Програма по дисциплината: Атомна и ядрена физика включена в учебния план на специалност: Физика-математикаДата19.01.2018
Размер69.39 Kb.
ТипПрограма

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Утвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Атомна и ядрена физика

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Физика-математика

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ:бакалавър

ECTS кредити: 4,5

КАТЕДРА:Атомна физика

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

Лекции


4

3

45

Семинарни упражнения

4

1

15

Практически упражнения

4

3

45

Общо часа:
7

105

Форма на контрол:

Изпит + колоквиум на практикума + тест на семинарните занятия
Изпит + колоквиум на практикума + тест на семинарните занятия


А. АНОТАЦИЯ

Курсът е последната част на курса по Обща физика и се изучава в четвърти семестър. В рамките му се излагат експерименталните основи на квантовата физика, както и идеите на математическия апарат на квантовата механика. Застъпени са дялове от атомната и ядрената физика и физиката на елементарните частици. Преподаваният материал осигурява потенциал у студентите да преподават в горните класове на средните училища, както и да продължат собственото си образование за получаване на степента “магистър по физика” след като покрият изискванията на първия избираем модул.

Лекциите се разпределят приблизително по следния начин: около 70% е материалът по атомна и молекулна физика, 20% - по ядрена физика и 10% по физика на елементарните частици. Лабораторните упражнения покриват 15 теми от целия преподаван материал. Семинарните упражнения покриват 7 теми от целия материал.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции ( или упражнения)
Тема, вид на занятието:

Брой часове

1.

  1. Мащаби в квантовата физика. Еквивалентност на маса и енергия. Масови единици. Фундаментални константи в природата. Средно време на живот. Елементи от теорията на вероятностите, необходими за работа в квантовата физика. (лекция)

4

2.

  1. Първи модели за атома. Постановка на опитите по разсейване и информация за изследваните системи при разсейване на масови и безмасови частици. (лекция)

2

3.

  1. Опити на Ръдърфорд, Гайгер, Марсден, Чадуик по разсейване на алфа частици. Сечение и вероятност за разсейване. Модел за атома на Ръдърфорд и неговите ограничения. (лекция)

3

4.

  1. Корпускулярни свойства на електромагнитното поле:излъчване на черно тяло; Фотоефект - закони на Столетов, уравнение на Айнщайн за вътрешен и външен фотоефект. Раждане на двойка частица-античастица. (лекция).
2

5.

Комптънов ефект- експериментално наблюдение, извод на формулата за отместване дължината на вълната. Коефициент на поглъщане на ЕМ кванти при преминаване през веществото.(лекция)2

6.  1. Семинарни занятия върху теми 3 - 5.

2

7.

  1. Спектри на алкалните метали. Хипотеза на Уленбек за спина на електрона. Опит на Щерн и Герлах. (лекция)

2

8.

  1. Хипотезата на де Бройл като основа за създаване на вълновата механика. Опити на Дейвисън и Джърмър за проверка на хипотезата. Съотношения на неопределеност. Принцип на допълнителността. Измерими величини. (лекция)

3

9.

  1. Сумиране на моменти.Векторен модел на атома. Орбитален магнитен момент. Опитно определяне на моментите. Пълен магнитен момент. Фактор на Ланде. Правила на отбора. Правила на Хунд. Опити на Франк и Херц. (лекция)

6

10.

Семинарни занятия върху теми 8-9.

2

11.

Периодична система на елементите. Тъждествени частици. Принцип на Паули.(лекция)

3

12.

Атом в постоянно магнитно поле- ефекти на Зееман (нормален, аномален, ефект на Пашен-Бак). Класическа интерпретация .(лекция)


4

13.

Рентгенови лъчи - общи свойства. Дифракция на рентгенови лъчи.Приложения. Закон на Мозли.Рентгенови преходи.(лекция)

2

14.

Семинарни занятич върху теми 12-14.2

15.

Състав, размери, форма на ядрото. Енергия на свързване:формула на Вайцзекер. Свойства на ядрените сили. Носители на ядреното

взаимодействие.(лекция)
3

16.

Спин на ядрото - методи за определяне. Свръхфина структура на атомните спектри . Модели на ядра: Слоест модел на ядрото област на приложимост. Капков модел на ядрото. (лекция)


3

17.

Закон за радиоактивно разпадане. Радиоактивн семейства. Секулярно уравнение и определяне средното време на живот на дългоживущи ядра Алфа- бета- и гама-разпадане: Закони за запазване.Спектри - характеристики. (лекция).

3

18.

Семинарни занятия върху теми 16-18.6

19.

Структура на материята: кварки и лептони. Кварк-партонен модел. Идея за обединение на силите в природата.3

20.

Семинарни занятия върху тема 19. Тест2 + 1

В. Формата на контрол е:изпит.

На изпит се допускат студенти, защитили всички протоколи от практичните занятия и изкарали на теста от семинарните занятия поне среден 3. Асистентите, водещи семинарните и практичните занятия, провеждат теста и колоквиума. Окончтелната оценка се формира като се вземат пред вид резултатите от теста и колоквиума с тегло 0.3. На изпита присъства поне един от асистентите.

(Описва се подробно по какъв начин, кога и от кого ще се осъществява контрол върху знанията и
уменията на студентите, какви домашни, проекти, задачи трябва да подготвят и представят те, как
ще се формира крайната оценка
, критерии за оценяване.)

Г. Основна литература:

1. Н.Балабанов и М.Митриков, Атомна физика,Унив. Изд. "Св.Кл. Охридски",1991.

2. А. Минкова, Лекции по Атомна физика, 2000.

3. Н.Балабанов, Ядрена физика, изд.Пловдивския университет, 1998.

4. Уилямс, Физика на ядрото и елемнтарните частици, (превод) (2000).

5. A. Пройкова, Записки на лекции по Атомна и Ядрена физика,1988.
Д. Допълнителна литература:

Ландау и Лифшиц, Квантовая механика,(Теор.физ. 3 том) "Наука", 1974.

Савельев, Общая физика - III част, 1987 г.

Э.В.Шпольский, Атомная физика - I и II част, изд.Москва "Наука", 1984 г.

Забележка: Могат да се ползуват и всички други книги, които съдържат материала, посочен в програмата на ниво – бакалавър.

Дата: Март, 2004 Съставил програмата: /…………………………………../(доц. д-р Ана Пройкова)
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница