Програма по дисциплината Физика за студентите от специалност Растителни биотехнологии, редовно обучениеДата31.10.2017
Размер37.12 Kb.
ТипПрограма
УЧЕБНА ПРОГРАМА по дисциплината Физика

за студентите от специалност Растителни биотехнологии, редовно обучение

при АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,

2008/2009 учебна година 1. Предмет на физиката. Методи. Връзка с другите науки

 2. Основни понятия в кинематиката. Път, скорост, ускорение. Средни и моментни стойности. Праволинейни и криволинейни движения . Равномерно движение по окръжност.

 3. Сила. Маса. Видове сила. Първи, втори и трети принцип на Нютон.

 4. Количество на движение и импулс на сила. Закон за запазване количеството на движение. Работа на сила. Мощност.

 5. Енергия. Консервативни сили. Закон за запазване на енергията.

 6. Идеален флуид. Основни понятия в кинематиката на флуидите. Уравнение на непрекъснатостта. Закон на Бернули. Хидродинамичен парадокс

 7. Хармонично трептене. Основни понятия. Кинематични и динамични величини и зависимости. Резонанс.

 8. Вълново движение. Основни понятия. Уравнение на вълна. Принцип на Хюйгенс. Интерференция и дифракция.

 9. Звук. Акустични и физиологични характеристики и връзката между тях.Ултразвук. Получаване, свойства и приложение в земеделието.

 10. Основни положения на молекулната физика. Прекъснат строеж на веществото. Взаимодействие между градивните частици. Хаотично топлинно движение. Температурата като мярка за интензивността му.

 11. Понятие за идеален газ. Опитни закони за идеалния газ.

 12. Течности. Свойства. Молекулно налягане. Повърхностно напрежение. Влияние на примесите в течността върху повърхностното напрежение. Повърхностно активни вещества.

 13. Мокрене. Граничен ъгъл на мокрене Капилярни тръбици. Движение на течността в капилярни тръбици в зависимост от мокренето. Формула на Жюрен. Роля на капилярните явления при образуването и овлажняването на почвата и при храненето на растенията.

 14. Дифузия. Свободна и несвободна дифузия в газове. Закон на Фик. Дифузия в течности. Теория на Вант-Хоф.

 15. Осмотично налягане. Осмотични явления в клетките. Роля на клетъчната мембрана. Пасивен и активен пренос в клетката.

 16. Методи на изследване на проницаемостта на клетъчната мембрана.

 17. Кинетика на биологичните процеси. Видове химични реакции. Скорост на химичните реакции. Енергия на активацията. Зависимост на скоростта на реакцията от температурата. Регулиране на скоростта на химичните реакции.

 18. Основни понятия - термодинамична система, термодинамични параметри. Работа и топлина. Термодинамичен процес. Вътрешна енергия на термодинамичната система. Първи принцип на термодинамиката. Перпетуум мобиле от I род.

 19. Изопроцеси. Работа при изопроцесите и при адиабатен процес.

 20. Обратими и необратими процеси. Прав и обратен процес. Цикъл на Карно за идеалния газ. Коефициент на полезно действие. Втори принцип на термодинамиката. Ентропия.

 21. Електричен ток. Условия за протичане. Характеристики на електричния ток. Постоянен и променлив ток. Закони на Ом.

 22. Специфично съпротивление. Закони на Кирхоф. Проводници от първи и втори род. Електролитна дисоциация. Закон на Ом в електролити. Електролиза. Закони на Фарадей.

 23. Контактна потенциална разлика. Опити на Волта. Отделителна работа на електроните в метала. Ниво на Ферми.Закони на Волта за отворена и затворена верига от метали. Термоелектрични явления-ефект на Зеебек и ефект на Пелтие.

 24. Електрокинетични явления. Електрофореза. Електроосмоза

 25. Електричен ток в газове. Йонизация на газовет. Самостоятелен и несамостоятелен разряд. Видове самостоятелен разряд. Плазма.

 26. Природа на светлината. Хипотеза на Нютон. Хипотеза на Хюйгенс. Хипотеза на Максуел. Хипотеза на Планк. Фотони.

 27. Геометрична оптика.

 28. Закони за отражението и пречупването на светлината. Поглъщане на светлината. Закони на Буге-Ламберт-Беер. Лещи. Микроскоп. Устройство и получаване на увеличен образ на предмета с помощта на микроскопа.

 29. Луминесценция. Понятие за луминесценция. Видове. Закон на Стокс. Лазери.

 30. Основи на квантовата биофизика. Енергетични нива на електроните

 31. Основни типове фотобиологични процеси. Поглъщане на светлината. Луминесценция.. Миграция на енергията

 32. Естествена радиоактивност. Опити на Бакерел. Изкуствена радиоактивност. Природа на алфа, бета и гама-лъчите. Свойства. Закон за радиоактивното разпадане. Период на полуразпад. Правило на Фаянс и Соди.Примерен тест за изпит


.

 1. Обяснете какво описваме с понятието поле

 2. Кои дялове включва механиката

 3. Запишете закона за праволинейно равномерно движение

 4. Дефинирайте скоростта

 5. Каква е ролята на тангенциалната компонента на ускорението

 6. Формулирайте първия принцип на динамиката

 7. Дефинирайте импулс на сила и количество на движение

 8. Изведете закона за запазване на количеството на движение

 9. Дефинирайте кинетична енергия като изведете формулата за нея

 10. Дефинирайте мощността и единиците за измерването й

 11. Дефинирайте пълната механична енергия в отворена механична система

 12. Обяснете превръщането на механичната енергия в затворена система

 13. Дефинирайте кинетичните характеристики на хармоничното трептене

 14. Дефинирайте видовете вълниСъставил: проф. дсн Анна Г. Аладжаджиян
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> matematika
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
uchebni programi -> Програма за дисциплината: систематика на растенията (ботаника ІІ ч. ) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
matematika -> Примерни задачи за изпит по Висша математика – І част
matematika -> Програма по Висша математика іічаст за студентите от І курс, спец. "Аграрна икономика"
matematika -> Програма по обща физика, спец. Животновъдство, редовно и задочно обучение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница