Програма околна среда 2007-2013 г. Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитиеДата24.10.2018
Размер20.96 Kb.
#97063

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г. Европейски съюзЕвропейски фонд за регионално развитие

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци - Гълъбово”
ОБРАЗЕЦ № 22C


Примерен образец на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане при изпълнение на договор за обществена поръчка

До

/Възложител/.......................................


/адрес/.........................................
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №…......

ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Ние,......................................../банка/ със седалище .................................................../адрес/ сме уведомени, че на...................../дата/ между Вас, ......................................................./Възложител/, като Възложител и фирма................................................................................, със седалище......................................................................../адрес/, БУЛСТАТ....................................., като Изпълнител, е сключен договор за изпълнение на обществена поръчка .............................................../предмет на договора/ на обща стойност ............................................/цифром/......................................................./словом/. В съответствие с условията по договора, Изпълнителят е поискал авансово плащане в размер на ............................./цифром/ ............................................./словом/.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ........................................................., ние, ....................................................../банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ................./цифром/ ............................................................................../словом/ при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане деклариращо, че фирма .......................................................... не е възстановила посоченото авансово плащане в съответствие с условията на договора, с посочване на невъзстановената част.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна 28 дни след изтичане срока за изпълнение на строителните работи и при всички случаи изтича изцяло и автоматично в случай, че не са предявени претенции и ще бъде върната след.............. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ................................................................................./банка/.

При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с действащото законодателство на Република България.


………………2013 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ………………..

Този документ е разработен във връзка с Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз


Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> План за действие
docs -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
docs -> Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
docs -> Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница