Програма наименование на учебната дисциплина: Международно въздушно и космическо правоДата11.11.2017
Размер84.93 Kb.
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНО И СРАВНИТЕЛНО ПРАВО”

УЧЕБНА ПРОГРАМА 1. Наименование на учебната дисциплина: Международно въздушно и космическо право

 2. Вид учебна дисциплина: изборна

 3. Автор: проф. д-р Емил Константинов

 4. Курс:

 5. Хорариум: 30 академични часа лекции р.о. и 18 академични часа з.о.

 6. Методи за оценяване на знанията: устен или писмен изпитЦЕЛИ И АНОТАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Целта на обучението по международно въздушно право е даде знания и умения на юристите в една област на международното право, която има над стогодишна история. Обучението ще обогати юридическата им квалификация и ерудиция и ще им отвори нови и перспективни възможности за професионална изява и израстване. Курсът е ориентиран към правната уредба на най-бързо развиващата се международна транспортна система - авиационната, която е един от основните фактори на глобалната взаимозависимост на света и на световната икономика и на непрекъснато растящия пазар на въздушните превози на пътници, товари и стоки. Не по-малко е значението на използването на въздушното пространство и на въздухоплаването за националната и за международното сигурност. Във все по-засилващата се конкурентна борба на авиопазарите се повишава ролята на международното въздушно право за защита на търговските и на икономическите интереси. Без точното му и творческо прилагане не може да има успех и държавната политика и дипломация в областта на международните въздушни съобщения и участието й в международните организации и сключването и прилагането на международни договори. Това важи и за постигането на икономическите цели на авиопревозвачите, а също и защита на интересите на техните клиенти. Тези въпроси също ще са предмет на курса.
Обучение цели да даде юридическа квалификация на студентите в широката област на международния въздушен транспорт и неговите икономически, търговски и политически измерения. Ще бъде изучавана правния режим на въздушната пространство, както национално, така и международно. Студентите ще се запознаят с правния режим на полетите, на международните въздушни съобщения и на въздушния транспорт. Преподаването ще отдели особено внимание на правната уредба на търговската дейност на авиопазарите. Ще се разгледа правната регламентация на редовните и нередовните международни полети. Курсът включва международното сътрудничество в областта на международните въздушни съобщения и особено ролята на Международната организация за гражданска авиация /ИКАО/. Ще се изучава и уредбата на въздушния транспорт в Европейския съюз. Особено внимание ще се обърне на международната борба срещу незаконната намеса в дейността на авиацията, която заплашва нейната сигурност. Курсът включва и най-важната регламентация на въздушните съобщения в българското право. Включени са и важни практически въпроси и казуси.
Обучението по международно космическо право ще даде познания и умения на студентите в областта на правната уредба на космическото пространство, небесните тела, статута на космонавтите и космическите обекти и на космическите дейности. Те са неразделна част от нашия живот, който е вече напълно зависимо от космическите технологии, и засягат такива практически области като метеорологията, телекомуникациите /включително телевизия и интернет/, контрола на транспорта, навигацията и локализацията, изследването на земята от космоса, контрол на климата, предупреждение за катастрофи, управление на кризи, контрол на въоръженията, използването на космическите станции, сигурността, космическия транспорт, включително и предстоящите аеро-космически полети, космическия туризъм, и много други. Земните системи за снабдяване и услуги отдавна вече са се разпрострели в извънземното пространство. Все повече актьори, не само публични, но и частни, участват тези дейности. Изключително много нарасна броя на международните организации, заети със изследването и използването на космоса. На тези въпроси ще са посветени лекциите в курса.Те ще очертаят какви са реалните интереси и възможности на България, и по конкретно на нейните институции, граждани, академични институции и бизнес за участие в изследването и използването на космоса, както в национален план, така и в рамките на международното сътрудничество.
Обучението ще задълбочи специализираната квалификация на студентите по международно право и ще разшири техния правен хоризонт в посока на използването на най-новите технологии и правната му уредба. То ще открие пред тях допълнителна възможност за специализирана професионална изява в националната и международна администрация по проблемите на използването на космоса и на космическите дейности, въздушните съобщения и транспорт, контрола на въздушното пространство и на полетите, във военното дело, използването на въздушното и на космическото пространство, на космическите дейности и на авиацията за земни нужди включително и в морската дейност, в частния бизнес, свързан с изброените дейности и с превоза на пътници, стоки, и товари и съпътстващите го дейности, участие в използването на космическите станции и в международни космически проекти, включително и в сферата на туризма, транспорта, навигацията, комуникациите, опазването на околната среда, метеорологията, контрола на кризи и катастрофи, селското стопанство и много други.


КОМПЕТЕНЦИИ:
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина


 1. Ще познават

 • Нормативната уредба и националните и международни институции в областта на международното въздушно и космическо право;

 • Правния режим на националното и международно въздушно пространство;

 • Суверенните права на държавата върху въздушното пространство и правилата за използване на въздушното пространство над откритото море и морските свободни икономически зони;

 • Мястото на въздушното право в международното и в националното право и връзката му с другите области на правото;

 • Правната уредба на различните видове въздухоплавателна дейност;

 • Правната уредба на международните въздушни съобщения и на икономическата и търговската дейност, свързана с тях;

 • Ще са запознати с международните организации и с другите форми на международното сътрудничество в областта на авиацията;

 • Ще са запознати с международното наказателно право в областта на международните въздушни съобщения и по специално с борбата срещу терористичните актове в авиацията и гарантирането на сигурността във въздушното пространство;

 • Ще познават най-важните казуси в областта на международното въздушно право;

 • Правния режим на космическото пространство, небесните тела, правилата за собственост и за търговска космическа дейност;

 • Правния статут на космонавтите, на космическите обекти, включително на големите спътникови структури и станции, и тяхното използване, включително и за икономическа и частна дейности;

 • Правилата на въздушните полети и транспорт, включително търговския и на бъдещите аеро-космически пътнически полети и на космическия туризъм;

 • Отговорността за космическа дейност;

 • Правния режим на военното използване на космоса;

 • Правната уредба на космическите дейности със земно приложение, включително икономическо и търговско, като дистанционното изследване на Земята, комуникацията чрез спътници, включително за преки телевизионни предавания и контрол на транспорта , спътникови комуникации, космически транспорт, получаване на слънчева енергия, използването на източници с ядрена енергия, въпросите на интелектуалната собственост, застраховането и други, икономическото използване на космоса от частни фирми, опазването на околната среда, космическите дейности и международното търговско право и други;

 • Формите на международното институционално сътрудничество в областта на изследването и използването на космоса с оглед участието и интересите на България.


 1. Ще могат:

 • Да владеят и прилагат нормите в областта на въздушното и космическото право, отнасящи се до използването на най-новите технологични достижения, включително за икономическа и търговска дейности;

 • Да предоставят юридически услуги на националната и на международната администрация, а също и на частния бизнес, в областта на въздушното и космическото право, използването на въздухоплаването и на космическите дейности за земно приложение, и да заемат ръководни позиции;

 • Да повишат правна си квалификация и ерудиция и шансовете си за професионално израстване, включително и в международен план, на основата на знания и умения в областта на правото, уреждаща използването на най-новите технологични достижения;

 • Да изработват и прилагат международни договори в областта на въздушното и космическото право;

 • Да използват съвременния правен механизъм за регулиране на международните въздушни съобщения и на космическите дейности;

 • Да прилагат международното въздушно и космическо право в националното право и да подпомагат развитието на българското право и правораздаване в съответствие с международното;

 • Да консултират институциите, частния бизнес и неговите клиенти, да допринасят за постигането на икономическите им цели, особено при активния преход към либерализиране и интернационализиране на пазара.ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Предоставяне на студентите възможността да ползват за своята подготовка достъпна литература като учебни помагала, монографии и статии, също и международни и национални нормативни актове. Предоставяне и решаване на практически казуси и въпроси


Конспект

по Международно въздушно и космическо право


 1. Понятие и предмет на международното въздушно право.

 2. Източници и система на международното въздушно право.

 3. Основни принципи на международното въздушно право.

 4. Правен режим на международните полети.

 5. Правен режим на международните въздушни съобщения.

 6. Правно регулиране на търговската дейност на пазара на въздушния транспорт.

 7. Правно регулиране на нередовните международни въздушни превози.

 8. Международноправно регулиране на редовните международните въздушни превози.

 9. Международноправни средства за борба с незаконната намеса в дейността на гражданската авиация.

 10. Международната организация за гражданска авиация – ИКАО.

 11. Понятие и източници на международното космическо право.

 12. Основни принципи на международното космическо право.

 13. Правен режим на космическото пространство. Делимитация на въздушното с космическото пространство. Геостационарна орбита.

 14. Правен режим на небесните тела.

 15. Правен статут на космическите обекти.

 16. Правен статут на космонавтите.

 17. Отговорността в космическото право.

 18. Международноправно регулиране на военното използване на космоса.

 19. Международноправно регулиране на отделни космически дейности.

 20. Международно сътрудничество за изследване и използване на космическото пространство.

Препоръчана литература


Международно въздушно право

 • Николай Добрев, Международно въздушно и космическо право – Кратък курс, София, 2009.

 • Емил Константинов, Свободите на въздуха в договорите на НР България за международни въздушни съобщения, Издателство на Българската академия на науките, София, 1989.

 • Емил Константинов, Принципът на суверенитета над въздушното пространство в съвременното международно право, Издателство на Българската академия на науките,София, 1983.

 • Емил Константинов, Правният статут на Международната организация по гражданско въздухоплаване ( ИКАО), списание „Правна мисъл”, книжка 3, 1983, стр. 21 – 35.

 • Димитър Михайлов, Престъпления против сигурността на международната гражданска авиация, София, 1977.

 • Тодор Габровски, Въпроси на въздушното право, София, 1981.

 • Б. Николов, И. Лесев, И. Златев (съставители), Международен въздушен транспорт на НРБ, Наръчник от документи, том I и том II, София.прес, София 1979.

 • Бордунов, В. Международное воздушное право, Москва, 2007.

- Dempsey, P.S., EUropean Aviation Law, Kluwer Law International, 2004


- Haanappel,P., The Law and Policy of Air Space and Outer Space: A Comparative Approach, 2003
- Speciale, R., Fundamentals of Aviation Law, McGraw-Hill Professional, 2006


 • Milde, M. Essential Air and Space Law, London, 2008

Международно космическо право


- Николай Добрев, Международно въздушно и космическо право – Кратък курс, София, 2009.

 • Емил Константинов, Принципът на суверенитета над въздушното пространство в съвременното международно право, Издателство на Българската академия на науките,София, 1983.

 • А. С. Пирадов ( Ответственньiй редактор), Международное космическое право, Москва, Международньiе отношения, 1985.

 • Международное космическое право. Г. Жуков, Ю. Колосов ( ред.) Международное космическое право, Москва, 1999.

 • С. П. Малков. Медународное космическое право. Учебное способие. Санкт-Петербург, 2002.

 • Francis Lyall and Paul Larsen, Space Law, Ashgate, Farnham, Great Britain, 2009.

 • Diederiks-Verschoor, V. Kopal, An Introduction to Space Law, Austin, Boston, Chikago, New York, The Netherlands, 2008.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница