Програма Описание/обхват/приоритетни оси Целеви групи Бюджет 1Дата02.11.2017
Размер86.92 Kb.
ТипПрограмаВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА АДМИНИСТРАЦИИ И БИЗНЕСА
Програма

Описание/обхват/приоритетни оси

Целеви групи

Бюджет

1.

ОП „Добро управление” 2014-2020

Приоритетните оси са 5:

 • Ос 1. Административно обслужване и е-управление

 • Ос 2. Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса дейности за:

 • Внедряване на инструменти и системи за управление на качеството, за управление на изпълнението, за оценка и самооценка на дейността на административните структури и за мониторинг на публични политики

 • Концентриране на функции и политики чрез функционални прегледи на публичните политики и провеждане на оптимизация

 • Подкрепа на процеса на децентрализация и деконцентрация

 • Развитие на бързи и ефективни методи за подбор на служители в администрацията

 • Развитие на механизми за управление на кариерата, включително чрез мобилност

 • Изграждане на система за мониторинг на ефективността на обученията

 • Развитие на транснационално сътрудничество и координация с държавите членки и с институциите на ЕС

 • Разработване на анализи, проучвания, оценки, обучения и др. дейности от НПО или мрежи/коалиции/платформи на НПО, както и от социално-икономическите партньори

 • Съвместни действия между администрации и НПО за реализация на публични политики

 • Създаване на система и механизъм за обмен на информация между заинтересованите страни в областта на устойчивия туризъм в територии по Натура 2000 и др.

 • Ос 3. Прозрачна и ефективна съдебна система

 • Ос 4. Техническа помощ за управлението на ЕСИФ

 • Ос 5. Техническа помощ

 • Централна администрация (администрация на МС, министерства, агенции и др.)

 • Областни администрации

 • Общински администрации

 • Структури на съдебната система (Висш съдебен съвет, ВАС, ВКС, Прокуратура, НИП и др.)

 • Неправителствени организации10-12 2017

336 млн. евро
2.

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“.

Приоритетните оси са четири, всичките свързани с регионалното развитие: • Ос 1: Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации

 • Ос 2: Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)

 • Ос 3: Нисковъглеродна икономика

 • Ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност

Програмата позволява на допустимите бенефициенти да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. • Публични органи и публично правни организации

 • Организации с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза

426 млн. евро
3.

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Подпомагат се дейности за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики, в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Географският обхват включва участието на три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Македония.
Приоритетните оси са три:

 • Ос 1. Предприемачество и иновации - дейности за изграждане на регионалния предприемачески потенциал, подобряване на конкурентоспособността, насърчаване и подпомагане създаването на нови МСП

 • Ос 2. Околна среда - дейности за засилване на интегрираните съвместни подходи за опазване и управление на богатото природно и културно наследство в региона като предпоставка и основа за устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Също така ще се подпомага развитието на региона като туристическа дестинация, насърчавайки развитието на идентичност „Балкани-Средиземно море“ като ще се търси баланс между туризма, опазването на околната среда, ефективността на ресурсите и икономическото развитие

 • Ос 3. Техническа помощ

 • Публични органи (министерства, агенции, областни администрации, общини и др.)

 • Организации с нестопанска цел

40 млн. евро
4.

Програма LIFE

2014-2017Финансов инструмент на ЕС за подкрепа на проекти, свързани с околната среда, който цели да допринесе за преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика с ефективно използване на ресурсите, за защитата и подобряването на качеството на околната среда и за спирането на загубата и възстановяването на биологично разнообразие, включително за подпомагане на мрежата „Натура 2000“ и справяне с влошаването на състоянието на екосистемите, Също така, тя цели да подобрявава разработването, изпълнението и прилагането на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата, както и да действа като катализатор и да насърчава интегрирането и целенасоченото включване на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики на Съюза и в практиките на обществения и частния сектор, включително чрез повишаване на капацитета на публичния и частния сектор. Програмата цели и да спомага за по-добро управление в областта на околната среда и климата на всички равнища, включително за подобрено ангажиране на гражданското общество, НПО и местните участници

За периода 2014-2017 г. тя включва 2 подпрограми:

 • Околна среда:

 • Природа и биологично разнообразие

 • Околна среда и ресурсна ефективност

 • Управление и информация, свързани с околната среда

 • Климат:

 • Смекчаване на последиците от изменението на климата

 • Адаптиране към изменението на климата

 • Управление и информация, свързани с климата

 • Обществени и частни органи, вкл. НПО

1,46 млрд.

5.

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

Териториалният обхват на Програмата включва участието на държавитe-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 3 области от територията на Украйна: Ивано-Франковска, Закарпатска и Одеса.

Приоритетните оси са пет: • Ос 1. Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион - дейности за подобряване на средата за балансиран достъп до знание и за увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации

 • Ос 2. Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион – дейности за устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси; за възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори; за подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска; за подобряване на готовността за управление на рискови ситуации

 • Ос 3. Подобрена свързаност на Дунавския регион – дейности за екологосъобразни и сигурни транспортни системи, както и за подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност;

 • Ос 4. Добре управляван Дунавски регион – дейности за повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства; за подобряване на системите за управление и капацитета на публични институции, ангажирани с развитието и изпълнението на целите на Дунавската стратегия

 • Ос 5. Техническа помощ

Национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации

269 млн. евро
6.

Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г.

Програмата цели създаването на подходяща за развитието на региона социално-икономическа среда, необходима за развитието на граничния регион, адресирайки две основни предизвикателства: да се инвестира във валоризацията и ефективно управление на територията и да се увеличи броя на трансграничните мрежи, взаимодействия и връзки в икономическата, социалната и екологичната сфера.
Допустимата област на Програмата включва 13 административно-териториални единици: 6 области в България (Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил) и 7 области в Сърбия (Bor, Zaječar, Toplica, Nišava, Pirot, Jablanica, Pčinja). В по-голямата си част териториалният обхват на програмата е идентичен с този от програмния период 2007-2013 г., с допълнение от 2 нови области: от българска страна – област Враца, а от сръбска страна – област Топлица.

Четири приоритетни оси: • Ос 1. Устойчив туризъм – дейности за съхраняване на природното и културно наследство; изграждане на дребномащабна спомагателна инфраструктура към туристическите атракции; подобряване на публична инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, канализация), свързана с природни, културни и исторически туристически обекти; изграждане на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура, стимулираща посещенията на туристическите атракции; разработване на схеми за съвместен транспортен достъп и за приключенски маршрути; подобряване на туристическите атракции за достъп на лица с увреждания; изграждане на съоръжения за достъп до информация и др.

 • Ос 2. Младежи – дейности за изграждане на дребномащабна инфраструктура свързана с младежки дейности, както и съоръжения за обучение и информация; създаване на дребномащабна „предприемаческа” инфраструктура; подкрепа за схеми и инициативи на младежкото предприемачество и др.

 • Ос 3. Околна среда – дейности за създаване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на бедствия; инвестиции в оборудване, свързано с устойчивостта на бедствия; подкрепа за дребномащабни интервенции /инвестиции; изграждане на капацитет, свързан с устойчивостта на бедствия и др.

 • Ос 4. Техническа помощ

 • Централни / регионални и местни органи; културни институти

 • Образователни институции и обучителни центрове

 • Регионални и браншови агенции за развитие, структури за подкрепа на бизнеса;

 • Неправителствени организации и туристически асоциации, и др.

34 млн. евроПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница