Програма "околна среда 2007 2013 г." Cci no: 2007BG161PO005 софия 2007 Съдържание на оперативна програма "страница1/26
Дата25.07.2016
Размер2.96 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

CCI No: 2007BG161PO005СОФИЯ 2007

Съдържание на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”:

A. Въведение 6

Б. Заключения и препоръки от предварителната оценка 8

В. Анализ на настоящата ситуация 16

I. Води 16

1 Водоснабдяване и водоползване 16

2 Канализационни системи 18

3 Национална система за мониторинг на водите 19

4 Законодателство и институционална рамка в сектора 19

II. Отпадъци 23

1 Генериране на отпадъци 23

2 Събиране на отпадъци (включително разделно) 25

3 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 26

4 Депониране 28

5 Законодателство и институционална рамка в сектора 30III. Терени, замърсени с отпадъци 32

1 Съществуващи депа за битови отпадъци и нерегламентирани сметища 32

2 Други замърсявания с отпадъци 33

IV. Въздух 34

1 Емисии на вредни вещества 34

2 Законодателство 35

V. Емисии на парникови газове (ПГ) 37

VI. Биоразнообразие 39

1 Диви растителни и животински видове и природни местообитания 39

2 Защитени територии и планове за управление 41

3 Разработване на националната част на мрежата НАТУРА 2000 42

4 Законодателство 42

VII. Шум 43

VIII. Хоризонтални мерки 44

IX. Нужди от финансиране в сектор “околна среда” 44

1 Оценка на необходимите разходи за сектор “околна среда” 44

2 Преходни периоди и програми за прилагане на директиви на ЕС 46

X. Роля на предприсъединителните инструменти на ЕС за сектор “околна среда” 47

1 Програма ИСПА 47

2 Програма ФАР 47

3 Програма САПАРД 47

4 Опитът от предприсъединителните фондове 48

Г. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите. 50

Д. Стратегически цели и приоритетни направления на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 55

I. Стратегически цели на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 55

1 Главна стратегическа цел 55

2 Специфични стратегически цели 56

II. Приоритетни оси на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 59

1 Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух 60

2 Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци 70

3 Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие 76

4 Приоритетна ос 4: Техническа помощ 84

6. Съответствие на политиките и законодателството на Европейската Общност 88

1 Партньорство 88

2 Устойчиво развитие 89

3 Опазване на околната среда 92

4 Равни възможности 92

5 Защита на конкуренцията 94

6 Обществени поръчки 96

7. Финансов план на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 98

8. Институционална рамка за изпълнението на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 102

I. Основни институции, участващи в рамката 102

1 Управляващ орган 102

2 Междинно звено 103

3 Сертифициращ орган 103

4 Одитиращ орган 104

5 Дирекция “Вътрешен одит” 105

6 Орган за оценка на съответствието 105

7 Комитет за наблюдение на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” 105

8 Комитет за избор и координация на проекти по ОП “Околна среда 2007 –2013 г.” 106

II. Разпределение на задачите между управляващия орган, междинното звено и бенефициентите 106

1 Задачи на управляващия орган 106

2 Задачи, делегирани за изпълнение на МЗ 109

3 Задачи за изпълнение от страна на Бенефициента 112III. Оценка на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 114

IV. Финансово управление и контрол на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 115

1 Информация за компетентния орган за получаване на плащанията от ЕК и за компетентния орган за извършване на плащания към бенефициентите 116

1.3 Сертифициране и плащания 116

2 Описание на финансовите потоци по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 117

3. Счетоводна система, използвана за ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 120

4. Разкриване и докладване на нередности 120

5. Одит 121

5.1 Институции, извършващи одити по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 121

5.2 Видове одити, извършвани по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 121

5.3 Документи за одитната дейност 123V. Публичност и информация за ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 123

VI. Процедура за компютъризиран обмен на данни с ЕК 124

VII. Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 126

9. Списък с големи проекти за ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 128

10. Приложения 132

Приложение 1 133

Приложение 2 134

Приложение 3 136

Приложение 4 138

Приложение 5 142

Приложение 6 144

Приложение 7 159

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница