Програма по дисциплината: физика на повърхността и интерфейса в полупроводнициДата14.01.2018
Размер55.99 Kb.
#46587
ТипПрограма

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Утвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА:ФИЗИКА НА ПОВЪРХНОСТТА И ИНТЕРФЕЙСА В ПОЛУПРОВОДНИЦИ.

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ:ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ:бакалавърска

КАТЕДРА:Физика на полупроводниците

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

Лекции


8

2

30

Семинарни упражнения


Практически упражнения

8

2

30

Общо часа:
4

60

Форма на контрол:

Текуща оценка
А. АНОТАЦИЯ

В курса се разглеждат явленията в близост до повърхността на кристалните тела и в частност, на полупроводниковите структури. Специално внимание е отделено на характеристиките на контактните области между две среди (интерфейс) – метал-полупроводник, метал-диелектрик- полупроводник, хетеропреходи и границите между полупроводници с различен тип проводимост. Изучаваните в този курс явления са в основата на действието на голямата част от електронните прибори на основата на полупроводници. Използуват се знанията по Електродинамика, Квантова Механика, както и от курса Увод във физиката на полупроводниците и диелектриците.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

ЛекцииТема, вид на занятието:

Брой часове

1.

Повърхностни състояния в кристалите. Модели на Там и Шокли. Реални повърхности ; реконструкция


4

2

Приповърхностен слой с пространствен товар. Изменение приповърхностния потенциал – огъване на зоните

2

3

Повърхностна проводимост. Ефект на полето.

3

4

Повърхностна рекомбинация и подвижност; влияние върху процесите в обема.

3

5

Контакт метал-полупроводник. Контактна потенциална разлика. Свойства на приконтактната област – ефект на Шотки. Влияние на повърхностните състояния.

3

6

Волт-амперни характеристики на контакта метал-полупроводник. Волт-фарадни характеристики. -

3

7

Структури метал-диелектрик- полупроводник. Волт-амперни и волтфарадни характеристики

2

8

Р-п преход. Волт-амперна характеристика на рязък р-п преход. Волт-фарадни характеристики на рязък и плавен р-п преход

3

9

Несиметричен р-п преход. Волт-амперни характеристики при силна инжекция

3

10

Хетеропреходи – анизотипни и изотипни. Структурна идеалност. Модели на Андерсън, дифузионно, емисионно и тунелно приближение.

4
Общо

30
Лабораторни упражнения
1

Волт-амперна характеристика на изправящ контакт метал-полупроводник

4

2

Волт-фарадна характеристика на контакта метал-полупроводник.

3

3

Волт-амперна характеристика на контакта полупроводник-полупроводник поляризиран в права посока

4

4

Волт-фарадна характеристика на контакт полупроводник-полупроводник. Бариерен капацитет. Пресмятане концентрацията на примесите.

4

5

Измерване на контактно съпротивление на неизправящ контакт метал-полупроводник по трисондов метод.

3

6

Изследване на характеристиките на изотипни хетеропреходи при различни температури.

4

7

Изследване на характеристиките на анизотипни хетеропреходи при различни температури

4

8

Изследване характеристиките на структури метал-диелектрик-полупроводник

4
Общо:

30

В. Формата на контрол е: текуща оценка

Контролът се осъществява от преподавателя въз основа на активността при обсъждане на темите , подготовката на домашни задачи и резултатите от две контролни.

Г. Основна литература:

1. С.Зи “Физика полупроводниковых приборов” , превод от англ , “Мир”. М. 1984.

2. М. Шур, “Физика полупроводниковых приборов” , превод , от англ “Мир”. М. 1992.

3. А.Милнс, Д.Фойхт, “Гетеропереходы и переходы металл- полупроводник” , превод от англ , “Мир”. М. 1975


Д. Допълнителна литература:

Съставил програмата: (подпис)Дата: 15.03.2004…… /………………/

/гл.ас д-р. Е Грънчарова/
Каталог: ~semicond -> semicond -> edu -> bakalavri -> blokfizika
edu -> Sofia university faculty of physics
edu -> Програма по дисциплината: широкозонни полупроводници за
edu -> Sofia university faculty of physics
edu -> Програма по дисциплината: Електронни и йонно-лъчеви методи за изследване на наноразмерни структури
edu -> Sofia university faculty of physics
edu -> Sofia university faculty of physics
edu -> Програма по дисциплината: некристални полупроводници
blokfizika -> Програма по дисциплината: компютърно моделиране в оптоелектрониката включена в учебния план на специалност: физика
bakalavri -> Програма по дисциплината: п олупроводникови излъчватели и приемници за оптоелектрониката


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница