Програма по английски език /първи чужд езикДата22.07.2016
Размер124.87 Kb.
ТипПрограма

Програма по английски език /първи чужд език/


за изпит за промяна на годишна оценка

върху материала за 9 клас

Учебник: FCE ResultPaul A Davis and Tim Falla - OxfordI. Времетраене: Писмен изпит – 3 астрономически часа


Устен изпит – до 30 минути
II. Формат на изпита:

А. Писмен изпит

І. ДИКТОВКА

Диктовката е откъс от художествен или научнопопулярен текст с дължина 20-22 стандартни реда (60 знака). Текстът за диктовка се чете три пъти. Първото четене е на целия текст с нормална скорост, при което учениците не пишат. Второто четене е със скорост за диктуване. Препинателните знаци също се диктуват. При третия прочит се чете отново целият текст с нормална скорост. След приключване на диктовката учениците разполагат с 10 минути за проверка.ІІ. ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ – текстове с въпроси към тях

ІІІ. USE OF ENGLISH

1.Open the brackets (разкриване на скоби) – глаголите трябва да бъдат използвани в съответното време / форма според контекста.

2.Multiple Choice Cloze – празните места в текста трябва да се запълнят с една правилна форма от зададените четири.

3.Open Cloze – празните места в текст се попълват с дума, която смислово и граматически да се вписва в контекста.

4.Keyword Transformations – дадено е началото и края на изречение и задължителна ключова дума. Необходими са между 2 и 5 думи, за да се попълни второто изречение по такъв начин, че да е подобно по значение на първото.

5.Word Formation (словообразуване) – търси се дума със същия корен като изходната, с която да се попълни празното място в текста.

ІV. ПИСАНЕ НА ЕСЕ- Обем – 220 – 250 думи.

Инструкция

за проверка и оценка на писмените работи от изпит за корекция на оценката по английски език за 9 клас – първи чужд език
Диктовка – за всяка грешка се отнемат 0.25 стотни.

Четене с разбиране- за да се постави оценка Среден 3.00 трябва 50 % от отговорите да са верни.

Граматика - за да се постави оценка Среден 3.00 трябва 50 % от отговорите да са верни.

Есе – задачата за съставяне на писмен текст се оценява по следните критерии:

- спазване на зададения обем;

- съдържание;

- езиков регистър;

-логическа последователност на изложението;

- правописна и логическа последователност;

Крайната оценка на всяка писмена работа е средноаритметична от оценките на отделните компоненти с точност до 0.01

B. Устен изпит

Конспект


unit

topic

vocabulary

grammar

1.

The circle of life

Describing personality

Talking about the future

2.

Wild

Describing natural landscapes

Verb patterns

3.

What’s so funny?

Extreme adjectives

Talking about the past

4.

Inspired

Films

Simple and continuous tenses

5.

Real or fake

Verbs connected with speech

Reported speech

6.

Journeys

Travel

Modal verbs:advice,ability,prohibition and obligation

7.

I get the message

The verb ‘get’

Passives

8.

A matter of taste

Food

Speculating about the present and past

9.

Going to extremes

Compound adjectives

Relative clauses

10.

All in the mind

Mental activities

Comparatives and superlatives

11.

Man and machine

Gadgets and their parts

Conditionals

12.

Make a difference

Achievement and success

Causative verbs; have, make, let and get

В устния изпит се оценяват познания по граматика, свобода на изказване, лексикално богатство, употреба на типични за английския език фрази и словосъчетания.


Окончателната оценка е цяла и се оформя, като се съберат резултатите от компонентите от писмения и устния изпит.

Програма по английски език /първи чужд език/


за изпит за промяна на годишна оценка

върху материала за 10 клас
Учебник и учебна тетерадка CAE Result, Oxford

I. Времетраене: Писмен изпит – 3 астрономически часа


Устен изпит – до 30 минути
II. Формат на изпита:

A. Писмен изпит

І част – Dictation

ІI част – Reading comprehension

ІII част – Use of English

- Cloze test (Multiple choice)

- One word only

- Error identification

- Word formation

- Key word transformations

ІV част – Writing an essay (approximately 250-300 words)
B. Устен изпит

В устния изпит се оценяват познания по граматика, свобода на изказване, познаване на учебното съдържание на учебника и учебната тетрадка, употреба на типични за английския език фрази, словосъчетания, фразови глаголи, идиоми.
III. Механизъм за оценяване:

Всеки от четирите компонента на писмения изпит се оценява по шестобалната система с точност до 0.01. Общата оценка е средноаритметична от оценките на отделните компоненти на изпита.

Оценката от устното представяне на темата е цяла единица по шестобалната система.

Крайната оценка на изпита за промяна на оценката по английски език за 10 клас е средноаритметична от оценките на писмения и устния изпит.

Конспект


1.

Describing a person’s character, skills and abilities; Review of tenses, Character adjectives,

Expressions with luck
2.

Customs and Traditions; Gerund and infinitives, Relative clauses3.

Looking Ahead; Phrasal verbs with up and down; Future forms; Expressions connected with age


4.

Into the Wild; Expressions with animals; Tenses


5.

Health; Direct and indirect speech


6.

Would you Believe it?; Verbs of moving and looking; Modals; Expressions with right and left


7.

Traces of the Past; Phrasal verbs with off and in; Participle clauses


8.

The Big Issues; Conditionals; Expressions with end


9.

Crime and punishment; Passives; Phrasal verbs with out and over


10.

Buying and Selling; Expressions with business, and words connected with shopping; Mixed conditionals and wishes


11.

Art and entertainment; Comparative and superlative; Three-part phrasal verbs


12.

A Changing World; Expressions with earth, world and ground; Adverbs and their meaning
Програма по английски език /първи чужд език/

за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 11клас
УЧЕБНИЦИ:

“LitUps! Essentials in British and American Literature for the 11th grade” – проф. Мадлен Данова, Райна Костова

Издателство „Просвета“
“New Proficiency Use of English”

Fiona Scott-Barrett

Longman
ПИСМЕН ИЗПИТ – /три астрономически часа/

Писменият изпит се състои от следните компоненти:

1. Диктовка – 250 думи 15 точки

2. Текст за четене с разбиране 10 точки

3. Текст върху лексика и граматика 45 точки

4. Есе върху литературен цитат – 250-300 думи 30 точки

Общо: 100 точки

Една точка (1 point) = 0,06.


НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

Тестът се оценява по шестобалната система с точност до 0,01.

УСТЕН ИЗПИТ – с продължителност до 30 минути

Устно представяне на тема от конспекта върху изучавания материал по английска и американска литература в 11 клас.

НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката от устното представяне на темата е цяла единица по шестобалната система.

Крайната оценка на изпита за промяна на оценката по английски език за 11 клас е средноаритметична от оценките на писмения и устния изпит, с точност до 0,01.
КОНСПЕКТ ЗА УСТНИЯ ИЗПИТ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНАТА ОЦЕНКА

ВЪРХУ МАТЕРИАЛА ЗА 11 КЛАС


1. The Renaissance. The English Reformation.

2. Elizabethan Literature. Renaissance theatre and drama.

3. William Shakespeare. “Romeo and Juliet”

4.Romanticism. Poetry: William Blake

Samuel Coleridge

George Byron

Edgar Allan Poe

Prose: Jane Austen “Pride and Prejudice”

5. The Victorian Age. Emily Bronte “Wuthering Heights”

Charles Dickens “Great Expectations”

Oscar Wilde “The Importance of Being Earnest”

6. Arthur Conan Doyle “The Hound of the Baskervilles”

7. Nathaniel Hawthorne “The Scarlet Letter”

8. Mark Twain “The Adventures of Huckleberry Finn”


Програма по английски език /първи език/


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 12 клас

 А. Писмен изпит - времетраене 3 часаI. Тест

- DICTATION                                     - 15 points

- READING COMPREHENSION       - 10 points

- CLOZE TEST                                  - 20 points

- ERROR IDENTIFICATION              - 20 points

- PARAPHRASE                                - 10 points

- ESSAY  (300-350 words)                  - 25 points

                                           Общо   - 100 points

Една точка (1 point) = 0,06.

 II. Превод на откъс от литературен текст

(Заб.: Оценката е средноаретмитична от I+II, с точност до 0,01 )

 Б. Устен изпит - времетраене до 30 минутиI. Биографии на автори; творби

William Butler Yeats

Thomas Stearns Eliot

Virginia Woolf

James Augustine Aloysius Joyce

Francis Scott Fitzgerald

William Faulkner

Ernest Hemingway

Ray Bradbury

Tennessee Williams

Terry Pratchett

 II. Литературни терминиModernism

Iceberg technique

Elegy

Allusion

Fantasy

Simile

Ambiguity

Exposition

Synecdoche

Metaphor

Climax

Rhyming scheme

Impressionism

Falling action

Poetic meter

Epiphany

Denouement

Point of view

Stream of consciousness

Science fiction

Repetition

Expressionism

Magic realism

Sentence structure

Cubism

Elegy
Symbolism

Postmodernism
Pastiche

Collage
 III. Превод на откъс от учебника за 12 клас - около 30  реда

(Заб.: Оценката е средноаретмитична от I+II+III, с точност до 0,01 )

 ЗАБЕЛЕЖКА: Крайната оценка е срдноаритметична от А+Б, с точност до 0,01

 Библиография: LitUps! Essentials in British and American literature for the 12-th Grade, Part two, проф. Мадлен Данова; допълнителни граматически материали: New proficiency Use of English - Fiona Scott-Barrett, издателство Longman


Програма по английски език /втори чужд език/


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
I. Учебник – Headway - Elementary – Liz and John Soars - Oxford

II. Времетраене – писмен изпит – 3 астрономически часа

- устен изпит– до 30 мин.

III. Формат: • Писмен изпит – Dictation, Reading Comprehension, Use of English, Writing (Composition – 100-150 words);

 • Устен изпит – върху граматичен и лексикален материал, характерен за съответното ниво.

IV. Оценяване – оценката е средноаритметична от писмения и устния изпит.
КОНСПЕКТ
1. Hello everybody! – to be, possessive adjectives, plurals, countries

2. Meeting people – questions and negatives, possessive’s

3. The world of work – present simple, jobs

4. Take it easy! – present simple, verbs, leisure activities

5. Where do you live? – There is/are, How many…?, Some and any; this, that, these, those

6. Can you speak English? – can/can’t; was/were; could; was born

7. Then and now – Past simple, time expressions

8. How long ago? – Past simple, negatives, ago

9. Food you like – count and uncount nouns, a and some, much and many

10. Bigger and better – comparatives and superlatives, have got

11. Looking good! – present continuous, Whose is it?, Possessive pronouns

12. Life’s and adventure – going to, infinitive of purpose

13. How terribly clever! – question forms, adverbs and adjectives

14. Have you ever? – Present perfect, past participlesПрограма по английски език – II чужд език


за изпит за промяна на годишна оценка

върху материала за 10 клас
Учебник: New Headway – Pre-Intermediate - Oxford

I. Времетраене: Писмен изпит – 3 астрономически часа


Устен изпит – до 30 минути

II. Формат на изпита:

A. Писмен изпит

І част – Dictation

ІI част – Reading comprehension

ІII част – Use of English

ІV част – Writing (approximately 100 - 150 words)

B. Устен изпит - граматични въпроси, лексика и разговор по дадена тема

III. Механизъм за оценяване:

Окончателната оценка е цяла и се оформя, като се съберат резултатите от компонентите от писмения и устния изпит.

При всяка допусната грешка в диктовката се отнемат по 0,25.

В граматическите упражнения за всяка допусната грешка се отнемат по 0,10.

В писмената задача (съчинение – описание или повествователно съчинение) се оценяват форма, езиково богатство, стил и граматични и правописни умения.

В устния изпит се оценяват познания по граматика, свобода на изказване, лексикално богатство, употреба на типични за английския език фрази и словосъчетания.


Конспект

1.

Getting to know you – Tenses, Questions, Question words, Parts of speech

2.

The way we live – Present tenses, Have/ have got, Making conversation

3.

It all went wrong – Past tenses, Irregular verbs, Making negatives

4.

Let’s go shopping – Quantity, Articles, Buying things

5.

What do you want to do? – Verb patterns, Future intentions, Hot verbs

6.

Tell me! What’s it like? – Comparative and superlative adjectives, Synonyms and antonyms

7.

Famous couples – Present perfect and past simple, for and since, Tense revision, Past participles, Adverbs, Word pairs

8.

Do’s and Don’ts – Have got (to), should, must, words that go together

9.

Going places – Time and conditional clauses, What if…?, Hot verbs

10.

Scared to death – Verb patterns, Infinitives, Describing feelings and situations

11.

Things that changed the world – Passives, Verbs and past participles, Verbs and nouns that go together


12.

Dreams and reality – Second conditionals, might, Phrasal verbs

13.

Earning a living – Present Perfect Continuous, Present Perfect simple versus Continuous, Word formation, Adverbs

14.

Love you and leave you – Past perfect, Reported statements, Words in contextПрограма по английски език /втори чужд език/


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 11 клас
УЧЕБНИК: NEW HEADWAY INTERMEDIATE, Oxford University Press

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: ПИСМЕН И УСТЕН ИЗПИТ

Писменият изпит има времетраене 3 часа и се състои от следните компоненти:

Диктовка


Четене с разбиране

Лексико-граматичен тест (Use of English)

Съчинение или есе по зададена тема

Устният изпит проверява лексикалния запас и уменията на учениците да водят разговор по зададена тема, както и възможностите им да обясняват използването на изучените граматични категории.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

ДИКТОВКА


За всяка допусната грешка се отнемат по 0,25.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ

За всяка допусната грешка се отнемат по 0,50.

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕН ТЕСТ

За всяка допусната грешка се отнемат по 0,10.

СЪЧИНЕНИЕ ИЛИ ЕСЕ

При оформяне на оценката се взема под внимание съответствието на изложението на зададената тема, лексикален запас, стил и граматични познания.
КОНСПЕКТ НА ИЗПИТНИТЕ ТЕМИ

GRAMMAR


 1. Present Simple

 2. Present Continuous

 3. Present Simple versus Present Continuous

 4. Past Simple and Continuous

 5. Past Simple and Past Perfect

 6. Past Passive

 7. Modal verbs –obligation and permission: have(got) to, can, be allowed to, should, must

 8. Future forms: going to and will; Present Continuous

 9. Questions with like

 10. Verb patterns

 11. Present Perfect

 12. Present Perfect versus Past Simple

 13. Present Perfect Passive

 14. Conditionals: First Conditional/Second Conditional/Time clauses: when, before, after, as soon as, until

VOCABULARY

 1. Wonders of the modern world/Word formation/Words that go together

 2. Sport and leisure

 3. Art and literature/Collocations

 4. Countries and nationalities: customs, traditions, manners

 5. The weather

 6. Travelling around

 7. Describing food, towns and people/Collocations

 8. Jobs/Phrasal verbs

 9. Lotteries and millionaires/Base and strong adjectives: good, wonderful; tired, exhausted /Modifying adverbs: very tired; absolutely wonderful


ФОРМАТ НА ИЗПИТ ЗА ПРОМЯНА

НА ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН
Времетраене: 5 часа

Форма: Писмен изпит

Формат: I. Dictation


 1. Test

 • Reading comprehension

 • Cloze test

 • Error identification

 • Paraphrase

 1. Essay

 1. Translation of a passage of literary text

Крайната оценка е средноаритметична от I+II+III+IV, с точност до 0,01Заб.: Подготовката за изпита става по конспектите и учебниците за 9, 10, 11 и 12 клас.
Каталог: konspekti
konspekti -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
konspekti -> По дисциплината “Експлоатационни материали”
konspekti -> За специалност магистър-фармацевт 2012/2013 уч година
konspekti -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
konspekti -> Системна (кибернетична) теория на управлението
konspekti -> Конспект за изпита по фармацевтична ботаника
konspekti -> Финансово-стопанска гимназия „В. Левски монтана
konspekti -> Закон за запазване на механичната енергия. Потенциална енергия на тяло издигнато над земната повърхност. Потенциална енергия на пружина


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница