Програма по дисциплината «Администрация на сигурността и отбраната»страница1/23
Дата24.07.2016
Размер5.62 Mb.
#2905
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Доц. д-р НИКОЛАЙ АРАБАДЖИЙСКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

с доц. д-р Николай Арабаджийски, автор, 2007г.


ISBN 9789545093708

Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината «Администрация на сигурността и отбраната». Съдържанието на темите е съобразено с новите научни разработки и изследвания от областта на професионалното направление «Администрация и управление» и достиженията на обществените науки – философски, икономически, правни, психологически, педагогически и информационни.

Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 01.01.2007г. в Република България отнасяща се до организацията и функционирането на българската публична администрация.


Учебникът включва теми отнасящи се до: предмета, методологията и системата на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”; нейната същност; системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република Българияна; основните дейности на администрацията на сигурността и отбраната; длъжностите на служителите в нея, тяхното формиране и професионална кариера; обучителните институции осигуряващи със специалисти администрацията на сигурността и отбраната; осигуряването на служителите и ресурсното осигуряване на администрацията, както и международните публични организации за сигурност и отбрана в които Република България членува.

Учебникът е предназначен за студенти обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните степени «бакалавър» и «магистър» по специалности от професионалните направления «Администрация и управление», « Национална сигурност» и «Военно дело», както и от други студенти, научни работници, експерти и специалисти изучаващи и прилагащи теорията в практиката на администрацията на сигурността и отбраната.

Авторът благодари на рецензентите на учебника:

- проф. д-р Тилчо Иванов – известен и уважаван в академичната общност учен в областта на икономиката и отбраната, дългогодишен ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” при факултет “Икономика на инфраструктурата” на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ в гр.София, който пръв въвежда и преподава учебната дисциплина. През учебната 1998/1999г. проф. Иванов инициира въвеждането на специализация “Администрация на сигурността и отбраната” на студентите от IV курс от специалността “Публична администрация” на Нов български университет/НБУ/ в гр.София, както и откриването на отделна магистърска програма “Администрация на сигурността и отбраната”, която е одобрена от Центъра по публична администрация на НБУ;

- проф. д-р н. Димитър Йончев – утвърден специалист и учен в областта на сигурността и отбраната, дългогодишен преподавател във Военна академия “Г.С.Раковски”, щатен преподавател в Центъра за изучаване на сигурността и риска на НБУ, автор на научната теория за скритото присъствие и на множество публикации от областта на организацията и функционирането на системите за сигурност и отбрана, Председател на Специализирания научен съвет по “Военни науки” към Висшата атестационна комисия на Министерския съвет на Република България;

- проф. д-р н. Цветан Семерджиев – авторитетен учен в областта на сигурността и отбраната, дългогодишен преподавател във Военна академия “Г. С. Раковски”, щатен преподавател в катедра “Управление и информатика” при факултет “Сигурност” на Академията на МВР, автор на множество публикации от областта на стратегическото ръководство/лидерството/ и информационното осигуряване на сигурността и отбраната, Председател на Научната комисия по “Военни и военноинжинерни науки” при Висшата атестационна комисия на Министерския съвет на Република България.

Учебникът е одобрен от разширен катедрен съвет на катедра “Социални науки” при факултет “Сигурност” на Академията на МВР с участието на представители на катедрите от факултета, на катедра “Административна дейност на полицията” при факултет “Полиция”, на Центъра за изучаване на сигурността и риска на НБУ и на катедра “Национална и регионална сигурност” при факултет “Икономика на инфраструктурата” на УНСС.

Авторът ще бъде благодарен за всички бележки и препоръки направени от учени – изследователи в областта на сигурността и отбраната, преподаватели и специалисти от практиката с оглед бъдещото усъвършенстване на учебника.


СЪДЪРЖАНИЕ
Глава първа

Предмет, методология и система на учебната дисциплина „Администрация на сигурността и отбраната”……………
Глава втора

Същност на администрацията на сигурността и отбраната………………………………………………………..
Глава трета

Система на администрацията на сигурността и отбраната …………………………………………….................

Глава четвърта

Основни дейности на администрацията на сигурността и отбраната………………..............................................................
Глава пета

Длъжности в администрацията на сигурността и отбраната ……………………………….....................................
Глава шеста

Формиране на служителите в администрацията на сигурността и отбраната ………….................................

Глава седма

Професионална кариера на служителите в администрацията на сигурността и отбраната…………...
Глава осма

Обучителни институции осигуряващи администрацията на сигурността и отбраната…………...

Глава девета

Осигуряване на служителите от администрацията на сигурността и отбраната………………...…………….. ……
Глава десета

Ресурсно осигуряване на администрацията на сигурността и отбраната………………...…………………...
Глава единадесета

Международни публични организации за сигурност и отбрана........................................................................................
Библиография…………………………………………………

Глава първа
ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И СИСТЕМА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ на сигурността и отбраната”1. Предмет и методолгия на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”/АСО/
През учебната 1998/1999г. проф. д-р Тилчо Иванов – известен и уважаван учен в областта на икономиката и отбраната, и дългогодишен ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” при факултет “Икономика на инфраструктурата” на Университета за национално и световно стопанство/УНСС/ в гр.София, за първи път въвежда изучаването на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”.

В последствие проф. Иванов инициира въвеждането на специализация “Администрация на сигурността и отбраната” на студентите от IV курс от специалността “Публична администрация” на Нов български университет/НБУ/ в гр.София. През същата учебна година по негова инициатива стартира и отделна магистърска програма “Администрация на сигурността и отбраната”, която е одобрена от Центъра по публична администрация на НБУ с председател на програмния му съвет доц. д-р Людмил Георгиев – зам.-ректор на НБУ.

Целта на специализацията и на магистърската програма са да подготвят граждански експерти с бакалавърска и магистърска степен за работа по публична администрация, като ги специализира за работа в организациите и дейностите, свързани със сигурността и отбраната на Република България. Завършилите успешно студенти могат да работят, като администратори в организациите и звената на централната и местна държавна администрация, свързани с администриране на отбраната и сигурността, както и да работят като експерти в международни и неправителствени организации в областта на сигурността и отбраната.1

Като директор на магистърската програма проф. д-р Тилчо Иванов организира провеждането на обучението и осигурява преподаватели – известни и утвърдени експерти в областта на сигурността и отбраната, които подготвят и провеждат специализирани курсове, като: проф. д-р Дейвид Грийнууд – курс “Финанси и бюджетиране на отбраната и сигурността”; проф. д-р Наум Бояджиев – курс “Администрация на службите на МВР”; доц. д-р Христо Георгиев – курсове “Основи на политиката за сигурност” и “Европейска система за сигурност”; доц. д-р Павел Павлов – курс “Стратегическо управление и администрация в отбраната и сигурността”; доц. д-р Милчо Толев – курс “Логистика на отбраната и сигурността”; доц. д-р Минко Минков – курс “Аквизиция в отбраната и сигурността”; д-р Велизар Шаламанов – курс “Информационни технологии в сигурността и отбраната”; д-р Борис Иванов – курс “Администрация на подготовката на страната за отбрана”; д-р Валери Рачев – курс “Кризисен мениджмънт в отбраната и сигурността” и др.

Основните курсове “Основи на администрацията на отбраната и сигурността”, “Икономика на отбраната и сигурността” и “Анализ на публични решения в отбраната и сигурността” се водят от проф. д-р Тилчо Иванов.

През следващите учебни години съдържанието на курсовете от специализацията и магистърската програма в НБУ се обогатяват, като се привличат нови и известни на академичната общност преподаватели, като: проф. д-р н. Димитър Йончев, доц. д-р Георги Ботев, доц. д-р Валентин Тодоров, д-р Калчо Таушанов и др.

В НБУ се създава и започва да функционира и Център за изучаване на сигурността и риска.

Учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” започва да се преподава и в бакалавърски и магистърски курсове на специалностите “Публична администрация” и “Икономика на отбраната и сигурността” в УНСС.

През учебната 2005/2006г. в учебния план на магистърската програма по “Публична администрация” на факултет “Сигурност” в Академията на МВР – гр.София тази учебна дисциплина е включена за изучаване. Разработена е учебна програма, която е утвърдена от катедрения съвет на катедра “Социални науки” при факултета с ръководител на катедлата доц. д-р н. Стефан Симеонов.

От учебната 2006/2007г. учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” започва да се изучава и от студентите на магистърската програма по “Публична администрация” - неспециалисти при Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – гр.София.


Учебната програма е съобразена с образователната подготовка на обучаваните, като е адаптирана към изискванията за атрактивност и придобиване на специализирани знания за организацията и функционирането на българските органи и структури на администрацията на сигурността и отбраната, а именно:
А/ АДМИНИСТРАЦИЯ НА СИГУРНОСТТА • Органи и структури на сигурността

/служби за сигурност/: 2
Структури на сигурността при Президента на Република България ръководени от него:

- Национална разузнавателна служба при Президента на Република България/НРС/;

- Национална служба за охрана при Президента на Република България/НСО/.

Структури на сигурността на Министерството на отбраната ръководени от министъра на отбраната:

- Служба “Военна информация” на Министерство на отбраната/Служба “ВИ”- МО/;

- Служба “Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване” на Министерство на отбраната/Служба “ВП и ВКР” - МО/.
Структури на сигурността на Министерството на вътрешните работи ръководени от министъра на вътрешните работи:

- Национална служба “Сигурност” на МВР/НСС-МВР/;

- Дирекция “Защита на средствата за връзка” на МВР/ДЗСВ-МВР/;

- Дирекция “Оперативно издирване” на МВР /ДОИ-МВР/;

- Дирекция “Оперативно-техническа информация” на МВР/ДОТИ-МВР/.


 • Органи и структури за управление при кризи


Органи за управление при кризи
- централни органи/Министерски съвет, министър председателят, заместник-министър председателите и министрите/;

- териториални органи на изпълнителната власт/областни управители и кметове на общини/;

- председатели на държавни агенции;

- държавни комисии;

- изпълнителни директори на изпълнителни агенции;

- ръководители на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.Структури за управление при кризи

- Министерство на държавната политика при бедствия и аварии;

- Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи;

- Въоръжените сили на Република България – в мирно време.
Б/ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОТБРАНАТА


 • Органи и структури на отбраната3


Органи за ръководство на отбраната:

 • Народно събрание;

 • Президент на Република България;

 • Министерски съвет;

 • Министър на отбраната.

Въоръжени сили на Република България

- Българската армия включваща: Генерален щаб; Сухопътни войски; Военновъздушни сили; Военноморски сили; Националната гвардейска част, която е представително военно формирование; Националната спортна рота, която е извън числения състав на Българската армия;

- Министерство на отбраната;

- структури на подчинение на министъра на отбраната – Служба “Военна информация”; Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване”; Военна академия “Г. С. Раковски”; Военномедицинска академия и изпълнителните агенции: “Държавна собственост на МО”; “Социални дейности на МО”; “Военни клубове и информация”; “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”;Държавни органи - министрите на вътрешните работи, на финансите, на транспорта и съобщенията, председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, органите на управление на БНБ, областните управители;

Специализирани служби Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана;

Органи на местното самоуправление и местната администрация - кметовете на общини и общински съвети;

Организациите - ведомства, организации и учреждения;

Гражданите - от мобилизационния резерв.
Обект на учебната дисциплина е системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република България и системата за евроатлантическа и европейска сигурност.

Предмет на учебната дисциплина са научните и практико-приложните аспекти за организацията на българските органи и служби за сигурност и структури на обраната, на структурите от системата за евроатлантическа и европейска сигурност в които членува Република България, режима на служителите им, тяхното и на администрацията на сигурността и отбраната ресурсно осигуряване.

Дисциплината се изучава в три модула:

- първи модул «Същност и организационни аспекти на администрацията на сигурността и отбраната» включващ тематика отнасяща се до: предмета, методологията и системата на учебната дисциплина; същността на администрацията на сигурността и отбраната, нейната система в Република България, както и основните дейности на структурите на тази администрация;

- втори модул «Служители в администрацията на сигурността и отбраната» включващ тематика отнасяща се до: длъжностите в администрацията на сигурността и отбраната; формирането и кариерното развитие на служителите в нея;

- трети модул «Осигуряване на администрацията на сигурността и отбраната» включващ тематика отнасяща се до: обучителните институции осигуряващи администрацията на сигурността и отбраната; осигуряването на служителите и ресурсното осигуряване на службите за сигурност и структурите на отбраната от тази администрация, международните публични организации осигуряващи колективна сигурност и отбрана в които членува Република България.

Целта на учебната дисциплина е да даде на обучаваните задълбочени познания за теоретичните и практико-приложни аспекти на организирането и дейността на службите за сигурност и структурите на отбраната съставляващи администрацията на сигурността и отбраната в Република България, която е част от публичната администрация.


Задачи на обучението са:

- да даде на обучаваните основни, дълбоки и всестранни теоретични знания за понятийния апарат с който си служи администрацията на сигурността и отбраната.

- да запознае обучаваните със системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република България, нейната правна регламентация и основните дейности на службите за сигурност и структурите на отбраната;

- да създаде в обучаваните трайни организационни практически умения и навици да ръководят и да бъдат ръководени, както и да се развиват успешно в служебната кариера на българските служби за сигурност и структури на отбраната;

- да запознае обучаваните с компелкса от осигуряващи дейности на служителите и на структурите от администрацията на сигурността и отбраната;

- да запознае обучаваните със структурата на международни публични организации от системата за евроатлантическа и европейска сигурност в които Република България членува – Организацията на обединените нации/ООН/, Организацията на Северноатлантическия договор/НАТО/, Европейския съюз/ЕС/ и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ОССЕ/;

Учебната дисциплина подпомага да се разбере как се изгражда и функционира администрацията на сигурността и отбраната в Република България. Тя развива способности у обучаемите за критичен анализ на дейностите, които се въз­лагат за изпълнение на служителите от тази администрация. Липсата на добро познаване и достъп до същинската дейност на службите за сигурност и структурите на отбраната води до непознаване на техните възможности, а оттам и до недоброто и непълното използване на тези възможности за решаване на проб­лемите на отделния гражданин, на дадена организация и най-вече на цялото общество.

Всяка административна реформа изисква промяна в действията, поведението и мислите на администраторите. Тя цели усъвършенстване на административните дейности и услугите за населението, подобряване на работата и е невъзможна без наличието на съвременно и модерно подготвени администратори .4

Администраторите от организациите на сигурността и отбраната играят основна роля в периода на прехода в Република България. Те са тези, които трансформират всяка криза в обществото в необходима и полезна промяна. Промяната трябва да се разглежда като неотделим елемент на усъвършенстването на съвременната админи­страция на сигурността и отбраната в Република България. Необходими са активни, новаторски настроени и творчески мислещи администратори, които да могат да поемат новите роли в българските служби за сигурност и структурите за отбрана.

Учебната дисциплина „Администрация на сигурността и отбраната“ дава знания за решаването на проблемите в сектора за сигурност и отбрана. Тя разглежда разкриването, определянето и решаването на проблеми, засягащи взаимоотношенията в различните структури на тази администрация. Дисциплината изучава многобройните условия и техники за струк­туриране на службите за сигурност и структурите на отбраната, както и на техните служители, като административен апарат.


Учебната дисциплина създава основите за бъдещи управленски, и организационни умения на администратори от службите за сигурност и структурите на отбраната. Те се съчетават с познава­нето на правните основи на българската администрация на сигурността и отбраната, защото тя е специфична социално управляема система, чиито организация и дейност винаги правно се регламенти­рат.

Изучаването на правния режим на държавните служители от структурите за сигурност и отбрана в държавната администрация, на държавните служители от МВР, на кадровите военнослужещи, на лицата, работещи по трудово правоотношение, на военните следователи, военните прокурори, военните съдии и на съдебните служители подпомагат правилното прилагане на специалните закони и подзаконови актове за ефикасно осъществяване на държавната и на военната служба в тези структури.

Дисциплината дава знания за функциите и правомощията на органите и основните дейности осъществявани от служителите на структурите на службите за сигурност и тези на отбраната – за тяхното място и ролята им в публичната администрация.

Учените използват различни аспекти и комплекси от въпроси, върху които концентрират вниманието си при разработване на теорията на администрацията на сигурността и отбраната. Едни от тях се занимават предимно с въпросите на организацията, организационните структури, организационното поведение, персонала и ръ­ководителите в администрацията на сигурността и отбраната. Други пре­връщат процесите на планиране, вземане и изпълнение на решение в администрацията на сигурността и отбраната във фокус на управление на тази администрация. Това са предимно специалисти по управле­ние и стратегическо управление на сигурността и отбраната. Трети изследват най-важните функ­ции на структурите от администрацията на сигурността и отбраната - планиране, финан­сиране, контрол, международни отношения. Четвърти разглеждат системата на органите на публичната админи­страция и административния апарат на когото се възлагат функции по осигуряването на сигурността и отбраната, правомощията на органите от тези апарат и административната дейност, която осъществяват. Ако теоретиците на администрацията на сигурността и отбраната направят опит да се обединят около една обща теория на сигурността и отбраната, то едва ли ще успеят.

Учебната дисциплина „Администрация на сигурността и отбраната“ е основополагаща за повечето специални дисциплини изучаващи организацията и функционирането на органите и службите за сигурност и структурите на отбраната. Тя е част от обществените науки и има свой собствен предмет на изучаване. Самите обществени науки - философия, икономика, право, история, психология, педа­гогика, научна информация, култура и изкуство, дават отражение върху аспектите, които са предмет на изучаване от учебната дисциплина. Тя в известен смисъл представ­лява съчетание и разрез на посочените обществени науки, като използва голяма част от техните постижения и методология. Поради това учебната дисциплина би могла да бъде повлияна от различните обществени науки.

Значимостта на дисциплината се определя от взаимоотношенията на тази администрация с обществото, държавата, организациите и гражданите. Служителите от администрацията на сигурността и отбраната изпълняват дейности на държавата за осигуряване на националната сигурност, което е свързано със задоволяване на жизненоважни нужди на населението.5Отбраната е част от националната сигурност и представлява система от дейности за укрепване на мира и сигурността, за запазване на националните ценности и за поддържане на въоръжените сили, икономиката и населението в готовност за действия, както и за действия в условия на кризи и във време на война.6

Самата администрация на сигурността и отбраната се състои от хора (държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение, служители на МВР, кадрови военнослужещи, военни следователи, военни прокурори, военни съдии и съдебни служители), които определят и разбират целите на структурите от администрацията на сигурността и отбраната, и активно са ангажирани в решаване на проблемите. В този смисъл учебната дисциплина се концентрира върху няколко важни професионални и академични характерни особености. Такива са: публичността; общественият интерес; опреде­лянето и развитието на политиката за сигурност и отбрана на държавно и местно ниво; осъществяването на държавната политика за осигуряването на националната сигурност; демокра­тизирането на администрацията на сигурността и отбраната и превръща­нето й в посредник между обществото и държавата.

Важен елемент в тази насока са човешките ресурси в различните структури на администрацията на сигурността и отбраната и административните знания и опит, които те притежават и трябва да обогатяват чрез обучение и практика.

Усвояването на учебната дисциплина може да бъде успешно след придобити основни познания в сферата на публичната администрация.

Както всяка учебна дисциплина и дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната“ използва определена методо­логия. Тя е плод на сериозни научни изследвания в областта на организацията и функционирането на службите за сигурност и структурите на отбраната. Чрез системен подход администрацията на сигурността и отбраната се разглежда като динамична система. Разкриват се връзките между подсистемите й и взаимодействията им с външни структури. Подсистемите на адми­нистрацията на сигурността и отбраната се разглеждат до ниво самостоятелна орга­низационна единица, като се извеждат техните дейности и задачи.

Методологията включва използването на историческия и структурно-функционалния подходи. Администрацията на сигурността и отбраната се изучава в съвременните условия в Република България, като за извеждането на дефиниции за определени понятия се използват, като източници различни теоретични разработки, както и отменени и действащи нормативни актове от вътрешното законодателство.

Администрацията на сигурността и отбраната се разглежда като създадена и функционираща в организационни правни рамки. Организационните модели и структури са битието на тази администрация.

2. Система на учебната дисциплина

Администрация на сигурността и отбраната


Системата на учебната дисциплина представлява логическата последовател­ност на усвояване на знания от учебната програма. Важно значение има изучаването на нейния пред­мет, система и достиженията на други науки, които ползва.

Същността на администрацията на сигурността и отбраната се изяснява чрез дефиниране на понятията за държавна служба, военна служба, държавна служба в МВР и администрация на сигурността и отбраната, като се определят основните аспекти на тази администрация.

Учебната дисциплина изучава системата на администрацията на сигурността и отбраната, включваща структури на тази администрация, които подпомагат дейността на Народното събрание, органите на централната и териториалната изпълнителна власт, органите на съдебната власт, организациите за публични услуги и тези с идеална цел, предприятията с преобладаващо държавно и общинско имущество и международни публични организации.

Организацията на администрацията на сигурността и отбраната се изучава чрез системен подход по отношение на мястото и ролята на органите и структурите на службите за сигурност и структурите на отбраната съставляващи системата на тази администрация в публичната администрация на Република България.

Дисциплината изучава и основните дейности на администрацията на сигурността и отбраната: административна/външна и вътрешна/, информационна, разузнавателна и наказателнопроцесуална.

Особено внимание се обръща на изучаването на длъжностите в администрацията на сигурността и отбраната. Изясняват се понятията за длъжност в администрацията на сигурността и отбраната, органи на МВР и МО, държавни служители на МВР, кадрови военнослужещи, граждански лица в МО, лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, военни следователи, прокурори, съдии и съдебни служители, както и тяхната класификация.

Съществено значение за структурирането на адми­нистративния апарат на администрацията на сигурността и отбраната имат набирането, подборът и назначаването на служители в службите за сигурност и структурите на отбраната. Подробно се изучава системата на професионална кариера на служителите в службите за сигурност и структурите на отбраната, като се усвояват знания за комплекса от дейности за тяхното оценяване и атестиране.

Учебната дисциплина изучава и въпросите, свързани с дейността на обучителните институции/ведомствени, държавни и частни/ осигуряващи обучението на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната.

Дисциплината изучава и въпросите на социалното осигуряване, обезщетение, застраховане и социално подпомагане на служителите от службите за сигурност и структурите на отбраната.

Особено внимание се отделя и на изучаването на финансово-ресурсното и материално-техническото осигуряване на администрацията на сигурността и отбраната.

Учебната дисциплина изучава структурата на международни публични организации от системата за евроатлантическа и европейска сигурност в които Република България членува – Организацията на обединените нации/ООН/, Организацията на Северноатлантическия договор/НАТО/, Европейския съюз/ЕС/ и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ОССЕ/.


3. Администрацията на сигурността и отбраната – изучавана като учебна дисциплина или самостоятелна наука
Всяка наука представлява теоретическа систематизация на обективни знания за действителността, както и резултатите от тази дейност. Всяка наука представлява относително самостоятелен клон, дял от тази дейност и съответната съвкупност от знания за определена част от природата или обществото. Основна задача на науката е откриването на законите на природата, на обществото и човешкото мислене, които никога не могат да имат окончателен и абсолютен характер.7

В този смисъл тезата, че “Администрацията на сигурността и отбраната” е самостоятелна наука подлежи на научна критика.

Учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” е интердисциплинарна учебна дисциплина опирайки се на различни общопризнати науки, съставляващи обществените науки. Тя е самостоятелен курс от административната наука. В съвременната социологическа теория основателно се поставя въпроса за “научнотеоретичната система за системата сигурност и ред”.8

Подкрепяме тезата, че науката за сигурност е част от системата на обществените науки, но на този етап тя е все още самостоятелна научна теория изследваща комплексно системите за сигурност и отбрана. Българското законодателство установява, като самостоятелна област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, но не и науката в тази област.9

С най-висока системност в науката се отличава знанието, когато е организирано във вид на научни теории.10 В този аспект съществува разлика между науката за сигурност и отбрана и теорията за администрацията на сигурността и отбраната.

Макар и в начален етап науката за сигурност и отбрана се занимава с изследвания, с репрезентации и с обучение. Изследването на системите от администрацията на сигурността и отбраната е сложен и продължителен процес, който протича във времето. Този процес е започнал с формулирането на първия научен проблем за организацията и функционирането на тази специфична администрация в системата на публичната администрация и ще завърши със създаването на научно издържана теория обединяваща изследванията на различни научни проблеми за нея.

Теорията за администрацията на сигурността и отбраната се различава от простото й описание с помощта на понятийния апарат с който си служат различните обществени науки. В теорията има различни равнища – описателно, разкриващо връзките между елементите и представящо логиката на описаните връзки.

Критерий за истинността на теорията за администрацията на сигурността и отбраната е практическата дейност на службите за сигурност и структурите на отбраната. Връзката на теорията за администрацията на сигурността и отбраната е основна връзка с науката за нея.

Различават се два типа отношения на теорията с практическата дейност на администрацията на сигурността и отбраната – теория предхождаща практиката и теория последваща практиката.

Теориите които предхождат практиката се създават по пътя на умозрителните заключения, по пътя на дедукцията по време на изследванията и експериментите. Този тип теории не са характерни за науката за администрацията на сигурността и отбраната.Теориите които следват практическата дейност на тази администрация се създават в следствие на натрупания продължителен практически опит, който от определен момент дава възможност за преценка на съществени връзки, разкривани отвъд видимостта на простото описание. Този тип теории са характерни за науката за публичната администрация.

Учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се позовава и на двете теории, като ползва достиженията на множество обществени наукиправни, икономически, социологически, политологически, исторически, психологически и др.

Учебната дисциплина ползва достиженията на политическите науки, но самата администрация включваща различните служби за сигурност и структури на отбраната не се изучава като отделна политическа наука. Вярно е, че администрацията е тясно свързана с политиката, но учебната дисциплина не следва да се свързва и да е под влиянието на политиката. Чрез учебната дисциплина не се осъществява държавната политика по осигуряването на националната сигурност, поради което тя не следва да е под влиянието на политическите процеси, промени и фактори в държавата и обществото. Тя само трябва да ги изучава. Политическият анализ е част от политическата наука, който се прилага и в дейността на службите и структурите от администрацията на сигурността и отбраната при изследването на формирането и осъществяването на държавната или местната политика. Чрез него се изучават връзката и подчинеността на критериите при избора или реализирането на определени решения на органите на държавната и местната власт свързани с осигуряването на сигурността и отбраната, но такива решения не се взимат от обучаваните при изучаване на дисциплината. Характерно за политологичния подход към изучаването на администрацията на сигурността и отбраната е разбирането, че политиката се реализира чрез властта. Политологията е наука за политиката, властта и държавата/държавното управление/.11 Властта и политиката са насочени към всички граждани. Решенията на властта са задължителни. Съществува специален държавен апарат за управление и изпълнение. Обучаваните само се подготвят да бъдат част от този апарат и за тях е важно да придобият знания за политическата култура на администраторите. Налице е многообразие на публични ресурси, с чиято помощ се осъществява политиката и властта. Ето защо в магистърската програма “Администрация на сигурността и отбраната” в НБУ е предвиден курс “Основи на политиката за сигурност”.

Учебната дисциплина ползва достиженията на правото, но тя не се разглежда като отделна правна наука. В правен аспект учебната дисциплина се основава на Публичното право/конституционното право, административното право и административния процес, финансовото и данъчно право, наказателното право и наказателния процес, международното публично право/. Осъществяваната административна дейност от органите и служителите на администрацията на сигурността и отбраната е в изпълнение на законите и другите нормативни актове. Административното право и административния процес обхващат въпроси отнасящи се до компетенциите на административните органи, административните актове, производствата в службите и структурите от администрацията на сигурността и отбраната, институциите на държавната и военната служба. В правен аспект учебната дисциплина се позовава и на международното публично право, като акцентът е изучаването на норми отнасящи се до защита правата на човека и нормите на хуманитарното право. Учебната дисциплина се позовава и на наказателното право и наказателния процес осъществяван от военносъдебните органи.

Дисциплината ползва достиженията на икономическите науки, но тази администрация не се изучава като отделна икономическа наука. Икономическите аспекти са жизнено важни за някои сфери на администрацията на сигурността и отбраната. В тази връзка са разработени самостоятелни учебни курсове предоставящи необходимите знания и умения за икономика на сигурността и отбраната, икономическата сигурност и устойчивост на отбраната и сигурността, инвестиционния мениджмънт, контролът на разходите и планирането в сигурността и отбраната, финансите и бюджетирането на сигурността и отбраната, бюджетното счетоводство в отбраната и сигурността, логистиката, държавният контрол на търговията с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба и др.

Учебната дисциплина ползва достиженията на науките за управление, но самата администрация на сигурността и отбраната не е отделна управленска наука. Мениджърският подход е много важен за държавното и местното управление в областта на осигуряването на сигурността и отбраната. В теорията за управлението няма единна дефиниция разкриваща същността на понятието “управление”, което да удовлетвори всички специалисти и всички гледни точки. Повечето от специалистите са склонни да приемат, че “Управлението е процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол, необходими за формулирането и достигането целите на организацията”.12 Административното управление въздейства върху административната система/държавния административен апарат/ за постигане на държавните и публичните цели. Административното ръководство въздейства върху административния персонал за постигането на тези цели. Основните разлики между административния и стопанския мениджмънт са в целите, субекта и обекта на управление. Организационните теории са важна част за практическата дейност на службите за сигурност и структурите на отбраната. Самата администрация на сигурността и отбраната е създадена и функционира в организационни рамки. Организациите са битието на всяка система от публичната администрация, но въпросите за организационно поведение, организационни структури, отношенията на субординация, ръководство и координация се изучават и от други специализиращи курсове, като: “Стратегическо управление и администрация в отбраната и сигурността”, “Управление на трудовите отношения в отбраната и сигурността” и др.

Учебната дисциплина се изучава, като се използват и достиженията на социологическата наука, но администрацията на сигурността и отбраната не е само такава наука. Въпросите за поведението в тази администрация, контролирането на поведението, отношенията между администрацията на сигурността и отбраната и обществото, ценностите в обществото и ценностите в службите за сигурност и структурите на отбраната от тази администрация, социалните групи, етнически, семейни и други структури в тях идват от социологията.
Учебната дисциплина ползва за изучаването й достиженията на психологията. Психолозите, както и социолозите, се опитват да обяснят какво кара хората да действат. В администрацията на сигурността и отбраната се използват резултатите от наблюдения върху хората /граждани, длъжностни лица, административни ръководители, членове на състав на орган/ в условията на конкретния живот или в експериментална ситуация. Изследват се проблемите на личната мотивация, ценностната ориентация, поведение и действие. От значение са психологическите портрети на редица категории държавни служители и кадрови военнослужещи, но тези въпроси се изучават от други учебни дисциплини, като “Психологически аспекти на сигурността и отбраната”, “Психология на контраразунаването” и др.
Дисциплината ползва и достиженията на информационните науки. Тя изучава отношенията и актовете в администрацията на сигурността и отбраната, като процеси на събиране, обработване и направляване на съответна информация. Тази администрация е свързана с модерните научни направления, като системния анализ и изследване на операциите. Тя използва аналитични и оценъчни техники, но те също са предмет на изучаване от други учебни дисциплини, като: “Информационни технологии в сигурността и отбраната”, “Информационни системи в службите за сигурност”, “Информационна сигурност” и др.
Ключови думи и изрази:

 • Предмет на учебната дисциплина «АСО» – той определя кръга на обектите и закономерностите на развитието й, които се изучават от нея. Такива са: организацията на българските органи и служби за сигурност и структури на обраната, на структурите от системата за евроатлантическа и европейска сигурност в които членува Република България, режима на служителите им, тяхното и на администрацията осигуряване.

 • Методология на учебната дисциплина «АСО» – тя е плод на сериозни научни изследвания в областта на организацията и функционирането на българските служби за сигурност и структури на отбраната, и структурите от системата за евроатлантическа и европейска сигурност. Методологията включва използването на историческия, системния и структурно-функционалния подходи.

 • Системата на учебната дисциплина «АСО» - тя представлява логическата последователност на усвояване на знания от учебната програма. Дисциплината включва три модула – същност и организационни аспекти на администрацията на сигурността и отбраната; служители на администрацията на сигурността и отбраната; осигуряване на администрацията на сигурността и отбраната.


Въпроси за дискусия:


 1. Кога и как се въвежда изучаването на администрацията на сигурността и отбраната в Република България?

 2. Какъв е предметът на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”?

 3. Каква е методологията на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”?

 4. Каква е системата на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”?

 5. Достиженията на кои науки ползва изучаването на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”?Каталог: 261
261 -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
261 -> Закон за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17. 09. 1991 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
261 -> Bolgár kulturális intézet
261 -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
261 -> Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения
261 -> Доклад на X конгрес на бота, Боровец 2007 Биомеханичен и патоморфологичен анализ на причините за остеолиза при тазобедрените ендопротези Веселин Кожухаров
261 -> Свържете lan кабела към Diva Fullhd media Center
261 -> Частично колянно ендопротезиране В. Кожухаров
261 -> Доклад на XI конгрес на бота, Златни пясъци 2010 Грешки и усложнения при тотално и частично колянно ендопротезиране В. Кожухаров Цел
261 -> Списък на научни трудове


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница