Програма по дисциплината " анализ и синтез на логически схеми ", специалност кст извадки от учебния планДата04.09.2017
Размер91.99 Kb.
ТипПрограма
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА ”КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината "АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ", специалност КСТИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Хорариум [часа]

Вид на занятието

Семестър

седмично

общо

Редовно обучение

А. Лекции

2

3

45

Б. Упражнения лабораторни

2

3

45

Ж. Изпит

2А Н О Т А Ц И Я

Дисциплината е ориентирана към фундаменталната подготовка на студентите от специалност “КСТ” в ТУ – Варна.

Целта е да даде на студентите знания и умения по средствата и методите за анализ и синтез на логически схеми и тяхното използване в компютърните системи и технологии.

Основните задачи са свързани с формирането у студентите на знания и умения за: • Представянето и минимизацията на логически функции

 • Методите за анализ и синтез на комбинационни логически схеми

 • Методите за анализ и синтез на крайни автомати (логически схеми с памет)

 • Микропрограмните автомати и техните приложения

 • Програмируемите логически устройства и използването им при синтез на логически схеми

Учебната дисциплина осигурява:

“Цифрова схемотехника”, “Микропроцесорна техника”, “Организация на компютъра”, “Компютърна периферия”, “Микропроцесорни системи” и специализиращи дисциплини от учебния план на специалносттa.


ЛЕКЦИИ

 1. Логически схеми и логически елементи. Алгебра на логиката. Логически променливи и логически функции. Основни свойства на логическите функции. Аксиоми, основни правила и закони в булевата алгебра. (2 часа)

 2. Логически (булеви) функции. Начини за представяне на логически функции (ЛФ): описателно, таблично, аналитично, графично, схемно. (2 часа)

 3. Функционално пълен набор (базис) от ЛФ и логически елементи. (1 час)

 4. Методи за минимизация на ЛФ. Минимизация на напълно и непълно определени логически функции с карти на Карно. Сравнителен анализ. (2 часа)

 5. Синтез на комбинационни логически схеми. Процедура и етапи за синтез на КЛС. Примери за синтез на едноизходни и многоизходни КЛС. (2 часа)

 6. Анализ на комбинационни логически схеми (КЛС). Статичен и динамичен анализ. Състезания, начини за предотвратяване на състезания в КЛС. (1 час)

 7. Минимизация на единични ЛФ за едноизходни КЛС с използване метода на Куайн – Мак Класки. (1 час)

 8. Минимизация на системи от ЛФ за многоизходни КЛС. Методи за минимизация. Сравнителен анализ. (2 часа)

 9. Декомпозиция на ЛФ при синтез на КЛС. Проста и сложна декомпозиция на напълно и непълно определени логически функции. (2 часа)

 10. Абстрактен модел на автомата. Начини на представяне. Видове автомати. Последователностни схеми. (1 час)

 11. Еквивалентни автомати и връзка между моделите на автомат на Мили и на Мур. Трансформиране на автомат на Мур в еквивалентен автомат на Мили и обратно трансформиране. (2 часа)

 12. Минимизация на абстрактния модел на автомата по броя на вътрешните състояния. Алгоритъм на Ауфенкамп – Хон. Процедура за минимизация на автомат на Мили и автомат на Мур. (1 час)

 13. Структурен модел на автомата. Основни определения. Обща схема на автомата (логическа схема с памет). (2 часа)

 14. Тригерът като елементарен автомат с памет (елемент памет – ЕП). Изисквания, видове и характеристики. Синтез на тригери. (2 часа)

 15. Преминаване от абстрактен модел на автомата към структурен модел. Методи и процедури за структурен синтез на логически схеми с памет (ЛСП). (2 часа)

 16. Процедура за структурен синтез на ЛС с памет чрез обща таблица на преходите и изходите. (1 час)

 17. Анализ на логически схеми с памет (последователностни схеми). Статичен и динамичен анализ. (2 часа)

 18. Синхронни и асинхронни автомати. Устойчивост и критични състезания. (1 час)

 19. Кодиране на вътрешните състояния на синхронен автомат за минимизиране на броя на елементите. Сравнителен анализ на ЛСП, синтезирани с използване на различни елементи памет. (1 час)

 20. Цикли и състезания в асинхронния автомат. Противосъстезателно кодиране на вътрешните състояния на автомата. (2 часа)

 21. Микропрограмен автомат: схема и определения. Връзка с операционния автомат. Свойства и характеристики. (1 час)

 22. Блок-схема на алгоритъм (БСА) и Граф-схема на алгоритъм (ГСА) на микропрограмен автомат. Маркиране на ГСА за модели на автомат на Мили и на Мур. Процедура за структурен синтез на микропрограмни автомати. (2 часа)

 23. Анализ и синтез на модулни логически схеми. Мултиплексорът като функционален елемент при структурен синтез на КЛС и ЛС с памет. (2 часа)

 24. Преместващият регистър като функционален елемент при синтез на ЛС с памет: броячи и генератори на двоични числа. (2 часа)

 25. Програмируеми логически устройства (ПЛУ). Класификация. Структура. Проектиране на логически схеми с ПЛУ. (2 часa)

 26. Програмируемите постоянни запомнящи устройства (ПЗУ) като функционален елемент при синтез на КЛС и ЛС с памет. (2 часа)

 27. Програмируемите логически матрици (ПЛМ) като функционален елемент при синтез на КЛС и ЛС с памет. (2 часа)

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

 1. Алгебра на логиката. Логически функции: представяне, елементарни логически функции. (3 часа)

 2. Минимизация на логически функции с карти на Карно. Синтез на комбинационни логически схеми. (3 часа)

 3. Минимизация на логически функции по метода на Куайн –Мак’Класки. Минимизация на система от логически функции за многоизходни КЛС. (3 часа)

 4. Декомпозиционен синтез. Проста разделителна декомпозиция. (3 часа)

 5. Синтез на функционални логически възли. Синтез на сложни комбинационни логически схеми. (3 часа)

 6. Анализ на комбинационни логически схеми. Контролна работа 1 – КЛС. (3 часа)

 7. Абстрактни автомати. Модели на Мили и Мур. Еквивалентни автомати и връзка между моделите на автомат на Мили и на Мур. (3 часа)

 8. Минимизация на напълно определени автомати. (1час)

 9. Тригерът като елементарен автомат с памет. Синтез на тригери. (2 часа)

 10. Структурен модел на автомата. Преход от абстрактен модел на автомата към структурен. Анализ и синтез на последователностни логически схеми. (3 часа)

 11. Синхронни и асинхронни автомати. Кодиране на вътрешните състояния. (3 часа)

 12. Структурен синтез на автомати, зададени чрез блокова схема на алгоритъма на функциониране. (3 часа)

 13. Синтез на комбинационни и последователностни логически схеми на базата на мултиплексори. (1 час)

 14. Броячи. Синтез на синхронни и асинхронни броячи. (2 часа)

 15. Синтез на последователностни схеми на базата на изместващи регистри. Контролна работа 2 – синтез на логически схеми с памет (ЛСП). (3 часа)

 16. Програмируеми логически устройства. Синтез на комбинационни и последователностни схеми на базата на програмируеми памети. (3 часа)

 17. Синтез на комбинационни и последователностни схеми на базата на програмируеми логически матрици. (3 часа)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕМЕСТРИАЛЕН КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ

Семестриалният контрол по дисциплината "Анализ и синтез на логически схеми" цели активна, непрекъсната подготовка на всеки студент за придобиване на трайни знания и умения по използване на методи и средства за синтез и анализ на логически схеми.Основните форми за семестриален контрол по дисциплината са:

 • Контролни и/или тестове (задачи, оценявани с 0 до 6 точки и бонус за “оригиналност” – до 2 точки) по време на лекции след група от теми, примерно: представяне и минимизация на логически функции; синтез и анализ на комбинационни логически схеми; представяне на автомати; структурен синтез на логически схеми с памет; синтез на логически схеми с използване на функционални елементи и програмируеми логически устройства.

 • Контролни работи по време на лабораторно упражнение (6-та и 13-та седмица), оценявани с 0 до 15 точки.

 • Задачи за самостоятелна подготовка, задавани трикратно след група лабораторни упражнения като индивидуално задание на всеки студент от подгрупата (общо до 4 задачи с подусловия и варианти на реализация, оценявани общо с 0 до 10 точки и съответен коефициент на тежест и бонус за “оригиналност” – до 2 точки). Предават се като протокол и се защитават за формиране на точки по график, определен от водещият упражнението преподавател.

 • Проверка чрез тест по време на лабораторно упражнение, оценявана с 0 до 4 точки. Провежда се пет пъти (с продължителност до 15 минути) след група лабораторни упражнения.

Изпитът е писмен и включва части от лекционни теми (дефинирани като извадки от теоретични въпроси – общо до 5 и/или тестови въпроси и оценявани със съответен брой точки, общо до 20) и две задачи за синтез и анализ на логически схеми от типа на задаваните за контролни работи и задачи за самостоятелна подготовка. Задачите включват подусловия, всяко от които се оценява със съответен брой точки (примерно до 6 и с бонус за оригиналност и ефективност – до 2 точки). Първа задача включва: анализ и синтез на КЛС (едноизходна или многоизходна, по пълно или непълно определени функции) с използване на аналитично/таблично представяне и карти на Карно при базиси (интегрални схеми): И-ИЛИ-НЕ; И-НЕ; ИЛИ-НЕ; мултиплексори; ПЗУ; ПЛМ. Втора задача включва анализ и синтез на ЛС с памет: абстрактен синтез – Мили/Мур автомат, таблично или графично представяне, минимизация на състояния; структурен синтез – синхронен или асинхронен автомат; синтез от БСА (ГСА) – блокова/граф схема на микропрограмен управляващ автомат; Схемна реализация – базиси: КЛС и тригери (D, T, J-K, R-S); КЛС и изместващ регистър; ПЗУ/ПЛМ и тригери. След писмения изпит, при необходимост се провежда устно препитване за дооформяне на окончателната оценка (точки) по дисциплината.

Примерно формиране на оценяване в точки на семестриален контрол и сесиен изпит по учебната дисциплина:

Семестриален контрол

форма

точки
Лекции (контролни или тестове след група теми от учебната програма)

до 20

Контролни работи - 6-та и 13-та седмица

до 30

Задачи за самостоятелна работа (без и/или с подусловия) – по 3 варианта за всеки студент

до 30

Проверка чрез тест по време на 5 лабораторни упражнения (оценявана с 0 до 4 точки).

до 20

Общо

до 100


Сесиен изпит


вид

точки

Задача 1 с подусловия (или определен брой тестови въпроси)


до 30


Задача 2 с подусловия (или определен брой тестови въпроси)


до 50Теоретични (тестови) въпроси (до 4 или 5 като елементи от разделите на лекционния курс)

до 20


Общо

до 100
Студенти с общ брой точки над 88 от семестриален контрол се освобождават от задачи на изпита.

ЛИТЕРАТУРА

А. Основна


 1. Даковски Л., Логически основи на ЦЕИМ, С., 1998.

 2. Димчев М., Основи на цифровата техника , 2 част, В., 1996.

 3. Иванов С., и др., Ръководство по анализ и синтез на логически схеми, В., 1998/2003/2005.

 4. Конов К., Импулсни и цифрови схеми с интегрални TTL елементи, части I и II, “ Техника “, 1982 и 1983.

Б. Допълнителна


 1. Баранов С., Синтез микропрограмных автоматов, М., 1974.

 2. Гиздарски Е., Проектиране с програмируема логика, TEMPUS, Р., 1998.

 3. Голдсуорт Б., Проектирование цифровых логических устройств, М., 1985.

 4. Тодорова С., и др., Синтез и анализ на логически схеми, TEMPUS, Р., 1998.


Организация на изпита по АСЛС’ 2005


 1. Писмен изпит8.00 часа до 11.00 часа (за цялата група).

 2. Устен изпит, формиране на точки и оценкаслед 12.30 часа.

Варна Съставил:Февруари 2005 г. /доц. д-р инж. В. Смърков/
Каталог: Course%20I
Course%20I -> Задача. Да се състави класова йерархия с: Базов клас (class cbase) и Наследник class cderivative
Course%20I -> Структурни диаграми по uml 0: Класова диаграма (Class diagram) Символи: (private) частен елемент: атрибут или метод
Course%20I -> Обектно-ориентирано програмиране
Course%20I -> Php текстови функции
Course%20I -> Тема Въведение в дисциплината. (3 часа) /3
Course%20I -> 1. osi модел и модел ieee 802 за локални мрежи. Разширяване и обединяване на локални мрежи. Разширени конфигурации на 10 Mb/s Ethernet
Course%20I -> Общи характеристики на езика
Course%20I -> Приоритети на Европейския съюз в областта на компютърните и комуникационните технологии
Course%20I -> Лабораторно упражнение №3


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница