Програма по български език и литература зип kлас V за учебната 2012 2013 гДата14.03.2018
Размер76.73 Kb.
ТипПрограма
Утвърждавам: ......................

Йордан Чалъков,

Началник на РИО-Пазарджик
Съгласувал: ............................. ,

старши експерт Г.Цанева

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по български език и литератураЗИП

kлас V

за учебната 2012 – 2013 г.

хорариум: 1 / 34(седмичен/ годишен)

Изготвил: ..............................

(Дуня Бошнакова)

Директор: ............................

(Соня Тоскова)

I.Цели на обучението:

 • разширяване на комуникативноречевата компетентност на учениците чрез включване в различни условия на речево общуване;

 • езиково развитие на индивида чрез овладяване на нови „функционални езици“ с цел разширяване на възможностите за общуване;

 • овладяване на социално престижни норми на речево поведение;

 • развиване на езиковедската и на общата култура на учениците чрез изучаване на понятията, чиято същност и функции се изясняват в предложената учебна програма за пети клас;

 • развиване на уменията на учениците да анализират езика на художествената литература като ценност, като достижение на човешката мисъл и изпитват стремеж и потребност да общуват с нея;

 • овладяване на ключови знания за общия художествен и литературен процес и за основни литературни понятия, факти, явления, съобразени с ранната юношеска възраст, в която са петокласниците.


II.Очаквани резултати.

Ученикът трябва да може :

 • да се ориентира в ситуацията на общуване, да проявява адекватно речево поведение в официална и в неофициална обстановка, да осмисля текста като средство за общуване;

 • да усвои умения да характеризира видовете изречения по цел на общуване и по състав, да използва в речта си различни видове изречения;

 • да осмисля думите като речникови единици, правилно и целесъобразно да ги използва;

 • да разбира функциите на изменяемите и неизменяемите части на речта;

 • да осмисля звуковите особености на думите в текста, правилно да изговаря и пише думи с променливо я, с подвижно и непостоянно ъ, неударени гласни и струпани съгласни;

 • да получи представа за сътворението на света и на човека в контекста на митологичното и фолклорното мислене;

 • да познава основните български календарни празници и свързаните с тях обреди, без да анализира детайлно текстовете, да познава календарните празници на различните етноси, живеещи в България;

 • да осмисля рода като основна организация на социален живот, да прилага нравствени критерии в разсъжденията и в оценките за героите;

 • да овладее знания за композиционните части на устен и писмен текст и тяхната функция за формиране на цялостния му смисъл;

 • да развива познанията си за преразказване чрез трансформиране на съдържанието;

 • да овладее умения за описване на обстановка, природна картина, хора и взимоотношения между тях;

 • да развива умения за разказване на действителни и въображаеми случки;

 • да овладее умения за рзсъждаване – отговор на въпрос, свързан с изучаваните художествени произведения и с житейски проблем;


III. Специфични форми и методи за оценяване на постигнатите от учениците резултати.

 1. Устна проверка чрез разговори, анализи, самооценяване.

 2. Писмено изпитване – проверка на преразкази, съчинения, като се спазват критериите за типа писмена работа.

 3. Тестово изпитване – решаване на тестови задачи с отворен и затворен отговор.IV.Учебно съдържание по български език – пети клас
ГЛОБАЛНИ ТЕМИ И ПОДТЕМИ

Брой урочни единици

I

Езикът в зависимост от ситуацията на общуване
1.

Речево общуване. Текст. Речево общуване в официална и в неофициална обстановка. Усвояване на етикетни формули. Разиграване на диалог по зададена речева ситуация.


1

II

Изречение. Видове изречения по цел на общуване и по състав
1.

Видове изречения по цел на общуване. Четене и говорене с подходяща интонация.

1

2.

Видове изречения по състав. Използване на модели за свързване на думите в простото изречение чрез съчинителни и подчинителни връзки.


1

III

Просто изречение. Главни и второстепенни части
1.

Главни части на изречението. Просто сказуемо и съставно сказуемо.

1

2

Второстепенни части на изречението. Допълнение.

1

3.

Обстоятелствено пояснение.

1

4.

Определение. Разширяване на кратки изречения. Правопис и пунктуация.

1

5.

Приложение. Правопис. Редактиране.

1

IV

Речниково и граматично значение на думата
1.

Речниково и граматично значение на думата. Работа с тълковен речник.

1

2.

Строеж на думата. Морфема. Работа по модел за анализ на морфеми.

1

V

Части на речта
1.

Думите като части на речта. Имена. Самооценка на правоговора и взаимно оценяване.

1

2.

Местоименията като заместващи и свързващи думи в изречението и в текста. Правопис и правоговор.

1

3.

Глагол. Основни глаголни времена. Работа с текстове от други предметни области.

1

4.

Неизменяеми части на речта. Наречие, съюз, предлог, междуметие и частица - употреба в изречението и в текста.

1

VI

Звукова страна на думата
1.

Звуков състав и звукови промени. Изговор и правопис на думи с променливо Я.

1

2.

Изговор и правопис на думи с подвижно и непостоянно Ъ.

1


V.Учебно съдържание по литература - пети клас
ГЛОБАЛНИ ТЕМИ И ПОДТЕМИ

Брой урочни единици

I

Светът и човекът
1.

Митове и легенди за Сътворението. Боговете на древните гърци. Четене на старогръцки митове.

1

II

Фолклорен празничен календар
1.

Пролетни празници. Гергьовден. Фолклорни песни, свързани с празника.

1

2.

Семеен календар. Варианти на песента „Ела се вие, превива“

1

III

Човекът и общността
1.

Мотивът за най-малкия брат в приказките „Тримата братя и златната ябълка“ и „Главчо“.

1

2.

Многообразието на живота и мъдростта на народа в битовите фолклорни приказки.

1

3.

Забавното и сериозното в приказките за Хитър Петър

1

4.

Легендата за Мильо войвода”Родовите ценности, разкрити в легендите за родния край.

1

5.

Мъдростта на народа, събрана в пословици, поговорки и гатанки.

1


VI.Система на устните и писмените текстове в пети клас
ГЛОБАЛНИ ТЕМИ И ПОДТЕМИ

Брой урочни единици
Създаване на текстове с оглед на комуникативната ситуация
1

Създаване, анализ и редактиране на подробен преразказ на откъс от приказка.

2

2

Създаване, анализ и редактиране на съчинение повествование /разказ по действителна случка, разказ по въображаема случка/.

2

3

Създаване, анализ и редактиране на съчинение описание /описание на обект, описание на природно явление/.

2

4

Работа с тестови задачи.

4


VII.Учебно- помощна литература

 1. Български език - учебно помагало за ЗИП 5.клас, изд. „Булвест 2000“

 2. Литература - учебно помагало за ЗИП 5.клас, изд. „Булвест 2000“

 3. Тестови задачи по литература за самоподготовка, контрол и самоконтрол за 5.клас, изд. „Булвест 2000“

 4. Самоучител за петокласниците, които искат да се научат да пишат добре, изд. „Булвест 2000“

Каталог: teachers -> razpredelenia
razpredelenia -> Сед- мици Глобални теми и подтеми Вид на урока
razpredelenia -> Sou-draginovo org Работен вариант на
razpredelenia -> Годишно разпределение по история и цивилизция за 11. Клас
razpredelenia -> Учебно съдържание по български език пети клас
razpredelenia -> Годишно разпределение по история и цивилизция за клас
razpredelenia -> Литература за учебната 2011/2012 година IX клас 3 часа седмично-108 часа годишно
razpredelenia -> Годишно разпределение по история и цивилизция за клас
razpredelenia -> Програма по история и цивилизация зип kлас ХI за учебната 2013- 2014 г
razpredelenia -> Годишно разпределение по история и цивилизция за клас
razpredelenia -> Дуня Бошнакова, директор на су „М. Драгинов”,с. Драгиново


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница