, която ще представи програмата ви възможно най-пълно.

Най- сполучливо партньорство за 2015г.

Наградата „Най-сполучливо партньорство” 2015 се връчва за шеста поредна година. Носителят се определя от членовете на Български дарителски форум и отразява разбирането ни за значението на партньорството между компании, НПО и публични институции при осъществяването на благотворителни проекти и дейности в подкрепа на обществото.

Според нас всяко партньорство в благотворителността носи добавена стойност за участниците в него и за обществото като цяло. Тази награда отличава партньорствата, които са работили ефективно и са постигнали целта си, удържали са на трудностите, които съпътстват всяка съвместна работа и са допринесли за решаването на реален проблем. Тази награда се връчва въз основа на гласовете на членовете на БДФ.
Избор и оценка

Наградите в категориите „Най-голям обем на финансови дарения», «Най-голям обем на нефинансови дарения», «Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите“, „Най-щедър дарител“ се връчват въз основа на абсолютната или относителна стойност на даренията, без участието на жури. Подреждането на данните и оценката на адекватността на подадената информация се извършва чрез методологията на “Най-голям корпоративен дарител”, разработена в рамките на проект CEENERGI и прилагана в Централна и Източна Европа от Дарителските форуми в Чехия, Словакия, Румъния, Русия, Полша и др.


Наградите в категориите „Най-добра дарителска програма“ , „Най-устойчива дарителска програма“ и „Най добра програма на малко и средно предприятие“ се връчват въз основа на оценката на Журито на “Най-голям корпоративен дарител” 2015 г. Всяка кандидатура се преглежда от двама независими членове на журито, които оценяват подадената информация спрямо критериите, посочени към всяка категория по-горе. Наградата във всяка от категориите се връчва на компанията, получила най-много точки според система на оценка, разработена в рамките на проект CEENERGI.
Тези награди се отнасят за програми, реализирани и в рамките на 2015 г.

В категорията „Най-сполучливо партньорство“ имат право да предлагат номинации само членовете на Български дарителски форум. Те могат да посочат до три партньорства в областта на дарителството и обществено полезните дейности, като победителят се определя по точкова система въз основа на направените номинации.


Благодарим Ви за участието в НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ 2015!1 По определение, прието от форумите и асоциации на благотворителни организации в САЩ и Европа, професионалният спорт и дейности, които генерират приход, не могат да бъдат считани за легитимни за конкурса. Това включва публични концерти и други събития с определена такса вход.

стр. от

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница