Програма по дисциплината геодезия I част за специалност геодезияДата05.03.2018
Размер85.43 Kb.
ТипПрограма
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

ГЕОДЕЗИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА”


София, ……….............2003г.
УТВЪРЖДАВАМ :

РЕКТОР :…………………./ доц. д-р инж. П. Пенев/

УЧЕБНА ПРОГРАМА


по дисциплината ГЕОДЕЗИЯ – I част

за специалност ГЕОДЕЗИЯсъгласно утвърден учебен план за 2002/2003 година: • курс на обучение – първи

 • семестри на обучение - първи и втори

 • пълен хорариум на лабораторните занятия: (60 + 60) часа

 • учебна практика – 72 часа ( две седмици )

 • изпит – втори семестър

 • защита на учебната практика – втори семестър / с оценка /

Разпределение на аудиторните занятия в часове:

Семестри : .......................... зимен летен Лекции : ………………………………….. 30 часа + 30 часа = 60 часа;

Упражнения : …………………………… 30 часа + 30 часа = 60 часа,

от които: лабороторни ……. …… 28 часа + 28 часа,

контролна проверка….. 2 часа 2 часа.


Всичко : ………………….. 60 часа + 60 часа = 120часа
Анотация: Целта на дисциплината Геодезия- I част е да даде на студентите от специалността Геодезия при Геодезичния факултет необходимите теоретични и практични познания за: геодезичните методи и инструменти за измерване на ъгли, дължини и превишения, грешки, точност и обработка на геодезични измервания, средства и основни правила при изчисленията, общи сведения върху топографски планове и работа с тях, както и за снимачните методи за изработване на топографски планове .
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Л Е К Ц И И :

Тема 1. Общи сведения .................................................................. 12 часа

  1. Въведение-................................................................................3 часа

Предмет, задачи и значение на геодезията. Форми и размери на Земята. . Видове геодезични измервания и влияние на кривината на Земята върху тях. Мерни единици и системи. Мащаби.  1. Топографски планове .............................................................2часа

Общи сведения. Разграфка и номенклатура на топографските планове . Релеф на земната повърхнина и начини за изобразяването му. Условни знаци. Геодезични координатни системи. Основни понятия за Гаус-Крюгерова проекция. Координатни мрежи. Ориентиране на линии. Решаване на задачи върху топографски планове и карти.


  1. Теория на грешките при геодезичните измервания..............3 часа

Геодезични измервания, видове грешки при тях и техните свойства. Кри терии за точността на измерванията. Средна квадратна грешка на функция от измерени величини. Обработка на измервания на една величина, извършени с еднаква точност. Тежести на измерванията. Обработка на измервания на една величина, извършени с различна точност. Оценка на точността на измерванията по разликите на двойни измервания. .  1. Координатни изчисления........................................................4 часа

Основни задачи при координатните изчисления. Полигони – видове. Изчисление на координатите на включен, затворен и маркшайдерски полигон.

Тема 2. Измервания на ъгли, дължини и превишения…………….. 30 часа


  1. Измерване на ъгли......................................................................8 часа

Геодезични точки – стабилизиране, репериране и сигнализиране. Трасиране на прави линии. Отвеси – шнуров, оптичен, лазерен, центровъчен щок, оптически центрир. Либели – физични и електронни; чувствителност, изследване. Инструменти за построяване на постоянни ъгли – единична и двойна петостенни призми; спускате и издигане на перпендикуляри, точност..

Теодолит. Същност на измерването на ъгли.

Оптико-механични теодолити - устройство, зрителна тръба, ъгломерни кръгове и средства за отчитане, класификация. Изследване на някои части на теодолита, проверка на осовите условия и поправка на теодолита; проверка на оптичния отвес. Влияние на грешките от неизпълнение на осовите условия върху отчетите по хоризонталния кръг.

Електронни теодолити – устройство, системи за измерване на ъглите, класификация, управление, регистрация на данните, проверка на осовите условия и поправка на теодолита.

Измерване на хоризонтални ъгли. Центриране и хоризонтиране на теодолита. Начини на измерване на хоризонтални ъгли - просто, репетиционно, гирусно и ексцентрично ( центриране на ексцентрично наблюдавана станция и на посоки към ексцентрично начлюдавани сигнали). Грешки и точност при измерване на хоризонтални ъгли.

Измерване на вертикални ъгли. Устройство на вертикалния кръг, проверка и поправка на индексната грешка при оптико-механичните и електронните теодолити. Грешки и точност при измерване на вертикални ъгли.

Бусолни инструменти. Измерване на магнитни азимути.  1. Измерване на дължини..............................................................8 часа

Непосредствено измерване на дължини – уреди, точност.

Посредствено измерване на дължини – геометричен и тригонометричен начин.

Оптично измерване на дължини - базисна лата, нишков далекомер, двуобразни далекомери. Грешки и точност.

Електронни далекомери (светлодалекомери) – принцип на работа, видове далекомери, еталониране, полско компариране, редукции върху резултатите от светлодалекомерните измервания, грешки и точност.


  1. Измерване на превишения.......................................................8часа

2.3.1. Геометрична нивелация

Видове нивелации. Същност на геометричната нивелация. Видове нивелири – оптико-механични, електронни (дигитални), лазерни, сензорни. Нивелачни лати. Изследване на нивелирите и нивелачните лати.

Либелни нивелири – устройство, проверка и поправка на осовите им условия.

Нивелири с компенсатор - устройство, проверка и поправка на осовите им условия.

Електронни нивелири – устройство, възможности за работа, регистрация на данните.

Нивелация на редица от точки чрез включен или затворен нивелачен ход. Нивелация с междинни точки. Грешки и точност при геометричната нивелация.

2.3.2. Тригонометрична нивелация..........................................3 часаСъщност на тригонометрична нивелация. Влияние на кривината на Земята и рефракцията върху превишенията, определени чрез тригономет- рична нивелация. Двустранно определяне на превишения чрез тригономет- рична нивелация. Грешки и точност. Тригонометрично определяне на височини на предмети.

2.3.3. Хидростатична нивелация..........................................1 час

Същност на хидростатичната нивелация. Инструменти. Извършване на хидростатична нивелация. Точност.

2.3.4. Барометрична нивелация

Същност на барометричната нивелация. Инструменти и методи. Грешки и точност при барометричната нивелация....................................2часa

Тема 3. Геодезични снимки ........................................................... 18часа


  1. Общо за геодезичните снимки ...............................................4 часа

Видове геодезични снимки и снимачни методи. Опорна и работна геодезична основа – планова и височинна, методи за създаването им (засечки, полигони, GPS). Изчисление на координатите на включен, затворен и маркшайдерски полигон. Общо върху цифровите топографски модели.


  1. Полярна ( тахиметрична ) снимка........................................6 часа

Същност и организация на работата. Видове тахиметри-обикновени, редукционни и електронни (тотални станции). Проверка и поправка на електронните тахиметри. Извършване на полярната снимка. Обработка на полярната снимка. Изработване на топографския план – ръчно и автоматизирано.


  1. Ортогонална снимка.................................................................4 часа

Същност и организация на работата. Извършване на ортогоналната снимка. Нанасяне на снимката и оформяне на плана - ръчно и автоматизирано.


3.5. Бусолна и окомерна снимка....................................................2 часа

Бусолна снимка. Окомерна снимка.3.6. Нивелация на профили и повърхнини...................................2 часа

Нивелация на профили. Нивелация на повърхнини.УПРАЖНЕНИЯ
Първи ( зимен ) семестър - 30 часа

1. Ъглови мерки и мащаби .......................................................................................3 ч.

2. Стабилизиране, репериране и сигнализиране на геодезични точки. Измерване

на дължини с ролетка. Инструменти за построяване на постоянни ъгли ........3 ч.

3. Оптико-механични тедолити – устройство, средства за отчитане, центриране и

хоризонтиране .......................................................................................................3 ч.

4. Полска проверка на осовите условия на оптико-механичните теодолити ........3 ч.

5. Изследване на някои части на теодолит................................................................3 ч. 1. Електронни теодолити – устройство, проверка на осовите условия, работа с тях..............................................................................................................................3 ч.

 2. Изобразяване на теренни форми и интерполиране на хоризонтали ..................3 ч.

 3. Основни задачи при координатни изчисления ....................................................3 ч.

 4. Решаване на задачи върху топографски планове ............. ...................................4 ч.

 5. Контролно ...............................................................................................................2 ч


Втори ( летен ) семестър – 30 часа

 1. Обработка на измервания с еднаква и различна точност .........................................3 ч.

 2. Абрис на станция. Изчисление на координати на точки чрез включен полигон ..3 ч.

 3. Гирусно измерване на посоки..Ексцентрично измерване на посоки Измерване

 4. на магнитни азимути ....................................................................................................3 ч.

 5. Обработка на резултатите от измерванията в упражнение Nо 3 ............................3ч.

 6. Измерване на разстояния (с нишков далекомер и светлодалекомер, определяне на призмена и събирателната константа на светлодалекомера....................................3 ч.

 7. Нивелири (оптико-механични и електронни) - устройство, полска проверка

 8. на осовите условия и изследване на някои части .......................................................3ч.

 9. Нивелация на редица от точки чрез включен нивелачен ход ....................................3 ч.

 10. Тригонометрична нивелация. Определяне височини на високи обекти.... ...............3 ч.

 11. Ортогонална снимка. Полярна снимка.........................................................................3 ч.

 12. Обработка на ортогонална и полярна снимка .............................................................3ч.

 13. Контролно изпитване .....................................................................................................2 ч.


УЧЕБНА ПРАКТИКА


Място на провеждане - Учебно-спортна база на УАСГ- Семково.

Време на провежданеСлед лятната изпитна сесия, съгласно график приет от ФС на ГФ.

Основно съдържание: Извършване на измервания с различни геодезически инструменти. Полагане на работна геодезична основа и заснимане на част от населено място. Изработване на топографски план на обекта.

Литература


 1. Атанасов Ст., Тодоров Л.,Томова П., Геодезия – I част, Техника, София, 1990 г.

 2. Бакалов П., Янева Р., Тонков Д., Бакъшева Св., Кръстанов Е., Ръководство за упражнения по геодезия, София, УАСГ, 2002 г.Съставил :………........................ Р-л катедра ”Геодезия и геоинформатика”:……………....

/доц. д-р инж. Р. Янева/ / доц. д-р инж. В. Вълчинов /Декан на Геодезичния ф-т: ……………………..

/ доц. д-р инж. Сл. Господинов /
Каталог: UACEG site -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
userfiles -> Определението за карта1 Станислав Василев
userfiles -> Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
userfiles -> Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница