Програма по дисциплината: физика на атомното ядро и елементарните частициДата11.01.2018
Размер72.64 Kb.
ТипПрограма

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Утвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: физика на атомното ядро и елементарните частици

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Инженерна физика

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: Бакалавър

КРЕДИТИ: 3,5

КАТЕДРА: Атомна физика

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър: 6

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

Лекции


VI

2

30

Семинарни упражнения1

15

Общо часа:
3

45

Форма на контрол:

Изпит
А. АНОТАЦИЯ: Курсът по Ядрена физика и елементарни частици започва с основни сведения за ядрата: маса, радиус, магнитен и квадруполен момент. Разглеждат се свойствата на ядрените сили и най-важните ядрени модели. Съществена част от хорариума е посветена на радиоактивността, видове разпадане и тяхното теоретично обяснение. Дават се основни сведения за неутрони, ядрени реакции, ядрено делене и ядрен синтез както и практическите аспекти свързани с тези явления. В края на курса се обсъждат широк кръг от ядрени и субядрени проблеми: ядрени методи за датиране, ускорителна техника, космично лъчение, ядрена астрофизика, физиката на елементарните частици, елементи на дозиметрията, ефект на Мьосбауер и др. Чрез внимателно балансиране между теоретичната и експерименталната страна на разглежданите въпроси и по-задълбочено изучаване на експерименталните подробности се поставя акцент върху практическите аспекти и приложението на редица ядрено физични явления, което считаме за необходимо при преподаването на дисциплината на студенти от специалностите Инженерна физика и Ядрена техника и енергетика.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

ЛекцииТема, вид на занятието: лекция

Брой часове

1

Състав, размер и форма на ядрото. Методи за определяне на ядрения радиус.

1

2

Спин и магнитен момент на ядрото. Свръхфина структура на спектралните линии.

1

3

Електронен магнитен резонанс. Суперсвръхфина структура. Ядрен магнитен резонанс. Директно определяне на спина и магнитния момент на ядрото.

1

4

Квадруполни електрични моменти на ядрата. Ядрен квадруполен резонанс.

1

5

Неутрон, откриване и свойства. Детектиране.

1

6

Деутронът като свързана система. Огледални ядра. Зарядова независимост на ядрените сили. Изотопичен спин.

1

7

Капков модел на ядрото. Формула на Вайцзекер. Приложение на капковия модел.

1

8

Слоист модел на ядрото. Ядрена изомерия. Обобщен модел.

1

9

Закон за радиоактивно разпадане. Радиоактивни семейства.

1

10

Алфа-разпадане. Тунелен ефект.

1

11

Бета-разпадане. Нарушаване на Р-четността при слабите взаимодействия.

1

12

Бета-спектроскопия. Типове спектрометри.

1

13

Гама-разпадане. Електрични и магнитни преходи.

1

14

Вътрешна конверсия. Електрони на Оже.

1

15

Спонтанно и принудено делене.

1

16

Ядрени реакции. Залавяне на неутрони. Неутронно-активационен анализ. Приложения.

1

17

Експериментално определяне на времена на живот в ядрената физика. Построяване на сложни схеми на разпадане на радиоактивни ядра.

1

18

Ядрена енергетика. Типове ядрени реактори.

1

19

Неутронен и горивен цикъл на ядрен реактор.

1

20

Ядрено и термоядрено оръжие. Управляем термоядрен синтез.

1

21

Космогенни и естествени радионуклиди. Методи за датиране.

1

22

Ефект на Мьосбауер. Мьосбауерова спектроскопия. Приложения.

1

23

Частици и античастици. СРТ-теорема. Нарушаване на Р- и СР-четността.

1

24

Ускорители на заредени частици.

1

25

Космично лъчение. Състав и произход. Механизъм на ускоряване.

1

26

Ядрена астрофизика. Произход на елементите.

1

27

Систематика на елементарните частици.

1

28

Неутрино, видове, детектиране. Експеримент на Голдхабер.

1

29

Резонансни състояния на елементарните частици. Кварков модел.

1

30

Елементи на дозиметрията. Основни дозиметрични единици.

1

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ

( хорариум 15 часа)

Тема 1. Основни свойства на ядрата.

Тема 2. Спин и магнитни моменти на ядрата.

Тема 3. α-разпадане.

Тема 4. β-разпадане.

Тема 5. γ-разпадане.

Тема 6. Дифракция на рентгенови и гама-лъчи.

Тема 7. Ядрени реакции.

Тема 8. Елементарни частици.


В. Формата на контрол е: изпит

Формата на контрол на знанията на студентите е изпит пред преподавателя и асистента водил семинарните занятия на съответната група. Студентите изтеглят по два въпроса от конспекта и след съответна подготовка излагат устно основния материал по изтеглените въпроси и отговарят на допълнително зададени кратки въпроси. При поставянето на крайната оценка се взема предвид оценката от семинарните занятия с тегло 33% (1/3)


Г. Основна литература:


  1. Н. Балабанов, Ядрена физика, Изд. ПУ, Пл., 1998.

  2. К. Н. Мухин, Экспериментальная ядерная физика, т. I и ІІ , Энергоатомиздат, М., 1983.

  3. Л. Валантэн, Субатомная физика, Ядра и частицы, т. I и II, Мир, М., 1986

  4. Э. Вихман, Квантовая физика, Берклеевский курс физики, т. IV, Наука, М., 1986.


Д. Допълнителна литература:
Списъкът на предложената литература е само ориентировъчен. Всеки учебник или монография по въпросите на ядрената физика и физиката на елементарните частици може да се ползва за подготовка на студентите.

Съставил програмата:Дата: 06.06.2006 г. /доц. д-р Венцислав Русанов/
Каталог: ~ap -> programs -> bach
bach -> Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлеменарните частици
bach -> Програма по дисциплината : Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото
bach -> Програма по дисциплината : Експериментална ядрена физика включена в учебния план на специалност: Ядрена техника и енергетика
bach -> Програма по дисциплината : Експериментална ядрена физика включена в учебния план на специалност: Физика, Инж физика
bach -> Програма по дисциплината: Ядрена електроника (избираема) включена в учебния план на специалност: Физика, Инж. Физика, ятяе
bach -> Програма по дисциплината: Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото
bach -> Програма по дисциплината: физика на атомното ядро и елементарните частици включена в учебния план на специалност
programs -> Програма по дисциплината: Разпознаване на образи в медицината


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница