Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19страница1/5
Дата16.10.2017
Размер0.64 Mb.
  1   2   3   4   5Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

BG161PO005/10/1.11/03/19
Проект №DIR-51011119-9-21 / 01.11.2010 г. „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”

Договор № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г.

Бенефициент: Община СмолянЕвропейски съюз

Кохезионен фондРешения за

по-добър живот4700 Смолян, бул.„България“ № 12, тел. 0301 / 626-62, факс 0301 / 624-26, e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg

ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН
Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011119-C009 /19.07.2011 г.


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ ”ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА

АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Данни за Възложителя

1.2 Институционална рамка

1.3 Ключова информация за Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян

1.3.1 Инвестиционна програма

1.3.2 Местоположение и обхват на проекта

1.3.3 Организация на изпълнението на Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

1.3.4 Продължителност на проекта
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

2.1 Цели на проекта

2.2 Задачи на проекта

2.3 Резултати и ползи от проекта

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3.1 Цел на обществената поръчка

3.2 Предмет на поръчката

3.3 Задание за изготвянето на прединвестиционни проучвания – обхват и съдържание

3.4 Задание за изготвянето на идеен проект на „ПСОВ” третично пречистване (отстраняване на фосфор)

3.5 Задание за изготвяне на работни проекти на В и К мрежи

4. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА5. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, АНГАЖИРАН ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА6. Изисквания към документите, които следва да бъдат изготвени в изпълнение на поръчката
7. Архив на проекта
8. ПУБЛИЧНОСТ
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Данни за Възложителя


Община Смолян

бул. „България” 12

Смолян 4700

Тел.: 0301 / 626-80

Факс: 0301 / 624-26

www.smolyan.bg1.2. Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в “Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”, финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и прaвителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013, и по-специално с цел разработване на прединвестиционно проучване, идеен проект за третичното пречистване (отстраняване на фосфор) на ПСОВ, работен проект за ВиК мрежата, както и изготвяне на парцеларни планове и схеми, и необходимите проучвания (геоложки и хидроложки проучвания и геодезически заснемания) необходими за реализацията на проекта.


Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1084/2006 от 11.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1164/94.
Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат осъществени и финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.


Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.
Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.


Специфичните цели на програмата са изведени както следва:

  • Опазване и подобряване състоянието на водите;

  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;

  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.
Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка, Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда".
Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.
В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", дирекция "Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.
Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” на Министерство на околната среда и водите.
Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране, Междинното звено извършва основно следното: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента.
В процеса на изпълнение на проекта, Междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта от бенефициента.
По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата, ще бъде Междинното звено.  
Оператор на ВиК системата на град Смолян
ВиК ЕООД Смолян е регионално експлоатационно дружество.
Собствеността на дружеството е разпределена както следва:

  • 100 % - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница