Програма по дисциплината : "компютърно базирани системи за сигурност (кбсс)" включена в учебния план на специалносттаДата29.07.2017
Размер43.51 Kb.
#26809
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------
Утвърдил:
Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “КОМПЮТЪРНО БАЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ (КБСС)”

включена в учебния план на специалността:

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово, 2004 год.

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

( II )

( 30 )Семинарни упражнения

( )

( )Лабораторни упражнения

( II )

( 30)Курсова работа ( Курсов проект)

( )

( )Изпит

( II )

( ТО )


АНОТАЦИЯ
В Учебната дисциплина "Компютърно базирани системи за сигурност" се поставят основите на приложението на съвременните компютърни технологии в техническите системи за сигурност. Разглежда се структурата на интегрираните система за сигурност и базовите архитектурни модели за реализация на процеса на информационно обслужване на този клас системи. Усвояването на учебното съдържание на "Компютърно базираните системи за сигурност" се основава на знанията придобити по дисциплините "Компютърни архитектури", Компютърни мрежи", "Мултимедийни системи" и "Компютърни комуникации"

Учебната дисциплина "Компютърно базирани системи за сигурност" е завършваща дисциплина за магистърския курс на обучени и дава възможност за представяне и усвояване на специфичните приложения на компютърните технологии в системи, функциониращи в "реално време"СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

А. ЛЕКЦИИ
Модул I : Съвременни тенденции и архитектурни модели на техническите системи за сигурност. ( Хорариум - 22 часа; Лекции - 12 часа, Лаб. упражнения - 10 часа)
1.1.Цели и задачи на техническите системи за сигурност в обектите със специален режим на достъп – 2 часа

1.2.Компютърните технологии и приложението им в развитието на техническите системи на сигурност – 4 часа

1.3.Архитектурни модели и тенденции за системна интеграция на компютърно базираните системи на сигурност– 2 часа

1.4.Приложение на мрежовите технологии в архитектурата на компютърно базираните технически системи за сигурност– 2 часа

1.5.Компютърно базиран „пост” обработка на събития в техническите системи за сигурност – 2 часа
Модул II : Анализ на процесите на информационно обслужване в компютърно базираните технически системи за сигурност ( Хорариум 38 часа; Лекции - 18 часа, Лаб. упражнения - 20 часа).
2.1.Де композиция на функционалността на процесите на информационно обслужване в техническите системи за сигурност(ТСС) – 4 часа

2.2.Модел „Клиент – сървър” при реализацията на процеса на информационно обслужване на ТСС – 2 часа

2.3.Интегриране на комуникационни протоколни стекове за целите на изграждане на корпоративни ТСС – 4 часа

2.4.Санкионран достъп до информацията в компютърно базираните ТСС – 2 часа

2.5.Отказоустойчивост и мерки за повишаване на надеждността на компютърно базираните ТСС – 2 часа

2.6.Интегриране на информационната подсистема на ТСС в корпоративни решения под управление на Windows 2003 Server – Active Directory – 4 часа


В. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
1.Технически средства на системите за видео наблюдение – 4 часа

2.Технически средства на системите за контрол на достъпа на лица и МПС– 4 часа

3.Технически средства на системите за периметров контрол и СОТ– 2 часа

4.Преносни среди и интерфейси, използвани в техническите системи за сигурност (ТСС) – 4 часа

5.Протоколни стекове на ТСС – сравнително изследване – 2 часа

6.Достъп до информационните ресурси на ТСС – интеграция в среда на мрежови операционни системи– 4 часа

7.Приложение на СУБД за управление на достъпа до информацията в ТСС– 4 часа

8.Приложни аспекти на надеждността и отказаустойчивостта на ТСС– 2 часа

9.Анализ на обекти и избор на решения за изграждане на компютърно базирани ТСС– 4 часа

Д.ТЕКУЩА ОЦЕНКА
Текущата оценка се оформя на базата на развиване на кратка теза в обем до 10 страници по тематиката за лабораторни упражнения. Тезата се защитава в рамките на 5 минути и се оформя окончателната оценка.
ЛИТЕРАТУРА
1.http://www.frame4.com/content/hicomm/may-2003-hicomm.pdf

2.http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/eshop3/phps/menu.php&get_vars=805*770&get_keys=down*myself

3. Information & Security: An International Journal,

4. http://www.raytex-bg.com/Raytex_High_SecuritySystem.htm


СЪСТАВИЛ:

/доц. д-р инж. О.Асенов/

Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № ….. от…………. 200….г.

Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол №.......от ......................200…. г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> Magister -> Sem%20II
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
Sem%20II -> Програма По дисциплината Клетъчни комуникации
Magister -> Програма по дисциплината: "мултимедийни системи" включена в учебния план на специалността "компютърни системи и технологии "
Sem%20II -> Програма по дисциплината : "управление на качеството" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Magister -> Програма по дисциплината : програмиране в интернет среда включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница