Програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министристраница3/3
Дата24.07.2016
Размер444.6 Kb.
#3742
ТипПрограма
1   2   3
Раздел VIII.
Организация на работата в министерството


Чл. 28. Главният директор и директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника и възлаганите допълнително от министъра функции.Чл. 29. Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от министъра в кръга на дейността му.Чл. 30. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.Чл. 31. Организацията на работата в министерството, документооборотът, пропускателният режим и други въпроси, засягащи дейността на министерството, се уреждат с акт на министъра.Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 27.07.2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 27.07.2012 г.)

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време в министерството е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч, като вътрешният ред за отработване и отчитане на 8-часовия работен ден за служителите се определя със заповед на министъра.

(2) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните устни предложения и сигнали се извършва всеки вторник от 14,00 до 16,00 ч. и всеки четвъртък от 10,00 до 12,00 ч. в приемната на министерството. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на министерството.

(3) Предложенията и сигналите - писмени или устни - могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.

(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на министерството.

(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра на културата.

(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, за лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:

1. министъра на културата, когато сигналът се отнася до служители на Министерството на културата;

2. министъра на културата, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра на културата;

3. съответните ръководители на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата, когато сигналът се отнася до техни служители, или до министъра на културата;

4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра на културата като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра на културата.Чл. 34. (1) Гражданите, които желаят да се срещнат с министъра, подават писмена молба до началника на кабинета, която се завежда в деловодството на министерството.

(2) Началникът на кабинета съставя график за срещите на министъра с граждани само за приемното му време.


Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 10 ЮНИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.06.2010 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 11 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2011 Г.)
§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2011 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" .
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 20 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 27.07.2012 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 10, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 27.07.2012 г.)
Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на културата - 155 щатни бройки
Политически кабинет

7

Инспекторат

3

Звено за вътрешен одит

4

Служител по сигурността на информацията

1

Главен секретар

1

Обща администрация

46

в т. ч.:

 

дирекция "Човешки ресурси и

 

административно обслужване"

19

дирекция "Връзки с обществеността

 

и протокол"

5

дирекция "Бюджет и финансово-

 

счетоводни дейности"

15

дирекция "Управление на собствеността"

7

Специализирана администрация

93

Главна дирекция "Инспекторат за

 

опазване на културното наследство"

21

в т. ч.:

 

Централно управление

11

регионални инспекторати

10

дирекция "Културно наследство"

13

дирекция "Правнонормативна дейност и

 

обществени поръчки"

11

дирекция "Координация на програми и

 

проекти"

11

дирекция "Културна политика"

13

дирекция "Сценични изкуства и

 

творческо поколение"

11

дирекция "Авторско право и сродните

 

му права"

13Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница