Програма по бъл­ГА­РС­ки език за специалности


ПРОГ­РА­МА ПО НЕМС­КИ ЕЗИКстраница4/4
Дата27.09.2016
Размер338.93 Kb.
#10739
ТипПрограма
1   2   3   4

ПРОГ­РА­МА ПО НЕМС­КИ ЕЗИК


За специалности: Български и немски език, Приложна лингвистика (Немски и втои чужд)… и т.н.

Форма и продължителност: писмена, 3,5 часа.

Фор­мат


Из­питът се със­тои от след­ни­те ком­по­нен­ти:

Lückentext

С та­зи за­да­ча се про­ве­ря­ват зна­ни­я­та по гра­ма­ти­ка, лек­си­ка и сло­во­об­ра­зу­ва­не.

Текстът съдър­жа оп­ре­де­лен брой про­пус­на­ти ези­ко­ви еди­ни­ци: ду­ми и час­ти от ду­ми, ко­и­то кан­ди­дат-сту­дентът тряб­ва да отк­рие и попъл­ни.

Leseverstehen

Та­зи из­пит­на за­да­ча има за цел да про­ве­ри пра­вил­но­то раз­би­ра­не на съдър­жа­ни­е­то на текст за че­те­не, как­то и уме­ни­я­та на кан­ди­дат-сту­ден­та да извъ­ршва ези­ко­ви транс­фор­ма­ции на час­ти от текс­та за че­те­не.

Текстът за че­те­не с раз­би­ра­не се със­тои от две за­да­чи:

А. Въп­ро­си към текс­та, на ко­и­то тряб­ва да се от­го­во­ри с „да“ или „не“.

Б. Транс­фор­ма­ции на ези­ко­ви струк­ту­ри от текс­та за че­те­не.

Aufsatz

Цел­та на та­зи за­да­ча е да се про­ве­ри да­ли кан­ди­дат-сту­дентът умее да със­та­вя доб­ре струк­ту­ри­ран текст по за­да­де­на те­ма и яс­но да ар­гу­мен­ти­ра мне­ни­е­то си.

Съ­чи­не­ни­е­то е те­ма­тич­но свър­за­но с текс­та за че­те­не и е с обх­ват 180-200 ду­ми.

Оце­ня­ва­не

Край­на­та оцен­ка от пис­ме­ния из­пит е сред­но­а­рит­ме­тич­на от оцен­ки­те на три­те му със­тав­ни ком­по­нен­та с точ­ност до 0.10.

Пър­ва­та и вто­ра­та за­да­ча се оце­ня­ват по точ­ко­ва сис­те­ма, ко­я­то се оп­ре­де­ля от из­пит­на­та ко­ми­сия.

Тре­та­та за­да­ча се оце­ня­ва по съдър­жа­ние и ези­ко­ва фор­ма, ка­то за ори­ги­нал­ност и бо­га­т­ство на из­раз­ни­те сред­ства се да­ва бо­ни­фи­ка­ция от 0.50 до 1.

Изиск­ва­ния

За ус­пеш­но­то по­ла­га­не на из­пи­та се изиск­ва ези­ко­ва ком­пе­те­нт­ност на рав­ни­ще B2 от Об­ща­та ев­ро­пейс­ка езикова рам­ка.

За цел­та се пре­поръч­ва че­те­не на на­уч­но­по­пу­ляр­ни и пуб­ли­цис­тич­ни текс­то­ве, как­то и вла­де­ене­то на след­ния гра­ма­ти­чен ма­те­ри­ал:

Rektion der Verben, Substantive und Adjektive.

Modalverben: Objektiver und subjektiver Gebrauch.

Konjunktiv I und II.

Aktiv. Passiv. Ersatzformen des Passivs.

Nominalisierung. Verbalisierung.

Ergänzungssätze: Objektsatz, Subjektsatz, indirekter Fragesatz.

Angabesätze: Temporalsatz, Kausalsatz, Konzessivsatz, Finalsatz, Konditionalsatz, Proportionalsatz, Modalsatz, Konsekutivsatz.

Partizipialattribute.

Relativsätze.

Funktionsverbgefüge.

Пре­поръ­чи­тел­на ли­те­ра­ту­ра
1. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe/ Dreyer,Schmitt/- Издателство „Летера“- Пловдив, 2000;

2. „em“ - Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Brückenkurs, Hauptkurs, Abschlusskurs. Max Hueber Verlag, както и други учебници и учебни помагала по немски език на ниво B1-B2;

3. „em“ – Übungsgrammatik, Max Hueber Verlag.

4. Um gut abzuschneiden – 20 Musterprüfungen- Издателство „ Летера“- Пловдив, 2005;

5. Sag’s besser.Teil 1, 2 - Издателство „Летера“ - Пловдив, 1998.

6. Unterwegs. Langenscheidt Verlag, 2001.


За­бе­леж­ка:

За спе­ци­ал­нос­ти­те, изискващи приемен изпит по немски език, се при­з­на­ват като оценка от конкурсен изпит след­ни­те международно признати сер­ти­фи­ка­ти за владеене на немски език:

TestDaF:

Точки Оценка

20–19 6.00

18–17 5.50

16–15 5.00

14–13 4.50

12 4.00

DSD (Stufe II):

Точки Оценка

96-91 6.00

90-85 5.50

84-79 5.00

78-73 4.50

72-67 4.00

66-61 3.50

60-55 3.00
ÖSD
OD 6.00

MD 5.00

ZD 4.50

GD 4.00
Goethe-Zertifikat C1

Вербална оценка Циф­ро­ва оцен­ка
Sehr gut 6.00

Gut 5.00

Befriedigend 4.50

Ausreichend 4.00

DSH:

DSH 3 6.00

DSH 2 5.00

DSH1 4,00

ПРОГРАМА ПО РУС­КИ ЕЗИК


За специалности: Руска филология, Български и руски език, Руски език и западен език и други хуманитарни специалности

Форма и продължителност: писмена, 2 часа.
Кан­ди­дат­сту­дент­ският из­пит по ру­ски език включ­ва учеб­но­то съ­дър­жа­ние, за­ло­же­но в про­гра­ми­те и учеб­ни­ци­те по ру­ски език за СОУ. За ус­пеш­но­то му по­ла­га­не кан­ди­да­ти­те тряб­ва да имат съот­ве­тен за­пас от ду­ми, из­ра­зи и знания по най-важ­ни­те въ­про­си на ру­ска­та гра­ма­ти­ка.

Кон­курс­ният из­пит по ру­ски език се съ­стои от текст за четене със задачи за проверка на разбирането, превод от бъл­гар­ски на ру­ски език и гра­ма­ти­чен тест.Текстът за четене със задачи за проверка на разбирането има за цел да провери умението на кандидат-студента да осмисля общата информация в непознат текст, като намира конкретна информация и идентифицира основните социокултурни особености в него. Задачите изцяло отразяват съдържанието на текста. Задачите са 6, като правилният отговор на всяка от тях се равнява на 2 точки. Оценяването се извършва, както следва: до 5 точки – 2.00, 6 точки – 3.00, 7 точки – 3.50, 8 точки – 4.00, 9 точки – 4.50, 10 точки – 5.00, 11 точки – 5.50, 12 точки – 6.00.

За превод от бъл­гар­ски на ру­ски език на кан­ди­да­ти­те се пред­ла­гат 10 отдел­ни из­ре­че­ния (око­ло 100–120 ду­ми). Пре­во­дът има за цел да про­ве­ри как е овла­дя­на най-съ­ще­стве­на­та част от гра­ма­тич­ния ма­те­ри­ал и лек­си­ка­та, предви­де­на за усво­ява­не в сред­но­то учи­ли­ще. Пре­по­ръч­ва се при прево­да на да­де­на ду­ма или из­раз да се из­пол­зва са­мо един (най-под­хо­дя­щият) ва­ри­ант, тъй ка­то за да­ден в ско­би не­пра­ви­лен ва­ри­ант оцен­ка­та се на­ма­ля­ва до­ри ако ос­нов­ният ва­ри­ант е пра­ви­лен.

Пре­во­дът се оце­ня­ва със Слаб 2.00 при до­пу­сна­ти 15 греш­ки от кан­ди­дат-сту­ден­та.

Гра­ма­тич­ният тест съ­дър­жа за­да­чи, свър­за­ни с нор­ма­тив­ни­те пра­ви­ла на съ­вре­мен­ния ру­ски език, и це­ли про­вер­ка на прак­ти­че­ско­то овла­дя­ва­не на изу­ча­ва­ния в сред­но­то учи­ли­ще гра­ма­ти­чен ма­те­ри­ал.

Те­стът се оце­ня­ва по точ­ко­ва си­сте­ма. Мак­си­мал­ният брой точ­ки е 50. В зависи­мост от наб­ра­ни­те точ­ки кан­ди­дат-сту­ден­ти­те по­лу­ча­ват след­ни­те оцен­ки:

48–50 точ­ки 6.00 26–31 точ­ки 4.00

44–47 точ­ки 5.50 22–25 точ­ки 3.50

38–43 точ­ки 5.00 21 точ­ки 3.00

32–37 точ­ки 4.50 до 20 точ­ки 2.00

За прево­да и те­ста са необхо­ди­ми зна­ния и уме­ния за упо­тре­ба на глаголни­те вре­ме­на, как­то и ви­да и на­кло­не­ние­то на гла­го­ла, без­пред­лож­но­то и пред­лож­но­то упра­вле­ние, па­деж­ни­те окон­ча­ния на съ­ще­стви­тел­ни, прилагател­ни, ме­стои­ме­ния и чи­сли­тел­ни; сте­пе­ни­те за срав­не­ние на прилагателните, при­част­ни­те и де­е­при­част­ни­те фор­ми на гла­го­ла; пра­вил­на­та упо­тре­ба на пред­ло­зи, на­ре­чия, съ­ю­зи и съ­юз­ни ду­ми в рам­ки­те на изучавания в сред­но­то учи­ли­ще ма­те­ри­ал (за из­ход­но­то рав­ни­ще на учеб­ния пред­мет ру­ски език в бъл­гар­ско­то учи­ли­ще вж. т. 4 и 6 от по­со­че­на­та литерату­ра).

Об­ща­та оцен­ка от пис­ме­ния из­пит се фор­ми­ра ка­то сред­но­а­рит­ме­тич­на от оцен­ки­те, по­лу­че­ни на три­те от­дел­ни ком­по­нен­та.Ли­те­ра­ту­ра

1. Димитрова, С. Руска граматика с упражнения. Наука и изкуство, София, 2010.

2. Гочева, Е., Л. Гочева. Практическа руска граматика. Колибри, София, 2008.

3. Гочева, Е., Л. Гочева. Руската граматика в 348 упражнения – ниво А1, А2. Колибри, София, 2008.

4. Ро­зен­таль, Д. Е. По­со­бие по рус­ско­му язы­ку для по­сту­паю­щих в ву­зы. М. (вся­ко из­да­ние).

5. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Морфология. Велес, 2002 г.

6. Учеб­ни­ци­те по ру­ски език за СОУ.

Примерен вариант
ПЕРЕВОД

1. Мария живее в Пловдив в голяма къща.

2. Брат ми ходи на училище с автобус.

3. Аз съм на 20 години и имам по-голяма сестра.

4. Днес написах писмо на дядо и баба.

5. България е моята родна страна.

6. Децата рисуват картини с цветни моливи.

7. Вчера купих хляб, мляко и сирене.

8. Николай се запозна с момиче от Русия.

9. Плодовете и зеленчуците са полезни за всички.

10. Таня няма червен химикал и син молив.

ТЕСТ

I. Дайте краткие ответы на вопросы, используя предложенные слова и сло­во­сочетания в нужной форме:

1. Что написал писатель? (новая книга)

2. Куда ты идешь? (моя школа)

3. Откуда вернулся твой брат? (родная деревня)

4. Когда ты поедешь на море? (август)

5. Чем ты режешь хлеб? (острый нож)

6. С чем ты поздравил друга? (поступление в университет)

7. Когда открыта выставка? (среда)

8. Где находится центральная библиотека? (центр города)

9. Кому ты позвонил утром? (моя подруга)

10. С кем ты разговаривал на улице? (незнакомый человек)

II. Из предложенных вариантов выберите правильный
1. У меня много …………………

а) новые друзья

б) интересные книги

в) разнообразными печатлениями

г) новой музыки

2. Иван разговаривал с ………….

а) старшая сестра

б) моим братом

в) нашего учителя

г) Николая и Ирины

3. ……… исполнилось тридцать лет.

а) Моей подруге

б) Николай Иванович

в) Нашей соседкой

г) Талантливой певицы

4. Оперный певец обладал…………

а) громкий и красивый голос

б) сильным и великолепным голосом

в) много талантов

г) золотой цепочки

5. Где ты учился? Ты хорошо говоришь …………..

а) на русский язык

б) по русскому языку

в) на русском языке

г) с русским языком

6. На день рождения мне
подарили ..........

а) красивый букет

б) с красивым букетом

в) красивому букету

г) красивом букете

7. Машина отправилась к ………….

а) городской вокзал

б) новом вокзале

в) новому вокзалу

г) городского вокзала

8) Самолеты летают …. городом.

а) из


б) над

в) к


г) до

9) У нее в коллекции пять…………

а) новые картины

б) новые монеты

в) новых картин

г) золотые монеты

10. Если ты сам ………… не позаботишься, никто этого не сделает.

а) для себя

б) о себе

в) за себя

г) с собойIII. Вместо точек вставьте слова в подходящей форме.

1. В магазине я купила ……….. книги.

а) новые


б) новыми

в) новы


г) новых

2. В аудиторию вошел преподаватель и познакомился с ……….

а) нас


б) нам

в) нами


г) мы

3. В Болгарии много ………….. гор.

а) красивые

б) красивых

в) красивы

г) красивыми

4. Сколько лет исполнилось ......... отцу?

а) твоему

б) твоего

в) твоим


г) твоем

5. Я люблю песни о ……… стране.

а) родная

б) родной

в) родном

г) родных

6. Я всегда буду …………. своих первых учителей.

а) помню


б) помнить

в) запомнить

г) напомню

7. Брат был в Германии и ……… оттуда родителям сувениры.

а) принес

б) привез

в) привозил

г) приносил

8. Друг просил …………… его рано утром.

а) разбуди

б) разбудили

в) разбудить

г) разбудим

9) Они ……… только овощи и фрукты.

а) ест


б) есть

в) едят


г) ешь

10. Я часто …….. с друзьями
по телефону.

а) разговариваю

б) поразговариваю

в) разговаривать

г) разговариваемЧтение и понимание текста
Куда стремятся абитуриенты?
Главный ВУЗ России – Московский государственный университет имени Ломоносова – традиционно открывает „вступительный сезон” раньше других учебных заведений. Так что абитуриенты, которые не смогут выдержать конкурс в МГУ, успеют попытать счастья в других вузах.

Штурмовать вузы в 2011 году будут около полутора миллионов выпускников 11-х классов. Но возможность поступить на бюджетные места есть лишь у 529 тысяч человек. В министерстве образования и науки уверяют, что сокращение бюджетных мест касается только невостребованных специальностей на очных отделениях, выпускники которых не устраиваются на работу по профилю. Это, прежде всего, специальности из сферы гуманитарных наук, экономики и управления, педагогики. Однако, похоже, большинство абитуриентов вовсе не разделяют мнения чиновников и по-прежнему видят себя в будущем экономистами и менеджерами, пишет „Российская газета”. Согласно исследованиям, именно эти специальности сегодня на первых местах в топ-списке стремлений молодежи. Их выбрали около 85% респондентов, отвечавших на вопросы экспертов агентства „Рейтор”.

На пике популярности сегодня также иностранные языки и информационные технологии. А вот блиставшая не так давно на вершине списка юриспруденция скатилась на четвертое место. Вступительная кампания только начинается, и говорить о конкретных цифрах приема на те или иные специальности можно будет лишь в начале июля.

Но вот данные прошедшей кампании. В прошлом году в МГУ имени Ломоносова самый большой конкурс был на факультете государственного управления – 20 человек на место. Не отставал от него и один из самых популярных факультетов – факультет иностранных языков. Там за одно место боролось 15 человек. На экономическом, юридическом факультетах, а также на факультете журналистики и в Институте стран Азии и Африки конкурс стабильный – 6-10 абитуриентов на место.

А вот популярность факультета мировой политики поубавилась, хотя он существует всего 4 года. Если в 2004 году конкурс на бюджетные места на этом факультете составлял 26 человек на место, то в прошлом году планка опустилась до 7.

На физическом, химическом факультетах нет особой суеты. Вот уже который год здесь небольшой конкурс – примерно 3 человека на бюджетное место. Но, как говорят студенты-физики, вовсе не потому, что специальность непопулярная. Просто в 17 лет мало кто уже стопроцентно знает, что его призвание – естественные науки. Те, кто поступает, в этом не сомневаются.


Выберите правильный вариант:

1. Московский государственный университет имени Ломоносова

а/ проводит экзамены позже других вузов

б/ проводит экзамены раньше других вузов

в/ не пользуется популярностью у абитуриентов

г/ принимает студентов, не выдержавших экзамены в другие вузы


2. В 2011 году бюджетные места в вузах России

а/ увеличились

б/ уменьшились

в/ были столько, сколько в 20010 году

г/ на одну треть сократили
3. Студенты физического факультета утверждают, что

а/ на их факультет стремится наибольшее число абитуриентов

б/ их специальность непопулярна

в/ на их факультет поступают те, кто твердо уверен в своем призвании

г/ к поступлению на этот факультет трудно подготовиться в 17 лет
4. В МГУ

а/ поступают все, кто проходит по конкурсу

б/ поступают все, кто хочет

в/ поступают те, кто не выдержал конкурс в другие вузы


5. Самые популярные сегодня специальности:

а/ экономика и менеджмент

б/ гуманитарные специальности

в/ химия и физика


6. Абитуриенты, поступающие в МГУ в 2010 году,

а/ предпочитают факультет мировой политики

б/ предпочитают специальности на юридическом факультете

в/ выбирают иностранные языки и информационные технологии
ПРОГРАМА ПО НО­ВОГРЪЦ­КИ ЕЗИК


ИЗПИТЪТ Е ПИСМЕН С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 4 ЧАСА.
За да по­ло­жат ус­пеш­но кон­ку­рс­ния из­пит по но­вогръц­ки език, кан­ди­да­ти­те тряб­ва да имат раз­ши­ре­ни лек­си­кал­ни зна­ния и да поз­на­ват доб­ре ма­те­ри­а­ла по най-важ­ни­те въп­ро­си на но­вогръц­ка­та гра­ма­ти­ка, съ­от­ве­т­стващ на сте­пен на вла­де­ене на ези­ка „нап­ред­на­ли“. Изпитът се със­тои от дик­тов­ка, пре­вод от гръц­ки на бъл­га­рс­ки език и пре­раз­каз на про­че­тен текст.

Дик­тов­ка­та обх­ва­ща 15–20 стан­да­рт­ни ма­ши­но­пис­ни ре­да ху­до­же­ст­вен или пуб­ли­цис­ти­чен текст и има за цел да про­ве­ри уме­ни­е­то на кан­ди­да­та да възпри­е­ма пра­вил­но но­вогръц­ка­та реч и сте­пен­та на вла­де­ене на гръц­кия пра­во­пис. При дик­ту­ва­не­то се съ­об­ща­ват пре­пи­на­тел­ни­те зна­ци.

В пре­раз­ка­за тряб­ва да се про­ве­ри уме­ни­е­то на кан­ди­да­та да пре­да­ва ця­ло­ст­но и свър­за­но съдър­жа­ни­е­то на два пъ­ти про­че­тен текст. За пре­раз­каз се да­ва ори­ги­на­лен ху­до­же­ст­вен текст от гръц­ки ав­тор.Пре­водът от гръц­ки на бъл­га­рс­ки език (обем 15–20 стан­да­рт­ни ма­ши­но­пис­ни ре­да) се извъ­ршва без реч­ник. Пред­ла­га се ори­ги­на­лен ху­до­же­ст­вен или пуб­ли­цис­ти­чен текст от гръц­ки ав­тор. С то­зи еле­мент от из­пи­та се про­ве­ря­ва вла­де­ене­то и на два­та ези­ка.

Кан­ди­дат-сту­ден­ти­те тряб­ва да са ов­ла­де­ли прак­ти­чес­ки след­ния гра­ма­ти­чес­ки ма­те­ри­ал:

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка на осо­бе­нос­ти­те на но­вогръц­кия език. Съ­че­та­ния от глас­ни и съг­лас­ни. Осо­бе­нос­ти в про­из­но­ше­ни­е­то на ня­кои фо­не­ми. Пра­ви­ла за уда­ре­ни­е­то. Пре­пи­на­тел­ни зна­ци. Ин­то­на­ция при уст­на­та реч. От­ри­ца­ние.

Член: оп­ре­де­ли­те­лен и не­оп­ре­де­ли­те­лен. Упот­ре­ба и из­пус­ка­не на чле­на. Па­ра­диг­ма на скло­не­ние на член­на фор­ма.

Съ­ще­ст­ви­тел­ни име­на. Пра­ви­ла за ди­фе­рен­ци­ра­не на ро­да. Ос­нов­ни прин­ци­пи на упот­ре­ба на па­де­жи­те. Па­ра­диг­ма на скло­не­ние на съ­ще­ст­ви­тел­ни­те име­на.

Мес­то­и­ме­ния. Ви­до­ве. Функ­ции. Скло­не­ние.

При­ла­га­тел­ни име­на: ви­до­ве, скло­не­ние и сте­пе­ну­ва­не. Неп­ра­вил­ни при­ла­га­тел­ни.

На­ре­чия: ви­до­ве на­ре­чия. Об­ра­зу­ва­не, сте­пе­ну­ва­не и упот­ре­ба.

Пред­ло­зи и упот­ре­ба­та им.

Чис­ли­тел­ни: брой­ни и ред­ни.

Гла­гол: за­лог, вид, нак­ло­не­ние. Гла­гол­ни вре­ме­на. Пра­вил­ни и неп­ра­вил­ни гла­го­ли.

При­час­тията в но­вогръц­кия език.

Пря­ка и неп­ря­ка реч.

Прос­то и слож­но из­ре­че­ние. Сло­во­ред и съг­ла­су­ва­не на глав­ни­те час­ти на из­ре­че­ни­е­то.

Сло­во­ред. Мяс­то­то на под­ло­га, ска­зу­е­мо­то и пря­ко­то допъл­не­ние.

Ме­то­ди­чес­ки препоръки

За дик­тов­ка­та е не­об­хо­ди­мо да се пра­вят сис­тем­ни уп­раж­не­ния, на­со­че­ни към раз­ви­ва­не на уме­ни­е­то за пра­вил­но пис­ме­но възпро­из­веж­да­не на слу­хо­во възпри­е­та реч.

За пре­раз­ка­за са пре­поръ­чи­тел­ни уп­раж­не­ния, на­со­че­ни към раз­ви­ва­не на уме­ния за из­чер­па­тел­но пре­да­ва­не на сю­же­та на кратък раз­каз, анек­дот, са­мос­то­я­те­лен откъс от по-го­ля­мо про­из­ве­де­ние и други на пра­ви­лен но­во­гръц­ки език. Спе­ци­ал­но вни­ма­ние се обръ­ща на точ­но­то от­чи­та­не и възпро­из­веж­да­не на ос­нов­ни­те мо­мен­ти в раз­ви­ти­е­то на фа­бу­ла­та, без да се из­ли­за извън нея.

При пре­во­да кан­ди­датът тряб­ва да се па­зи как­то от пре­ка­ле­но от­да­ле­ча­ва­не от ори­ги­на­ла (от съдър­жа­ни­е­то, вну­ше­ни­е­то и сти­ла), та­ка и от не­ну­жен бук­ва­лизъм, кой­то би поп­ре­чил на пъл­но­цен­но­то възпри­е­ма­не на пре­во­да на бъл­га­рс­ки език.

Критерии за оценяване

Дик­тов­ка. При дик­тов­ка­та оцен­ка­та се на­ма­ля­ва при вся­ка пра­во­пис­на и гра­ма­ти­чес­ка греш­ка, греш­ка в уда­ре­ние, апост­роф, глав­на бук­ва и про­пус­на­та ду­ма. Пов­то­ре­на греш­ка не се от­чи­та.

Пре­раз­каз. Гра­ма­тич­ни­те кри­те­рии за оцен­ка на пре­раз­ка­за са съ­щи­те, как­то при дик­тов­ка­та, ка­то се санк­ци­о­ни­рат пунк­ту­а­ци­он­ни­те греш­ки. То­зи ком­по­нент се оце­ня­ва допъл­ни­тел­но по съдър­жа­ние и ези­ко­ва фор­ма, а за ори­ги­нал­ност и бо­га­т­ство на из­раз­ни­те сред­ства се да­ва бо­ни­фи­ка­ция.

Пре­вод. В текс­та за пре­вод се на­каз­ват про­пус­на­та, неп­ра­вил­но пре­ве­де­на ду­ма или сти­лис­тич­но несъ­от­ве­т­ствие, пог­реш­но пре­ве­де­но прос­то из­ре­че­ние, пра­во­пис­ни и пунк­ту­а­ци­он­ни греш­ки на бъл­га­рс­ки език.

Край­на­та оцен­ка от пис­ме­ния из­пит е сред­но­а­рит­ме­тич­на от оцен­ки­те на три­те му със­тав­ни ком­по­нен­та с точ­ност до 0.10.

Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница