Програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министристраница1/3
Дата24.07.2016
Размер444.6 Kb.
#3742
ТипПрограма
  1   2   3
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Приет с ПМС № 239 от 02.10.2009 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2012г.

Глава първа.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на дейността, функциите и числеността на персонала в административните звена на Министерството на културата, наричано по-нататък "министерството".Чл. 2. (1) Министерството на културата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Александър Стамболийски 17.

(2) Министерството на културата е администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.


Глава втора.
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

Раздел I.


Правомощия на министъра


Чл. 3. (1) Министърът на културата, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на културата.

(2) Министърът ръководи и представлява министерството.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 27.07.2012 г.) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министри.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.Чл. 5. (1) Министърът:

1. ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на културата;

2. организира разработването на краткосрочни програми, както и текущата дейност на министерството за постигане целите на политиката в областта на културата;

3. създава условия за участие в обсъждането и провеждането на държавната политика в областта на културата с граждански сдружения и неправителствени организации, работещи в областта на културата, като осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, реализацията и мониторинга на отделни програми и проекти за осъществяването й;

4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) ръководи разработването на секторни политики за развитието на сценичните изкуства и филмовото изкуство;

5. осъществява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за културното наследство;

6. участва в разработването, организирането, координирането и контролирането изпълнението на държавната политика, свързана с членството на Република България в Европейския съюз; предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на Европейския съюз в областта на своите правомощия;

7. ръководи разработването и осъществява политиката на министерството за участие в програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и от други международни програми;

8. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори, споразумения за сътрудничество в областта на културата, както и други договори в областите на своята дейност;

9. участва в пленарни заседания на Народното събрание и в заседания на парламентарните комисии;

10. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;

11. ръководи подготовката на проекти на нормативни актове в областта на културата;

12. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове съгласно правомощията си;

13. упражнява правата на собственост на държавата и по възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества;

14. координира и контролира дейността по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството;

15. координира и контролира дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

16. организира и осъществява дейността по предоставяне на концесии на недвижими културни ценности и изпълнението на концесионните договори съгласно Закона за културното наследство и Закона за концесииите;

17. осъществява финансово подпомагане на културни инициативи от Националния културен календар и обявява конкурси за подпомагане на творчески проекти в различните области на изкуствата;

18. осъществява постоянно сътрудничество с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление с цел ефективна регионална и местна културна политика и ресурсното й подпомагане;

19. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на държавни културни институти;

20. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на българските културни институти в чужбина и осъществява методическо и финансово ръководство на тяхната дейност;

21. съдейства за приобщаване на българите в чужбина към целите на националната културна политика;

22. сключва договори с директорите на държавни културни институти за осъществяване на творческата им дейност, при условие че необходимите за това средства са в рамките на разходите по бюджета на културния институт за съответната година;

23. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
Раздел II.
Политически кабинет


Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика и при представянето на тази политика пред обществото.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

(3) Политическият кабинет:

1. подпомага министъра при изготвянето на стратегии, програми и решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;

2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;

3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;

4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(2) Началникът на кабинета:

1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и насочва по компетентност и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;

3. изготвя работната програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за неговите срещи и международни участия;

4. организира и контролира работата на експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;

5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;

6. участва в обсъждането на становища по приоритетни актове на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;

7. координира изпълнението на приоритетите на министерството и на програмата на правителството в областта, в която министърът има правомощия;

8. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министъра и обобщава предложенията на членовете на кабинета за допълнение на тази програма;

9. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) съгласува с директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" медийните изяви на членовете на политическия кабинет.Чл. 8. Парламентарният секретар:

1. организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;

2. осигурява свързаните с работата на министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;

3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и контролира нейното изпълнение;

4. информира министъра за предложените промени във внесените проекти на закони, които са в сферата на неговите правомощия;

5. информира за дебатите, повдигнатите въпроси и приетите решения от парламентарните комисии, свързани с работата на министерството;

6. предоставя информация относно приетите закони и решения на Народното събрание и я предоставя за анализ и оценка на началника на политическия кабинет;

7. координира и участва в изработването на отговори на актуални въпроси и питания от народни представители;

8. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето им за разглеждане в Министерския съвет до обнародването им в "Държавен вестник";

9. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет и с парламентарните секретари на другите министерства.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. планира дългосрочната медийна политика на министъра;

2. възлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;

3. координира връзките с медиите с цел редовно осигуряване на информация за дейността на министерството в публичното пространство;

4. координира медийното отразяване на дейността на министъра, на заместник-министрите и на служителите в министерството;

5. организира и участва в срещите и посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването им от медиите;

6. при необходимост участва в подготовката на отговорите на министъра по повод парламентарния контрол;

7. организира и контролира постъпването на информация на страницата на министерството в интернет.


Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.


Общи положения


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 10 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит и служител по сигурността на информацията.

(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на министерството е 155 щатни бройки.

(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.Чл. 11. (1) Министърът утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на главния секретар.

(2) Министърът назначава държавните служители и сключва договори с другите служители в министерството.

(3) Министърът може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на главния секретар с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б от Закона за държавния служител, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания по чл. 90, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от същия закон.
Раздел II.
Главен секретар


Чл. 12. Главният секретар осъществява административното ръководство на общата и специализираната администрация на министерството, като:

1. осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена в министерството;

2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на министерството;

3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;

4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените на общата администрация задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;

6. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

7. планира и отчита изпълнението на ежегодните цели на министерството;

8. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя пред министъра;

9. изпълнява и други задачи, възложени му от министъра.


Раздел III.
Инспекторат


Чл. 13. (1) Инспекторатът е звено на пряко подчинение на министъра, което осигурява изпълнението на контролните му функции и осъществява контрол върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.

(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по сигнали или при случаи с обществен отзвук, както и последващи проверки. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

(3) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за решаването им.

(4) Инспекторатът:

1. извършва проверки по организацията и ефективността на административната дейност на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

2. извършва проверки за спазването на правилата за организация на работата в министерството;

3. осъществява дейности по разкриване и предотвратяване на корупцията в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

4. проверява изпълнението на плана за действие на съответната администрация, включително изпълнението на дадените препоръки от инспектората, омбудсмана и от външния и вътрешния одит, съобразно своята компетентност;

5. извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

6. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 27.07.2012 г.) прави предложения за образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

7. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 27.07.2012 г.) извършва проверки и изпраща информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

8. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт;

9. представя ежегоден отчет за дейността си пред министъра.

(5) При осъществяване на своите функции инспекторите на министерството имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.


Раздел IV.
Звено за вътрешен одит


Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.

(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити към министъра.

(3) Звеното за вътрешен одит:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажиментите, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;

4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети и мнения с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

8. представя одитен доклад на министъра и обсъжда с него и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на дирекция "Вътрешен контрол" на Министерството на финансите до 28 февруари следващата година;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.


Раздел V.
Служител по сигурността на информацията


Чл. 15. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра.

(2) В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:

1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

6. ръководи регистратури за класифицирана информация;

7. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;

8. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

9. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;

10. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

11. осъществява контрол при охраната на сградите, помещенията и съоръженията на министерството.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница