Програма по дисциплината християнски свети места на балканитеДата14.08.2018
Размер84.37 Kb.
ТипПрограма
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет по славянски филологииУЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплината

ХРИСТИЯНСКИ СВЕТИ МЕСТА НА БАЛКАНИТЕ

(извън националните ни граници)

(Избираема дисциплина – СИД)


Специалност: Балканистика, българска филология и др. ....


Образователно-квалификационна степен „бакалавър / магистър след средно образование”

Вид обучение: редовно

Водещ: доц. д-р Румен Живков Бояджиев (СУ-ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“)

Извадка от учебния план:
Наименование на дисциплината

Хорариум

ECTS-

кредити

Форма на заключителен контрол

Лекции

Семинарни упражнения

Практически упражнения

Хоспитиране

ХРИСТИЯНСКИ СВЕТИ МЕСТА НА БАЛКАНИТЕ

(извън национал- ните ни граници)


30 часа

не

не

не

2

реферат


Анотация

Предложената дисциплина е свободно избираема (30 часа). Представеният тук СИД има за цел да запълни някои „бели петна“ в общата академична култура приоритетно на студентите от специалността „балканистикакъм ФСлФ, както е насочен и към студенти от специалностите „българска филилогия“, „руска филология“ и др.

Наред с изучаваните в специалността „балканистика“ дисциплини „История на Византия“ и „Средновековна история на балканските народи“, е нужен допълнителен специфичен информационен масив, който да запълни празнините в знанието за някои емблематични християнски свети места през столетията – и в частност на Балканите. Не е достъчно да се изучават само факти от балканското „политическо“ средновековие, без да се привнесат и елементи от по-широк общокултурен характер. Подобни са например ред християнски свещени места, отнасящите се до важни символни топоси през столетията: ярки доказателства са Света гора, Метеора, централнобалканските средновековни манастирски комплекси (често пряко свързани с нашата история), поклонниически средища на границата между Източна Тракия и Южна Странджа и пр. Цариград (Константинопол) – метрополия, макар и стъпила на два континента, винаги е хвърляла за добро или за зло „тежката“ си сянка над балканските територии (може би с изключение на един Солун през средновековието и Възраждането). Свети места от пределите на историческата област Македония са пряко свързани в определени моменти с нашата история – например манастирите и църквите по Охридското и Преспанското езеро.

Западните Балкани, макар и с по-късно развита латинска духовна традиция, също предпоставят свети места от регионално значение – такива като Пореч, Ровиньи и другаде.

При формулирането на темите, залегнали в предложения СИД, напълно съзнателно са избегнати националните ни християнски светини поради обема на материала, както и поради вероятността да бъдат обект на разглеждане и в други текущи курсове. Като цяло курсът има за цел да дообогати знанията с балканистична културно-историческа и християнска насоченост на студентите от едноименната специалност, както и би представлявал интерес и за сродни специалности от ФСлФ.

С помощта на богат илюстративен материал (и мултимедия) курсът се стреми да избяга от простото представяне на текстове и факти.


Форми и методи на оценяване:

Подготовка на реферат (в края), както и системна работа с библиографии, мултимедия и с интернет ресурси.Лекционен курс:
Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Магнетизмът на християнските свети места за хората от късната античност и средновековието. Константинопол (Цариград) – „Вторият Рим“ на Изтока и стремежът към прекомерна концентрация на свети места и библейски артефакти около Проливите.

2 часа лекции

2.

Поклонничеството в Константинопол: по стъпките на св. Андрей. Фаворизиране на местните светци св. Акакий и Мокий; светините Влахерна; Хора (джамията Карие) и др.

2

3.

Места за поклонение в Южна Странджа и по черноморското крайбрежие (Понта): Bizye (Визе) – култът към св. Мария Нова и Medeia (Мидия) – скалните манастири.

2

4.

Историческа Македония: Охридското езеро и Охрид (манастирът „Св. Наум“, базиликата „Св. София“, „Св. Йоан Канео“ и др.).

2

5.

Преспанското езеро – славното и трагично време на цар Самуил и „Св. Ахил“.

2

6.

Белият град Солун (култът към св. Димитър; † 306 г.) и Верия (Бер): по стъпките на ап. Павел и пренесените светини от манастира „Панагия Сумела“ (в Трепезунд; свято място за понтийските гърци) в близката до Верия – Кастаня.

2

7.

Атонският полуостров след X в. Света Гора – славата на балканската монашеска република през вековете.

2

8.

Драматичната история на град Янина под планината Пинд и островните манастири на янинското езеро.

2

9.

Северна Тесалия – „плаващите във въздуха“ манастири в Метеора. (от XIV в. насетне).

2

10.

Манастирът „Лука Блажени“ („Осиос Лукас“), основан от св. Лука Млади († 953 г.) в Беотия (в планината Хеликон до коринтския залив) – южнобалкански аналог на чудотворното битие на св. Иван Рилски († 946).

2

11.

Светините в пристанищните Патра (св. Андрей Първозвани) и Коринт (ап. Павел и св. Леонидас) – „вход“ към легендарния Пелопонес.

2

12.

Руско поклонничество (т.нар. „калеки – перехожники“) към Балканите (Цариград) и Светите места от XI до XV в.: игумен Даниил, Евфросиния от Полотск, Антоний от Новгород, Василий Калека, Епифаний Мъдри, Дякон Зосима, Игнатий от Смоленск, Александър Клирика и др.

2

13.

Централните Балкани: средищният късно- античен Сирмиум (Сремска Митровица) и ранните мъченици. Фрушка гора в областта Срем (южно до Дунава, недалече от Нови Сад) – малката „Света Гора“ с нейните 35 манастира от XV докъм XVIII в.

2

14.

Манастирите в териториите на съвременна Сърбия: Дечани, Студеница, Сопочани, Жича, Раваница, Каленич, Манасия /Ресавски/, Милешево, Поганово, Суково, Прохор Пшински, Грачаница, Високи Дечани и др.

2

15.

Западните Балкани – Далмация и западното крайбрежие на п-ов Истрия: гр. Пореч (Poreč) и базиликата на еп. Евфразий; изпълненият с превратности път на мощите на констан-тинополската патрицианка и мъченица св. Евфемия († 303?) от Халкедон до Ровиньи (реликви от 800-та г. в Rovinj).

2


Съставил програмата:

Доц. Румен Бояджиев (СУ-ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“)


Литература
А. Литература на кирилица:

Браун, Питър. Светът на късната античност /150 - 750 г. сл. Хр./ София, 1999.

Браун, П. Тялото и обществото. Мъжете, жените и сексуалното самоотричане през ранното християнство. София, 2003.

Карпантие, Жан; Франсоа Льобрен (Ред.). История на Средиземноморието. София, 2001.

Кабан, Пиер (Ред.). История на Адриатика. София, 2012.

Николова, Бистра. Монашество, манастири и манастирски живот в Средновековна България, т. 1 Манастири, т. 2 Монаси. София, 2010.

Томов, Тома. Константинопол и руската колония (до 1204 г.). София, 2008.

Снегаров, И. История на Охридската архиепископия, I (С., 1924); II (1932).

Иванов, Й. Български старини в Македония. С., 1931, 1970.

Стрезов, Г. Охрид. Градът на живите предания. С., 1938.

Петров, П.; Хр. Темелски. Църква и църковен живот в Македония. С., 2003.

Тачева, М. История на източните култове в Долна Мизия и Тракия (V в. пр.не. – IV в. от н.е.). София, 1982.

Милюков, П. Н. Христианские древности Западной Македонии. – В: Изв. Русс. Археолог. Инст. в Константинополе, IV / 1 (1899).

Сокровища древнерусской литературы. Книга хожений /Записки русских путешественников XI – XV в./. Москва, 1984.

Милошевиђ, Петар. Археологија и историја Сирмијума. Нови Сад /Матица Српска/, 2001.

Поповиђ, Вл. Sirmium – īрад царева и мученика /Сабрани радови о археологији и историји Сирмијума/. Сремска Митровица, 2003.

Балканите – многоликите измерения на европейската култура /БАН, Институт по балканистика/. София, 2010.

Голдщайн, Иво. История на Хърватия. Пловдив, 2003.

Щайндорф, Лудвиг. Хърватия от Средновековието до наши дни. Изд. Рива, 2009.

Хьослер, Йоахим. Словения. От наченките до наши дни. Изд. Рива, 2009.


Б. Литература на латиница:

Demandt, A. Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284 – 565 n. Chr. /Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. III, Teil 6/. München 1989; 22007.

Hearsey, J.E.N. City of Constantine 324-1453. London, 1963.

Maclagan, M. The City of Constantinople. London, 1968.

Mango, C. Architectura Bizantina. Milano, 1975.

Mathews, Th. F. The Byzantine Churches of Istanbul, A photographic Survey. Pennsylvania, 1976.

Underwood, P .A. The Kariye Djami, 4 Vols. N.Y., 1966 (Princeton, 1975).

Ousterhout, R. G. The Architecture of Kariye Camii in Istanbul. Washington /D.C./, 1987.

Majeska, G. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries [Dumbarton Oaks Research Library and Collection]. Washington, 1984.

Davies, P. (Ed.). Architecture and Pilgrimage 1000 – 1500. Southern Europe and Beyond. Ashgate, 2013.

Cavarnos, C. The Holy Mountain. Belmont /MA/, 1973.

Le millénaire du Mont Athos 963 – 1963, 2 Vols., Chevetogne, 1963-1964.

Capuani, M.; M. Paparozzi. Athos. Le fondazioni monastiche. Un millennio di spiritualità e arte ortodossa. Milano, 1997.

The Monastic Community of Mount Athos – In: Egeria. Monuments of Faith in the Medieval Mediterranean (Hellenic Ministry of Culture), c. 101-111; за Света Гора съществува и обемна литература на гръцки: Панселинос – 2003; Мамалакис – 1971; Папхрисанту – 1992 и пр. Интересни интернет ресурси, касаещи нашата история: www.svetagora.org/library/patepis/03.htm (Пътепис на Иван Лазаров за пребиването му в „Зограф”; обнародван в сп. „Златорог” от 1928 г.).

Sofianos, D. Z. Meteora. Wegweiser. Megalou Meteorou (+ библиография).

Avraméa, A. Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle. Changements et persistances. Paris, 1997.

Dinić, M. Srpske zemlje u srednjem veku. Beograd, 1978.

Beaucamp, J. Le statut de la femme à Byzance (4e – 7e siècle), T. I (Le droit impérial); II (Les pratiques sociales). Paris, 1990, 1992.

Connor, C. L. Women of Byzantium. New Haven (CT), 2004 /представлява принос към ролята и сатуса на жените във византийското общество между IV и XIV в./.

Savramis, Dem. Zur Soziologie des byzantinischen Mönchtums. Leiden / Köln, 1962.

Schade, K. Frauen in der Spätantike - Status und Repräsentation. Eine Untersuchung zur römischen und frühbyzantinischen Bildniskunst. Mainz, 2003.Talbot, A.-M. Women and Religious Life in Byzantium [VarCollStS. 733]. Aldershot, 2001.
Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница