Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"Дата28.08.2016
Размер24.04 Kb.
#7677
ТипПрограма
Регионална дирекция по горите – Кюстендил изготвя проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” по приоритетна ОС 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” с референтен номер: BG161PO005/10/3.0/2/20 и наименование на проекта: „Опазване и възстановяване на местообитания и видове с висока консервационна стойност с принос към устойчивото управление на защитените зони в РДГ – Кюстендил”. Продължителността на проекта е 18 месеца. Бюджет на проекта е около 400 000 лв.

Цели на проекта:

 • Създаде благоприятен консервационнен статус за ценни видове и местообитания в защитените територии и зони на територията на РДГ – Кюстендил

 • Да създаде условие за подобряване на информираността за биоразнообразието, развитие на информационна, екологична и посетителска инфраструктура на РДГ – Кюстендил

 • Да създаде и изгради платформи за наблюдение на защитените видове и местообитания в територията на РДГ – Кюстендил

 • Да изгради ограда за защита на цените защитени видове в територията на РДГ – Кюстендил

Специфични цели:

 • Да се предприемат мерки за подпомагане възстановяване и подържане на ценни местообитания в зони по Натура 2000 и популациите на застрашени видове

 • Да се създаде интегриран модел за поддържане естествените местни ресурси на някои от най-застрашените животински и растителни видове, имащи местообитания, находища и популации на територията на РДГ – Кюстендил

Основни дейности са:

 • Организация и управление на проекта.

 • Биологични и екологични проучвания в защитените зони и територии с ценни местообитания и видове.

 • Консервационни дейности за поддържане и реинтродукция на застрашени видове и техните местообитания, включени в Приложенията по Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС.

 • Дейности по създаването на посетителска инфраструктура и информационно обезпечаване в защитените територии и зони.

 • Дейности по създаване на платформи за наблюдение на защитените видове и местообитания.

 • Дейност за създаване и изграждане на огради на ценни защитени видове.

 • Разработване на интегрирана схема за подпомагане устойчивото управление на защитените територии и зони.

 • Дейности за публичност.

 • Дейности по мониторинг и одит на проекта .

Защитени зони и територии:

 • Зони по Натура 2000 , Директива 92/43/ЕЕС , BG 0000134 “Чокльово блато”, BG 0000298 „Конявска планина , BG 0001012, „Земен”; BG 0000624, „Любаш”; BG 0000314, „Ребро”; BG 00001375, „Острица” BG 0000313„Руй” Директива 79/409/ЕЕС , BG0002101 ”Мещица”; BG0002089 “Ноевци”; BG 0002112 „Руй”. Защитена местност „Белите кладенци” , Защитена местност „Чоклъово блато”

Ценни видове и местообитания са:

 • Световно застрашени видове и/или видове от първостепенно значение за опазване в Европейския Съюз са: ливаден дърдавец (Crex crex), лалугер (Spermophilus citellus) видра (Lutra lutra), планински кеклик (Alectoris graeca), Пъстър пор /Vormela peregusna/. Застрашени находища на обикновения див божур (Peonia peregrina), на розовия див божур (Peonia mascula), на розмаринолистна върба (Salix rozmarinifolia) и петтичинковата върба (Salix peнtandra

Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> ` министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците
news -> Наредба за сечите в горите глава първа общи разпоредби


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница