Програма на семинара Първи ден 00 10. 30Дата21.01.2018
Размер55.63 Kb.
#49590
ТипПрограма

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОФЕРТА НА ФОНДАЦИЯ ЕВРОПАРТНЬОРИ 2007


ПОЗИТИВНО ОБЩУВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

(І И ІІ ЧАСТ)
Всяко движение на душата има своя естествен израз
в гласа, в жеста, в мимиката.


Цицерон
Програма на семинара

Първи ден

9.00 – 10.30

Регистрация и представяне на участниците. Споделяне на очакванията от тренинга. Техники за “разчупване на леда” в общуването. Определяне правилата за екипна работа. Тестиране. Групова дискусия по темите: “общност/съобщение/общуване”, “действие/въздействие/взаимодействие”, “акт/активност/интерактивност”.11.00 – 13.00

Основни комуникативни категории – вербално и невербално общуване (средства и форми). Позитивна устна и писмена реч (ролева игра). Анализ на текстов материал. Взаимодействието като трудова и социална практика (задачи за работа по двойки и тройки). Комуникативни стилове (самооценка и оценка на съгласуваността между мисъл, думи и дела).13.00 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 17.00

Позитивно възпитание и образование (водещ световен опит – антропософия, edutainment и др.). Позитивно взаимодействие с деца (практически съвети). Учителят като партньор и ментор (анализ на случаи). Екипът “родител-учител” – мит или реалност? Колегите – единаци или единомишленици? (интерактивно обсъждане)Втори ден

9.00 – 13.00

Позитивно общуване и ефективно взаимодействие в информационната ера. Компютърно опосредствана комуникация.13.00 – 13.30

Оценка и закриване на семинара.

Позитивно общуване за ефективно взаимодействие – практически аспекти (ІІ)
Име на лидера на модула:

гл.ас. д-р Вероника Вълканова


Продължителност на семинара:

16 академични часа


Целева група:

Модулът е предназначен за предучилищни педагози, начални учители и учители в различни степени и сфери на средното образование – основни училища, СОУ, професионални гимназии, помощни училища и др. Желателно е директори, зам.-директори, помощник-директори, експерти по образованието и друг управленски персонал да формират самостоятелна група за провеждане на семинара. Лекторът адаптира тематиката и организацията на обучението към спецификата на професионалното направление на участниците. Оптимален брой участници в една група – 18.


Цели:

Съдържанието на модула и дейностите, включени в него, имат за цел да актуализират знанията на участниците за човешката комуникация и да прецизират уменията им в сферата на междуличностното и деловото общуване и взаимодействие. Акцент в семинара е поставен върху овладяването на съвременни модели и механизми на общуване и взаимодействие с ученици, родители и колеги, насочени към подобряване на образователната практика.


Философия:

Модулът е структуриран въз основа на следните основни принципи: • стимулиране на новаторството в педагогическата практика

 • овладяване и усъвършенстване на диалогичния и интерактивния подходи в образователния процес: ученикът и учителят като субекти на взаимодействието

 • комплексно развитие на личната комуникативна компетентност и груповата съгласуваност

 • критичен подход към анализа на мястото и функциите на новите информационни и комуникационни технологии в образованието


Методика:

Тренингът се реализира главно посредством интерактивни методи и техники – договаряне, панелни дискусии, ролеви игри (симулационни и ситуационни), работа в група, обсъждане на казуси, анализ на текстов и видео материал. Попълват се тестове и самооценъчни въпросници. По време на обучението се работи индивидуално, съвместно и групово. (При наличие на компютърно и видео оборудване се използва мултимедийна презентация.)


Кратка анотация:

В курса в практически план се представят основните комуникационни категории, форми, средства и канали. Технологията на позитивното общуване основно е поставена в два контекста: 1) ефективно взаимодействие учител-ученик; 2) ефективно взаимодействие училище-родители.


Програма на модула по теми и подтеми:

 1. Функции и структура на общуването. Комуникационни категории, форми и средства.

 2. Комуникативна компетентност. Цел, стратегия и тактика на общуването.

 3. Видове комуникация лице-в-лице. Стилове на общуване. Кодекс на светското и деловото общуване.

 4. Вербално и невербално общуване. Комуникационни канали. Дефицити и проблеми в общуването.

 5. Позитивно общуване. Компоненти на междуличностната и бизнес комуникацията.

 6. Комуникационни умения. Ефективно слушане. Активно слушане. Обратна връзка.

 7. Компютърно опосредстваната комуникация в обучението. Взаимоотношения и взаимодействия в киберпространството.

 8. Параметри на социоемоционалното съдържание на компютърно опосредстваната комуникация.

 9. Педагогически технологии за ефективно взаимодействие с учениците. Прилагане на индивидуален подход, съобразен с целта на общуването – мотивиране за учене, преодоляване на образователни трудности и др.

 10. Модели и механизми на ефективно взаимодействие “училище – родители”.


График на провеждане на обучението:

Първи ден

9.00 – 13.30 Регистрация и представяне на участниците. Споделяне на очакванията от тренинга. Техники за “разчупване на леда” в общуването. Определяне правилата за екипна работа. Тестиране. Групова дискусия. Основни комуникативни категории – вербално и невербално общуване (средства и форми). Позитивна устна и писмена реч (ролева игра). Анализ на текстов и видео материал. Комуникативни стилове (самооценка и оценка на съгласуваността между идея, думи и поведение).

14.00 – 17.30 Взаимодействието като трудова и социална практика (упражнения за работа по двойки и тройки). Позитивно възпитание и образование (водещ световен опит – антропософия, edutainment и др.). Позитивно взаимодействие с деца и ученици (практически съвети). Учителят като партньор и ментор (анализ на случаи).

Втори ден

9.00 – 13.30 Екипът “родител-учител” – мит или реалност? Колегите – единаци или единомишленици? (панелна дискусия) Позитивно общуване и ефективно взаимодействие в информационната ера. Компютърно опосредствана комуникация (симулационна игра). Оценка и закриване на семинара. Индивидуални беседи и консултации
Норми и стандарти:

Модулът предоставя възможност за осмисляне и усъвършенстване на практическите умения за реализиране на ефективно взаимодействие с ученици, родители и колеги, на базата на позитивна комуникация. Участниците: • ще систематизират знанията си за спецификата на човешките взаимоотношения при извършването на съвместна дейност

 • ще овладеят подход за целенасочена и творческа работа в екип, основан на сътрудничество, за което са допринесли

 • ще придобият умения за отстояване на права в процеса на изграждане на позитивна комуникативна среда, за преодоляване на бариерите в общуването с ученици, родители и колеги,

 • ще разширят и обогатят представите си за равнищата и средствата за обмен на информация и идеи

 • ще формират критичен поглед към въвеждането на новите информационни и комуникационни технологии в процесите на обучение и учене.


Сертифициране:

В края на семинара участниците ще получат сертификат за присъствие от Фондация Европартньори 2007, която е сертифицирана по ISO 9001: 2000 или от Националния педагогически център, или от Регионалния педагогически център, в който ще бъдат отбелязани броя часове, имената на преподавателите и темите на занятията.


Учебни материали:

За целите на тренинга е необходимо да бъдат осигурени следните материали (общото им количество зависи от броя на участниците). Всеки трима участника е желателно да разполагат с: • блокче разноцветна гланцова хартия

 • комплект флумастери (от 6-12 броя)

 • сухо лепило (стик)

 • два броя ножици
За контакти: тел/факс 02 9787005, мобилни 0887620326, 0899801834

Ел.поща: europartners2007@gmail.com, europartners2007.distant@gmail.comwww.europartners2007

Каталог: elearn -> file.php
file.php -> Мултимедийни презентации за целите на учебния процес лидер на курса н с. Васил Френкев Методология
file.php -> Алтернативни педагогически модели и философии за детски градини
file.php -> Гражданско образование за кого е предназначен този курс?
file.php -> Програма по български език в периода 5-8 клас, като акцент се поставя на възможностите за осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание в практиката на учителя
file.php -> Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство
file.php -> Справяне със стреса в образователна среда Име на лидера на модула
file.php -> Ефективно управление на класната стая
file.php -> Иновативна детска градина подкрепящи родители
file.php -> Учителят творец в детската градина Име на лидера на модула


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница