Програма от мерки Законова рамка и съдържание на разделастраница1/9
Дата14.01.2019
Размер1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Проект за план за управление на

Западнобеломорски район за басейново управление


VII. Програма от мерки
7.1. Законова рамка и съдържание на раздела:
Настоящите програми от мерки са изработени в изпълнение на изискванията на чл.157, т. 8 от Закона за водите, съгласно който Планът за управление трябва да съдържа:
І. Основни мерки, включително преглед на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, разпределени по групи, както следва:

а) списък на основните мерки, които осигуряват изпълнението на минималните задължителни изисквания и включват мерките, необходими за прилагането на нормативните актове за опазване на водите;

б) доклад за действията и списък на мерките, които осигуряват прилагане на принципа за по-пълно възстановяване на разходите за водни услуги, включително и за ресурса и опазване на околната среда;

в) списък на мерките за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за получаване на води с питейни качества;

г) преглед на мерките и дейностите за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни и на подземни води;

д) списък на мерките за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване или изисквания за издаване на разрешителни и техния периодичен преглед и актуализация;

е) определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването;

ж) списък на мерките за предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества;

з) списък на мерките за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни замърсявания;

и) списък на водните тела, за които данните от мониторинга или други данни показват, че целите за опазване на околната среда за дадено водно тяло не могат да бъдат постигнати чрез предвидените мерки и/или в поставения срок, включително предвидените програми от мерки, както и изследване на причините за възможното неизпълнение;

к) мерки за предотвратяване и намаляване на всички други значителни неблагоприятни въздействия върху състоянието на водите, установени при прегледа на въздействието от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води, с цел осигуряване на съвместимост между хидроморфоложките условия във водните тела и постигането на изискваното екологично състояние или добрия екологичен потенциал за водните тела, определени като изкуствени или силно модифицирани;

л) мерки за прекратяване замърсяването на повърхностни води с приоритетни вещества и за постепенно намаляване на замърсяването с други вещества, които могат да възпрепятстват постигането на целите за опазване на околната среда за повърхностните водни тела;

м) други мерки за предотвратяване на техническите загуби на замърсители и за предотвратяване и/или намаляване въздействието на аварийни замърсявания в резултат от наводнения, които включват:

- системи за откриване или предупреждение за такива събития;

- всички подходящи мерки за намаляване на риска за водните екосистеми в случаите на непредвидени аварии.
ІІ. Допълнителни мерки, които се прилагат към основните мерки за постигане на целите по раздел II.

За района на басейново управление на БД ЗБР са предложени като подходящи следните групи допълнителни мерки.

а) законодателни мерки;

б) административни мерки;

в) икономически и/или финансови мерки;

г) споразумения в областта на околната среда;

д) мерки за контрол на емисиите;

е) кодекси за добра практика;

ж) мерки за контрол на водовземането;

з) мерки за управление на потреблението, включително насърчаване на използването на водоспестяващи технологии в земеделието, промишлеността и бита, в районите, засегнати от засушаване;

и) мерки за ефективност и повторно използване на водите в промишлеността;

к) проекти за възстановяване или реконструкция;

л) образователни проекти;
ІІІ. Институционален и инвестиционен анализ на програмите от мерки, включително анализ на възвръщаемостта на разходите.
7.2. Източници на информация:

Настоящите Програми от мерки са в резултат на изготвените в рамките на проекта за ПУРБ “Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните води и подземните води” на основание глава Х, Раздел ІІ, чл.157 от Закона за водите; оценката на риска на водните тела, за които съществува вероятност да не постигнат поставените цели за опазване на околната среда, съгласно Раздел ІV, чл.156к от същия закон. Изпълнението им трябва да доведе до достигане на целите за опазване на околната среда за повърхностните и подземни водни тела и зоните за защита на водите.

Програмите от мерки са изготвени, като са взети пред вид следните документи, данни и разработки:


 1. Данни от НСИ от 1998 г. до 2006 г., издадени в годишници на НСИ.

 2. Информация, налична в БДЗБР- данни от разрешителните за водоползване и /или ползване; резултати от извършената контролна дейност по разрешителни и на водни обекти, както и информация, събрана и обобщена в процеса на подготовката на проекта за ПУРБ.

 3. Данни от бизнес-плановете на водоснабдителните дружества.

 4. Програми за развитие на общините в обхвата на басейново управление;

 5. Основни документи, разработки и резултати от дейността по проект: “Анализи и икономическа аргументация на програмите от мерки, включени в плана за управление на речните басейни” изпълнен от ЕКОРИС и служители на БДЗБР и финансиран чрез програмата МАТРА от холандското правителство.

 6. Проект “Разработване на икономически анализ на използването на водите”, разработен от Консорциум “София Консултинг Груп” и Икономическия институт на БАН .

 7. Резултати от изпълнението на Проект „Интегрирано управление на водите в Република България”, реализиран от Правителството на Япония чрез Японската Агенция за международно сътрудничество JICA

 8. Резултати от изпълнението на проект „Интегрирано управление на водите в речния басейн на р. Места/Нестос (II-ра фаза)”, Техническа помощ. Проектът се финансира от Програма ФАР, идентификационен №: Europe Aid/122 631/D/SER/BG.


7.3. Видове мерки:

По отношение необходимостта от прилагането им и сроковете за изпълнение мерките са разделени на две групи - основни мерки и допълнителни мерки. Обхватът и съдържанието на двете групи са описани в Закона за водите.

По отношение целите в състоянието на водите и водните обекти, за постигането на които са предназначени, мерките се разделят на мерки за управление и подобряване качеството на водите, мерки за управление на количеството води; мерки за предотвратяване на вредното въздействие на водите.
7.3.1. Мерки за управление и подобряване качеството на водите в това число:

Основни мерки:

- изграждане на нови и реконструкция на съществуващите пречиствателни станции за отпадъчни води от населените места;  - изграждане, реконструкция /или разширение на канализационните системи на населените места;

- проектиране, учредяване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците за питейнобитово водоснабдяване;
Допълнителни мерки:

- сътрудничество с общините за подобряване управлението на качеството на водите.

- законодателни мерки за третиране на отпадъчните води от промишлеността и големите животновъдни ферми.
7.3.2. Мерки за управление на количеството води

Основни мерки:

- намаляване на загубите във водоснабдителните мрежи;

- намаляване на загубите във напоителните мрежи и съоръжения.

- разрешителен режим на водовземането;


Допълнителни мерки:

- преглед и актуализация на разрешителните за водоползване и измерване на отнеманите води с оглед оптимално водоползване;

- измерване количеството на отнеманите води.
7.3.3. Мерки за предотвратяване на вредното въздействие на водите:
- подобряване вида и качеството на данните, необходими за предпазване от вредното въздействие на водите;

- промени в законодателството по отношение разпределението и отговорностите на институциите и задълженията им за стопанисване и извършване на дейности в границите на речните легла;

- разработване и приложение на планове за контрол на наводненията и осигуряване проводимостта на реките;

- синхронизиране и координация между компетентните ведомства въз основа на плана за управление.


7.4. Преглед на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда по чл.157, т. 8 от Закона за водите
7.4.1. Списък на основните мерки, които осигуряват изпълнението на минималните задължителни изисквания.
В тази група се включват мерките, необходими за прилагането на нормативните актове за опазване на водите. Те са определени на основание нормативните актове, транспониращи изискванията на Рамковата директива за водите и съпътстващите я директиви, описани в следващата таблица:

Списък на нормативните актове на Република България, транспониращи изискванията на ЕРДВ и съпътстващите я директиви, и необходимите мерки за прилагането имДирективи на ЕС

Нормативни документи в българското законодателство

Произтичащи от нормативните актове мерки

Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите 

Закон за водите – обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.

Изготвяне проект на ПУРБ до края на 2008г.

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС

НАРЕДБА №6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.1. Изграждане ПСОВ с допълнително пречистване на всички населени места с над 10 000 е.ж. - до 31.12. 2010г.

2. Изграждане ЛПСОВ на всички населени места от 2000 е.ж. до 10 000 е.ж - до края на 2014г.Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

Директива на ЕС 75/440/ЕЕС относно изискванията за качествата на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейнобитово водоснабдяванеУчредяване, изграждане и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

1. Правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;

2. Обучение и информиране на земеделските стопани за прилагане на правилата за добра земеделска практика;

3. Задължително изпълнение от земеделските стопани в уязвимите зони на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.


Директива за подземните води (80/68/EEC)

Директива за подземните води (2006/118/EC) – влиза в сила от 22.12.2013
НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води от 30.10.2007 г.

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 за качеството на водите предназначени за питейно-битови цели.Учредяване, изграждане и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване за подземни води

Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни към нея, всички изменени от Директива 91/692/ЕЕС

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване


1.Издаване на разрешителни за заустване с индивидуални емисионни ограничения и контрол на изпълнението на условията в разрешителните.

С цел прилагане на изискванията и сроковете в гореописаните нормативни документи, на територията на БД ЗБР е необходимо прилагането на следните основни мерки:


7.4.1.1. Изграждане пречиствателни станции за отпадъчни води от населените места (ПСОВ)

Тази мярка е задължителна в изпълнение на изискванията и сроковете съгласно НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. По нея са обособени две групи от мерки:


І. Изграждане ГПСОВ с допълнително пречистване на всички населени места с над 10 000 е.ж. - до 31.12. 2010г.

  За района на басейново управление за БД ЗБР е необходимо да бъдат изградени общо 8 бр. ГПСОВ за населените места с над 10 000 е.ж. (еквивалентни жители). От тях 4 бр. ГПСОВ ще обслужват 112 000 е.ж. по поречието на р. Струма – за градовете Петрич, Сандански, Симитли и Сапарева баня с прилежащите населени места. В поречието на р. Места е необходимо да бъдат изградени 4 бр. ГПСОВ за населени места и агломерации, обслужващи общо 81 000 е.ж. – за градовете Банско, Гоце Делчев, Белица и Хаджидимово.

  С цел – осигуряване на ефективно пречистване на отпадъчните води за всички нови ГПСОВ е задължително едновременно изграждане на довеждащи колектори за отпадъчни води и изграждане /реконструкция на съществуващата канализация – съгласно изискванията на ОПОС само при тези условия се допуска финансиране на проектите.
ІІ. Изграждане ПСОВ за всички населени места от 2 000 до 10 000 е.ж. - до 31.12. 2014 г.

В района на басейново управление за БДЗБР за изпълнение на това изискване е необходимо изграждане на 40 бр. ПСОВ, обслужващи общо 140 860 е.ж. От тях в поречието на р. Струма трябва да бъдат построени 19 броя ПСОВ, обслужващи 66 320 е.ж. В поречието на р. Места е необходимо изграждане на 18 броя ПСОВ, обслужващи 62 790 е.ж. В басейна на р. Доспат е необходимо изграждане на 3 броя ПСОВ, обслужващи 11 750 е.ж.

Характерно за населените места в нашия район е, че в по-голямата си част броят на населението им е в долната граница за тази група. В ограничени случаи за някои населени места е възможно да се съберат отпадъчните води и се изгради обща ПСОВ с по-голям капацитет. Над 50 % от предвижданите ПСОВ ще обслужват население от 2 000 до 4 000 е.ж., като броят им по речни басейни е съответно 11 бр. – за поречието на р. Места, 12 бр. – за поречието на р.Струма и една – за поречието на р. Доспат. За този вид ПСОВ инвестиционните разходи са по-високи. Цената на услугата за пречистване на води при експлоатацията им ще бъде също относително по-висока. Анализ на тази ситуация е показан при изчисленията за възвръщаемост на разходите.
ІІІ. Реконструкция на съществуващи ПСОВ в поречие Струма.

Действащите в настоящия момент 4 бр. ГПСОВ в района на БД ЗБР - обслужващи 222500 е.ж.- в гр. Перник, Радомир, Кюстендил, Дупница са амортизирани. Ефектът от пречистването им не е добър. Предвижда се реконструкция на съоръженията в тях, с въвеждане на допълнително пречистване по азот и фосфор.


7.4.2. Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за получаване на води с питейни качества

В тази група се включва изграждането на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. Мярката е задължителна за изпълнение на изискванията на Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, и транспониращата я НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

За изпълнението на тази основна мярка е необходимо проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около всички водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

На територията на БДЗБР са регистрирани общо 486 бр. водовземни съоръжения за подземни води, разположени в почти всички подземни водни тела (само с 1 изключение).

За водовземане за питейно-битови нужди от повърхностни води до този момент има издадени разрешителни за общо 50 бр. водовземни съоръжения – 42 бр. в поречието на Струма, на територията на 22 бр. повърхностни водни тела, 8 бр. съоръжения в поречието на р. Места, разположени в 6 бр. повърхностни водни тела и 1 бр. водовземно съоръжение в поречието на р. Доспат.

При определянето на водните тела в БД ЗБР не са обособени като отделни водни тела обектите, водите на които се използват за питейно-битово водоснабдяване. Това обстоятелство налага мерките за защита на водите за питейно-битови нужди, да се прилагат само за тези участъци от водните тела, които са разположени в близост до водовземните съоръжения, и мерките за защита да се съсредоточат в само в частта от водното тяло, в която може да се повлияе върху качеството на водите в съответното съоръжение. На практика е невъзможно при така определените водни тела да се предвидят мерки за защита на водите в цялото водно тяло от въздействие.


7.4.3. Преглед на мерките и дейностите за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни и на подземни води.

Тази мярка се прилага на практика чрез въвеждане на разрешителен режим за водовземане за стопански цели, което е в изпълнение на изискванията на ЕРДВ и на Закона за водите. Една от функциите на басейновите дирекции е издаване на разрешителни за водовземане от подземни и повърхностни води. За обектите, разположени на територията на БД ЗБР се издават разрешителни за водовземане от повърхностни и от подземни води, на базата на преценка за наличие на необходимия ресурс във водното тяло и приоритетите за задоволяване на изискванията, определени със Закона за водите. При необходимост се ограничава водоползването или се отказва издаването на разрешително, а също могат да се актуализират разрешените водни количества. Този процес е регулиран от нормативните документи и се извършва непрекъснато в рамките на дейността на дирекцията.


За регулиране на водовземането на подземни води за задоволяване на лични нужди е въведен регистрационен режим на кладенците, които се ползват от населението. От тях съгласно Закона за водите е разрешено водовземане, главно с цел –напояване, в размер на 10 куб.м на денонощие. На територията на БДЗБР са регистрирани около 33 000 бр. такива кладенци. Влиянието на водовземането от тях не е определено като значим натикс върху количественото състояние на подземните водни тела.
7.4.4. Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване

Регламентирано е чрез изискването за издаване на разрешителни за заустване в повърхностни водни обекти по реда на Закона за водите, в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. В Наредба № 10 се съдържа условие за издаване на разрешителните за заустване за срок от 3 до 6 години, след което се извършва актуализация на параметрите в тях, включително на индивидуалните емисионни ограничения, които се съобразяват с актуалните данни за имисионното състояние на водното тяло.

На територията на БД ЗБР няма идентифицирани зауствания на отпадъчни води в подземни водни тела.
7.4.5. Определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването.

При извършване на анализа на антропогенното въздействие на територията на БД ЗБР не са идентифицирани водни тела, състоянието на които да е повлияно от дифузно замърсяване. Предвидените основни мерки са:

- учредяването и експлоатацията на СОЗ около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване;

- осигуряване спазването на ограничителни режими в различните по статут защитени територии;

- спазване на правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, определени със Заповед №РД-09-431/22.08.2005 г. на Министъра на земеделието и горите (Мярка по Наредба №2 от 13.09.2007 г.);

- обучение и информиране на земеделските стопани за прилагането на правилата за добра земеделска практика (Мярка по Наредба №2 от 13.09.2007 г.);

- прилагането на всички изисквания на екологичното законодателство по отношение депата за отпадъци.

Считаме, че прилагането на основните мерки, предвидени за осигуряване доброто състояние на подземните водни тела, ще бъде достатъчно за постигането на екологичните цели.

Застрашените от замърсяване води, които чрез просмукване или оттичане могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски източници на територията на цялата страна, са определени със Заповед № РД-795/10.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на уязвимите зони. Тъй като за района на Басейнова дирекция Западнобеломорски район не са определени такива, не е необходимо залагане като задължително изпълнение от страна на земеделските производители на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници, утвърдена със съвместна Заповед на Министъра на земеделието и горите и Министъра на околната среда и водите - №РД-750/03.10.2006 г. и №РД-09-894/11.10.2006 г.

Разработването на програма за обучение на земеделските производители по спазването на Правилата за добра земеделска практика е възложено от Министъра на земеделието и храните и на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). НССЗ има задължение да предоставя безплатни обучения и консултации на земеделските производители.

7.4.6. Мерки, които осигуряват прилагане на принципа за по-пълно възстановяване на разходите за водни услуги, включително и за ресурса и опазване на околната среда.

Такива мерки на практика се прилагат чрез подходящо ценообразуване на услугите за доставка на вода от операторите на този вид дейност. В условията на Р България прякото прилагане на изчислените съгласно изискванията на ЕРДВ цени е ограничено и поради дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която налага ограничения пред прякото прилагане на икономическия подход при доставките на вода от ВиК – операторите.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница