Програма по дисциплината: Атомни и молекулни еталони за честотаДата06.02.2018
Размер70.53 Kb.
ТипПрограма

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Утвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Атомни и молекулни еталони за честота

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ИНЖ. ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: БАКАЛАВЪР

КАТЕДРА: ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

Лекции


8

3

45

Семинарни упражнения

8

1

15

Практически упражнения

-

-

-

Общо часа:60

Форма на контрол:

изпит
А. АНОТАЦИЯ

Основната част на курса запознава със съвременните тенденции в развитието на първични и вторични еталони за честота. Наред с традиционните цезиеви часовници, особено внимание е обърнато на атомните и молекулни еталони в оптичната спектрална област. Разглеждат се изискванията, предявявани към един еталон за честота, съвремени експериментални подходи при конкретни реализации, както и анализ на факторите, влияещи върху неговата точност. В своята приложна част курсът предлага редица решения за прецизни лабораторни измервания с използване на оптични честотни еталони.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

ЛекцииТема, вид на занятието:

Брой часове

1

Исторически преглед на развитието на еталоните за честота. Области на приложение: навигация (GPS системи), прецизни измервания, телекомуникации и т.н.

1

2.

Общи изисквания към еталон за честота. Методи за оценка на точността и стабилността. Стандартно отклонение по Алън. Първични и вторични еталони за честота. Избор на “опорен” елемент. Преимущества на атомните и молекулните еталони.

3

3

Атомите и молекулите като опорен елемент на еталони за честота.

2

4

Фактори, влияещи върху точността на атомните и молекулните еталони за честота. Доплерово и естествено уширение на линиите, уширение чрез удари, влияние на външни магнитни и електрични полета.

3

5

Цезиев атомен часовник. Спектроскопия по метода на разделените полета. Интерферометър на Рамзей. Цезиеви фонтанни часовници. Точност на съвременните цезиеви часовници.

3

6

Водороден мазер. Рубидиев атомен часовник. Сравнение и гранична точност на съществуващите еталони за честота в микровълновия диапазон на спектъра.

3

7

Характеристики на еталони в оптичния спектрален диапазон. Сравнение с микровълновите еталони за честата. Експериментални предизвикателства при реализацията на oптични атомни и молекулни часовници.

3

8

Оптични часовници с атомни снопове. Пространствен интерферометър на Рамзей-Борде. Лазерно забавяне на атомния сноп. Пример: калциев еталон за честота. Ограничения на еталоните с атомни снопове.

3

9

Оптични часовници със студени атоми. Лазерно охлаждане на атоми. Магнито-оптични, магнитни и оптични атомни капани. Интерферометър на Рамзей-Борде във времето. Пример: еталони за честота с калций и стронций.

6

10

Оптични еталони за честота с единични йони. Йонни капани. Премахване на Доплеровото уширение: режим на Лемб – Дик. Пример: еталони за честота с единични живачни и итербиеви йони.

3

11

Сравнение на оптичните еталони със студени атоми и единични йони. Съвременни тенденции и достижения в развитието на оптични еталони за честота, кандидати за първични еталони за честота. Тримени оптични решетки с единични атоми (Bloch, Blatt).

3

12

Вторични еталони за честота в оптичната спектрална област. Области на приложение. Примери: He-Ne и Nd:YAG лазери, стабилизирани по поглъщане в йодната молукула. Еталони за честота с C2H2, CO и HCN за нуждите на телекомуникациите около 1.5 m. Миниатюрни рубидиеви часовници върху чип.

3

13

Сравнение и прецизно измерване на оптични честоти. Оптични честотни вериги. Честотни гребени с фемптосекундни Ti:Al2O3 лазери.

3

14

Прецизни лабораторни измервания с използване на вторични еталони за честота. Ламбдаметри с интерферометър на Майкелсън. Еталони на Фабри-Перо, стабилизирани по вторични еталони за честота. Калибриране на лазерни спектрометри по поглъщане на I2.

3

15

Приложения на честотни еталони във фундаментални тестове във физиката. Промяна на основните физични константи във времето, детекция на гравитационни вълни, диполен момент на електрона. (Schiller, Junye NIST).

3УпражненияТема, вид на занятието:

Брой часове

1.

Лазерни източници, използвани за реализация на оптични еталони за честота

2

2

Основен инструментариум при работа с честотно стабилизирани лазери. Еталони на Фабри-Перо, акусто-оптични и електро-оптични модулатори, фазово-чувствителен усилвател.

4

3

Радиационни характеристики на атомите и молекулите.

2

4

Методи за стабилизация на лазерната честота.

2

5

Стабилизация на честотата на диоден лазер по поглъщане на рубидиев атом – демонстрация.

2

6

Абсорбционна спектроскопия и спектроскопия на насищане в рубидий. Калибриране на получените спектри – демонстрация.

3

В. Формата на контрол е: семинар и изпит

След всякя лекция на студентите ще бъдат представени подбрани статии от научни списания и/или места от монографии с цел по-задълбочено запознаване с лекционния материал и подготовка за изпита. До края на курса всеки студент ще трябва да предложи съгласувана с преподавателя тема на 20 - 30 минутен семинар, в който ще представи подготвен от него обзор на проблем, касаещ темата на курса. Семинарът ще се провежда по време на упражнетията и неговата цел е да развива у студента умения да търси и работи с актуална литература, да подготви и представи доклад, както и да отговаря на въпроси по избраната тема. Курсът ще завърши с изпит, като крайната оценка ще бъде съобразена с представянето на семинара.

Г. Основна литература:

1. Статии от научни списания ще бъдат предоставяни на студентите след всяка лекция
Д. Допълнителна литература:

1.Жиглинский А.Г., Кучинский В.В., Реальный интерферометр Фабри- Перо, Л. , Машиностроение, 19832. Р. Дж. Белл, Введение в Фурье-спектроскопию, Мир , Москва, 1975

3. Progress in Atomic Spectroscopy, Ed.W. Hanle and H. Kleinpoppen, Penum Press, New York,1978
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница