Програма по българска литература за 10-11 клас (авт.: Н. С. Бузиян, Н. В. Кара, В. Д. Пеева), утвърдена от мон на Украйна, 2011 гДата12.05.2017
Размер277.71 Kb.
ТипПрограма
УДК 371.315.811.163.2

Н. С. Бузиян,

методист в научно-методическата лаборатория на езиците и литературите на националните малцинства


в катедра «Методика на обучението на чуждестранни езици и езиците на националните малцинства»

методически препоръки за учителите по български език и литература

Резултати и перспективи за изучаването
на български език и литература

Изпълнявайки Конституцията на Украйна (член 10), Закона на Украйна «Про мови в Українській РСР», Закона на Украйна «Про освіту», Закона на Украйна «Про загальну середню освіту», Департаментът на образованието и науката при Одеската областна държавна администрация и Одеският областен институт за усъвършенстване на учителите извършват систематична работа за осигуряването на конституционните права на гражданите по изучаването на майчиния език и литература, използването на родния език като средство за общуване, съхраняване и развитие на родната култура.

Проблемите и перспективите в развитието и изучаването на българския език в училищата с български състав ученици са главни теми в дейността на Лабораторията на езиците на националните малцинства при Одеския институт за усъвършенстване на учителите, насочена за развитието на родния език, в случая — на българския.

Учебната дейност през 2014/2015 учебна година в началния курс по български език в училищата с български състав ученици ще се осъществява по Програма по български език за 1–4 клас (авт.: В. М. Терзи, Т. Г. Бучацка) утвърдена от МОН на Украйна, 2005; в 5–6 клас ще се работи по Програма по български език (5–9 клас), утвърдена от МОН на Украйна, 2012 г. (авт.: Н. С. Бузиян, Н. В. Кара, В. Д. Пеева, Н. А. Арнаутова), в 7–11 клас ще се работи по Програма по български език (5–12 клас), утвърдена от МОН на Украйна, 2005 г. (авт.: Л. Я. Романова, М. А. Матев). Обучението по българска литература в 10–11 клас ще се осъществява по Програма по българска литература за 10–11 клас (авт.: Н. С. Бузиян, Н. В. Кара, В. Д. Пеева), утвърдена от МОН на Украйна, 2011 г.

При оценяването на устни и писмени работи учителите трябва да използват критерии, утвърдени със заповедта на МОН на Украина от 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» і додаток до Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9 74 «Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Преди да започнем новата учебна година, трябва да си спомним за основните методически и организационни проблеми. Учителите по български език знаят, че целта на обучението по български език се определя от основната функция на езика като средство за общуване. Необходимото условие, за да се постигнат резултати в развитието на книжовно-комуникативните навици на учениците, е работата по преодоляването на диалектните отклонения в речевата им практика.

Предлагам в статията примерно тематично разпределение по български език за 6 клас (Програма по български език в 5–9 клас, утвърдена от МОН на Украйна, 2012 г. (авт.: Н. С. Бузиян, Н. В. Кара, В. Д. Пеева, Н. А. Арнаутова) и примерно тематично разпределение по български език за 3 клас (Програма по български език за 1–4 клас (авт.: В. М. Терзи, Т. Г. Бучацка) 2005 г., съставени от учителката Наталия Анатолиевна Арнаутова — учител висша категория, Болградска гимназия «Г. С. Раковски».

Тематично планиране по български език
в 6 клас

2 часа седмично, 70 часа годишноОт тях: за обобщение и преговор — 6, за нови знания — 29, за контрол — 3, за писмени работи — 3, за развитие на свързаната реч — 22, за упражнения — 7
Глобална тема, подтеми


Брой часове


Вид на урока


I. Текст. Стил.


10

1


Ключови думи на текста. Основна и допълнителна информация в текста.


1


Н/З


2


Структура на текста: начало, основна част, край. Съставяне на разширен план. Последователност, съразмерност на частите.


1


РСР


3
4


Стиловете в българския език (обща представа).


2


Н/З


5
6


Особености на научния стил.


2


Н/З


7


Изразително четене на глас на художествени и научно-популярни текстове — след извършване на изпълнителски анализ.


1


Н/З


8


България и Украйна на картата на Европа. Географско положение.


1


РСР


9


Съставяне на монологично изказване — повествование, описание, разсъждение. Годишни сезони. Лятната и зимната природа на България.


1


РСР


10


Тематична атестация по 1 тема.


1


обобщ


II. Лексикология


10

11


България при създаването си и сега. Хан Аспарух — създателят на българската държава


1


РСР


12


Сбит устен преразказ на текст–описание.


1


РСР


13


Тематични групи на думите.
(Съпоставяне между български
и украински език).


1


Н/З


14
15


Синоними, антоними (повторение и разширение)


2


РСР, упр


16


Омонимите в българския език.


1


Н/З


17


Най-често употребяваните фразеологизми в българския език.


1


Н/З


18


Тема и съдържание на диалога. Съставяне на диалог с помощта на опорни думи и самостоятелно. Диалог — разговор по телефона.


1


РСР


19


Преписване на текст. Българско народно творчество /народни песни и приказки/. Българският обичай Коледа.


1


контр


20


Тематична атестация по 2 тема.


1


обобщ


III. Морфология. I част


12

21


Граматическа и смислова страна на думата.


1


Н/З


22


Изменяеми и неизменяеми части на речта. Особености на морфологичния строеж на българския език.


1


Н/З


23
24


Съществително име. Собствени и нарицателни съществителни. Съществителни с конкретно и абстрактно значение.


2


Н/З, упр


25
26


Род и число на съществителното

име.2


Н/З, упр


27
28


Допълване на предложената в текста информация със собствени примери. Моето семейство. Роднински връзки. На гости при моите роднини.


2


РСР


29


Устно съчинение-описание. Моята къща


1


РСР


30


Развитие на уменията за изказване на оценъчни съждения за прочетеното. Христо Ботев в Одеса. Рецитиране на стихотворение.


1


РСР


31


Слухова диктовка.


1


контр


32


Тематична атестация по 3 тема.


1


обобщ


IV. Морфология. 2 част.


12

33
34


Членуване на съществителните имена.


2


Н/З, упр


35


Бройна форма на съществителните.


1


Н/З


36
37


Производни и непроизводни съществителни. Сложни съществителни. Употреба, произнасяне и правопис. Съпоставка на строежа на отделни думи в българския и украинския език.


2


Н/З


38


Отглаголни съществителни. Аудиране на текст.


1


Н/З


39


Писмен сбит преразказ — със съвместно съставен план.


1


писм. раб


40
41


Осмисляне на фактическото съдър­жание и причинно-следствените връзки в текста. Разбиране на прослушания текст. Околна среда и екология. Моят град. Градът, в който искам да живея.


2


РСР


42
43


Четене наум с разбиране на художествени и научно-популярни текстове. Васил Левски — национален герой на България. 3 март — Освобождението на България.


2


РСР


44


Тематична атестация по 4 тема.


1


обобщ


V. Морфология. 3 част.


12

45


Разиграване на готов диалог с опора на текста. Професии. Трудът е нещо, без което животът би изчезнал.


1


РСР


46


Писмено съчинение-описание, след съвместно обсъждане на съдържанието, с използване на опорни думи.


1


Писм. раб


47
48


Прилагателно име. Род и число на прилагателните.


2


Н/З, упр


49


Видове прилагателни. Правопис.


1


Н/З


50
51


Членуване и степенуване на прилагателните.


2


Н/З


52


Съставяне на разширен план на прочетен текст.


1


РСР


53


Самостоятелно разширяване на репликите в диалога.


1


РСР


54


Традиционни празници и обичаи. Българският обичай Баба Марта. Пролетният празник Лазаруване.


1


РСР


55


Зрително-слухова диктовка.


1


контр


56


Тематична атестация по 5 тема


1


обобщ


VI. Морфология. 4 част.


12

57
58


Местоимения. Лични и притежателни местоимения.


2


Н/З


59


Възвратни и показателни местоимения.


1


Н/З


60
61


Въпросителни, отрицателни, неопределителни и обобщителни местоимения.


2


Н/З


62


Относителни местоимения.


1


Н/З


63


Видове числителни имена.


1


Н/З


64


Произнасяне, правопис и употреба на числителните имена.


1


пис.раб


65


Коментар на речевата ситуация и стилистичните особености на текста при слушането. Делова документация. Обява.


1


РСР


66


Четене на глас на неголеми по обем несложни текстове от изучените стилове, типове и жанрове. Здравословен начин на живот.


1


РСР


67


Устен преразказ на текст. Защо трябва да спортуваме?


1


РСР


68


Тематична атестация по 6 тема.


1


обобщ


69
70


Повторение на изученото в 6 клас


2


упр


Тематично планиране по български език
в 3 клас

Сведения за часовете: 2 часа седсмично, 70 часа годино, от тях: за обобщение и преговор — 6 за нови знания — 26 за развитие на свързаната реч — 34 за упражнения — 4


Глобална тема, подтеми


Брой часове


Вид на урока


I. Текст


10

1


Повторение на изученото във втори клас.


1


упр


2


Текст. Тема и основна мисъл на текста.


1


н\з


3


Структура на текста. Заглавие и абзац. Видове текст (описание, повествование, разсъждение).


1


н\з


4


Ключови думи в текста. Устен подробен преразказ на текста «Котката и мишките».


1


РСР


5

6


Съставяне на изречения, текстове при помощта на опорни думи. Аз и моето семейство.


2


РСР


7


Устен кратък преразказ на прочетен или прослушан текст. Мързелан и орач.


1


РСР


8

9


Съобщение, изказване. «При лекаря».


2


РСР


10


Тематична атестация по 1 тема


1


обобщ


II. Синтаксис


11

11

12


Изречение. Видове изречения по цел на изказване (съобщителни, въпросителни, подбудителни, възклицателни).


2


н\з


13


Формиране на умения за работа с текст (четене с разбиране, анализ на съдържанието). Най-хубавото.

1

РСР


14

15


Въпросителни изречения (с въпросителни думи, с въпросителни частици).


2


н\з


16


Устно съчинение по преживяване. Как се прави съчинение по преживяване.


1


РСР


17

18


Главни и второстепенни части на изречението.


2


н\з


19

20


Обща представа за словореда. Текст-описание. Годишно време — есен.


2


упр,

РСР


21


Тематична атестация по 2 тема.


1


обобщ


III. Морфология. 1 част


11

22


Обща представа за частите на речта и граматическите им признаци. Откриване частите на речта в текста.


1


н\з


23


Овладяване техниката на четене (четливо, осмислено, правилно).


1


РСР


24


Съчиняване на разказ по дадено начало. Как съчиняваме разказ по дадено начало.


1


РСР


25


Собствени и нарицателни съществителни имена. Правопис на съкратените съществителни.


1


н\з


26

27


Род и число на съществителното

име.2


н\з


28


Контролен устен преразказ на текст «Шегобийци».


1


РСР


29

30


Членуване на съществителните имена. Употреба, правоговор и правопис.


2


н\з


31


Преписване на текст.


1


РСР


32


Тематична атестация по 3 тема.


1


обобщ


IV. Морфология. 2 част


12

33


Прилагателно име. Род и число на прилагателните имена.


1


н\з


34


Описание на животно. Устно съчинение-описание «Моето любимо животно».


1


РСР


35


Степенуване на прилагателните имена.


1


н\з


36

37


Членуване на прилагателните имена. Употреба, правоговор и правопис.

Аудиране на текст.2


н\з

РСР


38

39


Тема и съдържание на диалога. Съставяне на диалог при помощта на опорни думи. В магазина.


2


РСР


40


Глагол. Лице и число на глагола.


1


н\з


41


Изразително четене. Научаване на стихотворение наизуст. Обща представа за повелително наклонение.


1


РСР


42


Време на глагола.


1


н\з


43


Спомагателен глагол –СЪМ.


1


н\з


44


Тематична атестация по 4 тема.


1


обобщ


V. Морфология. 3 част


12
45

46


Числително име. Брой от 1-100. Бройни и редни числителни имена. Редактиране на диалектните отклонения.


2


РСР


47


Съставяне на диалог «Нашето училище, нашата класна стая».


1


РСР


48


Членуване на числителните имена.


1


н\з


49


Съчиняване на разказ по картини. Как съчиняваме разказ по картини.


1


РСР


50

51


Местоимения. Видове местоимения. Употреба на лични, притежателни, въпросителни и показателни местоимения.


2


н\з


52


Пълни, кратки и падежни форми.


1


РСР


53


Самостоятелно съставяне на диалог. Формиране на навиците за самопроверка.

Дните на седмицата.1


РСР


54


Правоговор и правопис на предлозите. Удвояване на предлозите
(в (във), с (със)).

Слушане на приказки. Преписване на текст.1


СР


55


Частици (ли, ще, дали, не, да). Употреба, правоговор и правопис.


1


н\з


56


Тематическа атестация по
5 тема. Диктовка.1


обобщ.


VI. Словообразуване. Фонетика.
Лексикология.12

57


Състав на думата.


1


н\з


58


Сродни думи. Производни думи.


1


н\з


59

60


Ударение. Потъмняване на гласите. Развитие на свързаната монологична реч. Облекло и обувки.


2


РСР


61


Звук и буква. Правопис и правоговор на безударните гласни. Преодоляване на диалектните отклонения.


1


н\з


62


Правопис и правоговор на звучните и беззвучните съгласни.


1


н\з


63


Четене наум с пълно разбиране на съдържанието (обем на текста — до 350 знака). Обща представа за думи без самостоятелно ударение.


1


РСР


64


Значение на думата. Еднозначни и многозначни думи. Пряко и преносно значение.


1


РСР


65


Синоними, антоними в речта. Работа с речници.


1


РСР


66


Писмо. Поздравителна картичка. Покана.


1


РСР


67


Съчиняване на приказка.


1


РСР


68


Тематична атестация по 6 тема.


1


обобщ


69

70


Повторение на изученото в 3 клас


2


упр


Полезни интернет-сайтове

МОН на Украйна — www.mon.ua

Департамент на образованието и науката — www.osvita.odessa.gov.ua

Одески областен институт за усъвършенстване на учителите — www.osvitaodessa.org

Катедра на научно-методическата лаборатория на националните малцинства — www.nmlnacion.wix.com

МОМН на България — www.mon.bg

Държавна агенция за българите в чужбина — www.aba.government.bg

Резултатите от областния конкурс
«Учител на година 2014» по български език

През учебната 2013/2014 година в областния конкурс «Учител на годината» бе включена номинацията «Български език и литература». Конкурсът е организиран от Министерство на образованието и науката на Украйна, Департамента на образованието и науката при Одеската областната държавната администрация, Одеския областен институт за усъвършенстване на учителите. Областната надпревара в тази номинация премина в периода от 4 до 6 декември на базата на Болградската гимназия «Г. С. Раковски». В областния конкурс в номинацията по български език взеха участие 4-ма професионални преподаватели:

— Найденова Надежда Ивановна — учителка по български език в Новоивановското училище, Арцизски район;

— Радолова Светлана Викторовна — учителка по български език в Боготянското училище, Измаилски район;

— Проданова Елена Илинична — учителка по български език във Василевското училище, Болградски район;

— Кичук Лилия Ивановна — учителка по български език в Дмитровското училище, Татарбунарски район.

Първо място спечели Светлана Викторовна Радолова, на второ място е Надежда Ивановна Найденова, и на трето — Лилия Ивановна Кичук.

Суперфиналът на областния конкурс «Учител на годината — 2014» премина на 23 януари 2014 година в Одеса, в който участваха 6 преподаватели по различни номинации от цялата област. С голяма гордост трябва да отбележим, че достойно се представи и Светлана Викторовна Радолова.Резултатите от областната олимпиада
по български език и литература

Голяма роля се отделя на мероприятия, насочени за развитието на творческите способности и мислене на учениците, умението им самостоятелно да придобиват знания. Сред тях важно място заема областната открита олимпиада по български език с участие на ученици от Одеска, Запорожка област и Крим, която се провежда вече 18-ти път. Тази година Откритата олимпиада по български език и литература се проведе на 5 април 2014 г. В нея взеха участие 41 ученик — победители в районните олимпиади по български език. Общо 18 участници са наградени с Дипломи I, II, III степен.Победители сред 11 класове са:

1 място — Валерия Паслар (Болградска гимназия «Г. С. Раковски»),

2 място — Максим Калаянов (гр. Измаил), Ричард Саказлы (с. Каменка, Измаилско),

3 място — Мария Пастушенко (с. Виноградовка, Арцизко), Тетяна Долакова (с. Суворово, Измаилско), Виктория Макарова (гр. Измаил), Таисия Станишевска (гр. Бердянск, Запорожка област), Инна Тафрова (гр. Бердянск, Запорожка област).Победители сред 10 класове са:

1 място — Тетяна Гачик (с. Задунаевка, Арцизско),

2 място — Надежда Кравченко (с. Новотрояни, Болградско),

3 място — Виолетта Димитрова (Болградска гимназия «Г. С. Раковски»), Росина Кичук (Болградска гимназия «Г. С. Раковски»), Светлана Кисса (с. Главани, Арцизско).Победители сред 9 класове са:

1 място — Мария Гайдаржи (с. Городнее, Болградско),

2 място — Анна Денкова (с. Криничное, Болградско), Юлия Карабаджак (с. Виноградовка, Тарутинско),

3 място — Ксения Иванова (с. Заря, Саратско), Вероника Топалова (Болградска гимназия «Г. С. Раковски»)Повишаване квалификацията на учителите по български език и литература

Систематично се извършва работа по повишаване квалификацията на учителите по български език и литература. На базата на Одеския институт и в преквалификационните институти на България всяка година преминават квалификация повече от 50 учители по български език.

През 2015 г. ще се провеждат двуседмични курсове. Заявките се подават през септември 2015 г. Задължително е заявката да се дублира в Лабораторията от самите учители (писмено или устно на телефон 729-41-12).

Пожелавам на всички учители по български език и литература успех в благородната им дейност! Нека и за бъдещите поколения родната реч да остане нещо мило и обичано, нещо, с което се гордеем и което ни обединява с всички българи по света, където и да се намираме!    На добър час на учениците и учителите в новата 2014–2015 учебна година!Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница