Програма по биология и здравно образование 11 клас І. Изпитни темиДата28.10.2018
Размер131.5 Kb.
ТипПрограма
Програма по биология и здравно образование

11 клас

І. Изпитни теми.Химичен състав на клетката.Неорганични съединения на клетката.Въглехидрати. Монозахариди.Олигозахариди и полизахариди.Липиди.Фосфолипиди.Белтъци.Структура на белтъците. Първична и вторична структура.Третична и четвъртична структура.Класификация и еволюция на белтъците.Функции на белтъците.Ензими – структура и механизъм на действие.Ензимна кинетика.Регулация на ензимната активност.Откриване на нуклеиновите киселини.Строеж на нуклеиновите киселини.Дезоксирибонуклеинови киселини.Структурни конформации на ДНК .Рибонуклеинови киселини.Вируси-откриване и произход.Химичен състав и строеж на вирусите.Възпроизвеждане на вирусите.Бактериофаги(бактериални вируси).Прокариотна клетка.Устройство на бактериите.Еукариотна клетка.Клетъчна мембрана.Немембранни органели.Едномембранни органели. ЕПМ и АГ.Лизозоми, пероксизоми, секреторни мехурчета и вакуоли.Двумембранни органели .Клетъчно ядро.Хромозоми.Методи за изучаване на клетката. Микроскопиране и фракциониране.Хроматография.Електрофореза.Изследване на молекули чрез маркиране.Микробни култури.Растителни клетъчни култури.Животински клетъчни култури.Модели на репликацията при прокариотните и еукариотните организми.Същност и механизъм на транскрипцията .Транскрипция при прокариотните и еукариотните организми .Обща характеристика и основни структури на транслацията .Генетичен код.Механизъм на транслацията .Пренос на информация в клетките. Видове преноси .Генни мутации.Регулация на генната активност. Оперонов и триптофанов модел.Регулация на генната активност при еукариотите.Обмяна на веществата в клетката .Енергия в клетката.Анаболитни процеси при прокариотите. Бактериална фотосинтеза. Хемосинтеза.Фотосинтеза. Светлинна фаза на фотосинтезата.Тъмнинна фаза на фотосинтезата. Цикъл на Калвин .Катаболитни процеси в клетката. Гликолиза.Цикъл на Кребс.Биологично окисление.Окислително фосфорилиране.Регулация на метаболизма в клетката.Клетъчно делене. МитозаМейоза .Сходство и различия между митотичното и мейотичното делене.Жизнен цикъл.Механизъм на диференциацията.Диференциация на клетките при многоклетъчните животни.Същност на биотехнологията.Култивиране на микроорганизми.Растителни протопласти.Биотехнологични продукти от рекомбинантните ДНК- технологии .Биогеотехнологии.Организмът- цялостна система .Тъкани, органи и системи от органи .Растителни тъкани.Тъкани при животните . Епителна тъкан.Съединителна тъкан.Мускулна, нервна и възпроизводителна тъкан .Движение.Дишане.Обмяна на веществата и енергия. Хранене.Отделяне.Транспорт на веществата .Обмяна на информация.Устойчивост и хомеостаза при животните.Регулация на жизнените процеси при животните .Хормонална регулация при животните.Нервна регулация при животните.Имунитет и хомеостаза.Реакции на имунната защита.Вирусни заболявания.Ваксини.Размножаване при организмите.Полово размножаване.Индивидуално развитие при гъби и растения.Полови процеси при многоклетъчните животни.Оплождане.Индивидуално развитие на многоклетъчните животни.Постембрионално развитие при многоклетъчните животни .Стареене и смърт.Наследственост на организмите.Изменчивост на организмите.Хромозомни болести при човека.Наследствени метаболитни болести при човека.


ІІ. Критерии за оценяване

Оценка Слаб 2

Се поставя на писмена работа, в която:

Не са усвоени основни биологични понятия и се допускат фактологични грешки. Не може да се използва правилно специфичната терминология и да се представят структури и процеси.Ученикът не може да определя по съществени признаци основни понятия и процеси, да класифицира основни понятия и да ги групира по съществени признаци.

Оценка Среден 3

се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения:

Ученикът трябва да знае и може да:


Изброява фактори на средата, групи химични елементи, въз основа на процентното им съдържание в клетката (макроелементи, микроелементи и ултрамикроелементи); видове делене на клетката и етапи на митоза и мейоза.


Описва чрез пример: методи за изучаване на клетката

Дефинира като назовава съществени признаци на: белтъци, нуклеинови киселини (ДНК, РНК), ген, генетичен код, вирус и вирион

Представя схематично като разпознава и допълва схема (с текст, означения и/или изображения) на равнищата на организация на живата материя; общ план на строеж на прокариотна и еукариотна (растителна и животинска) клетка; жизнен и митотичен цикъл; етапите в развитието на екосистемата; текстово и знаково

Сравнява като избира и групира дадени наготово твърдения за: структури на клетката и функционални връзки между тях, митоза и мейоза по етапи и резултат; за хаплоидна и диплоидна клетка, нежива и жива природа на равнище химични елементи и химични съединения

Назовава групите, в които се класифицират органичните съединения въз основа на броя и вида на мономерните единици.Оценка Добър 4

Се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения:

Ученикът трябва да знае и може да:


Изброява примери към: групи химични елементи, въз основа на процентното им съдържание в клетката; изброява и свързва видове делене с типа клетки, за които е характерно; изброява в последователност етапи на митоза и мейоза, наследствени болести при човека, видове ваксини.

Илюстрира с примери като групира и съотнася примери за: заболявания на човека, причинени от вируси.

Определя като назовава мястото на надмолекулните комплекси в микросистемата.

Описва и илюстрира с пример:

Дефинира пълно (родов признак, общи съществени признаци и логически съюзи между тях): белтъци, нуклеинови киселини (ДНК, РНК), ген, генетичен код, вирус и вирион.

Характеризира по дадени признаци същността на отделните екологични фактори, процесите репликация, транскрипция, транслация, метаболитните процеси в клетката;

характеризира по признаци: въглехидрати, белтъци, липиди, нуклеинови киселини по свойства, функции и значение; клетъчните структури по устройство и функция; етапите на митоза и мейоза чрез изображение в последователност.

Проследява като описва последователно етапи на възпроизводство на вирус.

Представя схематично равнищата на организация на живата материя;

представя (чрез текст или схема) общ план на строеж на прокариотна и еукариотна (растителна и животинска) клетка; чрез текст или схема жизнен и митотичен цикъл.

Сравнява по дадени признаци структури на клетката, митоза и мейоза по етапи и резултат, нежива и жива природа.

Класифицира като съотнася дадени примери към групите, в които се класифицират органичните съединения въз основа на броя и вида на мономерните единици.


Изяснява чрез анализ значението на водата и минералните соли за клетката; значението на митозата и мейозата за организмовия свят.

Представя схематично равнища на организация на мезосистемата представя схематично резултати от взаимодействия на гените (алелни и неалелни);

Изяснява чрез пример предимствата на половото размножаване.


Оценка Много добър 5

Се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения.

Ученикът трябва да знае и може да:


Изброява и илюстрира с примери: групи химични елементи, въз основа на процентното им съдържание в клетката; изброява и разпознава в текст или на изображение видове делене на клетката и етапи на митозата и мейозата.

Илюстрира с примери като самостоятелно дава примерите за:

заболявания на човека, причинени от вируси, наследствени заболлявания.Определя като назовава и представя схематично мястото на надмолекулните комплекси в микросистемата.

Дефинира и разпознава ген, вирус, вирион, генетичен код, белтъци, нуклеинови киселини.

Характеризира чрез описание по самостоятелно избрани признаци процесите репликация, транскрипция, транслация, метаболитните процеси в клетката, въглехидрати, белтъци, липиди, нуклеинови киселини, клетъчните структури;

характеризира чрез пример поведението като адаптация на организмите към средата; характеризира в последователност етапите на митоза и мейоза.

Проследява етапи на възпроизводство на вирус.


Представя (чрез текст или схема) и определя общо и различно в общ план на строеж на прокариотна и еукариотна (растителна и животинска) клетка; чрез текст или схема жизнен и митотичен цикъл и описва връзката между тях.

Сравнява структури на клетката и открива функционални връзки между тях; митоза и мейоза по етапи и резултат и определя хаплоидна и диплоидна клетка, нежива и жива природа и обосновава общо и различно .

Класифицира като назовава, дефинира и илюстрира с примери групите, в които се класифицират органичните съединения въз основа на броя и вида на мономерните единици.

Представя схематично равнища на организация на мезосистемата на отделните равнища и описва връзката между тях; представя схематично и обяснява резултати (от генетични задачи) от взаимодействия на гените (алелни и неалелни);

Изяснява чрез пример и мотивира избора на примера предимствата на половото размножаване.


Оценка Отличен 6

Се поставя на ученик, който може да:Изброява, илюстрира с примери и описва значението групите химични елементи, въз основа на процентното им съдържание в клетката;

Изброява, разпознава и мотивира отговора си за видове делене на клетката и етапи на митозата и мейозата.

Илюстрира с пример и мотивира принадлежността на примера към: заболявания на човека, причинени от вируси и наследствени болести.

Определя и назовава признаци за определяне на мястото на надмолекулните комплекси в микросистемата.

Дефинира, разпознава и обосновава принадлежността към: вид, белтъци, нуклеинови киселини (ДНК, РНК), ген, генетичен код, вирус и вирион.

Характеризира и разпознава по описание и/или на изображение: процесите репликация, транскрипция, транслация, метаболитните процеси в клетката, въглехидрати, белтъци, липиди, нуклеинови киселини, клетъчните структури; характеризира и представя схематично в последователност етапите на митоза и мейоза;

Проследява и представя схематично етапи на възпроизводство на вирус.

Представя схематично, илюстрира с примери и описва връзката между равнищата на организация на живата материя;

представя (чрез текст или схема) и аргументира принадлежност по общ план на строеж към прокариотна и еукариотна (растителна и животинска) клетка; представя, чрез текст или схема жизнен и митотичен цикъл на даден вид клетка в контекста на описана ситуация.

Сравнява по самостоятелно избрани признаци и аргументира избора на признаци за сравнение на: структури на клетката; на митоза и мейоза; на жива и нежива природа.

Класифицира като разпознава и обосновава принадлежност на органични съединения към групите, в които се класифицират според броя и вида на мономерните единици.


Доказва чрез пример значението на: водата и минералните соли за клетката; значението на митозата и мейозата за организмовия свят.

Доказва като планира, реализира и обосновава експеримент за наличие на органични и неорганични вещества в проби с различен състав; изходни вещества, крайни продукти и условия за протичане на метаболитни процеси.

Представя схематично равнища на организация на мезосистемата на отделните равнища и описва връзката между тях; представя схематично и обяснява резултати (от генетични задачи) от взаимодействия на гените (алелни и неалелни) и посочва болести, които предизвикват;

Изяснява чрез пример и мотивира избора на примера предимствата на половото размножаване.

Използва правилно специфична терминология и представя структури и процеси.

Определя по съществени признаци основни понятия и процеси.

Класифицира по определени признаци основни понятия.

Проследява връзката между отделни процеси /в клетката, организмът и в надорганизмово равнище.

Групира по съществени признаци основни понятия.Изяснява значението на процесите и явленията.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница