Програма по дисциплината : Програмиране в unix среда включена в учебния план на специалност : всичкиДата22.02.2017
Размер52.33 Kb.
#15499
ТипПрограма

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Утвърдена с Протокол на ФС № ................./..................


Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Програмиране в UNIX среда
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: всички
С Т Е П Е Н Н А О Б У Ч Е Н И Е: БАКАЛАВЪР
КРЕДИТИ (ECTS): 2,0
КАТЕДРА: Атомна физика

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум - часа/седмично:

Хорариум – часа

Общо:

Лекции

6/8

2

30

Семинарни упражнения


Практически упражнения


Общо часа:
2

30

Форма на контрол:изпит


А. АНОТАЦИЯ:

Курсът дава обширен увод в концепциите и начина на работа в среда на UNIX базирани операционни системи. Разглежда се работа в команден шел, концепция за видовете потребители и групи, техните права, графичните среди, работа в мрежа, скриптово програмиране, използване на компилаторите от GCC, създаване и използване на динамични и статични библиотеки. Ще бъде засегната работата с текстообработка, графични и мултимедийни приложения. Дават се основите за програмиране на ФОРТРАН и C. Към е разработен практикум по «Програмиране в UNIX среда” По време на лекциите и упражненията ще бъдат демонстрирани възможностите на няколко Linux дистрибуции и на FreeBSD като представител на свободните UNIX операционни системи.

Подходящ е за начинаещи, както и за средно напреднали в тази сфера.

Целева аудитория: студенти от бакалавърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други, интересуващи се и/или нуждаещи се от работа в UNIX/LINUX среда.

Очаквани резултати: След завършване на курса, студентите следва да могат:
  Да работят в UNIX базирани операционни системи. Да могат да съставят, компилират и изпълняват програмни кодове за обработка и анализ на данни.

Изисквания: От студентите, посещаващи курса, се очаква основна компютърна грамотност и беглото познаване на език за програмиране (С / Фортран).
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ЛекцииТема, вид на занятието:

Брой часове


1

История на UNIX и Linux. Софтуер с отворен код

2

2

Файлова система, команди за четене и навигация, работа с файлове и търсене. Графична среда

2

3

Използване на команден шел и създаване на скриптове: tcsh, bash, awk, python

2

4

Основи на системната администрация

2

5

Интерпретатори, компилатори. Изпълними файлове. Програмиране под UNIX. Система от компилатори GCC. Граматика на език за програмиране.

2

6

Програмен код, заглавни файлове, ключови думи на езика.

2

7

Типове данни. Деклариране на променливи. Дефиниране на константи. Оператори . Приоритет.

2

8

Стандартни функции за вход и изход. Форматиране на изхода.

2

9

Оператори за безусловен преход. Условни оператори. Оператори за цикъл с пред и постусловие. Оператор за цикък-брояч. Оператор за множествен избор

2

10

Деклариране на масиви. Многомерни масиви. Инициализация на масиви и низове. Функции за работа с низове

2

11

Деклариране на структури и обединения. Използване на обединенията. Масиви от структури и обединения.

2

12

Декларация и дефиниция. Входни, входно-изходни и изходни параметри. Локални променливи.

2

13

Адресна аритметика. Указатели към променливи, масиви и структури. Указатели към функции.Заделяне на памет и освобождаване на памет.

2

14

Обектно ориентирано програмиране

2

15

Работа в GRID среда

2
Общо

30


В. Формата на контрол е: изпит
Г. Основна литература:

Y. Lapage and P.Iarrera “UNIX System Administrator’s Bible”, IDG Worldwide Corporation, NY, 1999.

Олаф Кирх и Тери Доусън, „ LINUX, ръководство на мрежовия администратор”, СофтПрес ООД, София, 2001.

Al Kelley and Ira Poh, “C by Dissection”http://www.fortran.com/fortran/F77_std/rjcnf.html

Brian Kernighan and Dennis Ritchie, “The C Programming Language”

Bjarne Stroustrup , “The C++ Programming Language”

http://gcc.gnu.org/

http://lcg.web.cern.ch/LCG/
Д. Допълнителна литература:

При необходимост (нов хардуеър; специални интереси на обучаваните) програмата може да претърпи промени.

Съставил програмата:

доц. д-р Леандър Литов/подпис/

Дата: януари 2008 година
Каталог: for-students -> bachel -> programi-na-kursove -> programi-na-izbiraemi-kursove
programi-na-izbiraemi-kursove -> Програма по дисциплината: Луминесцентни методи за анализ в медико-биологичните изследвания
programi-na-izbiraemi-kursove -> Sofia university faculty of physics
for-students -> Факултет: Физически
bachel -> Конспект (2010/2011) Курс: Атомна и ядрена физика Специалност : Ядрена химия
for-students -> Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу
for-students -> Програма по дисциплината: суперсиметрии, квантови деформации и модели на взаимодействащи системи
for-students -> Програма по дисциплината: Физика извън Стандартния модел включена в учебния план на специалност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница