Програма по дисциплината : програмиране в интернет среда включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"Дата16.06.2017
Размер42.55 Kb.
#23706
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------
Утвърдил:
Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: ПРОГРАМИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА

включена в учебния план на специалността:

Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”


Габрово,

2003 год.

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

VIII (X)

32 (18)Лабораторни упражнения

VIII (X)

32 (15)Курсова работа ( Курсов проект)

-

-Изпит

VIII (X)

-АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Програмиране в Интернет” има за цел запознаване на студентите от спе­циал­ност “Компютърни Системи и Технологии” с основите на програмирането и обмен на ин­форма­ция в мрежова среда - Intranet и Internet. Последователно се разглеждат същността, под­ходите и програмните средства за реализация на клиент-сървърни приложения, като се отделя по-голямо внимание на практическата им приложимост. След завършване на дисциплината студентите трябва да:

- разбират и проектират HTTP сървърни приложения;

- разбират и използват CGI и JSP с цел обслужване на клиентски заявки;

- са запознати с функционирането и реализацията на достъпа до TCP сървърни приложения като: FTP, Telnet, SMTP, POP3 и IMAP4;

- създават статични и динамични HTTP клиентски приложения.

Връзка с други дисциплини: Програмни езици, Компютърни мрежи.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
А. ЛЕКЦИИ
Модул I : Въведение в програмирането в мрежова среда (Internet, Intranet). (Хорариум - 16 часа; Лекции - 8 часа, Лаб. упражнения - 8 часа)

Клиент-сървърни приложения 2 часа

Идентификация на host-компютри. Идентификация на програмни приложения 4 часа

TCP/IP стек 2 часа


Модул II : Програмиране от страна на сървъра. (Хорариум 24 часа; Лек­ции - 12 часа, Лаб. упражнения - 12 часа).

Основни методи и средства за обслужване на клиентски заявки (ASP, PHP,.NETl).. 4 часа

Алгоритъм за обслужване на клиентски заявки. Обслужване на множество заявки. Изиск­ва­ния към операционната система от гледна точка създаване на сървърни приложения 4 часа

Предназначение и реализация на достъпа до стандартни сървърни приложения (SMTP, POP3, IMAP4, FTP, HTTP и HTTPS). 4 часаМодул III : Програмиране от страна на клиента. (Хорариум 24 часа; Лек­ции - 12 часа, Лаб. упражнения - 12 часа).

Алгоритъм за реализация на двупосочна връзка между клиент и сървър 4 часа

Модели за реализация.Видове заявки към HTTP сървърни приложения (GET, POST, HEAD). Реализация на ста­тични и динамични HTML страници. 4 часа

Програмни средства за създаване на HTTP клиентски приложения (HTML, XML, WML, Java Script, Java аплети, ActiveX) 4 часаБ. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
1.1. Апаратна и програмна идентификация на апаратни и програмни ресурси в мрежова среда. Сокети, IP адреси и портове 4 часа

1.2. TCP/IP стек. Достъп до функциите на стека. Практическо използване 4 часа

2.1. Структура на сървърно приложение (HTTP сървър). Обслужване на клиентски заявки чрез CGI интерфейс и JSP. Сравнителен анализ 4 часа

2.2. Реализация на достъпа до SMTP и POP3 сървъри. Основни команди. Изпращане и получаване на E-mail. Предаване на файлове чрез E-mail. Кодиране на предаваната информация (UU и Base64 кодиране). 4 часа

2.3. Реализация на достъпа до FTP сървъри. Основни команди 4 часа

3.1. Структура на клиентско приложение (HTTP, SMTP, POP3). 4 часа

3.2. Реализация на статични и динамични страници чрез HTML и Java Script 4 часа

3.3. Мобилен достъп до Internet и Intranet. Пример за WML клиентски интерфейс 4 часаВ. ИЗПИТ

Реализира се на два етапа:

1. Тест за материала взет на лабораторните упражнения.

2. Писмено развитие на въпрос от лекционния материал.

Оформянето на крайната оценка е съгласно приетата методика от катедра КСТ.

ЛИТЕРАТУРА

  1. Джон Р. Ливайн, Всичко за Internet, Профисионално издание, Алекс Софт, 2001.

  2. Елизабет Кастро, HTML за World Wide Web, Инфро Дар, София 2003

  3. Рандал Л. Шварц, Да научим Perl, ЗеСТ Прес, 2001.

  4. Дик Стефлик, Прашант Сридхаран, Java за мрежови приложения / Профисионално + CD ROM, ИнфоДАР, 2001.

  5. Брус Екел, Да мислим на Java, том 1 и 2, СофтПрес, 2001.

СЪСТАВИЛ:

/гл.ас. д-р инж. Р. Иванов/
СЪСТАВИЛ:

/доц. д-р инж. О. Асенов/

Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № 3 от 27.10.2003 г.
Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и елек­троника” с протокол №.......от ......................2003 г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> Magister -> Sem%20I
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
Sem%20I -> Програма по дисциплината: "проектиране на схеми с програмируема логика" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20I -> Програма По дисциплината Клетъчни комуникации
Sem%20I -> Програма по дисциплината : "специализирани компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20I -> Програма по дисциплината: "мултимедийни системи" включена в учебния план на специалността "компютърни системи и технологии "
Sem%20I -> Програма по дисциплината : "управление на качеството" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20I -> Програма по дисциплината : "компютърно базирани системи за сигурност (кбсс)" включена в учебния план на специалността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница