Програма на Съвета на ес по време на Естонското, Българското и Австрийското председателстваДата11.01.2018
Размер236.46 Kb.
#43710
ТипПрограма


Съвет на

Европейския съюз

Програма на Съвета на ЕС

по време на Естонското, Българското и Австрийското председателства

(01.07.2017 г. – 31.12.2018 г.)

______________________I.ВЪВЕДЕНИЕ


Трите председателства ще се стремят да намират общи решения с цел изграждане на общо бъдеще. Трябва да подобрим комуникацията със и участието на гражданите и да съсредоточим вниманието си върху техните очаквания, по-специално върху работните места, растежа и сигурността. Настоящата 18-месечна програма предвижда ориентиран към бъдещето план, в който централно място заемат очакванията на гражданите за съвместно справяне с нашите общи предизвикателства, укрепване на доверието в Европейския съюз, така че той да се доближи до гражданите, и — при спазване на принципите на по-добро регулиране — опростяване на живота и на стопанската дейност чрез постигане на осезаеми резултати. Акцентът и приоритетите на програмата отразяват стратегическата програма на Европейския съвет и инициативите от съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г. В съответствие с Римската декларация трите председателства също така ще продължат дебата относно бъдещето на ЕС, съставен от 27 държави членки.
II.СЪЮЗ ЗА РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ


Европа постепенно се възстановява от кризата. Европейската икономика отбелязва умерен растеж, а безработицата бавно намалява. Въпреки това в международен план ситуацията се доминира от несигурност и въпроси, поставяни от глобализацията и технологичните промени. В този бързо променящ се свят Съюзът трябва да се възползва от възможностите занапред и да създаде условия за Европа, която се адаптира към новите обстоятелства, запазва нашия начин на живот и осигурява икономически и социален напредък за всички. Стимулирането на инвестициите, както публични, така и частни, продължава да бъде от решаващо значение.
Единен пазар


Европейският единен пазар е едно от най-големите постижения на ЕС и е един от найзначимите източници на икономически растеж. Той е от полза за европейските потребители, за работещите и за предприятията и им осигурява реални ползи, и поспециално подобряване на условията на живот и труд.

Трите председателства ще приключат работата по различните инициативи и действия в областта на цифровия единен пазар. Своевременното осигуряване на конкурентен цифров единен пазар не само ще предложи нови възможности на гражданите и на стопанските субекти, като проправи пътя за иновации и потенциален растеж, но също така ще създаде работни места и ще стимулира конкурентоспособността на ЕС. Ще продължи работата и за по-нататъшното задълбочаване на други аспекти от единния пазар.

Тази приоритетна област включва следното:

 • придвижване напред на работата по различните направления на единния пазар, като вниманието бъде съсредоточено върху въвеждането и прилагането на правилата за единния пазар, в т.ч. практическите мерки, изложени в пакета относно спазването и предложението относно прилагането, и премахване на оставащите пречки посредством довеждане докрай на различните инициативи, заложени в пакетите за стоките и услугите, както и спазване на принципите на подобро регулиране и субсидиарност и гарантиране качеството на законодателството; • улесняване на свързаността и постигане на напредък в развитието на конкурентоспособен и справедлив цифров единен пазар чрез насърчаване на трансграничната електронна търговия (онлайн продажба на стоки, предоставяне на цифрово съдържание, реформа на авторското право, аудиовизуални медийни услуги, доставяне на колетни пратки) и чрез преход към интелигентна икономика (свободно движение на данни, преглед на регулаторната рамка в областта на далекосъобщенията, инициативи в областта на дружественото право) и укрепване на доверието и сигурността в сферата на цифровите услуги (нов пакет за защита на данните); • постигане на напредък в областта на трансграничните цифрови обществени услуги чрез амбициозно прилагане на принципите на плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020 г.; • ускоряване въвеждането на електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар (e-IDAS) с цел засилване на трансграничното и междусекторното използване на електронната идентификация (e-ID), в т.ч. мобилната идентификация, и на удостоверителните услуги за цифровизираните предприятия, а също така и в публичния сектор; • продължаване на работата по прегледа на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност и актуализирането на Стратегията за киберсигурност; • преход към устойчива, справедлива, конкурентна и безопасна транспортна система (пакет за мобилността/инициативи за безопасност на движението по пътищата); • борба срещу данъчните измами и гарантиране на справедливо и ефективно данъчно облагане (в т.ч. обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), правила за оповестяване относно посредниците, окончателен режим на ДДС, ДДС за електронната търговия и свързани с това инициативи).


Предприемачество и създаване на работни места


Хората с предприемаческа нагласа, иновациите и инвестициите в човешки капитал, образование и умения са от съществено значение за една конкурентоспособна и основана на знанието икономика и не престават да бъдат приоритет за ЕС.

Насърчаването на предприемаческия дух и създаването на работни места продължава да е от ключово значение за подпомагане на предприятията в Европа да процъфтяват, особено МСП. Трите председателства ще работят за преодоляване на предизвикателствата в областта на уменията и недостига на умения в едни постоянно променящи се пазар на труда и общество, като поставят акцент върху пригодността за заетост, мобилността, устойчивия растеж и лоялната конкуренция. Макар че статистическите данни се подобряват, равнищата на безработица все още са твърде високи, по-специално за младите хора и трайно безработните лица, а социалното неравенство нараства. Трите председателства ще провеждат непрекъснати действия във връзка с младежката безработица.

Тази приоритетна област включва следното:

 • насърчаване на предприемачеството и подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) и стартиращите предприятия чрез осигуряване на достъп до алтернативни форми на финансиране, стимулиране на инвестициите в иновации, научни изследвания и развитие, улесняване на достъпа до продукти, обект на интелектуална собственост, които са от особено значение за МСП, и гарантиране на системното прилагане на принципа „мисли първо за малките“; • насърчаване на по-добри умения за всички с цел поддържане на висока конкурентоспособност и производителност на пазара на труда;

 • подготвяне в достатъчна степен на младите хора за активно участие на пазара на труда, като им се предлага най-доброто образование и обучение и се гарантира продуктивна и качествена заетост за европейските граждани чрез пълноценно използване на възможностите на единния пазар.


Устойчивост на околната среда


ЕС има едни от най-високите екологични стандарти в света, които спомагат за опазване както на здравето и качеството на живот на гражданите, така и на нашата природа. Трите председателства ще продължат да прилагат Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и да насърчават „зеления растеж“, който може да изиграе ключова роля за създаване на работни места, активизиране на иновациите и стимулиране на инвестициите, като по този начин се повиши конкурентоспособността на ЕС.

Тази приоритетна област включва кръговата икономика и е съсредоточена върху инициативите в областта на екоиновациите, насочени към ефективно използване на ресурсите, намаляване на въздействието върху околната среда от производството и потреблението и провеждане на действия за създаване на нетоксична околна среда.


Инвестиране в бъдещето


Европа ще може да посрещне предизвикателствата на утрешния ден и да запази стабилна промишлена база само ако непрекъснато инвестира в своето бъдеще. Изпълнението на Плана за инвестиции за Европа и стимулирането на инвестициите продължават да бъдат от ключово значение. Бюджетът на ЕС е инструмент от основно значение в този контекст. Трите председателства ще работят в тясно взаимодействие помежду си по годишната бюджетна процедура на ЕС и новата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г. Интелигентните инвестиции в човешки капитал и трансгранична инфраструктура, в т.ч. цифрова, транспортна и енергийна, в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, ще продължат да бъдат приоритет за трите председателства. Ще се насърчават полезните взаимодействия, съгласуваността и последователността в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове и между тях и централно управляваните фондове.

Тази приоритетна област включва следното: • многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г., ако предложението на Комисията бъде публикувано и са налице подходящи условия за започването на истински дебат; • междинен преглед на МФР по сектори (в т.ч. преглед на „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, Механизма за свързване на Европа, „Творческа Европа“, предложението за опростяване на финансовите правила), гарантиращ предвидимост и гъвкавост в прилагането на политиките и приоритетите на ЕС; • акцентиране върху инвестициите в растеж и работни места, в т.ч. научни изследвания и иновации, трансгранична инфраструктура, свързаност и образование („Еразъм +“, Механизма за свързване на Европа, „Хоризонт 2020“, както и подготовка на 9-ата рамкова програма, преглед на европейското научноизследователско пространство, по-специално управлението, компонента за научни изследвания от европейския план за действие в областта на отбраната, рамковата програма на Евратом); • политиката на сближаване за периода след 2020 г. — работа за опростени и попропорционални правила за европейските структурни и инвестиционни фондове и засилване на допълняемостта между фондовете на ЕС;т.ч. с оглед на подготовката на междуинституционалните преговори относно бъдещите параметри за периода след 2020 г. За да бъде в състояние да реагира на събитията в световен мащаб, изменението на климата или екстремни метеорологични условия и за да се гарантира продоволствената сигурност в Европа, ОСП трябва да осигури стабилни производствени условия за европейските селскостопански производители, както и да допринася за стабилността на пазара, за ефикасни мерки за управление на риска и за жизнеспособността на селските райони; • Стабилната европейска промишлена база е от ключово значение за икономиката на ЕС. Трите председателства ще се стремят към широк, всеобхватен и съгласуван подход, за да се направи необходимото всички промишлени отрасли на ЕС да могат да се възползват в пълна степен от цифровите иновации; • Когато е целесъобразно, ЕС ще се възползва от потенциала на макрорегионалните стратегии.


Икономически и паричен съюз


Трите председателства ще продължат обсъжданията по задълбочаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС), в т.ч. чрез полагане на усилия за завършване изграждането на банковия съюз и ускоряване изграждането на съюз на капиталовите пазари.

Тази приоритетна област включва следното: • постигане на напредък по дебата относно задълбочаването на ИПС, като същевременно се запази целостта на ЕС и на единния пазар; • работа по отстраняване на оставащите слабости в банковия сектор и за завършване и консолидиране на банковия съюз, включително пакета за банкови реформи; • прилагане на мерките, посочени в плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (който предстои да бъде преразгледан през 2017 г.), с цел допълване на банковия сектор и предоставяне на по-широк набор от източници за финансиране на реалната икономика.


III.СЪЮЗ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ НА ВСИЧКИ СВОИ ГРАЖДАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЙСТИЕ И ГИ ЗАЩИТАВА


Налице е все по-силен призив за доразвиване на социалното измерение, за да се вземе предвид променящата се реалност на европейските общества и да се разрешат проблемите, свързани сравните възможности и равенството между половете, достъпа до висококачествено образование и пазара на труда, мобилността на работната сила и справедливите условия на труд, както и адекватната и устойчива социална закрила, като същевременно се зачитат компетентностите и многообразието на държавите членки. Особено внимание ще бъде отделено на възхода на популизма, расизма и езика на омразата и предполагаемата конкуренция между приоритетите, свързани с миграцията и бежанците. В този контекст председателствата ще отдадат особено значение на зачитането на принципите на правовата държава във всички държави членки. Трите председателства ще продължат усилията по отношение на социалното измерение, по-специално във връзка с предложенията на европейския стълб на социалните права. Председателствата ще насърчават прилагането на Пекинската декларация и платформа за действие. Освен това трите председателства ще продължат работата във връзка с Европейския акт за достъпност, също и в контекста на текущото прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и ще вземат предвид ползите от спорта по отношение на интеграцията, социалното приобщаване и многообразието.

Тази приоритетна област включва следното: • равно третиране и недискриминация, насърчаване на социалната справедливост, борба срещу бедността и социалното изключване, в т.ч с акцент върху намаляването на детската бедност, насърчаване на равенството между половете, интегрирането на принципа на равенство между половете и достъпността; • предоставяне на възможности за действие на младите хора и активизиране участието на младежта, в т.ч. чрез развиване на Европейския корпус за солидарност, което предлага възможности за натрупване на опит в реална работна среда, за подобряване на уменията и за даване на принос към обществото; • европейски стълб на социалните права, в т.ч. инициативи за съвместяване на работата и семейния живот, равно третиране и равни възможности, както и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд; достъп до социална закрила и преразглеждане на Директивата относно писмената декларация; • модернизиране на образованието, както и справедливост и равенство в образованието, с акцент върху трансверсалните умения, които са от полза за личностното развитие и предоставянето на възможности за действие и насърчават социалното сближаване и ролята на учителите, училищните ръководители и други възпитатели в подкрепа на учащите се; • актуализиране на Регламента за координация на системите за социалната сигурност с цел адаптирането му към новостите в държавите членки; • Европейска година на културното наследство (2018 г.) за насърчаване на социалното включване и по-доброто разбиране на ЕС чрез културата;

– изменение на Директивата относно командироването на работници, за да се гарантира защитата на работниците и лоялната конкуренция.
IV.КЪМ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ С НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА


Световното лидерство в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях, както и изграждането на стабилен енергиен съюз, са основни приоритети за ЕС. Трите председателства ще придвижат работата по модернизирането на нашата икономика и изпълнението на стратегията за енергиен съюз. Те ще се стремят към приключване на работата по правилата за изпълнение и последващите действия във връзка с Парижкото споразумение.

Тази приоритетна област включва следното: • устойчив, стабилен и ефективен енергиен съюз, който постига енергийна сигурност чрез регионално сътрудничество, както и чрез диверсификация на източниците, доставчиците и маршрутите и, като поддържа административната тежест възможно най-ниска, едновременно с това постига резултати по законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, осъществява пазарна интеграция, по-специално в сектора на възобновяемите енергийни източници, и допринася за инвестиции, за по-добро взаимно свързване и за сътрудничеството в рамките на Енергийната общност; • политика в областта на климата, която постига резултати при изпълнението на ангажиментите, свързани с Парижкото споразумение, и целите на ЕС за 2030 г., с акцент върху намаляването на емисиите на парникови газове в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), секторите извън СТЕ и СТЕ във въздухоплаването, и отразява принципите на справедливост, солидарност и разходна ефективност, както е посочено в заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. Трите председателства ще насърчават декарбонизирана, екологосъобразна и здравословна система за мобилност и транспорт.


V.СЪЮЗ НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ


Ангажираността със способността на ЕС да действа като фактор за сигурността, гарантирането на обединени и съгласувани ответни действия за справяне с променящите се заплахи и предизвикателства за сигурността, по-нататъшното подобряване на съдебното сътрудничество продължават да бъдат от съществено значение. Напредъкът по отношение на управлението на миграцията както в нейното вътрешно, така и външно измерение, ще бъде приоритет за трите председателства. Усилията за справяне с краткосрочните предизвикателства, поставени от наблюдаваните неотдавна миграционни потоци, както и с дългосрочните аспекти на миграцията следва да продължат въз основа на европейската програма за миграцията. Гражданите на ЕС очакват от своите правителства също така да гарантират тяхната сигурност, при пълно зачитане на основните права. На фона на нарастващите предизвикателства пред сигурността в условията на една несигурна глобална конюнктура от съществено значение е Съюзът да подпомага държавите членки в усилията им за гарантиране на вътрешната сигурност и за борба с тероризма. Трите председателства ще придвижат работата по Европейската програма за сигурност с цел изграждане на истински Съюз на сигурност, напр. като укрепват сигурността чрез гражданско участие, като се опират на концепции като полицейска дейност в общините, по-активно участие на гражданското общество, в т.ч. на религиозните общности, и съвременна система за сигурност в реалния и цифровия свят.

Тази приоритетна област включва следното: • изпълнение на Европейската програма за сигурност и имащите отношение части от европейската програма за миграцията, с акцент по-специално върху подобряването на функционалността и оперативната съвместимост на съществуващите широкомащабни информационни системи (Евродак,

Шенгенската информационна система, Визовата информационна система, Европейската информационна система за съдимост), въвеждането на нови системи (Система за влизане/излизане, ETIAS), преразглеждане на правната рамка за eu-LISA, както и оптимизиране на обмена на информация между

правоприлагащите органи, службите за сигурност и агенциите на ЕС посредством въвеждането на общи стандарти и процедури и постигането на техническа съвместимост за по-добро повторно използване на съществуващите данни. Това включва също така подобряване ефективността на наличните инструменти за борба с тероризма, финансирането на тероризма, изпирането на пари, киберпрестъпността и организираната престъпност, наред с другото чрез подобряване на сътрудничеството между групите за специална намеса посредством засилена мрежа „ATLAS“, изпълнение на цикъла на политиките на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност и мерки за подобряване равнището на полицейското сътрудничество, като се има предвид положението със сигурността в съседните на Съюза държави и възможното въздействие върху вътрешната сигурност на Съюза;

 • предотвратяване на радикализацията и насилствения екстремизъм: Трите председателства имат за цел да възприемат широкообхватен и интегриран подход за предотвратяване на насилствения екстремизъм, като при този подход акцент се поставя и върху ролята на образованието и междукултурния диалог, зачитането и опазването на общите ценности, основните права и свободи и принципите на правовата държава; • миграция: По-нататъшно развиване и прилагане на мерки за ефективно управление на миграцията и за осигуряване на координирани ответни действия по всички маршрути; укрепване на външните граници на ЕС, гарантиране на ефективна политика на връщане и справяне с първопричините за миграцията; завършване на реформата на общата европейска система за убежище, за да се изгради стабилна, добре функционираща и справедлива система за убежище и миграция с поделяне на тежестта въз основа на истинско чувство за солидарност и отговорност; укрепване на сътрудничеството с трети държави, за да се предотврати незаконното преминаване на границите, и подкрепа за лицата, нуждаещи се от закрила още извън ЕС; разглеждане на ролята на законната миграция за икономическото развитие и успехи на ЕС, както и постигане на резултати във връзка с плана за действие от Валета, преразглеждане на Директивата за синята карта; засилване на сътрудничеството с държавите на произход и на транзитно преминаване (рамка за партньорство в областта на миграцията); • правосъдие: Доразвиване и стимулиране на електронното правосъдие и електронните средства с цел постигане на по-ефективно сътрудничество чрез осигуряване на по-добър достъп до правосъдие за гражданите и предприятията и повишаване ефективността на съдебната система и тази на другите юридически професии в държавите членки. Подобряване на правната рамка с цел по-добра защита на висшите интереси на детето чрез укрепване на правилата за родителска отговорност в трансгранични случаи, както и на гражданските аспекти на международното отвличане на деца, и задълбочаване на съдебното сътрудничество в областта на международното гражданско процесуално право. Стимулиране на сътрудничеството между държавите членки за борба с корупцията. По-нататъшно укрепване на системата за взаимно признаване с приоритет върху все по- гладкото изпълнение и прилагане на вече приети инструменти в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Създаване на силна, независима и ефективна Европейска прокуратура, за да се гарантира ефективната защита на финансовите интереси на ЕС чрез наказателно правосъдие.


VI.СЪЮЗЪТ КАТО МОЩЕН ФАКТОР НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА


Международната среда, в която се намира ЕС, поставя значителни стратегически предизвикателства. На юг все още има нестабилност, конфликти и недостатъци в защитата на правата на човека, а на изток европейската сигурност продължава да бъде нарушавана. Изправени сме още пред заплахи като тероризъм, хибридна война, кибератаки, организирана престъпност и насилствен екстремизъм, както и пред предизвикателства като незаконната миграция и трафика на хора. Трите председателства ще разгледат тези въпроси с решимост, с пълната подкрепа на ръководството на върховния представител/заместник-председателя Могерини и в тясно сътрудничество с държавите членки и страните партньори. Ние ще се ръководим от Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз, която беше представена на Европейския съвет през юни 2016 г. Работата по изпълнението на глобалната стратегия ще осигури съгласувана рамка за външните отношения на ЕС, в т.ч. за доразвиване на ОВППС и ОПСО, за години напред. В една трудна като цяло обстановка провеждането на убедителна политика на разширяване, основаваща се на ценностите на ЕС, установените условия и принципа на собствените заслуги, продължава да бъде инвестиция в мира, демокрацията, благоденствието, сигурността и стабилността на нашия континент.Тази приоритетна област включва следното: • изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС в петте приоритетни области, които тя определя: 1. Сигурността на нашия Съюз, 2. Устойчивост в държавен и обществен план, 3. Интегриран подход към конфликтите и кризите, 4. Регионален ред, основан на сътрудничество и 5. Глобално управление за 21-ви век. Като измерение с централно място и в петте основни градивни елемента, правата на човека, както и въпросите за жените, мира и сигурността, равенството между половете и овластяването на жените, ще продължат да бъдат интегрирани във всички наши политики. Нашата ангажираност и активна подкрепа за ефективен многостранен подход, в т.ч. институциите, инструментите и установените принципи, които са в неговата основа, ще продължат да бъдат в сърцевината на външната дейност на Съюза. Целите за устойчиво развитие ще бъдат друга междусекторна тема за последващи действия. ЕС ще засили и своята стратегическа комуникация, като инвестира в публичната дипломация и я интегрира с цел приближаване до гражданите на ЕС и по-доброто ѝ представяне пред нашите партньори. В областта на сигурността и отбраната, през декември 2016 г. Европейският съвет одобри всеобхватно равнище на амбиция за ЕС, която представлява важна крачка напред. През март 2017 г. беше взето решение и за други важни стъпки относно структурите за управление на кризи в областта на ОПСО, постоянното структурирано сътрудничество, координирания годишен преглед по въпросите на отбраната и развитието на гражданските способности, които впоследствие бяха одобрени от Европейския съвет. Заедно с европейския план за действие в областта на отбраната на Европейската комисия, в т. ч. предложението за създаване на европейски фонд за отбрана, и последващите действия във връзка със съвместната декларация от Варшава на ЕС и НАТО, се оформя по-широк пакет, за чието прилагане ще работят трите председателства; • миграция: Разрешаване на проблемите, свързани с миграцията, което преминава през множество области на външната дейност, в т.ч. сигурността, политическия диалог с трети държави, развитието и хуманитарната помощ. Продължаване на прилагането на подхода, свързан с рамката за партньорство, по отношение на сътрудничеството с държавите, които понастоящем са приоритетни, както и по отношение на пълното спазване на принципите на рамката за партньорство спрямо други географски райони при необходимост. От изключително значение ще бъде прилагането на цялостен и индивидуализиран подход по отношение на трети държави, както е посочено в рамката за партньорство, увеличаването на ангажираността в Централното и Източното Средиземноморие и с партньорите в Северна Африка и задълбочаването на сътрудничеството с ключовите държави на произход и транзитно преминаване в Азия, по-специално с цел справяне с първопричините за миграцията. Във връзка с това ще бъдат приоритет действията на ЕС в Централното Средиземноморие и с партньорите в Северна Африка, напр. Либия и нейните съседи на юг от Сахара, а освен това следва да продължи засиленото сътрудничество с международни организации като Международната организация по миграция и ВКБООН. Необходимо е продължаване на усилията, за да бъдат постигнати резултати по всичките пет стълба от съвместния план за действие от Валета. Хуманитарната помощ за справяне с последствията от конфликта в Сирия, по-специално за съседните държави, ще бъде допълнително засилена с цел намаляване на заплахата от разпространяване на политическата нестабилност и несигурността. ЕС ще следи отблизо развитието на събитията и изпълнението на изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г., намалявайки по този начин стимулите за търсене на незаконен достъп до ЕС, и ще адаптира мерките, когато е необходимо. Постоянният акцент върху сътрудничеството с държавите по маршрута през Западните Балкани и подкрепата за тях също ще продължи да бъде много важен. ЕС ще задълбочи и сътрудничеството с Афганистан, Пакистан и Бангладеш по въпросите на миграцията, като отдели специално внимание на регионалното измерение; • разширяване/Западни Балкани: Бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз. Процесът на разширяване представлява стратегическа инвестиция в мира, демокрацията, благоденствието, сигурността и стабилността в Европа. ЕС ще продължи да осъществява напредък по въпросите на европейската перспектива на тези държави с цел да се засили устойчивостта на региона, а оттам и сигурността на самия ЕС. Във връзка с това ЕС ще продължи напредъка по работата за европейската перспектива на всички държави от региона. Целта на ЕС е постигането на конкретен напредък по пътя на всяка страна към ЕС въз основа на заслугите ѝ. ЕС ще работи с всички държави от региона, с акцент върху понататъшното укрепване на институциите, доброто управление и принципите на правовата държава; насърчаването на добросъседски отношения и приобщаващо регионално сътрудничество; смекчаването на рисковете за стабилността, произтичащи от политическата поляризация, и стимулирането на социалноикономическото развитие; • стабилизиране на съседните на Европа държави: В южното съседство основната цел продължава да бъде дългосрочна устойчива стабилност чрез демократично насърчаване на приобщаващото управление, основано на принципите на правовата държава, укрепване на гражданското общество и социалната справедливост в региона. ЕС ще разшири допълнително усилията си за започване на нов етап на ангажираност с държавите от южното съседство, който има за цел изграждането на по-ефективни партньорства в контекста на преразгледаната европейска политика за съседство въз основа на засилена диференциация и съвместна отговорност и който показва колко важно е създаването на устойчивост. Засилваме ангажираността си и с държави, осъществяващи значими политически и икономически реформи, като се започне с Тунис, Йордания, Мароко и Ливан. След организираната през април 2017 г. в Брюксел международна конференция относно бъдещето на Сирия и региона и като се основава на конференцията в Лондон от 2016 г. и конференциите в Кувейт от 2013-2015 г., ЕС ще допринесе за подновяване на опитите да се даде допълнителен тласък на ръководените от ООН вътрешносирийски преговори в Женева, в т.ч. в съответствие със стратегията на ЕС за Сирия. ЕС ще активизира допълнително усилията за прекратяване на кризата в Либия и ще подпомага изграждането на либийски национални институции. Ще напреднем и с работата с международните партньори, целяща да се противодейства на терористични групи като Даиш/ИДИЛ и на техните тоталитарни идеологии.

По отношение на близкоизточния мирен процес ЕС ще продължи да търси начини за постигане на напредък по решение за две държави. На изток ЕС ще заеме твърда позиция в ангажираността си в подкрепа на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на всички свои партньори. Ще продължим да обсъждаме разногласията се с Русия и ще си сътрудничим, ако и когато интересите ни съвпадат. Демократично, стабилно, проспериращо и устойчиво източно съседство е основна цел на ЕС. За прекратяване на конфликта в Украйна ЕС ще продължи да настоява за пълното прилагане на споразуменията от Минск. Подходът на ЕС към Източното партньорство ще продължи да се основава върху принципите, договорени на срещата на върха в Рига през 2015 г. и определени в прегледа на европейската политика за съседство. Това позволява диференцирани, приспособени към конкретната държава отношения с партньорите въз основа на техните нужди и стремежи, както и на нашите общи интереси, и включва подкрепа за усилията за реформи, които са от решаващо значение за стабилни и проспериращи общества, в т.ч. в областта на принципите на правовата държава, основните права и стабилните и функционални демократични институции. На следващата среща на върха през ноември 2017 г. ще обсъдим необходимостта от продължаване на реформите и от непрекъсната стабилност, както и подкрепата на ЕС за това, а така също и програмата за идните години; • засилване на сътрудничеството отвъд региона на съседните държави: ЕС ще се стреми да постигне напредък по сътрудничеството за борба с тероризма, по ОПСО, външната политика, енергийната сигурност, икономиката и търговията със Съединените американски щати, които ще продължат да бъдат основен партньор в почти всички аспекти на външната дейност на ЕС. Внимание ще бъде отделено и на споразумението за стратегическо партньорство и Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Канада. Важен приоритет ще бъде приключването на преговорите в Азия за рамкови споразумения заедно с търговски и инвестиционни споразумения, по-специално споразумението за стратегическо партньорство с Япония. На регионално равнище процесът по линия на АСЕМ (среща „Азия-Европа“), срещата на върха ЕС-CELAC (октомври 2017 г.), срещата на върха Африка-ЕС (29-30 ноември 2017 г.) и работата по обновено партньорство с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн предлагат възможности за издигане на нашите партньорства на по-високо ниво в една променяща се международна обстановка. ЕС има също така реален интерес от насърчаване на стабилността и мирното разрешаване на конфликти в Азия и Африка. В Централна Азия ЕС се съсредоточава върху насърчаването на икономическото развитие и доброто управление с цел укрепване на стабилността в региона в съответствие със стратегията на ЕС за Централна Азия. ЕС ще продължи да подкрепя реформите и стабилизирането на Афганистан в съответствие със споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан и бъдещата стратегия ЕС—Афганистан. Също така ще укрепваме вече добре установените партньорства с международни организации като ООН, регионални организации като АСЕАН и ключови съществуващи и нововъзникващи участници в световен план като Бразилия, Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Мексико и Южна Африка. На световно равнище ЕС ще остане ангажиран с активната работа за укрепването и всеобщото приемане на многостранните договори и режими за разоръжаване, неразпространение и контрол над оръжията; • развитие: Политика и сътрудничество: това са основни елементи от външната дейност на ЕС и Съюзът ще се съсредоточи върху изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие в съответствие с новия Европейски консенсус за развитие. Ще започне подготвителната работа по инструментите за външна дейност за периода след 2020 г., като се отдаде необходимото внимание на поуките, извлечени от междинния преглед. Последващите действия във връзка с 1-вата Световна среща на върха по хуманитарните въпроси ще се съсредоточат върху изграждането на по-добра връзка между краткосрочната хуманитарна помощ и дългосрочното сътрудничество за развитие. ЕС ще работи за ефективни ответни действия по хуманитарните въпроси, като обръща особено внимание на дългосрочното разселване и устойчивостта; • търговия: Нарастващите антиглобализационни настроения, появяващи се из целия политически спектър както в ЕС, така и извън него, създават все по-големи затруднения за правителствата да демонстрират на гражданите, работещите и потребителите предимствата на отворената и основана на правила търговия. Трите председателства ще подсилят посланието, че търговията може да допринася за поддържането на високия жизнени стандарт, на който гражданите на ЕС се радват днес, и ще потвърдят ангажираността на ЕС за прогресивна и амбициозна програма в областта на търговията и инвестициите, стимулираща приобщаващия и устойчив растеж и развитието. Следва също така да приключи работата по съвместимите със СТО инструменти за борба с нелоялните търговски практики и нарушенията на пазара. Като фактор от световно значение ЕС има важна роля за направляване на глобализацията и за това да се гарантира, че тя е от полза за всички групи в обществото, като заеме водеща позиция в СТО, както и чрез договарянето на амбициозни, балансирани и всеобхватни многостранни и двустранни споразумения. Търговската програма на ЕС следва да се стреми към отваряне на пазарите по начин, който да подобрява отговорното бизнес поведение и управлението в световен мащаб по въпроси като трудовите права, защитата на околната среда и правата на човека. Това означава да продължи текущият процес на размисъл относно начините за подход към новите търговски споразумения. Продължаващата работа по споразумения за свободна търговия с региони и страни по целия свят ще бъде конкретна възможност да се покаже значението на търговията като двигател на растежа и като елемент, който допринася за устойчивото и приобщаващо развитие.

=====================
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница