Програма "околна среда 2007 2013 г." Cci no: 2007BG161PO005 софия 2007 Съдържание на оперативна програма "страница1/26
Дата18.06.2018
Размер2.85 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

CCI No: 2007BG161PO005СОФИЯ 2007

Съдържание на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”:

A. Въведение 6

Б. Заключения и препоръки от предварителната оценка 8

В. Анализ на настоящата ситуация 16

I. Води 16

1 Водоснабдяване и водоползване 16

2 Канализационни системи 18

3 Национална система за мониторинг на водите 19

4 Законодателство и институционална рамка в сектора 19

II. Отпадъци 23

1 Генериране на отпадъци 23

2 Събиране на отпадъци (включително разделно) 25

3 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 25

4 Депониране 28

5 Законодателство и институционална рамка в сектора 29III. Терени, замърсени с отпадъци 32

1 Съществуващи депа за битови отпадъци и нерегламентирани сметища 32

2 Други замърсявания с отпадъци 32

IV. Въздух 34

1 Емисии на вредни вещества 34

2 Законодателство 35

V. Емисии на парникови газове (ПГ) 36

VI. Биоразнообразие 37

1 Диви растителни и животински видове и природни местообитания 37

2 Защитени територии и планове за управление 38

3 Разработване на националната част на мрежата НАТУРА 2000 39

4 Законодателство 40

VII. Шум 40

VIII. Нужди от финансиране в сектор “околна среда” 41

1 Оценка на необходимите разходи за сектор “околна среда” 41

2 Преходни периоди и програми за прилагане на директиви на ЕС 42

IX. Роля на предприсъединителните инструменти на ЕС за сектор “околна среда” 43

1 Програма ИСПА 43

2 Програма ФАР 44

3 Програма САПАРД 44

4 Опитът от предприсъединителните фондове 45

Г. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите. 46

Д. Стратегически цели и приоритетни направления на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 50

I. Стратегически цели на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 50

1 Главна стратегическа цел 50

2 Специфични стратегически цели 51

II. Приоритетни оси на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 54

1 Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали 55

2 Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци 62

3 Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие 68

4 Приоритетна ос 4: Техническа помощ 75

6. Съответствие на политиките и законодателството на Европейската Общност 78

1 Партньорство 78

2 Устойчиво развитие 79

3 Опазване на околната среда 82

4 Равни възможности 82

5 Защита на конкуренцията 84

6 Обществени поръчки 86

7. Финансов план на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 88

8. Институционална рамка за изпълнението на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 92

I. Основни институции, участващи в рамката 92

1 Управляващ орган 92

2 Междинно звено 93

3 Сертифициращ орган 94

4 Одитиращ орган 94

5 Дирекция “Вътрешен одит” 95

6 Орган за оценка на съответствието 95

7 Комитет за наблюдение на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” 95

8 Комитет за избор и координация на проекти по ОП “Околна среда 2007 –2013 г.” 96

II. Разпределение на задачите между управляващия орган, междинното звено и бенефициентите 97

1 Задачи на управляващия орган 97

2 Задачи, делегирани за изпълнение на МЗ 100

3 Задачи за изпълнение от страна на Бенефициента 102III. Оценка на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 104

IV. Финансово управление и контрол на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 106

1 Информация за компетентния орган за получаване на плащанията от ЕК и за компетентния орган за извършване на плащания към бенефициентите 106

1.3 Сертифициране и плащания 106

2 Описание на финансовите потоци по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 108

3. Счетоводна система, използвана за ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 111

4. Разкриване и докладване на нередности 111

5. Одит 112

5.1 Институции, извършващи одити по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 112

5.2 Видове одити, извършвани по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 112

5.3 Документи за одитната дейност 114V. Публичност и информация за ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 114

VI. Процедура за компютъризиран обмен на данни с ЕК 115

VII. Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 117

9. Списък с големи проекти за ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 119

10. Приложения 123

Приложение 1 124

Приложение 2 125

Приложение 3 127

Приложение 4 129

Приложение 5 133

Приложение 6 135

Приложение 7 153

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница