Програма Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище „ВсекиДата11.03.2018
Размер64.04 Kb.
#61797
ТипПрограма

Име на проекта:

Програма Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище „Всеки ученик може да бъде отличник”Наименование на финансиращата програма или организация:

ЦМЕДТ „Амалипе”Договор / Споразумение за получаване на безвъзмездна финансова помощ:

анекс от 04.2014г. към договор за сътрудничество и съвместна дейност от 11.12.2013г.Период на реализация на проектните дейности: 1 април 2014 – 15 юни 2015г.

Финансиране – средства финансирани от програмата, собствен принос на учебното заведение и обща стойност на проекта: 6850,00 лева

Училища партньори: ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени, СОУ ”Бачо Киро” гр. Павликени, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Батак, ОУ „Бачо Киро” гр. Бяла черква, ОУ „Филип Тотю” с. Върбовка.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Провеждане на семинари с учителите

11 учители от Община Павликени взеха участие в организираните от ЦМЕДТ „Амалипе” обучения за работа в мултикултурна среда. В рамките на три дни участниците имаха възможност да споделят добри практики и трудностите при изпълнение на програмата. На проведените работни срещи в училищата, преминалите обучение учители споделиха специфични подходи за задържане на децата в риск от отпадане, за мотивация на учениците за повишаване на успехите, за работа с родителите и ученическите съвети.

Дейност 2: Провеждане на родителски тренинги с цел повишаване мотивацията и компетентностите за училището като институция.

Осъществени дейности:

В рамките на дейност 2 партньорските училища от екипа провеждаха срещи на родителските клубове. Съобразно спецификата на проблемите във всяко училище обект на обсъждане с родителите бяха различни теми: Аспекти от финансовото управление на училището; Дейности за мотивиране на родителско участие в живота на училището; Мерки за ограничаване на тютюнопушенето, превенция на зависимостите и негативните явления в живота на младите хора; Здравни и хигиенни навици; Да знаем как да опазим живота и здравето на децата си; Безопасен път до училище; Къде да продължи образованието нашето дете?; Споделена отговорност – родители и учители в помощ на подрастващите.

ОУ „Св.Климент Охридски” гр. Павликени и СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени са средищни и в тях се обучават ученици от близките населени места от Общината. Обикновено родителите на тези деца не присъстват на родителските срещи, провеждани в училище. В рамките на проекта бяха проведени 4 изнесени срещи в различни населени места.

Представители на родителските клубове взеха участие в организираното от ЦМЕДТ „Амалипе” обучение „Активни родители – активни деца”. След обучението от Център „Амалипе” родителите представиха възприетото, от тях, знание на други родители.

Привлечени активни родители, съдействат на класните ръководители и педагогическите съветници за преодоляване на възникнали ситуации за задържане на децата в училище.Дейност 3: Междуучилищни беседи, дискусии

Проведена е една дискусия, на която ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени бе домакин и представи презентация за добрите практики за намаляване на отсъствията на учениците и превенция на отпадането. Акцент бе поставен върху начините за финансиране на тези дейности, както и на положителните резултати в тази посока. На срещата присъстваха представители на всички училища-партньори, както и модераторите от ЦМЕДТ „Амалипе”. На дискусията бяха обсъдени проблемите по отношение задържането на учениците и превенция на отпадането, както и провеждането на деня на ученическото самоуправление. Екипът от ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени сподели положителните резултати от въведеното дежурство на ученици в училище.

На срещата бяха обсъдени цели, задачи и дейности по Приоритет Образование, които да бъдат заложени в Общинския план за интеграция през следващия програмен период.

На 3 декември 2014 година се проведе дискусия между училищните екипи – партньори по проект „Всеки ученик може да бъде отличник”, финансиран от ЦМЕДТ „Амалипе” по програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”. Презентация по темата как можем да направим така, че децата да успяват направи г-жа Зорка Петкова – директор на Основно училище „Бачо Киро” – Бяла черква. Тя представи работата на педагогическата колегия на училището по този и други проекти, които изпълнява училището. След представянето участниците в събитието споделиха общи проблеми и обмениха идеи по отношение на работата си в посока намаляване отпадането на учениците и привличане на родителите като партньори във възпитателния процес.

На 26 март 2015г. СОУ „Бачо Киро“ се проведе кръгла маса на тема: „Насърчаване на родителското включване в училищния живот и превенция на отпадането”. В нея участваха учители и директори от почти всички училища от общината – СОУ „Бачо Киро“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Бачо Киро“ гр. Бяла Черква, ОУ „Кирил и Методий“ с. Батак, ОУ „Филип Тотю“ с. Върбовка, ПГАТ „Цанко Церковски“, както и гости от Нови Пазар, Каспичан и Шумен. Гости на кръглата маса бяха представители на Училищното настоятелство „Заедно за децата“ при СОУ „Бачо Киро“, г-жа Даниела Атанасова – началник на отдел „Закрила на детето“ и екип от специалисти, както и г-н Венелин Венков - модератор на Националната мрежа за децата. Изнесени бяха доклади, посветени на дейностите за задържане на учениците и успешни подходи за повишаване участието и ангажираността на родителите, работата по различни проекти и ролята на информирането на заинтересованите страни за намаляване на отпадането от училище. В рамките на кръглата маса бяха набелязани конкретни предстоящи мерки и дейности за училищно сътрудничество в посока разнообразяване и подобряване на ефективността от дейности за работа с учениците и техните родители.

На 25 юни 2015 г. в парк-хотел „Бора” гр. Павликени се проведе заключителна среща на училищата партньори. В срещата взеха участие 32 представители от СОУ „Бачо Киро“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Бачо Киро“ гр. Бяла Черква, ОУ „Кирил и Методий“ с. Батак, ОУ „Филип Тотю“ с. Върбовка. Представена бе презентация за отчитане изпълнените дейностите за периода 1 април 2014г. – 30 юни 2015г.

Дейност 4: Обмяна на опит между ученическите парламенти.

През учебната 2014-2015 учебна година училищата - партньори традиционно проведоха ден на ученическото самоуправление.

На 08 май 2015 г. се проведе съвместна дейност между учениците от начален етап на СОУ „Бачо Киро” и ОУ „Св. Климент Охридски” - рисунка върху асфалт на тема „Европа и аз“. 110 ученици участваха в инициативата, която се проведе на улица в близост до сградата на Община Павликени. Инициативата бе проведена в деня на самоуправлението на СОУ „Бачо Киро”. Учениците от Ученическия съвет, изписаха имената на двете училищата в центъра на дългата 42 метра рисунка.

На 23 април 2015 г., представителите на Ученическите съвети на СОУ „Бачо Киро“ и ОУ „Св. Климент Охридски“ реализираха съвместно обучение на тема: „Местна власт и местно самоуправление“. Участваха 29 представители на ученическите парламенти. След теоретичната част, участниците наблюдаваха заседание на Общински съвет – Павликени, където проследиха дискусиите по общинската програма за закрила на детето.

Семинар „Работа в екип за организиране на кампании“ за Ученическите съвети се проведе на 20 и 21 юни в комплекс „Света гора” гр. Велико Търново. В него взеха участие 40 представители на ученическите съвети от СОУ „Бачо Киро“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак и ОУ „Бачо Киро“ гр. Бяла черква. Бяха проведени обучителни сесии, посветени на подобряване на ефективността на Ученическите съвети и работата в екип. Учениците бяха разделени в седем смесени екипи, които да разработят информационна или застъпническа кампания по избор. В пленарна сесия бяха демонстрирани в детайли /с подробен план и информационни материали/ общо седем кампании: за превенция на дискриминация на сексуална основа, за коректно отношение към ученици със СОП, за чиста природа, за насърчаване на позитивен психоклимат в училище, за здравословно хранене, за пътна безопасност и толерантност.

Дейност 5: Спортни и културни мероприятия, екскурзии, зелени училища

За учениците, които са намалили отсъствията си и активно са участвали в училищните мероприятия бе организирано пътуване с познавателна цел. Проведени са 2 пътувания – до Добринище и Ловеч.

В периода 15 септември 2014 г.- 30 юни 2015 г. бе организиран футболен турнир, в който се включиха 10 отбора от 5-те училища - партньори по проект „Всеки ученик може да бъде отличник”, финансиран от ЦМЕДТ „Амалипе”. Турнирът се проведе на три етапа като първият в село Батак, вторият в спортна зала гр. Павликени, а финалният на 30.04.2015 г. на откритите спортни площадки в ОУ „Св. Климент Охридски” - Павликени.

На 14.01.2015г. деца от ОУ „Климент Охридски“ и СОУ „Бачо Киро“ посетиха сградата на Община Павликени, където се включиха в традиционния Ден на кмета и сурвакаха за здраве всички кметове на населените места в общината. 36 деца от училищата партньори по проект „Всеки ученик може да бъде отличник” участваха в празник по случай ромската нова година в с.Батак.

С цел участието на учениците в различни познавателни дейности бяха проведени 2 пътувания до гр. Дряново на 16.05.2015 г. и до гр.Велико Търново на 20.05.2015 г.

Учениците от училищата - партньори участваха в два Фестивала:

12 ученици участваха във фестивал в с. Патреш на 22.11.2014г.

38 ученици от училищата партньори взеха участие в 12 детски ромски фестивал „Отворено сърце”, което бе съчетано с познавателна дейност – посещение на музеи.

Учители от училищата - партньори присъстваха на тържествата по повод патронния празник на ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени на 25.11.2014г., ОУ „Бачо Киро”, гр. Бяла черква на 10.05.2015г. и СОУ „Бачо Киро”, гр. Павликени на 11.05.2015г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница