Програма opnet lan simulation using opnet Диана Георгиева БонджиеваДата01.02.2018
Размер49.06 Kb.
#52881

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г.


Изследване на локална компютърна мрежа чрез симулираща програма OPnet
LAN simulation using opnet

Диана Георгиева Бонджиева

Резюме: В настоящият доклад се изследва влиянието на различни LAN архитектури върху времето за отговор - един от основните критерии за оценка на работата на LAN мрежите. За целта se използва симулираща програма OPNET .

Ключови думи: Backbone, Daisy Chain, време за отговор

Abstract: In the current paper we are making study of the influence of different Lan architectures over response time - a fundamental measure for rating Lan performance. we use the OPNET simulation program for this purpose.

Keywords: Backbone, Daisy Chain, response time
І. ВЪВЕДЕНИЕ

В момента софтуерните симулации се използват все по-успешно и надежно. Много от предлаганите протоколи и хардуерни решения се тестват предварително в софтуерна среда преди да бъдат реализирани. Няколко са преимуществата при използването на програми за симулация и те са : по-малко време за развойна дейност на новият хардуер; възможност за експериментиране при различни сценарии на съчетанието хардуер-софтуер; понижаване на разходите; установяване на евентуални проблеми в хардуера, софтуера преди действителното им изграждане. Една от тези програми за симулация е OPNET. Тя е представена за пръв път през 1986г. и е използвана от най-пестижните организации за технологии в света. Някои от клиентите и са Пентагонът, цетръра UIC и много други. Чрез OPNET се се решават такива тежки проблеми като симулиране на големи вериги ефективно, анализиране и подобряване на параметрите на на мрежите.

С помощта на симулираща програма OPNET се изследва времето за отговор на различни архитектури на локална компютърна мрежа (LAN). Времето за отговор е важен критерий, с помощта на който се оценява скоростта на връзката към Интернет.

ІІ. анализ

Разглежданите архитектури за три : две реализации на Daisy Chain и една на Backbone. Те са пригодени за десет етажна сграда. Към всеки етаж има множество потребители свързани в работни групи.

Backbone архутектурата представлява мрежа, при която има един главен суич (core switch) в основата. Главният суич е свързан директно към всяка работна група на всеки етаж. Другите две архитектури представляват свързване на главните суичове в Daisy Chain. В първият случей главният суич е директно свързан към суича на първият етаж, суича на вторият етаж е свързан директно към суича на третият етаж и т.н. Във вторият случей на Daisy Chain топологията главният суич е преместен в центъра на мрежата (на петият етаж).
Същност на различните видове архитектури

Backbone архутектурата представлява голяма мрежа, която носи информация от по-малки линии,които са свързани с нея. Тя свързва възли на големи разстояния. Мрежата е съставена от един главен суич , сървър и десет LAN свръзани посредством 10Мbps връзка с този суич. Модел на тази архутектура е представен на фигура.1.

фиг.1. Backbone архитектура
Daisy Chain архитектурата представлява взаимна връзка между компютърни устройства, периферни или мрежови възли свързани последователно един след друг. Това е компютърен еквивалент на последователна електрическа мрежа. Главното предимство на Daisy Chain е простотата. Друго предимство е възможността на продукта (хардуера или софтуера) да продължи да функционира добре, когато е променен капацитета на потребителските нужди. При тази топология потребителите могат да добавят множество възли навсякъде по протежение на мрежата, докато се запълни капацитета. Мрежата Daisy Chain може да бъде дълга верига от гледна точка на дистанцията, но не е подходяща за ситуации, където възлите трябва да бъдат разпръснати в цял регион. В този случей кабелите трябва да са зиг-загобразни и цялата дължина на мрежата да може бъде съпоставяна с актуалната дистанция между възлите. Двата варианта на Daisy Chain архитектурата се състоят от главен суич, съответно сървър, десет на брой суича за всеки етаж и десет LAN, свързани помежду си чрез 10Мbps връзка. Разликата между тях е в позицията на главният суич. На фигури 2 и 3 са показани двете топологии Daisy Chain.


фиг.2. Daisy Chain с главен суич в основата

фиг.3. Daisy Chain с главен суич в центъра
Времето за отговор е един от основните параметри за оценка на работата на LAN архутектурите. То представлява полезното време за приемане на отговор при запитване за условията на мрежовата система, т.е. това е времето между края на подаване на заявка от страна на компютъра и началото на отговора. Основните препоръки относно времето за отговор са дефинирани преди тридесет години и те са :

  • 0.1sec – това е лимита, при който компютърната система реагира мигновено;

  • 1.0sec – лимита, при който трафика тече постоянно без да се чака много от страна на компютъра;

  • 10sec – потребителя забелязва закъсненията;

Влияние на трите вида топологии върху времето за отговор отчетено на различни етажи

Фигура 4 представлява симулация на времето за отговор за първият етаж при трите архитектури. Забелязва се , че при Daisy Chain с главен суич в центъра времето за отговор е най-голямо. Това се дължи на големият брой прескачания (hops), които се получават за по-отдалечените етажи.

Фигури 5 и 6 показват съответно времената за отговор за петият и десетия етажи при различните архитектури. От графиките се вижда, че най-голямо време за отговор има при

Daisy Chain с главен суич в основата поради изказаната по-горе причина. Колкото повече увеличаваме броя на прескачанията(в случея суичове), толкова повече нараства и времето за отговор. Това показва, че между времето за отговор и дължината на линията има права пропорционалност.

Backbone архитектурата осигурява най-малко време на време за отговор .фиг.4. зависимост на времето за отговор от типа архитектура за

първият етаж

фиг.5. зависимост на времето за отговор от типа архитектура за

петият етажфиг.6. зависимост на времето за отговор от типа архитектура за

десетият етаж


Daisy Chain архитектурата оперира бавно за потребителите в отдалеченият край на мрежата. Това се дължи на латентността, произтичаща от големият брой включени суичове. Решение на този проблем е преместването на главният суич в центъра. По този начин се намаляват броят на прескачанията за високите етажи и се подобряват времената им за отговор.
ІІІ. изводи

Времето за отговор се влияе различно от разгледаните LAN архитектури. Backbone архитектурата осигурява най-малко време на отговор, но въпреки това при нея има рисков фактор от гледна точна на това, че не е пригодена да издържа на голям трафик. Daisy Chain топологията е по-скъпа, осигурява по-бавен трафик, но е по-сигурна. С оглед на тези особености изборът на най-подходяща архитектура се определя в голяма степен от специфичните нужди на позвателите.литература:
[1] J. Theunis, B. Van den Broeck, P. Leys, J. Potemans, E. Van Lil and A. Van de Capelle, “OPNET in Advanced Networking Education”, OPNETWORK 2005, Washington D.C., USA, August 2005.

[2]Emad Aboelela, “ Computer Networks: Network Simulation Experiments Manual (San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 2003)

[3] L. Peeters, B. Rodiers, R. Swennen, K. Van Caekenberghe, “Wireless LAN”, internal student report 2001.
За контакти:

Диана Георгиева Бонджиева, студент спец „КТТ” при ФЕ на ТУ-Варна , ул. „Студентска” № 1, e-mail: manik4ka@abv.bg


Каталог: tu-varnascience -> images -> stories -> st sesiq 2008
st sesiq 2008 -> Identification of intramedullary nail holes using cone beam reconstruction and simulation techniques
st sesiq 2008 -> Проучване и анализ на методи за повърхностни и дълбочинни корекции на кожни увреждания research and analysis of methods for surface and skin-deep correction of skin harms
st sesiq 2008 -> Methodology and research of surface hardened layers of steel H12Mf (D2 aisi) Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев
st sesiq 2008 -> Influence of the propeller blades number and the propeller area ratio onto the optimal propellers characteristics
st sesiq 2008 -> Тори каньон – последствия и поуки torrey canyon – outcome and lessons руслан Филипов Резюме
st sesiq 2008 -> Екологичната санитария като подход за превръщане на отпадните материали от водите в ресурси
st sesiq 2008 -> Високоволтов високочестотен електронен трансформатор Даниел Георгиев, Крум Бешински
st sesiq 2008 -> Method of cold burning of fluorescent lamps with low and middle power
st sesiq 2008 -> Aнализ и оценка на микрообкръжавашата среда на функциониране на „манаус комерс” оод analysis and valuation of the micro-ambient surroundings of functioning of “Manaus Komers” Ltd
st sesiq 2008 -> Добромира Николова Хаджиева Резюме: Конволюционното кодиране намира широко приложение в съвременната комуникационна техника. Настоящият доклад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница